Új Néplap, 1992. július (3. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-01 / 154. szám

Európa Tanács parlamenti közgyűlése Antall József miniszterel­nök tegnap, az Európa Ta­nács parlamenti közgyűlése Budapesten rendezett 44. rendes ülésszakának nyári ülésén elmondott expozéjá­ban rámutatott: megítélése szerint a budapesti tanácsko­zás fő feladata, hogy az Eu­rópai Egyesült Államok jö­vőjével foglalkozzon. Parlamenti küldöttség Albániában Négynapos látogatása be­fejeztével kedden hazaérke­zett Albániából a magyar Országgyűlés négyfős kül­döttsége. A Dombach Ala­jos parlamenti alelnök ve­zette delegációt fogadta Sáli Berisa köztársasági elnök, Aleksander Meksi minisz­terelnök, Alfred Serreqi kül­ügyminiszter. Az albán poli­tikusok különösen a gazda­sági kapcsolatok fejlesztésé­nek lehetőségei iránt érdek­lődtek. Menekült­hullám várható A Belügyminisztérium Menekültügyi Hivatala fel­készül egy újabb, ezúttal Bosznia-Hercegovinából ki­induló menekülthullám fo­gadására - mondta a hivatal helyettes vezetője. Hozzá­tette: egyelőre még van hely a nagyatádi menekülttábor­ban, de szükség esetén átme­neti szállásokat is megnyit­nak. Jelenleg mintegy 20-30 ezer, a délszláv államokból érkezett menekült tartózko­dik az országban, s közölük 3000-en táborban. Hadtörténeti konferencia A Magyar Ellenállási Szövetség, valamint a Had­történeti Intézet és Múzeum konferenciát rendezett Ma­gyarország részvétele a II. világháborúban és ennek kö­vetkezményei címmel ked­den - a magyar függetlenség visszanyerésének, illetve a szovjet megszállás megszű­nésének első évfordulóján - a fővárosban. Göncz - Kamal Abu Jaber „Az izraeli választások után megnyílt a lehetőség Közel-Keleten az igazságos rendezéshez. Közös érdek, hogy a helyzet megoldód­jon, és a térségben nincs al­ternatívája a békés egymás mellett élésnek” - mondotta Göncz Árpád azon a találko­zón, amelyen fogadta Kamal Abu Jaber jordán külügymi­nisztert. Semmelweis-napi ünnepség Tisza Express ’92 - kereskedőknek A gyermekágyi láz okának fel- fedezőjeként ismert orvos, Sem­melweis Ignác születésének 174. évfordulója alkalmából ünnep­séget rendeztek tegnap délután a megyeházán. Az egészségügyi dolgozók ha­gyományos ünnepnapjának elő­estéjén dr. Bozsó Péter főjegyző köszöntötte a megyei önkor­mányzat irányítása alá tartozó egészségügyi és szociális intéz­mények meghívott vezetőit, majd jutalmakat adott át. Ki­emelkedő munkájáért pénzjuta­lomban részesült dr. Bötjhe La­jos, a Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet orvos-igazgató­ja, dr. Vincze Mária, a karcagi egészségügyi gyermekotthon vezetője, dr. Seregélyes Lőrinc, a megyei csecsemőotthon igaz­gatója, dr. Molnár Imre szakta­nácsadó főorvos, valamint Bar- táné Pataki Viktória, a jászapáti Szatmáry György, a bánhalmai és Tóth János, a tiszaugi szociá­lis otthon igazgatója. Hangverseny­turné Ausztriában A Szolnoki Szimfonikus Zene­kar csütörtökön ausztriai vendég- szereplésre indul. Harmadikén Admont világhírű könyvtárában, negyedikén pedig a „Klausi zenei nyár” rendezvénysorozatán ad hangversenyt. Ez alkalommal a zenekart Wilfried Koch, a müncheni Zene- művészeti Főiskola professzora vezényli. A Bodex Kereskedelmi és In­formációs Iroda szervezésében, a volt Szovjetunió felé irányuló kereskedelmet felélékítendő, Ti­sza Express ’92 Management Business címmel nemzetközi üz­leti találkozóra kerül sor 1992 szeptemberében Szolnokon. Az iroda a kis- és középvállal­kozások kamarája és a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Ön- kormányzat megbízásából szer­vezi a találkozót, amely ma már nem előzmények néküli, hiszen Debrecenben és Szegeden már volt ilyen rendezvény - tudtuk meg Lázámé Szabó Szilviától, a Bodex kereskedelmi referensé­től. Orosz részről a Sztek Kft. vesz részt a szervezésben, amely egy moszkvai gazdasági és ke­reskedelmi privatizációs iroda, jelezvén ott is az idők változá­sát. APEH-tapasztalatok tavalyról Dr. Balsai István a megyei bíróságon 14 millió után adózott Igencsak megszaporodtak a múlt esztendőben az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal megyei igazgatóságának teendői - kezdte a tavalyi adóév tapasz­talatairól a feldolgozási munka lezárása után tartott tegnapi tájé­koztatóját Söllei János, a megyei APEH vezetője. A jelenleg nyil­vántartott 23.329 vállalkozó kö­zül 6828 1991-ben kezdte meg tevékenységét: 74 százalékkal (1107-re) nőtt a mérleget be­nyújtó nagy és 54 százalékkal (1392-re) a vagyonkimutatást készítő kisebb vállalkozások száma. (Folytatás a 2. oldalon) NY ÁRI,.ÚTTÖRŐMUNKA” Iroda megbízásából felújítják a sérült víznyelőket. Egy vállalkozót bíztak meg a munkával, melynek költségeit elkülönített pénzalapból fedezik. Felvételünk az Ady Endre úton készült. (Fotó: Mészáros) Szolnokon a Városüzemeltetési Paróka nélkül is tiszteletet a bíróknak! Tegnap a Jász-Nagykun-Szol- nok Megyei Bíróságon járt dr. Balsai István igazságügyi mi­niszter, ahol a bírói kar részére tartott tájékoztatót a legaktuáli­sabb jogpolitikai kérdésekről. Elmondta, hogy a szervezeti át­alakításokon túlvannak, a veze­tés a helyi bíróságokon is megol­dott, így a hétköznapi munkák ideje jött el. A kormányzat bizto­sítja a bírák számára az anyagi megbecsülést, ám nekik is úgy kell tevékenykedniük, hogy ki­tűnjön: fontos állami feladatot végeznek. Szolnok megyében feltétlenül szólnia kellett az ál­lam tekintélyvesztéséről, hiszen egy évvel ezelőtt egy bíró kishí- ján brutális támadás áldozatául esett a megyeszékhelyen. Az át­meneti társadalmi viszonyokkal nem magyarázható az a mély­pont, amelyre az állam törvényes tekintélye süllyedt. Ez vonatko­zik az adóhivatalokra, a vámhi­vatalokra, ugyanígy a rendőrség­re. (Folytatás a 2. oldalon) Valahol Oroszországban... A fenti címmel egy szolnoki hadifogoly első világháborús feljegy­zéseit adta ki 140 oldalas kötetben a Debreceni Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem a „Folklór és etnográfia” sorozat 62. számaként. Dr. Winter Ándrás szolnoki földrajz szakos gimnáziumi tanár kuriózum­nak számító értékes hagyatékát Szabó István, a Damjanich Múzeum tudományos főmunkatársa rendezte nyomda alá Újváry Zoltán szer­kesztésében. A kötet áttekintő képet ad a szibériai barakkokban élő hadifoglyok sivár életéről, szenvedéséről, küzdelmeiről. Tükrözi azt is, hogy az értelmiségi hadifoglyok helyenként hódolhattak szenve­délyüknek, feljegyzéseket készítettek, életkörülményeikről rajzokat fabrikáltak, természeti, környezeti, időjárási megfigyeléseket végez­tek. A kiadványban az olvasmányos szöveg mellett számos illusztrá­ció, dokumentum jelent meg. Szolnok városi lakosok _____figyelmébe!_____ A Szolnok Megyei Jogú Város Önkor­mányzata az Új Néplap július 2-i számá­ban teljes terjedelmében közli ti június 23-i közgyűlés négy rendeletét. Megismerhetik: • az állattartás új szabályait,- az önkormányzati tulajdonú többlakásos lakó­épületek hideg- és meleg-vízmérők felszerelé­séhez nyújtandó támogatásokat,- hogyan állapítják meg a távhőszolgáltatás díját,- a hulladékszállítás új díjait. Keresse csütörtöki lapunkat! *2580/1H* _________/ Gazdasági tájoló (3. oldal) Aktivistáink a Honismereti Akadémián Pécs és Baranya megye ren­dezte a hét elején kezdődött jubi­leumi XX. Országos Honismere­ti Akadémiát. A hagyományoknak megfele­lően Jász-Nagykun-Szolnok me­gye honismereti aktivistái is szép számmal jelen vannak a több mint 200 fős rendezvényen, ahol erdélyi, felvidéki, szlovén és horvát érdeklődők is megjelen­tek. A rendezvényt dr. Kanyar Jó­zsef, az Országos Honismereti Szövetség elnöke nyitotta meg. A XX. Országos Honismereti Akadémia témaköre ebben az évben: A civil társadalom. Kezdődik a bankprivatizáció Már a következő hetekben várható, hogy kiválasztják a bankok és az állam közös tanácsadóit, amelyek segítségével a bankprivatizáció megkezdődhet. A magyar állam arra törekszik, hogy a közvetlen állami tulajdon egyes pénzintézeteknél 25 százalékra vagy az alá csökkenjen. Elkép­zelhető, hogy ha egy-egy bankban többségi részesedést szereznek külföldi szakmai vagy az intézményi befektetők. Több valuta a turistáknak A módosított rendelet értelmé­ben július 1-jétől az évi 50 dollá­ron felül, a felnőtt állampolgárok további 300 dollár, míg a 14 éven aluliak plusz 100 dollár megvá­sárlására jogosultak ebben az év­ben. Ezt a lehetőséget azok is igénybe vehetik, akik a megelőző hónapokban már kiváltották 50 dollárjukat. A plusz 300 dollárt akár több részletben is fel lehet venni, illet­ve a maradékot vissza lehet fizet­ni. Mindezt a valutalapon tartják majd nyilván. Azok, akik 1990 óta még az 50 dollárjukat sem váltották ki, eb­ben az évben 500 dollár megvá­sárlására jogosultak. A 300 dollár azonban egy évre folyósítható keret, tehát nem vi­hető át a következő esztendő­re.

Next

/
Oldalképek
Tartalom