Új Néplap, 1992. június (3. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-01 / 128. szám

v ^ r—:---------------------­I II. évfolyam 128. szám 1992. június 1., hétfő Ára: 9.60 Ft JÁS/-N A G YKUN-S/O LN O K MEGYEI N A P I L A I» HAGYOMÁNYT TEREMTVE „Répa, retek, mogyoró: erre csörög a dió” EXTRA na, lüT *>mm Rendkívüli közgyűlés Martfűn Tiszainoka emlékezik. ...... . .,. u. ,----------------------------------------------------A község lakossága egy emberkent helyezte el a szeretet es megemlékezés koszorúit a II. világháborúban elesett hős katonák emlékműve előtt. (Tudósítás a 2. oldalon) Kormánynyilatkozat az ENSZ-embargóról Szankciók a kis Jugoszlávia ellen A magyar kormány a minisz­terelnök közvetlen irányításával az ENSZ Biztonsági Tanácsának összeillésétől kezdve folyamato­san tartja az érintkezést az érde­keltekkel, és az alábbi nyilatko­zatot teszi közzé: A magyar kor­mány üdvözli a jelenleg osztrák elnökség alatt álló ENSZ Bizton­sági Tanácsának a Szerbia és Montenegro elleni szankciókat (Folytatás a 2. oldalon) SPORT ▲ Erőemelők balettcipőben ▲ Serleg nélküli vándordíj ▲ Rékason fészket rakott a gólya ▲ Késik a bajnokavatás ▲ Mindenkiben tüskét hagyott... (5. oldal) (5. oldal) (7. oldal) (8. oldal) (11. oldal) Erősödik a nappali felmelegedés Változóan felhős, nagyrészt napos idő várható. Délután a délnyugati országrészben egy- egy zápor, esetleg zivatar lehet. A változó irányú szél időnként kissé megélénkül. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet ma 22 és 27 fok között valószínű. (MTI) zésben részt vett. A fesztivál megnyitásával együtt került sor az első nagyobb rendezvény fel­vezetésére. A Szolnoki Galériá­ban kerül sor a Nagybányai Kor­társ Képzőművészek és az OPUSZ Művészeti Egyesület közös kiállítására. Az utóbbiak munkáit Zsolnay László művé­szettörténész méltatta, rámutatva arra, hogy az itt bemutatkozó művészek amatőrök, de nem szakmai tudásukat illető­en, sokkal inkább azért, mert nem ez a fő foglalko­zásuk. Első bemutatkozá­sukra is itt, Szolnokon ke­rült sor, s csak remény­kednek, hogy méltó ott­honra is lelnek. Ez utóbbit nemcsak képletesen értet­ték. A nagybányaiak be­mutatkozását Tiberius Alexa, a Nagybányai Mú­zeum művészettörténésze értékelte. Ezután már va­lóban a közönségé lett a kiállítás, az érdeklődők létszámából ítélve várha­tóan nagy sikert aratva. F.I. Fotó: K. É. sokadalom a gyermeknapon Nem volt túlzás az előzete­Az egy hétig tartó esemény- sorozat a szolnoki Kodály Zoltán Általános Iskola majorette-cso- portja és a Szolnoki Fúvósegyüt­tes műsorával indult. Mindez jól belesimult a gyereknapi kaval- kádba, amely egész nap a Tisza partján zajlott. Ä hivatalos megnyitóra a Szolnoki Galériában került sor. A fesztivál fővédnöki tisztét dr. Dörnbach Alajos, az Ország­gyűlés alelnöke vállalta, aki kül­földi útja miatt Várhegyi Attilát, Szolnok város polgármesterét kérte fel a fesztivál megnyitásá­ra. A polgármester megnyitóbe­szédében utalt a város gyors fej­lődésére, amely mára már odáig jutott, hogy szüksége van hagyo­mányokra, s az immár másod­szor megrendezendő fesztivál er­re jó lehetőséget nyújt. Köszönet érte mindenkinek, aki a szerve­Képünkön Zsolnay László művészettörténész ismertetőt tart sünkben beígért óriási jelző a szolnoki gyermeknapi műsorról. Már jóval 14 óra előtt benépesült a Tisza-parti sétány és környéke. Mintha csak erre a délutánra tar­togatták volna energiájukat és pénztárcájukat a családok, hi­szen a délelőtti - egyébként prog­ramdús - szandai repülőnapon még oly gyéren voltak az érdek­lődők, hogy az ejtőernyősök is bátran közéjük ereszkedhettek. Aki a verőfényes, kellemes időben kézen fogta gyermekét és végigcserkészte a belvárosi Ti- sza-partot, valószínű, nem állhat­ta meg vásárlás nélkül, ha még oly hangosan is kuncogott az a bizonyos krajcár a zsebében. Já­ték- és könyvárusok, bőrdíszmű­vesek, sapkaárusok kínálták por­tékáikat. A Napsugár Gyermek­ház sátra előtt ízléses linómetsze­tek kellették magukat az arra já­róknak. A sátor mögötti parkban játékos ügyességi vetélkedők zajlottak kicsiknek, nagyoknak és családoknak. Rönkemelő, székhajító, szkanderező verseny­ben lehetett virtuskodni. Odébb a Városi Gyermek- és Ifjúsági Ala­pítvány, a Szabadidő Társulás jól ismert emblémái, zászlói lenge­deztek a könnyű szélben. A szo- (Folytat ás a 2. oldalon) Gyerekarcok a szolnoki Tisza-partról Mától áremelés Hétfőtől drágább lesz a benzin és a gázolaj az Áfor- kutaknál. A 92-es oktánszá­mú üzemanyagé literenként 64,6 Ft-ról 66 forintra, a 98-as oktánszámúé 67,6-ról 69 fo­rintra, a 95-ös oktánszámú ól­mozatlan motorbenziné pedig 65,40-ről 67 forintra emelke­dik. Növekedik a gázolaj árá­ban levő útalap is, az eddigi 2,20 Ft helyett 5 forintot kell literenként befizetni e címen a költségvetés javára. A moto­rikus gázolaj ára tehát hétfőtől 40 forint helyett 43 forint, az ipari tüzelőolaj pedig 39 Ft helyett 42 forint lesz. A ház­tartási tüzelőolaj változatla­nul 18 forintba kerül majd. Zwack ismét a csúcson Zwack Péter lett ismét a Liberális Polgári Szövetség- Vállalkozók Pártjának elnö­ke. A párt kongresszusa szombaton a késő esti órák­ban választotta meg az új tisztségviselőket - erről jutta­tott el tájékoztatást az MTI- hez a párt sajtófőnöke, Keré- nyi Péter. Oláh Imrét és Kő­halmi Rezső Sándort, a pártot tudatosan bomlasztó kísérle­teikért, a tagság egységének ismételt szándékos megbon­tására irányuló etikátlan ma­gatartásukért egyhangúlag, ellenszavazat nélkül kizárta. Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 22. játék­héten öttalálatos szelvény nem volt. A lottónyeremé­nyek a jövedelemadó levoná­sa után a következők: A 4 találatos szelvényekre egyenként 267.511, a 3 talála- tosakra 2021, a 2 találatos szelvényekre 77 forintot fi­zetnek A következő hétre átvitt nettó nyereményösszeg 7.089.048 forint. Az Új Néplap Mezőtúron és Tiszafüreden (12-13. oldal* ______■ Ú j vezér a cipőgyár élén Áprilisban a rendes közgyűlé­sen nem sikerült az ez évi üzleti tervet elfogadtatni a martfűi gyárban. így - ezt pótlandó - szombatra rendkívüli közgyűlést hívtak össze. Mint a tervezetből kiderült, a piaci körülmények változását, a rendelkezésre álló technikai és személyi feltételeket figyelembe véve 1992-ben az igazgatóság 4,4 millió pár lábbeli piaci elhelyezését látja reálisnak. Bár ez a nagyságrend elmarad a tavalyi évtől, ennek teljesítése is megfeszített munkát igényel a gyár összes dolgozójától. Az em­lített mennyiségből idehaza 2,1 millió párat szeretnének értékesí­teni, javarészt a saját üzletháló­zaton keresztül, amely maga is jelentős fejlesztést igényel. A ha­zai vevőkör módosulásával to­vább csökkennek a sorozatnagy­ságok is. A pozíció alakulásának döntő eleme lesz továbbra is az árbani versenyképesség, ehhez azonban lényegesen javítani kell a társaság gazdálkodását. A gyár jelentős kapcsolatokkal bír a fej­lett tőkés országokban. Ennek megállapítása mellett az igazga­tóság kedvezőtlen tendenciának értékeli a vevőkör szűkülését, a bérmunka jellegű kapcsolatok túlzott részarányát. A társaság működése szempontjából létfon­tosságú, hogy továbbra is jelen­(Folytatás a 2. oldalon) II. Fesztivál Szolnokért • • Önfeledt szórakozás, vidám

Next

/
Oldalképek
Tartalom