Új Néplap, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

JÁSZ-N AG YKUN-SZOLNOK IVIEGYEI NAPILAP III. évfolyam 27. szám 1992. február 1., szombat Ára: 9.60 Ft BT-csúcs - magyar részvétellel Kormányszóvivői sajtótájékoztató- Tiszaigaron az embe­rek várnak - de ugye nem hiába? (8. oldal)- Családi Magazin (10. oldal)- Aki még most is a busz­ról álmodik (7. oldal) Magazin Narancssárgán izzott tegnap este a szolnoki Széchenyi lakóte­lep közelében a csíkos víztorony. Komoly tömeg gyűlt össze, akik megpróbálták megfejteni a ta­lányt, mitől csapott föl a fékezhe- tetlen étvágyú „vörös kakas” az újonnan kialakítandó disco nádtetején. A rendőrség közúti járőrei észlelték a tüzet, s azon­nal értesítették a tűzoltókat, akik öt járművel megkezdték a lán­gok megfékezését. Hétfői lapszá­munkban visszatérünk az esetre. Fotó: Tarpai- Doktor úr a rács mö­gött, aki saját maga védi magát (7. oldal)- Az új oktatási törvény Bős-Nagymarosa (7. ol­dal) Legnagyobb kérdés: a mezőgazdaság átalakítása Alföld-tanácskozás Kisújszálláson Noha tegnap Kisújszálláson a városháza dísztermében a meghívó a három föld (Nagykunság, Hajdú­ság és Nagy-Sárrét) térségének fej­lesztési lehetőségeit ígérte, már az első hozzászólások, kiegészítések után kiderült: itt ennél jóval na­gyobb földrajzi tájról: az Alföldről, az Alföld-program jövőjéről van szó. Dr. Ducza Lajos polgármester köszöntötte a környező három me­gye huszonhat polgármesterét, az illetékes minisztériumok, hivata­lok szakembereit, a meghívott kép­viselőket, közöttük Szűrös Má­tyást, az Országgyűlés alelnökét. Dr. Tóth Albert országgyűlési kép­viselővitaindítójában arról beszélt, hogy a tájegység jövőjéről már a 29. összejövetelt tartják, amelye­ken eddig szó volt a különböző fej­lesztési lehetőségekről, az itteni ér­tékek: a mezőgazdaság, a termé­szet, a kultúra védelméről, az em­berek jövőjéről, a turizmusról. Ar­ról, hogy ez a tájegység végre el­nyerje az őt megillető helyet. A fejlesztésben valamilyen mó­don érintett minisztériumok, tárcák szakemberei kaptak először szót, és mindenki saját területe lehetősé­gét ecsetelte. így megtudtuk, hogy Kecskeméten már létezik egy al­földi információs iroda, ahol a te­rület közlekedési, hírközlési, gaz­dálkodási stb. fejlesztésének a mó­dozatait dolgozzák ki a hozzájuk érkezett jelentések alapján. Egy másik felszólaló ismertette, hogy a közeljövőben az Alföld szántóterülete 20-25 százalékkal csökken, mivel a korábbi feltört ősgyepek, gyepek ismét legelők, a hajdani erdők újra erdők lesznek. A hozzászólók közül volt, aki a közlekedésről adott rövid tájékoz­tatót. (Folytatás a 2. oldalon) torony mellett 1 4*1 a... John Major brit kormányfő nyitotta meg pénteken, közép­európai idő szerint délután az ENSZ 46 éves történetének első csúcstalálkozóját. Az egynapos ülésen azt vizs­gálják, milyen megnövekedett szerepet játszhat az ENSZ a nemzetközi béke és biztonság erősítésében. Magyarországot, a BT nem-állandó tagját - Antall József kormányfő helyett - Je­szenszky Géza külügyminiszter képviseli az ülésen. A brit kormányfő után, aki mint a BT soros elnöke nyitotta Áremelkedések február 1-jétől Drágább lesz február 1- jétől a vasút és a távolsági busz tarifája, s jelentősen emelkedik a postai szolgál­tatások díja is. Mint a köz­lekedési és hírközlési tárca illetékese az áremelés in­doklásaként elmondta: a többletbevételekre azért van szükség, hogy a szol­gáltató vállalatok energiaár és infláció miatti vesztesé1 ge ne növekedjen tovább. A vasúti személyszállí­tás és a távolsági autóbusz­közlekedés tarifái átlago­san 25 százalékkal emel­kednek, viszont a korábbi kedvezmények változatla­nul érvényben maradnak. Az árváltozás hatására el­őreláthatóan mintegy 5 százalékkal csökkenhet az utasok száma, s várhatóan többen lesznek, akik jegy nélkül próbálkoznak majd utazni. A postai szolgáltatások átlagosan 30 százalékkal emelkednek február 1-jé­től. Az ebből származó többletbevételeket a postai szolgáltatások korszerűsí­tésére, postahivatalok fel­újítására, s elavult gépjár­műparkjának cseréjére for­dítja a Posta. Tűz a víz­/ Államigazgatási felügyelet alá kerül a Vasipari A néhány hétig ezt a funkciót betöltő, ám a cégtől nemrégiben megvált megbízott igazgató he­lyett nem sikerült újat választania tegnap a szolnoki Vasipari Szol­gáltató és Kereskedelmi Vállalat közgyűlésének. A két jelölt együt­tesen kapta meg a dolgozók szava­zatainak kétharmadát, így az igaz­gató helyettesítőjeként továbbra is a műszaki vezető - Lipták Rudolf, aki a választás egyik jelöltje volt - irányítja a vállalatot. (Folytatás a 2. oldalon) A Tisza Cipőgyár Rt.-ben a szerszámkészítést a Tisza-MOULD Kft. végzi a formagyártó műhelyében. Nemrégen új gépeket állítottak üzembe, melyek elsősorban a minőséget garantálják, de az emberi kezet még most sem lehet kiiktatni, -nzs­Megszűnik a Művészeti Alap Verebélyi Imre az önkormány­zatok gazdasági helyzetéről szól­va elmondta: a legnagyobb gon­dot az elmúlt negyven év infra­strukturális elmaradottságainak felszámolása jelenti. Bár fejlesz­tésekre sok helyen nincs pénz, he­lyi adók kivetését ennek ellenére csak 900-1000 önkormányzat ter­vezi. Az elmúlt évben az önkor­mányzatok 30 százalékkal több pénzzel rendelkeztek, mint egy évvel korábban. A költségvetés­től kapott összegek felhasználása - az értékelés szerint - jelenleg ellenőrizetlen, mert az Állami Számvevőszék - amelynek ez a hatáskörébe tartozna - a feladat­hoz nem kapott személyzetet. Az államtitkár bejelentette: Magyarország csatlakozni kíván az Európai Önkormányzati Char­tához. Készül a kormány köz- igazgatási programja is, bemuta­tását februárra tervezik. A kormány csütörtökön dön­tött a 6 000 tagot számláló Művé­szeti Alap megszüntetéséről - tá­jékoztatta az újságírókat Juhász Judit. A korszerűtlen felépítésű szervezet helyére egy alapítvány lép majd. A Magyar Köztársaság csatla­kozott az Európai Atomkutató Szervezethez, a genfi székhelyű CERN-hez. A Lottó nyerőszámai 13, 36, 45, 48, 64 meg a kezdeményezésére össze­hívott tanácskozást, elsőnek Butrosz Gáli, az ENSZ főtitkára szólalt fel, javasolva: hívják össze a jövőben rendszeresen az ilyen jellegű találkozókat, hogy a vezető politikusok felmérhes­sék a világ helyzetét. Gáli igen nagy hangsúlyt adott a demokrácia, az emberi jogok globális érvényesülésé­nek, kiemelve a politikai plura­lizmus, a kisebbségi jogok jelen­tőségét. Az ENSZ története mutatja, hogy politikai akarattal, kezde­ményező erővel kis országok is jelentős szerepet játszhatnak és nagyobb mértékben hozzájárul­hatnak az ENSZ céljaihoz, mint a katonai vagy a gazdasági erő - mondotta. A nemzetek szuverenitását tiszteletben kell tartani - de nem megengedhető, hogy a szuvere­nitással visszaélve aláaknázzák az emberi jogokat s veszélyez­tessék az emberiség békés életét - hangoztatta, elítélve a szűkkeb­lű nacionalizmust, amely akadá­lyozza az egészséges gazdasági és politikai integrációt. Szolnokon Az önálló főiskolán dolgozik a felső- oktatási kamara A három főiskola oktatóinak részvételével fél évvel ezelőtt ala­kult meg a Szolnoki Felsőoktatási Kamara. Az alapítók azért hozták létre a testületet, mert megoldatlan­nak érezték az oktatók szakmai to­vábbképzését, szakmai érdekvé­delmét. Az okok között szerepelt az is, hogy a két polgári főiskola, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari, valamint a Külkereskedelmi Tago­zat inkább csak az anyaintézmé­nyekkel állt együttműködésben, kevésbé széles kapcsolataik voltak a térséggel. (Folytatás a 2. oldalon) Méplap MÁTÓL EZ A CSÍK ÚJBÓL ELADÓ! 30.000 FT ÉRTÉKŰ HIRDETÉSI LEHETŐSÉGET, 10 DB FALINAPTÁRT, 10 DB, MÁRCIUSI Új NÉPLAP ELŐFIZETÉST SORSOLUNK KI A JANUÁR 30-1 ÉS A MAI SZÁMUNKBAN MEGJELENTETETT ÉRTÉKELŐ LAPOT KITÖLTVE BEKÜLDŐ OLVASÓINK KÖZÖTT. ' AS-M " V ■ y

Next

/
Oldalképek
Tartalom