Új Néplap, 1992. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-02 / 1. szám

J Á S Z-N A G Y K U N-S Z O L N O K MEGYEI NAPILAP III. évfolyam 1. szám 1992. január 2., csütörtök Ára: 9.60 Ft \ Ez az év sem osztja majd könnyen a sikereket GÖNCZ ÁRPÁD KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE H onfitársaim! Barátaim! Boldog új esztendőt kívá­nok valamennyiőtöknek. Boldog új esztendőt hazánk polgára­inak, a nálunk menedéket találóknak, a szomszédos államokban élő és a távoli országokba szétszóródott ma­gyarságnak, köztársaságunk minden barátjának, s a világ minden jóakara- tú emberének. Békét kívánok az új esztendőben. Békét és bizalmat itt­hon, egymás között, mindazoknak, akiket a nézeteik, eltérő politikai szándékaik, vagy éppen az egyre nö­vekvő társadalmi különbségek szem­beállítanak egymással. Amikor immár több mint egy éve hozzákezdtünk az új, demokratikus Magyarország építéséhez, egysége­sebben éreztünk és hittünk. Egysé­gessé tett bennünket, amit elutasítot­tunk: a régi rendet, a nemzeti kiszol­gáltatottságot, a szélmalomharcot, amellyel illúziókból próbáltunk va­lóságot teremteni. Hittünk egy Euró­pához jobban illeszkedő Magyaror­szágban, ahol a jogrend védőernyője alatt nemcsak a társadalom egésze, hanem az egyes ember is könnyeb­ben boldogul. Ma, alig egy év múltán, szakado­zik az egység és foszladozik a hit. Bundás indulatokkal támadnak egy­másra a politikai erők, s olykor már a társadalmi indulatok is felparázsla- nak, mért a szokatlan lemondás és nélkülözés bizalmatlanságot csihol, békétlenséget szül. Pedig nagy utat tettünk meg 1991- ben nagy célunk, a független, demok­ratikus Magyarország felé, a sikere­sebb gazdálkodást ígérő tulajdonvi­szonyok felé, s mindezt úgy, hogy hazánk a hétköznapok gondjai elle­nére a sok vihart megélt térség legszi­lárdabb országa maradt. 1991-ről följegyzi a történelem, hogy csaknem fél évszázad múltán ebben az esztendőben hagyta el ha­zánkat az utolsó - lelkünk legmélyén mindig is megszállónak tartott - ide­gen katona, ekkor szűnt meg a Varsói Szerződés és a KGST, térségünk e két sajátos intézménye, melyek oly sokat emlegetett proletár internacio­nalizmusa még leplezni is csak rosszul leplezte kiszolgáltatottságun­kat. 1991-ről följegyzi a történelem, hogy csaknem fél évszázad múltán olyan törvényeket alkotott immár szabadon - és a szó valós értelmében - választott parlamentünk, amelyek révén a perifériáról közelebb kerül­tünk a középponthoz, a bennünk élő Európa-eszméhez. Arra azonban kevesen gondoltak, hogy eredményeinknek vagy sikere­inknek ára van. Olykor nagyon is ke­serves ára. A társadalom legszéle­sebb rétegeit sújtó infláció és munka- nélküliség, a szociális védettség csökkenése. És nyomukban olyan veszélyek járnak, mint a társadalmi ellentétek kiéleződése, a politikai in­dulatok elszabadulása, vagy éppen­séggel a közbiztonság aggasztó rom­lása. Arra is talán csak kevesen gondol­tak, hogy a meghatározó politikai erők sem képesek a jobb jövő érde­kében türelemmel viszonyulni a tár­V________________________________ sadalmi-politikai másvéleményhez. Sőt, történelmi küldetésük nem rit­kán túlzott magabiztossággal vérte­zett tudatában maguk is hozzájárul­nak az ellentétek éleződéséhez. Vagy éppenséggel nem figyelnek eléggé rá, hogy még a legígéretesebb távla­tok reményében is összeroskadhat- nak a jelen terhei alatt azok, akiknek a vállára mindig is a legnagyobb súlyt rakta a mindenkori történelem. Falun és városon egyaránt. A min­denkori milliókra, a bérből, fizetés­ből élőkre, nyugdíjasokra. Átalakulásunk legsúlyosabb^ ter­hét - s mind többet - ők cipelik. És ha a Magyar Köztársaság a térség leg­szilárdabb állama maradt, ha a re­méltnél is biztatóbb eredményeink születtek, ha sikerült túljutnunk a leg­válságosabb helyzeteken, ha nem csapott jövőnket veszélyeztetően magasra a társadalmi elégedetlenség - márpedig nem csapott! akkor az egyedül az ország népe demokráciára érett felelősségtudatának, önfegyel­mének köszönhető. A Magyar Köztársaság államfője- ként mindenekelőtt ezt az önfegyel­met és felelősségtudatot szeretném megköszönni hazánk valamennyi polgárának. Elsősorban azoknak, akiknek hétről hétre nagyobb gondot jelent a család kenyerének előterem­tése, a meleg otthon biztosítása, gyer­mekeik nevelése. Elsősorban nektek köszönöm meg barátaim, hogy Magyarország képes volt megőrizni hitét, hitelét és jóhírét szerte a világban. Az évváltás mindig a számvetés és előretekintés ideje. Ilyenkor szívesen hisszük, hogy a ránk váró hetek, hó­napok jobbak, szebbek, eredménye­sebbek lesznek, mint a mögöttünk hagyottak. Ilyenkor teli vagyunk bi­zakodással és hittel, hogy terveinket valóra váltjuk. Kívánom magunknak, hogy 1992- ben ez így is legyen. Bár jól tudom, hogy ez az év sem osztja majd könnyen a sikereket. Körülöttünk forrong a világ. A dolgunk sem lesz kevesebb vagy könnyebb, mint ta­valy volt. Mindenekelőtt magunkra kell támaszkodnunk. Egyénnek, csa­ládnak, közösségnek. A nemzet egé­szének. M eggyőződésem, hogy oly sok fogadkozás, oly sok kitérő után végre va­lóban a magyar gazdaság rendbetéte­lére és megerősítésére kell fordíta­nunk minden erőnket. Mind a felelős politikai erőknek, mind az ország polgárainak nézetkülönbségeket fél­retéve azon kell munkálkodniok, hogy növekedjék az ország gazdasá­gi ereje, és megszülessenek azok a szociális intézkedések, amelyek na­gyobb létbiztonságot nyújthatnak mindenkinek. Ennek azonban a tár­sadalmi megbékélés a feltétele, amely el- és leszámolások helyett, az ellenségeskedés és félelem szítása helyett, közös cselekvésre ad lehető­séget. A magyarság és hazánk minden állampolgárának erkölcsi erejében, felelősségében bízva ehhez kérem Is­ten áldását az új esztendő minden napjára. Lovas szánok az utakon A havas idő­ben egyre több lovasszánt látha­tunk megyénk­ben, amely két­ségkívül az egyik legjobb közleke­dési eszköz a hó- val-jéggel borí­tott utakon. Az alsóbbrendüek en sajnos, a gép­kocsik is „szán­kó módjára” csúszkálnak, mi­vel nincs letaka­rítva róluk a hó és jég. Fotó: Mészáros Szilveszter délutánján, 45 órás folyamatos ülés után Az Országgyűlés elfogadta a jövő évi költségvetést Hétfőn délután 5 óra tájban kezdő­dött meg a szavazás a jövő évi költség- vetés tervezetéről. Hajnali fél kettőkor - miután a ház- bizottságban nem született megegyezés arról, hogy folytassák-e éjszaka is a tör­vényhozói munkát, avagy reggel 8-ig pihenőt tartsanak - Szabad György elnö­ki jogkörével élve bejelentette: megsza­kítás nélkül folytatják a határozathoza­talt. A házelnök döntése előtt úgyneve­zett magántanácskozmányt folytatva egy kvázi közvéleménykutatást végzett a képviselők körében. Á többség a foly­tatás mellett voksolt. Az ellenzéki tör­vényhozók ez ellen érvelve hangoztat­ták: számukra nem áll rendelkezésre kormányzati apparátus, amely segítsé­get nyújtana az egyes paragrafusokkal kapcsolatos döntéseik előkészítéséhez. Ezt követően az SZDSZ, a Fidesz és az MSZP kivonult az ülésteremből. Infor­mációk szerint a többségük amellett volt, hogy az eredeti programnak meg­felelően most ők tekintsék befejezett­(Folytatás a 2. oldalon) Bár elmúlt egy nap a szilveszteri mulatság óta, és ma reggel megkezdődnek a szorgos hétköznapok, az ünnep emléke még sokáig élni fog bennünk. Képeinken, melyeket az 5. oldalon közlünk, felidézzük a szilveszter-este néhány emlékezetes pilla­natát a megye néhány városából, községéből. ENSZ-béketerv Jugoszlávia számára A harcok folytatódnak Horvátország frontjain szilveszter éjszaka sem szü­neteltek a harcok, Kelet-Szlavóniától egészen Dalmá­ciáig mindenütt fegyverropogás hallatszott. Az új év első napján számos sebesültet szállítottak kórházba; a harcok több halálos áldozatot is követeltek. Sok városban légiriadót rendeltek el. A legsúlyosabb helyzet ismét Károlyváros környékén alakult ki. Égyelőre nincs hír a perucai víztározó sorsáról. A (Folytatás a 2. oldalon) Kunhegyesen született az egyik AB-bébi Már több mint három évtizedes hagyomány, hogy Szil­veszter éjszakáján az Állami Biztosító Rt. közjegyző je­lenlétében sorsolja ki azt az egy budapesti és négy vidéki babát, akik ÁB-bébik lesznek. 1992. 00.00 óra és 01.00 óra között nyolc budapesti és 13 vidéki baba született. Az újszülöttek az Állami Biztosítótól 100 ezer forintos élet- biztosítást, a mama az idén először CSÉB M biztosítást kap. Ezenkívül a Stummer gyermekruhakészító cégtől az ÁB-bébik első ruhatárukat, a Johnson Johnson cégtől ba­baápolási csomagot kapnak. Á budapesti AB-bébi Ladnay Zoltán a Dél-Pesti kór­házban született 00.04 órakor, Bemáth Anita a kunhegyesi szülőotthonban, Papp Szabina a Nagyatádi Városi Kór­házban, Vidács Katalin, a csongrádi szülőotthonban és Faragó Gábor a Bajai Városi Kórházban született. Bemáth Anita 0.40 perckor született a kunhegyesi szü­lőotthonban. Második gyerek, a nővére 1983-ban érkezett. A szülők Abádszalókon laknak, az édesapa, Bemáth Imre egy budapesti gmk-ban lakatos. BOLT BT. Állítólag ez az év sokkal, de sokkal jobb lesz, mint az előző! Úgy legyen Önnek is, nekünk is! A Fehérház 6-án, a Cók-Mók 11-én a Széchenyin, a nagyker. raktár 3-án nyit. Jókai u. 3. Tel.:(56) 34-455,34-743 Fax: (56) 34-74:

Next

/
Oldalképek
Tartalom