Új Néplap, 1991. december (2. évfolyam, 283-305. szám)

1991-12-02 / 283. szám

JÁSZ-N AG YKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP II. évfolyam 283. szám 1991. december 2., hétfő Ára: 9.60 Ft Szabad György Pozsonyban A bölcső Jászapátin ringott TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS KOCSÉRON Európai civil mozgalmak konferenciája Az európai civil mozgalmak első konferenciáját rendezték meg szombaton a fővárosban a Polgári Mozgalom a Köztár­saságért, a Lakosság Érdekvé­delmi Tömörülése és a Társada­lmi Kamara szervezésében. A konferencia szervezői a sajtó képviselőinek elmondták: a ta­nácskozásra mintegy tizenöt eu­rópai és észak-amerikai ország­ból érkeztek résztvevők. A kon­ferencia célja: előkészéteni az európai civil mozgalmak szövet­ségének megalakulását. Mint hangoztatták: a civil szerveződé­sek kialakulása összefügg a pol­gári demokráciák kialakulásá­val, és kifejezi a szabad polgár­ságnak azt a vágyát, hogy a vá­lasztott testületeket ellenőrizze. Ezt a szándékot tükrözik a fo­gyasztók vagy az adófizetők vé­delmében alakult szövetségek. Borongós idő Túlnyomóan borult, pá­rás, nyirkos idő, elszórtan szitálással. A változó irá­nyú szél gyenge marad. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 2 és 6 fok között alakul. ugyanis onnan indultak el új ott­hont teremteni. Bölcsőnk a Jászság - ez volt a címe annak a pénteken este későbe nyúló tudományos tanácskozás­nak is, amelyet a Kocséri Népkör és a Jászok Egyesülete rendezett. Az eszmecsere megnyitójában dr. Skultéty Sándor államtitkár, köz- társasági megbízott örömmel üd­vözölte a kezdeményezést, már­mint a Jászságból kiszakadt tele­pülések első ilyen jellegű találko­zóját. Kifejezte abbéli reményét, hogy ezután rendszeresen ismét­lődnek majd ezek az összejövete­lek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a jász településeket, ösztönzést adhatnak a további helytörténeti kutatásoknak, s a je­len gondjai megoldásában is segít­hetnek. A tanácskozásra elsősorban a Jászságból kiszakadt települések polgármestereit várták, ugyanak­kor sajnálattal kellett megállapíta­ni, hogy belőlük voltak a legkeve­sebben. Szép számmal voltak jelen viszont a kocsériak, akik igen nagy érdeklődéssel hallgatták elsősor­ban dr. Szabó László kandidátus, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Szervezet tudományos titkára előadását, amely feltárta a gyökereket, s részletes, alapos ké­pet adott a jász kirajzások törté­netéről. Ezt követően még három előadás hangzott el, dr. Kocsis Gyula, a ceglédi Kossuth Múzeum igazgatója a Jászság helyzetét ele­mezte a török hódoltság alatt, dr. Horváth István, a salgótarjáni Nógrád Múzeum igazgatója a tör­téneti kutatás módszertani kérdé­seiről szólt, majd Antal Domokos- né helytörténész a kocséri kutatá­sok hagyományairól és eredmé­nyeiről számolt be. Szombaton Pozsonyba érke­zett Szabad György, a magyar parlament elnöke, aki a 70 éves Alexander Dubcek tiszteletére rendezett ünnepségeken tartóz­kodott a szlovák fővárosban. Délben a pozsonyi magyar fő­konzuli rezidencián munkaebé­den találkozott Frantisek Mik- loskóval, a szlovák parlament el­nökével, akivel a két parlament együttműködésének további le­hetőségeiről tárgyalt. Szabad György délután meg­tekintette a pozsonyi Szent Már­ton koronázótemplom székes- egyházat, majd másfél órás vá­rosnéző sétát tett Pozsony törté­nelmi óvárosában. Este a pozso­nyi Várban a Dubcek tiszteletére rendezett ünnepi díszülésen vett részt, ahol az ünnepeknek a ma­gyar parlament emlékérmét nyújtotta át. Fel nem robbant rakéta a határ közelében Bács-Kiskun megyében - Gara és Bácsborsod köz­ségek között - mezőgazdasági területen, a magyar-ju- goszláv államhatártól 4,5 kilométerre pénteken dél­után, egy helyi lakos bejelentése alapján a bajai ren­dőrkapitányság járőre egy ez idáig nem azonosított, fel nem robbant rakétát talált a földbe becsapódva. Az MTI kérdésére a történtekről elmondták: a Ma­gyar Honvédség, a Határőrség és a rendőrség szakem­bereiből álló bizottság a helyszíni vizsgálatot meg­kezdte. A rakéta típusának azonosítása folyamatban van. A bizottság eddigi megállapításaiból a történtekre vonatkozóan messzemenő következtetéseket nem le­het levonni. Tekintettel arra, hogy a magyar-jugo- szláv határszakasz közelében történt az eset, ezért a vizsgálatban magyar kérésre részt vesz a határ­eseményeket kivizsgáló magyar-jugoszláv helyi ve­gyes bizottság jugoszláv tagozatának képviselője is. EXTRA Kosárlabda: Gigászi küzdelem a presztízsrangadón (5. oldal) Vízilabda: Szentesített diadal (5. oldal) Kézilabda: Hetesek futószalagon - Öt nap alatt három meccs túl sok (5. oldal) Foci: NB I-től NB III-ig (8. oldal) „Én az olimpiára koncentrálok” (9. oldal) Kié az egyesület? (9. oldal) Jászberényben a Delta-V Diszkontáruház megnyitásának alkalmából pénzdíjas utcai futóversenyt rendeztek, amelyen az általános iskolásoktól kezdve a felnőttekig mindenki lehetőséghez jutott, s utóbbiaknál igazán „válogatott” mezőny gyűlt össze. A felnőtteknek és a középiskolásoknak hét kilomé­teren keresztül kellett szedniük a lábukat a télies hidegben, míg az általános iskolásoknak hármat kellett maguk mögött hagyni. Felvételünk a felnőttek, valamint az ifjúságiak rajtját örökítette meg. Részletes tudósításunkat „Pénzszagra gyűltek a „nagyhalak” címmel a 7. oldalon olvashatják. Fotó: Novák FORGATAG A SZÍNPADON Cigánygyermekek tehetségkutató versenye Úgy tűnik, megyénk intéz­ményei szívügyüknek tekintik az itt élő cigányság sorsát. Teg­nap a megyei Pedagógiai Inté­zet és a Napsugár Gyermekház rendezte meg a cigánygyerme­kek tehetségkutató versenyét, amelyet a megyei önkormány­zat, a Köztársasági Megbízott Hivatala, a Lungo Drom Or­szágos Érdekvédelmi Cigány­szövetség és az „Eötvös Jó­zsef’ ’ Cigány-Magyar Pedagó­giai Társaság is támogatott. Tíz óra előtt gyülekeztek a megye számos településéről érkezett gyerekek Szolnokon, a gyermekházban. Néhányuk- nál már pengett a gitár, össze­verődtek a kanalak, más a jel­mezét csinosította. A szerepel­ni vágyó fiatalok előbb Kuncz Béla, a Köztársasági Megbí­zott Hivatala osztályvezetője megnyitóját hallgatták meg. majd maguk is a színpadra lép­tek. A délelőtti selejtezőből a legjobbak jutottak az ebéd utá­ni második fordulóba. Színes (Folytatás a 2. oldalon) Segélyszállítmány Várpalotáról Futók kísérik Várpalotától Drá- vaszabolcsig azt a segélyszállít­mányt, amelyet szombaton reggel indítottak útnak: Méreg József veszprémi atléta és Rápolti Gyula négyszeres triatlonbajnok egymást váltva kíséri el a gépkocsikonvojt. A várpalotai SZDSZ-szervezet és helyi vállalkozók gyógyszere­ket, kötszereket, egészségügyi cik­keket, valamint ruhaneműket gyűj­töttek a polgárháború menekültjei­nek és károsultjainak, sőt az abla­kok ideiglenes befedésre alkalmas fóliát és háztetőre való kátránypa­pírt is visznek. Újabb szovjet puccs? Kasszandra-jóslatok a német sajtóban A Szovjetunióban valószínű­leg még decemberben újabb puccskísérlet zajlik le - a prognó­zissal a Berlinben megjelenő Kurier am Sonntag állt elő, csat­lakozva a német, de a szovjet sajtóban is sorozatosan felbuk­kanó Kasszandra-jóslatokhoz. A tegnapi berlini lap Viktor I vanyenko volt KGB-tábomokra hivatkozik, akit az orosz belbiz­tonsági ügynökség vezetőjeként mutat be. Ivanyenko szerint „de­cemberben felkelés tör ki (a Szovjetunióban); a nagyüze­mekben már szervezik a sztrájk- és munkásbizottságokat - a tél beálltáig olyan szervezettségi fokot érhetnek el, hogy akár a teljes hatalmat is maguknak kö­vetelhetik”. A lap a belső fizetési nehéz­ségekre, a tervezett árfelszabadí­tásra és a hadseregben terjedő nyugtalanságra utal a KGB-tá- bomok véleményének közreadá­sakor. A Kurier am Sonntagban egy forrás - „egy informátor a kato­nai területről ” - a hadseregen be­lüli puccstervekről is beszélt.- Ezúttal a harckocsikban nem sorkatonák ülnek, akik au­gusztusban még figyelmeztető lövéseket sem mertek leadni a csőcselékre - mondta az „infor­mátor”, aki szerint az augusztusi puccskezdeményezés „lelkiis­meretlen dilettánsok hatalmi marakodása volt”. Egy másik vasárnapi német lapban, a Bild am Sonntagban Vjacseszlav Dasicsev, Mihail Gorbacsov egykori tanácsadója úgy vélekedett, hogy a szovjet elnök Moszkvában „kilátástalan személyes harcot vív posztjának megmentéséért”. A Loli Jag együttes legfiatalabb tagja _________ „ A jász nép köztudatában is úgy él, a történelem is azt tanítja, hogy e nép a kunokkal jött e földre eze­lőtt 700 esztendővel, 1239-ben” - írja Fodor Ferenc: A Jászság élet­rajza című könyvében. Majd a to­vábbiakban természetesen arról is értekezik, hogy a jász községtele­pítő nép volt, s számba veszi azo­kat a településeket, amelyeket ala­pított. E községek között szerepel Kocsér, amely 1877-ben vált önál­ló faluvá. A Pest megyei település­ről egy szót sem említ a Magyar- ország útikönyv, pedig igazán ér­demes végigmenni a falu utcáin. A gondozott, igényes porták - ha nem lennének történelmi bizo­nyítékok is -, az értékes helytörté­neti gyűjtemény egyértelműen igazolják a jász eredetet, mentali­tást. Jóllehet, az első „bevándor­lók” bölcsője igencsak régen rin­gott Jászapátin. A kocsériak

Next

/
Oldalképek
Tartalom