Új Néplap, 1991. június (2. évfolyam, 126-150. szám)

1991-06-01 / 126. szám

Néplap n. évfolyam 126. szám 1991. június 1 szómba Ara: 7.90 Ft .1 Á S Z-N A G Y K U N-S Z O L N O K MEGYEI NAPILAP Kormányszóvivői tájékoztató 110 forintra emelték a napidíjátalány felső határát Az év első harmadában az árak, a jövedelmek és a gazdasá­gi teljesítmények összhangban voltak. Az eddigi folyamatok nem igazolják az infláció elsza­badulását prognosztizáló pesszi­mista várakozásokat Változatlanul reális az esély ar­ra, hogy az ez évre számításba vett 35-38 százalékos növekedési ütem nem lesz nagyobb. Ezt Cinkotai János kormányfőtanácsos jelentet­te be a pénteki szokásos kormány- szóvivői tájékoztató vendégeként. Az infláció fokozatosan mérséklő­dő növekedési ütemének jellemzé­seként a kormányfőtanácsos szólt arról, hogy az januárban 7,5, feb­ruárban 4,4, márciusban 3,5, ápri­lisban pedig 2,4 százalék volt az előző hónaphoz képest. A szóvivői tájékoztató másik vendége, Tütős Sándor, a Kárpót­lási Hivatal elnöke arról számolt be, hogy a kormány elfogadta azt a kormányrendeletet, amely az 1938 és 1945 között, faji vagy nemzeti­ségi hovatartozás, illetőleg anáciz- mussal szembeni magatartás miatt deportáltak vagy egyéb hátrányt szenvedett személyek társada­lombiztosítási és munkajogi hely­zetével fogalalkozik. Tütős Sándor elmondta, hogy az ezen időszak­ban személyes szabadságukban korlátozottak az évek számától függően kapnak pénzbeni kárpót­lást. Az első évre 500, a második és ötödik év közötti időszak után évenként 250, míg a hatodik évtől évi 300 forint nyugdíj-kiegészítés­ben részesülnek. László Balázs kormányszóvivő a sajtótájékozta­tón bejelentette: a kormány a napi­díj átalány felső határát július 1-jé- től az eddigi 80 forint helyett 110 forintban állapította meg. Megállapodás Ukrajnával Budapesten kormányközi megállapodást írt alá a köz­vetlen kereskedelmi, gazda­sági kapcsolatokról Berényi Lajos, az NGKM helyettes államtitkára és Viktor Anto­nov, az Ukrán SZSZK hadi­iparral és átalakítási kérdé­sekkel foglalkozó állammi­nisztere pénteken. Ukrajna a második szovjet tagköztár­saság, amellyel Magyaror­szág ilyen megállapodást kötött. Búzaexport­lehetőség Június 1-jétől folyamato­san nyújthatják be a terme­lők - kizárólag postai úton - a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma Engedélyezési Főosztályá­hoz azokat az exportkérel­meket, amelyben búzakivi­teli engedélyt kémek. Az Agrárpiaci Rendtartás Koor­dináló Bizottság határozata alapján 250 ezer tonna óter­mésű és 1 millió tonna idei búza kivitelére nyílik lehető­ség. A bizottság azért határo­zott így, hogy ezzel is előse­gítse az üzleti tárgyalások­ban és szerződéskötésekben érdekeltek gazdálkodását. A kiviteli engedélyt az említett kontingensen belül engedé­lyezik. Döntés a kamatadóról A kamatadóról hétfőn dönt az Alkotmánybíróság. Az Alkotmánybíróságnak már kialakult koncepciója van a kamatemelés ügyében, s ennek határozattervezeti formáját június 3-án, hétfőn vitatják meg az alkotmány- bírók, zárt ülésen. A határo­zattervezet annyira kidolgo­zott, hogy az alkotmánybí­rák nagy valószínűséggel meghozzák a döntést, s ezt követően még hétfőn sor ke­rül a határozat kihirdetésére is. Látogatás az ország legidősebb asszonyánál A 108. esztendejét tapossa Jászkisér belterületén oly an ré­gi típusú, hosszúkás parasztház dacol az esztendők múlásával, amelyik ablakszemeivel az utcát fürkészi. 1904-ben épült őkelme, annak az asszonynak a tiszteleté­re, akit Madarasi Zsuzsanna né­ven 1884. március 20-án jegyez­tek be a matrikulába, és aki húsz­évesen esküdött örök hűséget Lá- di Istvánnak. Ide hozta a kovács­mester ifjú hitvesét, és ő nyolc­vanhét lepergett esztendő után is . ugyanott él. Belépésünkkor a díványon ül. Tekintete fáradt, akár a sokat megélt embereké. (Folytatás a 3. oldalon) i A TARTALOMBÓL: Smasszerok a rács mögött Tévedések elkerülése végett nemcsak a bűnözők töltik napjaikat zárkában, hanem az őket vigyázó börtönőrök, közismertebb néven smasszerok is munkaidejüket kivétel nélkül rácsok között élik. Vajon melyek a tapasztalataik, miképpen fogják fel azt, hogy tulajdonképpen ők is be vannak zárva? írásunk a 7. oldalon olvasható. Villára hányt rokonság Emberhalál disznóvágáskor. A vizsgálat során szükség volt elmeorvosi szakértőre és pszichológusra is, akiknek az ítélete alighanem meghatározó súllyal esik majd a latba. Az esetről a 3. oldalon olvashatnak. „Nem messze van ide Csíkfalva” A szomszédba is vezethet énekkaraink útja alcím­mel a 9. oldalon beszámoló olvasható a tiszafüredi dalosok - a Pedagógus Női Kar és a Hámán Kató Dalkör, valamint két hangszeres együttes, a Szőke Tisza és a Kergebürge - erdélyi vendégszereplésé­ről; arról a különös hangulatú fogadtatásról, amelyben részük volt Székelyföldön. Keressük az ország legjobb autóvezetőjét Fordot kap a szolnoki döntő győztese Az Auto Extra folytatja a nemzetközi versenyt Kevesen tudják: az Axel Sprin­ger-Budapest Kiadói Kft. első ma­gyarországi lapja a ma már köz­kedvelt Auto Extra volt. A lap 1989-ben hiányt pótolt: egyedül­álló nyomdai kivitelével, no meg a hamburgi kiadású nagy testvért, az Auto Bildet maga mögött tudva meghódította az autózás iránt ér­deklődőket. Ma 60 ezer példányban jelennek meg havonta, változatlanul 89 fo­rintért. Ám a lap sikere nemcsak az árnak és a minőségnek köszönhető. Az Auto Extra folyamatosan jelen­tős nyereményes játékokat is szer­vez olvasóinak. Ezek között a leg­nagyobb visszhangot keltette az a nemzetközi közlekedésbiztonsági vetélkedő, amelynek során 1990- ben, a magyarországi elő- és kö­zépdöntőkön legjobbnak bizonyult autóvezető, Csala József egy Ford Fiestát nyert. A németországi Eu- rópa-bajnoki döntőn indulva pedig negyedik helyezést ért el. Az Auto Extra az idén is folytatja a versenyt. Ennek részleteiről kérdeztük a lap főszerkesztőjét, Bencze Szabó Pé­tert.- A fő szervező továbbra is a hamburgi Auto Bild. A nemzeti ve­télkedőket ebben az évben is a test­vérlapok - az olasz Auto Oggi, a francia Auto Plus, az angol Auto Express, a csehszlovák Auto Typ, valamint a holland Autó WEEK szervezik. Ennek jegyében a mi lapunk, az Auto Extra bonyolítja le a hazai vetélkedő fordulóit - tájé­koztat a főszerkesztő. Az Auto Extra júniusi és júliusi számában 30-30 tesztkérdést közöl. A neve­zési szelvény a júliusi lapban talál­ható. Ezt kell augusztus 15-ig a Fővárosi Közlekedésbiztonsági Tanács címére beküldeni. (Folytatás a 2. oldalon) Kórházigazgatók és az Aerocaritas / Gondot hozó helikopter? Az Aerocaritas Alapítvány egy mentőhelikoptert telepített aközel- múltban Szolnokra, pontosabban a Hetényi Géza Kórház területére, itt van a bázisuk (csak a leszállópálya betonozása egymillióba került). Normális ember azt hihetné, hogy ez mindenkinek jó, betegnek és or­vosnak, sőt még az Országos Men­tőszolgálatnak is (hisz bizonyos esetekben megkönnyítheti a mun­kájukat); az életmentés nemes cél­jának esélyeit növelheti a „hely­színre érkezés” idejének lényeges lerövidülése és a légi madár mo­dem felszerelésének (az orvosi műszerekre gondolok) hatékony­sága. Am az, ami az egyszerű em­ber fejében normális gondolat, a beavatottak szerint laikus hozzá nem értés („ahogy azt Móriczka elképzelte”), leegyszerűsítés - ab- normalitás. A légi mentés bár je­lentős része, de csak része az élet­mentésnek. Hogy mi minden kell még az egészhez, ezt kezdtem ka- piskálni a minap egy tanácskozá­son a Hetényiben, melyre dr. Böj­the Lajos kórházigazgató meghív­ta a környék (Cegléd, Kecskemét, Karcag, Jászberény, Mezőtúr) kór­házainak vezetőit, hogy az Aeroca­ritas kelet-magyarországi vezető mentőtisztjével, Várkonyi Gézá­val együtt építgessék az együttmű­ködést - legalább ők. Harminc nap­ja van itt ez a helikopter, ez idő alatt két beteget szállítottak be az inten­zív osztályra, de ezek is olyanok voltak, hogy nem feltétlenül kellett volna helikopterrel érkezniük. (Folytatás a 3. oldalon) A Fesztivál Szolnokért programja Délután kiállítás, este desszert A Szolnoki Galériában vasár­nap délután hat órakor az Opus Művészeti Egyesület kiállításá­nak megnyitójával kezdődik a Fesztivál Szolnokért kulturális rendezvénysorozat. Jelen lesz dr. Dombach Alajos, az Ország- gyűlés alelnöke, aki egyben a program védnöke. A hét esemé­nyei figyelemre méltóak már csak azért is, mert eddig ritkán vagy talán egyáltalán nem fordult még elő, hogy egyesületek, jelen esetben az Opus és a Jam Művé­szeti Egyesület, a Tisza Klub és Szolnoki Városvédők Köre szer­vezzen ilyen nagyszabású prog­ramot. A Galériában Velekei Jó­zsef Lajos grafikusművész és az Opus tagjainak alkotásait tekint­heti meg a közönség. Ártéri hang-képek című műsorával fel­lép Tolcsvay Béla. A fesztivál eseményei közül kiemelkedik a 25 éves Szolnoki Szimfonikus Zenekar hétfőn 19 órakor kezdődő születésnapi hangversenye, melynek a Szigli­geti Színház ad otthon. A művé­szek az est bevételét közérdekű célokra ajánlják fel. Két Tisza-parti koncertet tarta­nak a jövő héten. Szerdán 21 óra­kor a Jam Művészeti Egyesület tagja, Csizmadia Géza előadó­művész lép fel; csütörtök délután 8 órakor a Verseghy-szobomál a Szolnoki Repülőműszaki Főis­kola Bing Bandje játszik. Zenés kabaréműsorával jelentkezik is­mét a TO-VA duó. Pro-Kontra Liberális Klub címmel a Kossuth téri irodaház harmadik emeletén találkozhat­nak az olvasók Csalog Zsolt író­val. A házigazda Fodor Tamás országgyűlési képviselő lesz. Három órával később a „Ságvá- ri” Művelődési Otthonban a fia­taloké a terep: a Lady Machbet ad koncertet. Szombaton délelőtt 9 órakor a Szabadtéri Színpadon és környékén matinéfesztivál kez­dődik. A Metszőkor tagjai is ott lesznek. Az ifjabb korosztály kerítést festhet. A 10 éves Vadvirág Gyermektánc Együttes lép fel es­te 6 órakor a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban. Jövő szombat délutánján a környezet­barátok a Tisza alsó rakpartján farönkpadokat, asztalokat he­lyeznek ki. Este 8 órakor a Desszert együttes zenél. Az ese­ménydús hét záróprogramja a va­sárnap este fél 9-kor kezdődő elő­adás. Giordano Bruno: A gyer- tyás című színdarabját a HÍD Színház mutatja be. BOLT BT.I m DOBJON EL MINDENT A KEZÉBŐL, ÉS SIESSEN A „FEHÉR HÁZ” MEGNYITÓJÁRA! Hőlégballon, luftburg, léggömb! Kedvezmények és mosoly! Szolnok, Baross u. 1. (volt megyei pártbizottság!. w I I Jókai u. 3. TeL:(56) 34-455,34-743 Fax: (56) 34-743

Next

/
Oldalképek
Tartalom