Új Néplap, 1991. április (2. évfolyam, 75-99. szám)

1991-04-02 / 75. szám

J Á S Z-N A G Y K U N-S Z O L N O K MEGYEI NAPILAP II. évfolyam 75. szám 1991. április 2., kedd Ára: 7.90 Ft Szándékosságról bizonyára nincs szó, mégis úgy tűnik, mint­ha a mezőgazdasági tárca - egy karácsony táján hozott rendele­tével - készakarva kívánná tönk­retenni az alföldi bortermelőket. Ez a véleménye az Alföldi Sző­lészek és Borászok Egyesületé­nek. E rendelet szerint ugyanis asztali bort egyáltalán nem lehet a termőhely és a fajta megneve­zésével forgalomba hozni. A címkén is tilos a termőhelyet és a fajtát feltüntetni, számos, az Alföldön termelt minőségi bor­fajta esetében, mivel ezek hiá­nyoznak az új országos jegyzék­ből. A rendelkezés súlyos anyagi Remek tavaszi hajrával a Szolnoki Vegyiművek röplabdás lányai kivívták a jogot arra, hogy az őszi szezont már az NB I A-csoportjában kezdjék. A sikeresen szerepelt együttes: (álló sor balról) Sülyösné, Kmézic, Kovácsné, Csertán, Göblyös, Vasicsek János edző, (guggolnak) Pirókné, Illésné, Surányi, Gergelyt!. Fotó: Mészáros r-------------------------­Fel hős ég, nyugati szél Változóan felhős lesz az ég, inkább csak északon fordul­hat elő jelentéktelen eső. A nyugati szél időnként megélén­kül. A hőmérséklet kora délután 10 és 15 fok között lesz. károkat okoz a Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei szőlősgazdáknak, s közvetetten így az országnak is, hiszen a ha­zai szőlőületetvényeknek hozzá­vetőleg a fele ezeken a vidéke­ken található. Néhány példa: izsáki sárfehér néven a jövőben nem forgalmazható a Duna-Ti- sza közi nagyközség jellegzetes, több mint egy évszázada kül- és belföldön ismertté vált asztali bora. Leértékelődik az Alföldön termelt tramini, rizlingszilváni, zöldszilváni, hárslevelű, szürke­barát, hiszen a továbbiakban ezek valami új, fajtát és termőhe­lyet fel nem tüntető elnevezéssel Április első felében forgalmazhatók csak. A rendelet szomorú következményeként az előző márkanéven szerzett pia­cot elveszítik. Az alföldi megyékben hozzá­vetőleg 15-20 ezer hektár szőlő- ültetvényen érdekelt egyesület tagjai úgy vélekedtek, hogy ez a miniszteri rendelet felér egy ter­mészeti csapással, különösen olyan időszakban, amikor az ágazatot visszatérő értékesítési gondok sújtják. Az egyesülés tagjai úgy vélik, hogy a témában folytatni kell a már megkezdett egyeztetéseket, más szőlő és bor­termelő egyesületekkel és közös erővel, keményen kell fellépni az igazságtalan rendelet ellen, a ter- melők panaszainak orvoslásáért. Kezdődik az üzletek privatizálása — Ideiglenes buszmegálló Szolnok. Folytatódik a város belterületén a Szapáry úti ivóvízhálózat rekonst­rukciója, emiatt a külső for­galmi sáv a közút bal olda­lán, 50 méter hosszan le lesz zárva a héten. A Jászkun Vo­lán értesíti az utazóközönsé­get, hogy április 4-én üzem­kezdettől a Kereskedelmi Bank Rt. előtti autóbusz­megállóhelyet átmenetileg a Sztár Áruház, elé helyezik át. Műsorszóró önkormányzatok? Bár a frekvencia-morató­rium érvényben van, és an­nak feloldásáig újabb mű­sorszórási engedélyt senki sem kaphat, a stúdiómagnó­kat és rádiótechnikai készü­lékeket gyártó Mechanikai Laboratóriumból kapott in­formációk szerint nagy az ér­deklődés a vállalat kis- és közepes teljesítményű URH-adói és ministúdiói iránt. Konkrét érdeklődők eddig negyvenen voltak, többen már árajánlatot is kaptak. Érdekes módon az érdeklődők nagyrésze a he­lyi önkormányzatok közül kerül ki. Tovább dől Pisa A híres pisai ferde torony egyre jobban dől. A legutóbbi mérések szerint az utóbbi három hónap alatt is­mét 1 milliméterrel távolo­dott a függőleges vonaltól, szemben a korábbi egész évi 1,8 milliméteres átlaggal. A pisai egyetem két pro­fesszora szerint, akik pénte­ken a méréseket végezték, túlzott aggodalomra jelenleg még nincsen ok: a dőlés ha­sonló mértékű gyorsulását és lassulását többször tapasz­talták már 1918 óta, amikor a mérések megkezdődtek. A fény és az erő a sötétség ellen A tervezettnél körülbelül hat héttel később, április első fel­ében kezdi meg az Állami Va­gyonügynökség a boltok, szol­gáltató műhelyek és vendéglátó­helyek privatizációját. A késede­lemnek az az oka, hogy az Eg­zisztencia Hitel is csak a terve­zettnél később, március elsején lépett hatályba. II. János Pál pápa húsvéti üze­netében felemelte szavát a (még mindig) elnyomott népekért, el­ítélte az öbölbeli háborús fejle­A pápa húsvéti üzenete ményeket és a fegyverkereske­delmet. A Szent Péter Bazilika sárga virágfüzérrel és vörös drapériá­val díszített erkélyéről a pápa 55 nyelven mondta el húsvéti jókí­vánságait a Szent Péter téren összegyűlt tízezreknek és azok­nak a millióknak, akik a világ több mint 50 országában a tévé- készülék előtt Figyeltek a szavá­ra. A pápa kiemelten üdvözölte a történelmükben ezen a vasárna­pon első ízben szabadon választó albánokat, akiket vallásuk sza­bad gyakorlására buzdított. Az egyházfő felszólította a hí­vőket, hogy örvendezzenek a „fénynek, az erőnek és a remény­nek ezen a napján, amely vissza­vonulásra készteti a sötétséget - azt a sötétséget, amely nem is oly régen árnyékot vetett az egész emberi közösségre,,. (Ezzel Ku- vait Irak általi megszállására, il­letve a nyomában kirobbant há­borúra célzott.) „A mindannyi­unk által remélt társadalom csak olyan nemzetközi renden alapul­hat, amelyben a törvény és a sza­badság mindenki számára oszt­hatatlan” - hangoztatta. A pápa kérte, hogy hallgattas­sák meg az elnyomott népek hangja, amelyek régóta hasztala­nul hangoztatják vágyukat a mél­tóságra, az igazságosságra és a szabadságra. A szenvedő, elnyo­mott népek közül külön is ki­emelte a palesztinokat, a libano­niakat és a kurdokat. Felszólítot­ta a „nemzetek vezetőit” , hogy mondjanak le a busás hasznot ho­zó fegyverkereskedelemről. Kérte, hogy a világ nyújtson nagyobb támogatást a több sza­badságért és demokráciáért küz­dő afrikai, ázsiai és latin-ameri­kai népeknek. SPORT] EXTRA- Megszerezték a bajnok (első) skalpját a kosarasok (képes összeállításunk a 9. oldalon)- Röplabdadömping (7. oldal) ■ Két döntetlen és egy vereség a kézilabdások számláján (7. és 9. oldal)- Két lövés leterítette a MÁV MTE-t (10. oldal)- Gombfocista játékszerek (13. oldal) ■ A mesteredző piros betűs napja (13. oldal) Jászberényben nagyszombaton reggel 8-tól este 8-ig cserkészek álltak őrséget a templomban Krisztus sírjánál.. (Fotó: Nagy Zsolt) Itt a márka, hol a márka? s Újabb rendeleti csapás az alföldi borvidékre

Next

/
Oldalképek
Tartalom