Új Néplap, 1991. március (2. évfolyam, 51-74. szám)

1991-03-01 / 51. szám

IÁ n. évf. 51. szám. 1991. március 1., péntek Ára: 7.90 Ft Ülést tartott a minisztertanács A kormány tárgyalási alapként tegnapi ülésén elfogadta a Kupa Mihály pénzügyminiszter által beterjesztett négyéves gazdasá­gi-politikai programot, amelynek célja a gazdaság stabilizálása és a konvertibilitás kialakítása. A tes­tület azonban úgy döntött, hogy legközelebbi ülésén ismét vissza­tér a témára, s addig a Pénzügy­minisztérium képviselői - pénte­ken - egyeztethetik a programot az Érdekegyeztető-Tamács rész­vevőivel, észrevételeiket pedig a Gazdasági Kabinet szombati ülé­sén beépíthetik az anyagba. A testület foglalkozott a köte­lező gépjárműbiztosítás kialakí­tandó új rendszerével is. A kormány úgy döntött, hogy a kötelező felelősségbiztosításban is a szerződéses rendszert kell ki­alakítani. Mivel az áttérés időt igényel, így április 15-től július* 1 -jéig a benzinbe fogják beépíte­ni a biztosítás árát. Arról még nem született döntés, hogy ebben az időszakban mennyivel lesz drágább az üzemanyag. Július 1 - je után bevezetik a szerződéses kötelező felelősségbiztosítási rendszert. A kormány elfogadta Magyaror­szág IMF-kvótájának emeléséről szóló javaslatot, így az hamarosan a parlament elé kerülhet. A Nem­zetközi Valutaalap a közeljövőben mintegy 50 százalékkal emeli alap­tőkéjét, s a tagországok részesedé­se is növekszik. A kormány foglalkozott a vasúti közlekedés helyzetével is. Ez azért vált szükségessé, mert a korábbi finanszírozási rendszer már nem tartható fenn tovább, a pályák álla­pota nagymértékben leromlott. Végül az ülésen döntöttek több tárca pótlólagos költségvetési tá­mogatásáról is. Ezt a döntést a par­lamentnek is jóvá kell hagynia. Regionális parlament Regionális parlamentet hoz­nak létre Burgenland, Győr- Moson-Sopron, Vas megye, il­letve Győr, Sopron és Szom­bathely városok részvételével a szorosabb együttműködés elő­segítésére - hangzik az a szán­déknyilatkozat, amelyet szer­dán Burgenland székhelyén, Eisenstadtban fogadtak el. Magyar nagykö­vetség Kuvaitban Amint visszaköltözik orszá­gába a kuvaiti kormány, s nor- malizódnak az ottani életkörül­mények, a magyar nagykövet­ség nyomban visszaköltözik Kuvaitba - közölte az MTI kér­désére Herman János külügyi szóvivő. Emlékeztetett arra, hogy a magyar nagykövetséget hivata­losan nem zárták be, munkáját a tarthatatlan életkörülmények miatt szüneteltették, de ez idő alatt is folyamatos volt a Kül­ügyminisztérium és a kuvaiti kormány közötti kapcsolat. Megszűnik a szigorított határőrizet Ma reggel megszűnik a szi­gorított határőrizet, de a belép­tetésnél továbbra is alaposan ellenőrzik majd az utasokat - közölte az MTI kérdésére Zu- bek János alezredes, a BM Ha­tárőrség szóvivője. Elmondta, hogy az Öböl-há­ború kezdete óta mintegy 1800 illegális határátlépőt fogtak el. Összesen 34 ország állampol­gárai követtek el tiltott határát­lépést, a legtöbben, 1145-en ro­mán, 172-en pakisztáni, 81-en török, 64-en bangladesi, 62-en pedig szovjet lakosok. * V Daru helyett - mit? Új igazgató a Ganz Danubiusnál Tiszafüreden A pillanatnyi helyzet: a Ganz Da­nubius Tiszafüredi Gyárában há­romszázhúsz dolgozónak van munkája, és több mint négyszázan rendelkeznek munkaviszonnyal, ám úgy, hogy elfoglaltságuk nem lévén, otthon töltik idejüket a fize­tésük 80 százalékáért. A gyárba új igazgató került Marschik Iván személyében, akit arra kértünk, mutatkozzon be, és mondja el, milyen perspektívát tud kínálni a gyár munkaviszonnyal rendelkező dolgozóinak.- Negyvenéves múltam, az alapi- végzettségem villamosmérnök, ezenkívül külkereskedelmi főisko­lát végeztem, de van még két másik felsőfokú végzettségem is. A szer­vezési, vezetési gyakorlatot az ENSZ-nél szereztem, ahol 1976 óta dolgozom. Az Egyesült Államok­ban, Szíriában és Ausztráliában töl­töttem hosszabb időt, ami minden bizonnyal hasznomra válik.- Honnan vefte a bátorságot, hogy elvállalja a kapitányi tisztet ezen a süllyedő hajón?- Én közel sem látom ilyen söté­ten a helyzetet, nem érzem, hogy vakmerő kockázatot vállaltam vol­na, amikor megpályáztam az igaz­gatói beosztást, inkább megköszö­nöm azt a lehetőséget, amit kaptam.- De hát a darukat, amiket gyár­tottak. a régi szocialista piacokon nem tudják megvenni. Hamburg­ban vagy Marseille-ben pedig nem füredi darukról álmodnak, hanem évszázados múlttal rendelkező, ki­próbált cégek rúghatnak csak lab­dába náluk. Hát akkor? (Folytatás a 3. oldalon) Elfogadták Mezőtúr költségvetését Tegnap nyilvános ülést tartott Mezőtúr képviselő-testülete. Az ülés interpellációkkal kezdődött. Úgy tűnik, régi és még mindig megoldatlan gond a városban a csapadék- és szennyvízelveze­tés, mert az ügyben két képviselő is interpellált. A Kertvárosban épül ugyan az elkülönített csapa­dék- és szennyvízelvezető rend­szer, de ennek kivitelező munká­ival sokan nincsenek megelé­gedve. A probléma felvetésére kapott válasz sem nyugtatta meg a képviselő urakat, így várhatóan az ügy újra előkerül. Elfogadta viszont a testület a lejárt határ­idejű képviselő-testületi határo­zatok végrehajtásáról szóló be­számolót. A járdahálózat felújí­tására tett képviselői indítványt elvetették. Az egyik legfonto­sabb napirend az 1991. évi költ­ségvetés megtárgyalása követ­kezett. Szűcs Péterné osztályvezető terjesztette elő a javaslatot. A képviselők alapjaiban egyetér­tettek az előterjesztéssel, néhány módosító javaslat azonban szü­letett. Például az Ifjúsági Sport­alap létrehozására 600 ezer forint elkülönítését kérték, valamint az augusztusi „Túri-vásár” meg­rendezésére 500 ezer forint biz­tosítását. A testület viszont nem fogadta el ezeket az indítványo­kat, így a költségvetést gyakorla­tilag az előterjesztéssel meg­egyező formában szavazták meg 18 igen szavazattal, 1 tartózko­dás mellett. A költségvetés lé­nyeges eleme, hogy újabb adók bevezetése nélkül tudja a város működőképességét biztosítani. Képes tehát megteremteni az ed­digi intézmények működtetésé­nek anyagi feltételeit. Képes megoldani a város üzemeltetési feladatait. Á fejlesztési feladatok ellátására sajnos kevesebb jut, amit a képviselők is szóvá tettek. A fontossági sorrenden azonban nem sok vita folyt. A csatornahá­lózat továbbépítése, a szennyvíz- tisztító kapacitások bővítése, a gázfogyasztási lehetőségek ki- szélesítése, a kommunális sze­mét környezetbarát biztonságos elhelyezésének megoldása, a crossbar rendszer kiépítése a fő célok közé tartozik. Halmágyi Tamás Rend(szám) a lelke mindennek Nem olyan régen volt, hogy ne emlékeznénk, pontosan egy hó­napja emelték fel a rendszámtáb­lák árát. Ennek ellenére az autósok újabb áremeléstől tartva mégis megrohamozták a műszaki vizs­gáztató állomásokat. A négykere- kűek tulajdonosai ugyanis város­szerte négyezer forintos rend­számtáblákról beszéltek. ■ Mivel az áremelések körül ke­ringő pletykák már több esetben beigazolódtak, ezért megpróbál­tam kideríteni, mennyire megala­pozott a híresztelés. Nos, sem az Autóklub helyi szervezeténél, sem az Alfa Autójavító Vállalatnál, sem pedig'a megyei Közlekedési Felügyeletnél nem tudtak a tavasz első napjára tervezett áremelésről. Az viszont egyértelműen mégsem zárható ki, hogy a későbbiekben nem fog változni a rendszámtábla ára. Mint ismeretes, a legutóbbi ár­emelést a megnövekedett alap­anyagköltségekkel indokolta a gyártó. De tessék mondani, a mű­anyag, az alumíniumlemez vagy netalán a festék háromszorosára drágult volna a közelmúltban? Ezt bizony nagyon nehéz elhinni. Az azonban már keserű tapasz­talat, hogy a pténzszegény vilá­gunkban az autóval rendelkezők igencsak jómódúaknak számíta­nak, s ezért még mindig van rajtuk jó néhány réteg bőr, amit le lehetne (és egyesek szerint le is kell) húzni róluk. Az egyszerű magyar autós ajkán már egy jó ideje megfagyott a mo­soly, s a benzinár csökkentésének sem tud önfeledten örülni. Valljuk meg őszintén, nincs is igazán oka rá. Az új alkatrészárak láttán a leg­többen a szemészorvoshoz fordul­nak, hogy bizonyságot szerezze­nek: nem a látásukkal van a baj. De hamarosan itt a feketeleves, a sok­szorosára megnövelt kötelező fe­lelősségbiztosítási díj. Ezek után már csak csodálható az autós ha­zánkfia, hogy hány rétegből áll, és még meddig bírja a bőre. Minde­nesetre ha ez így megy,tovább, a magyar autóst lassan az evolúció érdekességeként tarthatjuk szá­mon, mint a legszívósabb élőlényt. L. Z. MINDENKINEK, Először Szolnokon Első alkalommal szállt le tegnap Szolnokon az Országos Mentőszolgálat L 410-es repülőgépre. A csehszlovák gyártmányú és a legmodernebb amerikai navigációs berendezésekkel felszerelt gép>et egy éve vásárolta a mentőszolgálat. Segítségével azonnali orvosi segítséget tudnak nyújtani nemcsak az országban, hanem Európában is. Egy hete Vilníusból szállítottak vele sebesültet Magyarországra. Orvosi felszereltsége megegyezik a rohamkocsiéval, magyarán egy mozgó intenzív osztály. Tizenhárom ülőbeteg és ötfőnyi személyzet szállítására alkalmas. Gyorsaságán kívül kíméli a betegeket is szállításkor. Fotó: Mészáros Frenol helyett PB Az NKFV együttműködése kanadai és olasz céggel Bár a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat nem kényszerül arra, hogy alaptevé­kenységétől eltérő munkát foly­tasson, a vállalati jövőképpel, a vállalati stratégiával, a diverzifi­kációs törekvésekkel összhang­ba hozható a külföldi cégekkel egyéb területeken folytatott együttműködés. Ennek a gondo­latnak jegyében született az utóbbi napokban megállap>odás az NKFV és a kanadai Capital Engineering Ltd., illetve az NKFV és az olasz Settala cég között. A kanadai Albertéban mintegy harminc céget tömörítő Capital Engineering Ltd. a nyolcvanas években vette fel a kapcsolatot az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszttel. Öt évre szóló együtt­működési szerződést írtak alá, aminek - a küldöttségek cseréjén túl- - különösebb gyakorlati elő­nye nem volt. Az NKFV ezzel a csoporttal - leszámítva, hogy né­hány vállalati szakember is meg­fordult Kanadában - érdemi kap> csolatot nem létesített. 1990júniusában a kanadaiak - miután végigjártak több olajipa­ri vállalatot - azt mondták, hogy nem külön-külön akarják tartani a kapcsolatot a magyar, vállala­tokkal, hanem csak az NKFV- vel, amely maga köré gyűjtheti az együttműködésben részt ven­ni kívánó többi céget. így szüle­tett meg az a kft. a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vál­lalat és a Capital Engineering Ltd. részvételével, melynek cél­ja - többek között - a magyar olajipari vállalatok, kutatóinté­zetek (Folytatás a 2. oldalon) MUNm útik, S^J0>lC'Arkád-ü JAERTM , Szojm VÁRJUK BOLTJAINKBAN! LU/fet, Szolnok, Jókai u. 3. üzlet, Szolnok. Jókai u. 3.*4X26.y i* ISzolnok .Jókai u. 3. Tel.:(56) 34-455, 34-743 Fax: (56) 34-743 A MEG A PREMIU^f, ÉS V üzíet, Szolnok, Jó

Next

/
Oldalképek
Tartalom