Új Néplap, 1991. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-09 / 34. szám

ÜLÉST TARTOTT A MEGYEI KÖZGYŰLÉS Visszaállították az 1878-as megyecímert Napirenden: költségvetési koncepció, vállalkozásélénkítő alapítvány, személyi kérdések — Önállóságot kapott az Akkumulátor- és Fémipari Vállalat kisújszállási és szászbereki üzeme Tegnap nyilvános ülést tartott a megyei önkormányzati közgyűlés. A testület megalkotta ez évi első számú rendeletét, amelyben kimondja: „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Köz­gyűlése a településtörténeti emlékek és a megye hagyománya­inak ápolása, a megye lakossága összetartozása szimbólumá­nak kifejezésre juttatása végett visszaállítja az 1878-ban léte­sített megyei címert.” A képünkön látható címer a Jászság, a Nagykunság és a volt Külső- Szolnok megye címeré­nek egyesítéséből áll. A felső rész felülről lefelé függőleges irányban két egyenlő mezőre osztott. A jobb oldali ezüst mező­ben egy természetes színezésű, álló gólya a volt Külső- Szolnok megyét, a bal oldali aranymező­ben álló sötét barna oroszlán, fe­lette vörös félholddal és csillag­gal a Nagykunságot jelképezi. A jászsági részek jelképéül a címer kétfelé osztásával külön vált alsó rész kék mezőben egy fehér lo­von vágtató vitézt ábrázol, jobb kezében a Lehel-kürttel, bal ke­zében védőpajzzsal. A lovas fe­lett három hullámos ezüst sáv Jász-Nagykun-Szolnok megye három folyóját, a Tiszát, a Zagy­vát és a Kőröst jelképezi. A közgyűlés rendeletében részletesen szabályozza a címer használatának körét, módját, előállításának, forgalomba hoza­talának tudnivalóit. Eszerint a cí­mer kizárólag díszítő és utaló jel­képként használható. Külön en­gedély nélkül alkalmazható töb­bek között a közgyűlés hivatali helyiségeiben, meghívóin, ren­dezvényein, kiadványain. Enge­déllyel használható például ide­genforgalmi propagandakiadvá­nyokon, emlék- és ajándéktár­gyakon. a megyei intézmények­ben, jelentősebb kulturális és sportrendezvényeken, emlékla­pokon - természetesen hiteles (Folytatás a 2. oldalon) Demény Pál - emlékérem A nemrégiben elhunyt Demény Pál tiszteletére •emlékérmet alapít a Magyar Szocialista Párt Budapesti Tanácsa. Az emlékérmet el­ső ízben augusztus 29-én - Demény Pál születésnapján - szeretnék átadni, elismeré­sül kiemelkedő tevékenysé­get végző, baloldali érzel­mű, humanista személyisé­geknek. Vegyes vállalat kavicstermelésre Zalaegerszeg közelében, a Zala folyó pózvai ártere alatt több mint kétmillió köbméter kavics, egymillió köbméter vakolóhomok és negyvenezer köbméter tő­zeg van. Mindennek hasz­nosítására Zalakavics Kft. néven vegyes vállalatot ala­kított három egerszegi épí­tőipari szervezet és a német Breitenburger GmbH. Még nincs vevő Nem talált még vevőt a Magyar Selyemipari Válla­lat január 1-től bezárt váci bélésszövő gyára. A vállalat olyan külföldi, tőkeerős tár­sat keres veszteséges rész­legének, amely továbbra is szövődéi célra hasznosítaná a tavaly még 160 dolgozót foglalkoztató telephelyet. Lezárták a „kábeltévés ügyet” SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A VÁROSHÁZÁN Úgy tűnik végre, elcsitulnak a városi televízió vezetőjének ki­nevezése körül kirobbant bot­rány hullámai. Tegnap a szolnoki városházán az üggyel kapcsola­tos újabb események is szóba ke­rültek. Az MDF által benyújtott interpelláció megválaszolására, a helyzet tisztázására bizottságot hoztak létre. Csütörtöki, éjszaká­ba nyúló ülésükön meghallgatták azokat, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek a pályázat­tal. A vizsgálatot azzal zárták le, hogy az illetékes alpolgármester és a szakmai bizottság elnöke szabálytalanságot nem követett el. A február 19-i közgyűlés dönt arról, hogy elfogadják-'e az inter­pellációra adott választ. Az eset­hez hozzáfűzték: ez a probléma más, fontosabb területekről terel­te' el a figyelmet. Ilyen például a gyermekélelmezés helyzete. Az önkormányzat el kívánja érni, hogy jobban érvényesüljön a szülők akarata. Megoldás lenne, ha a gyermekélelmezéssel fog­lalkozó vállalat felügyeletével szülők is foglalkozhatnának. En­nek érdekében érdekegyeztető fórumot hívtak össze. Bejelentették, hogy március 1-re új címere lesz Szolnoknak. Elmondták azt is, hogy elkezdték a március 15-i ünnepségek előkészítését. Azt szeretnék, ha e jeles nap nem pártcélokat szol­gálna. A polgármesteri hivatal föld­szintjén szerda délutánonként helyiséget biztosítanak, adóta­nácsadás céljára. Hozzáfűzték: nem a hivatal szolgáltatásáról van szó. Várják a tanácsadó szakembereket és az érdeklődő­ket. A fentiek értelmében a hiva­tal abba sem szól bele, hogy kér­nék e pénzt, vagy sem a tanács­adásért. Elhangzott, hogy rendelkez­nek azzal a keretösszeggel, me­lyet lakáscélú támogatásokra, hi­telekre használhatnak fel. Kívá­natosnak tartják, hogy egy szo­ciális szempontokat vizsgáló bi­zottság ossza szét a pénzt; folya­matos lehessen a kérelem be­nyújtása; a pénz a költségvetési rendeletben elkülönítve szere­peljen. Ezzel kapcsolatban vár­ják a lakosságtól azokat a véle­ményeket, észrevételeket, me­lyek szempontok lehetnek a ké­relmek sorolásánál.- sz ­A buszjegyek áráról Az MDF-tartózkodás oka A közelmúlt sokakat érintő történéseivel, önkormányzati döntéseivel kapcsolatban a Ma­gyar Demokrata Fórum Szolnok Városi Szervezete is állást fog­lalt. Tóth István elnök két témát emelt ki a tegnapi sajtótájékozta­tón: az autóbuszjegyek árának emelését és a kábeltévé igazgató­jának kijelölését. Az előbbi kér­désre azért tértek ki, mert min­denki előtt egyértelművé kíván­ták tenni, miért nem szavaztak MDF-s képviselők a tarifaeme­lés mellett; válaszolni kívántak egyúttal azokra a rosszízű meg­jegyzésekre, melyeket más pár­tok tettek közzé a Demokrata Fó­rum tartózkodása miatt. Miután a januári önkormányzati ülésen nem született döntés, egy szak­mai bizottságot alakított a testű- ’ let, amely megvizsgálta a Volán Vállalat által készített gazdasági kimutatásokat. A tájékoztatón le­szögezték: túl rövid volt az idő (Folytatás a 2. oldalon) Kőolaj a tűzre Országszerte felkavarta a kedélyeket a hír, miszerint a magyar külkereskedők megtöltötték az ország tárolóhelyeit drága kőolajjal, amikor pedig az olaj ára esett, nem volt hely az újabb vásárlásokhoz. Erről szóló interjúnkat a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalatnál készítette munkatársunk. (3. oldal) Humoroldalunk szokás szerint a 12. oldalon jelent meg, ezúttal azonban szomorú hírrel is szolgál. Zálogfiók Kik járnak ma zálogházba, mire keli a pénz, milyen változások vannak a korábbi évekhez képest? Minderre a szolnoki zálogházban kerestünk választ. (4.oldal) Kérdezzen velünk! Sorozatunk mai részében Szűrös Mátyás, a szocialista párt képviselője, az Országgyűlés alelnöke beszél saját politikai pályafutásáról, az ország jelenlegi helyzetéről, és választ ad olvasóink kérdéseire.(5 oldal) Fagyos tél - jégvirágok nélkül Képes riport a Tiszazug egyik kis településéről, Csépáról, á 7. A népjóléti miniszter Jászberényben Politikai gyűlés és kórházlátogatás Tegnap délután politikai gyű­lést tartott a Keresztény Demok­rata Néppárt jászberényi szerve­zete a Déryné Művelődési Köz­pont nagytermében. Az előadó Surján László népjóléti minisz­ter, a párt országos elnöke volt. Az öt órakor kezdődő rendez­vény előtt a miniszter a polgár- mesteri hivatalban találkozott a város vezetőivel, valamint az ön- kormányzat egészségügyi és (Folytatás a 2. oldalon) Szlovák politikusok a fővárosban Szabad György, az Ország- gyűlés elnöke tegnap reggel a Par­lament delegációs termében fo­gadta Vladimír Meciárt, a Szlovák Köztársaság kormányának elnö­két, valamint Frantisek Mikloskót, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökét. Az Országgyűlés elnöke tisztelet­tel és barátsággal köszöntötte a magas rangú szlovák politikuso­kat, akik delegáció élén, tegnap reggel érkeztek Magyarországra. Göncz. Árpád köztársasági el­nök délben fogadta a Parlament Munkácsy termében Frantisek Mikloskót és Vladimir Meciárt, valamint az őket kísérő magas ran­gú szlovák delegációt. Göncz Ár­pád a megbeszélés elején kifejtet­te, hogy ez a találkozó már régóta esedékes volt. Utalt arra, hogy az 1000 éves együttélés nem múlt el nyomtalanul. Magas szintű rend­szeres találkozókat javasolt, mert ezek hozzájárulhatnak a „gyanak­vások eloszlatásához”. Ezzel kap­csolatban felmerült egy Kecske­méten létrehozandó közép-euró­pai intézet megalapítása, amely­nek társintézményét Pozsonyban is létre lehetne hozni. Kora délután a Külügyminisz­tériumban tárgyalt Frantisek Mik- losko és Vladimir Meciar. Antall József miniszterelnök az Országházban fogadta Frantisek Mikloskót és Vladimír Meciárt. Meghallgatta Meciar tájékoz­tatását a bősi vízlépcsőről, és egyetértett vele abban, hogy az ez­zel kapcsolatos kérdésekről továb­bi tárgyalásokra van szükség Ma­gyarország, valamint a Cseh és Szlovák Köztársaság kormány­meghatalmazottjai között. Egyben bemutatta a magyar kormány meghatalmazottját, Mádl Ferenc tárca nélküli minisztert, aki a cseh és szlovák kormánymeghatalma­zott, Meciar tárgyalópartnere lesz. Antall József hangoztatta a ta­lálkozón, hogy a két ország együtt­működésének keretében tovább kell fejleszteni a gazdasági és kul­turális kapcsolatokat Magyaror­szág és Szlovákia között. Frantisek Miklosko, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökének és Vla­dimír Meciar, a szlovák köztár­sasági kormány elnökének és az általuk vezetett magas rangú szlo­vák delegáció magyarországi láto­gatásának első napja a Parlament Gobelin termében tartott közös sajtókonferenciával fejeződött be. Frantisek Miklosko és Vladimír ■ Meciar, valamint a kíséretükben lévő magas rangú szlovák delegá­ció szombaton - ha az időjárás nem szól közbe - ellátogat Békéscsabá­ra és Szarvasra, ahol többek között találkoznak a városokban, illetve a megyében élő szlovákok képvise­lőivel. (MTI) = Mykené butik kínálat várja Önt űz /\i üzletsoron* 465S7/1 ISzoínok Jókai ’*** Fax­MHWaHMÉKHHU BOLT BT

Next

/
Oldalképek
Tartalom