Új Néplap, 1991. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-01 / 27. szám

II. évf. 27. szám. 1991. február 1., ( 5-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP Hafdzsiból mindkét sereg győzelmet jelentett Az Öböl-háborúban szemben álló felek egyformán saját győ­zelmükként tálalták csütörtökön délután a Hafdzsiért vívott csata kimenetelét. A kuvaiti határ mentén fekvő, lakói által korábban elhagyott szaúdi városban és környékén kedd este kezdődött első számot­tevő szárazföldi összecsapásról előbb a szaúdi katonai szóvivő adott ki jelentést. E szerint a szö­vetségesek kora délutánra telje­sen megtisztították a települést, és a harcban részt vevő összes iraki fegyverest foglyul ejtették. Azt a szóvivő nem mondta, hogy a város körül véget ért volna a lövöldözés. A koalíciós erők ko­rábbi jelzése szerint az iraki ha­lálos áldozatok száma több száz. A koalíció saját veszteségként ti­zenegy amerikai tengerészgya­logos haláláról számolt be. (Folytatás a 2. oldalon) A technikákat összemérték, most az emberek jönnek. Amerikai gyalogos sivatagi fedezékben. Drágaautón drágább rendszám Jász-Nagykun-Szolnok megye. A januári jelentős mértékű forintleértékelésre, valamint energia- és alap- anyagár-emelkedésre hivat­kozva a rendszámtáblákat gyártó Piákét Fémtáblakészí- tő és Forgalmazó Kft. a rend­számtáblák előállítási árát megemelte. Ennek hatására a kereskedelmi ár mától drágul: míg eddig egy rendszám ára 325 forint volt, ezentúl 520 forint lesz. A változásokkal kapcsolatos bővebb informá­ciókat a Közlekedési Igazga­tóságnál (tel.: 37-504) adnak. Távközlési tarifa Budapest. Február elsejé­től a távközlés átlagosan 45 százalékkal drágul. Magán- előfizetőknél, ha a távbeszé­lő-készüléket a szolgáltató adja, főállomás esetében az előfizetési díj 120 forintról 270 forintra, ikerállomás ese­tében pedig 100 forintról 240 forintra emelkedik. Ha a táv­beszélő-készülék az előfizető tulajdona, főállomásnál 100 forintról 250 forintra, ikerál­lomásnál 80 forintról 220 fo­rintra emelkedik az előfizeté­si díj. A 3 perces helyi tele­fonbeszélgetés 2 forintos díja 5 forintra, a távhívóforgalom díja pedig átlagosan 40 száza­lékkal emelkedik. Emelkedik az európai államokba és a me­diterrán-térség országaiba irányuló beszélgetések díja. Kérdezni tudni kell Moszkva. A litván parla­ment szerdán jóváhagyta a Litvánia státusáról február 9- én tartandó népszavazáson megválaszolandó kérdés szö­vegét. A hivatalosan közvéle­mény-kutatásként meghirde­tett szavazáson a választók­nak válaszolniuk kell a kér­désre: „Akarje-e, hogy Litvá­nia független demokratikus állammá váljon ?”. A kormány szerint megállapodtak Német szén, magyar áron László Balázs kormányszóvi­vő szerint a Parlament előtt fel­vonuló tiltakozó tejtermelők kö­vetelései lényegében már elavul­tak, hiszen a földművelésügyi miniszter szerdán beszámolt az ez ügyben hozott kormányzati intézkedésekről. A tüntetők ez­zel egyet is értettek, csupán azt igényelték, hogy rövid időn belül részletesebb egyeztetésre kerül­jön sor. Ebben létrejött a megállapo­dás, az egyeztetést a következő napokban megtartják. (Folytatás a 2. oldalon) Tárgyalás 500 millió értékű szociális tejjegyről Tejben lubickolt az ország- de (nemcsak a marhák) szomorkodtak A hazai tejválság - a tejátvétel zavarai, a magas fogyasztói árak, az alacsony termelői érdekeltség - miatti elégedetlenségüket kifejező demonstrációjá­ra került sor csütörtökön, a Parlament előtt. Délelőtt 11 órakor mintegy 5-6 ezren, sokan közülük táblákkal, transzparen­sekkel felszerelkezve adtak hangot követelé­seiknek. Az ország minden részéből gyüle­keztek a téren magán- termelők és szövetke­zeti gazdák, akik közül sokan tejet is hoztak föl a fővárosba. Az egyik termelőszövetkezet te­hergépkocsijának pla­tóján elárvult tehenek álldogáltak, élő jelké­péül annak, hogy az is­tállókban talán már nincs rájuk szükség. Tóth László, a de­monstrációt szervező bizottság tagja hang­erősítővel felszerelt gépkocsiból intézett nyilatkozatot az egybe­gyűltekhez, kifejezve, hogy az ígéretek ellené­re felelős kormányzati intézkedés mindeddig nem született. Az ösz- szejövetelnek nincs va­lamiféle sanda politikai szándéka - mondotta -, a tejtermelők tisztességes értékesítési feltételeket kívánnak, és hitet tesznek amellett, hogy a válság megoldása érdekében áldo­zatokra is készek. A gyűlés idején a termelők képviselői petíciót vittek a Parlamentbe, a köztársasági elnöknek és a miniszerelnöknek címezve. Az átiratot a köztársaság elnökének a nevében Soós Tibor, az Országgyűlési Hivatal vezetője, a miniszterelnök nevében pedig a kormány üléséről „Szégyellni kellene, nem fényképezni.” kijövő Gergátz Elemér földművelésügyi miniszter vette át. A miniszter közölte, hogy az érdekképvi­selettel és a termelők képviselőivel a jövő hét elején olyan tárgyalásokra készül, amelyen körvonala­zódhat a tejtermelési válság konkrét megol­dása. A gyűlés végéig a küldöttség nem érke­zett vissza, mire Tóth László bejelentette: folyamatban vannak a tárgyalások, és azok eredményeiről a sajtó­ban értesítik a tejter­melőket. Elmondotta, hogy 500 millió forint értékű szociális tej­jegy kiadásáról foly­tatnak egyeztetést. Részsikernek tartotta, hogy a tej fogyasztói árát 1 forinttal csök­kentették, mire a téren általános zúgolódás tört ki. A gyűlés, csak kisebb csoport elkülö­nülése és hangoskodá­sa közepette, rendben véget ért. Szolnok, 10 óra 42 perc. A Kossuth téren ügyet sem vetve a csi­korgó hidegre nyugdí­jas nénik és bácsik, fiatal anyák és apák karjukban kisgyermekükkel türelmesen várakoztak. Néhány perc múlva feltű­nik a tejipari vállalat teherautója, „fedélzetén” 4 ezer liter tejjel, és több száz szempár kíséretében felhajt a járdára. A rakodótér ajtaja előtt szinte pillanatok alatt hosszú sor alakul ki. „Elfogy a türelem, elfogy a tej; A levágott tehén nem ad tejet” - olvasható az időközben hirdetőoszloppá vált IFA-gépkocsin. (Folytatás a 2. oldalon) Lottószámok 19, 31, 49, 74, 81 A tárgynyeremény-sorsoláson a 3. játékhét szelvényei vesznek részt. Sikerült meggyőzni a minisztériumot s Uj pályázatot írnak ki a repülőterekre Mégis sikerült eredményt elérni a kunmadarasi repülőtér hasznosí­tása ügyében. Dr. Szabó János kar­cagi országgyűlési képviselő így nyilatkozott lapunknak az ügyről: - A benyújtott parlamenti inter­pellációmat visszavontam, mert 1991. január 29-én a kérdéseimre kielégítő választ kaptam az illeté­kes tárcáktól. A Közlekedési, Hír­közlési és Vízügyi Minisztérium­nak mégiscsak sürgőssé vált az ügy, mert Siklós Csaba miniszter úr írásban válaszolt interpelláci­ómra, biztosítva arról, hogy a be­nyújtott pályázatot és annak elbírá­lását felülvizsgálta. A legnagyobb eredménynek azonban azt tartom, hogy dr. Szabó Lajos és dr. Tóth Albert képviselő- társammal együtt a miniszterelnök úrral és a közlekedési miniszterrel történt tárgyalásaink alapján sike­rült megváltoztatni az új tenderki­írás határidejét. Az új pályázati ki­írás szeptember 30. helyett már májusban megtörténik, de leg­alábbis a szovjet csapatok kivonu­lását követő 30.napon. így bízom benne, hogy az új pá­lyázat eredménye a korábbinál na­gyobb biztonsággal fogja szolgálni a repülőtér jövőbeni hasznosítását.-pé­GÖNCZ—BAKER MEGBESZÉLÉS „Amerika tudja...” Göncz Árpád köztár­sasági elnök csütörtökön Washingtonban megbeszé­lést folytatott James Baker amerikai külügyminiszter­rel. Az MTI tudósítójának mértékadó forrásból kapott értesülése szerint a négy- szemközti találkozón az amerikai diplomácia veze­tője behatóan érdeklődött (Folytatás a 2. oldalon) Egy éve új tetőt építettek a kétpói művelődési házra, ezzel sokkal jobban beleillik a falusi környezetbe. A nyereség azonban nem csupán esztétikai: amikor az önkormányzatnak lesz pénze, majd négy kistermet alakítanak ki a tetőtérben. Fotó: Mészáros Egy felszállásért tizenötöt kérnének Szolnokon ma döntenek a buszjegyek áráról A buszjegy- és bérletárak eme­lésének mértékéről tanácskoztak tegnap délután Szolnokon a vá­rosházán a Volán vezetői, az ön- kormányzat szakértői és a szak- szervezetek képviselői. A bevezetőben König László polgármester a város és a polgá­rok érdekeinek figyelembevéte­lére kérte az egymással szemben ülőket. (Folytatás a 2. oldalon) Itt kiveszi, a másik ablaknál - lakáshitelre - befizeti Megy a betét vándorútra... A jászberényi OTP-fiókot is meglepte a megrettent ügyfelek hulláma január közepétől. Az ilyenkor egyébként is terhes év végi feladatokat félretéve a dol­gozók a váratlan forgalom ki­szolgálására koncentráltak, így 1-2 órás várakozással az embe­rek „megszabadulhattak” a visszafizetéshez innen-onnan kérincsélt pénzüktől. A jászberé­nyi fiók egyébként 17 ezer fix kamatozású lakáshitelt kezel, (Folytatás a 2. oldalon) Újra CÓKMÓK-vásár a Széchenyi lakótelepen, a zöld iskolában 1991. február 2-án és 3-án. NYITVA: SZOMBAT S IS, VASÁRNAP 8-14 __ L ecserélt, gyönyörű árukészlet, felnőtt- S5 qyermekdivatáru, sportruházat nagy választékban. *46216/1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom