Új Néplap, 1991. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-07 / 5. szám

1991. JANUÁR 7. Néplap 7 Tollaslabda Szolnokon készült az ifjúsági válogatott Akadt, aki a közelgő felada­tokra való tekintettel "kellemes" edzőtáborozással zárta az óévet, s kezdte az újat. így tett az ifjú­sági tollaslabda-válogatott is szolnoki "telephelyén". Igaz, ami igaz, annyi kedvezményt csak-csak kaptak a fiatalok, hogy január elsején csupán két edzés izzadságcseppes percei­nek voltak kitéve. E kivételtől eltekintve december 27-től janu­ár 3-ig mindennap szigorúan há­rom tréning szerepelt a repertoá­ron. Délelőttönként kétórás úgy­nevezett labdaiskolával kezdtek a tollasozók, majd délutánon­ként a MÁV MTE futófolyosó­ján Fekete Tibor, a Killián György Repülő Műszaki Főis­kola testnevelés tanszékének ta­nára tartott gyorsasági állóké- pességi edzéseket, esténként pe­dig kétórás játékkal zárták a na­pot. Január 3-án aztán szedték a cókmókjukat, de nem haza, ha­nem Lengyelország felé vitt az útjuk, ahol nemzetközi ifjúsági versenyen mérettetnek meg. Amint ifi. EnglertIstván, a válo­gatott vezető edzője - egykori felnőtt válogatottunk, egyben szintén a KGYRMF tanára - el­mondta, ezt a versenyt csupán egy felkészülési állomásnak te­kinti a közelgő budapesti ifjúsá­gi EB előtt. Az Európa Bajnokságon egy­részt a "B" csoportba való felju­tást tűzték ki célul, másrészt va­lamelyik egyéni számban a leg­jobb nyolc közé jutást - ez ma­gyar versenyzőnek még semmi­lyen korosztályban nem sikerült. Legnagyobb esélye erre Kocsis Adriennek, a Papp-Károlyi fiú- párosnak, valamint a Bánhidi- Kocsis vegyespárosnak van. A felkészülési lehetőségekről szólva elmondta, a MÁV MTE sporttelepén remek körülmé­nyek között készülhettek, hiszen a csarnok, a futófolyosó, a szál­lás, az étkezés - mind egy helyen álltak rendelkezésükre. Csak érdekességként említem meg, éppen vasárnap, a szolnoki rádió stúdiójában elhangzott Sportfórum keretein belül vetet­te fel Hollóy Tamás ügyvezető elnök: mi lesz akkor, ha az ön- kormányzat támogatásának hiá­nyában, pénzük fogytán éppen ezeket a kapukat kell bezárni...? (ko) Fotó: Nagy Zs. Edzés után a válogatott. Balról: ifj. Englert István vezető edző, Bánhidi Richárd, Papp Gábor, Ábrahám Reá, Kocsis Adrienn, Borbély Sándor edző. Pattogott a kaucsuklabda A Szolnoki Ti­sza HSE asztalite­nisz-szakosztálya hagyományos kor- osztályos versenyt rendezett az óév búcsúztatására, az új esztendő kö­szöntésére. A jó hangulatú, különö­sebb tétnélküliösz- szecsapásokon a fiatalok és a senio- rok körmérkőzé­ses, a felnőttek ki­eséses rendszerben vívtak egymással hatalmas csatákat az értékes díjakért. A népes mezőny­ben - hetvenötén indultak - a Szol­nok környékieket csak a rákóczifalvi és az újszászi ifjú­ság képviselte. Eredmények-« jonc lány.l. Bózsó Andrea, 2. Laver Henrietta, 3. Kenyeres Re­náta (mind Volán Rákóczij.Ser- dülö lány: 1. Bózsó Andrea, 2. Vastag Zsuzsanna (Újszász), 3. Laver Henrietta. Újonc fiú.1. Tóth Attila, 2. Tóth Balázs, 3. Kálmán Zsolt (mind Tisza HSE).Ifjúsági fiú: I. Varró Dáni­el (Tisza HSE), 2. Tassi Zsolt (Volán Rákóczi), 3. Romhányi Ádám, Börzsei Krisztián (Tisza HSE). Férfi egyes: 1. Skumáth István (Tisza HSE), 2. Baráth László (Volán Rákóczi), 3. Zombor Ist­ván, Pataki Ferenc (Volán Rá­kóczi ill. Tisza HSE) férfi pá­ros:) . Simó-Gazdag (Szikra SE), 2. Balatoni- Nagy (Volán Rákóczi), 3. Pataki-Lesskó, Ba- ráth-Ábel (Tisza HSE ill. Volán Rákóczi). Senior: 1. Nagy Jenő (Volán Rákóczi), 2. Gulyás Vin­ce, 3. Kovács Gyula (egyesüle­ten kívüliek). Ismét eggyel kevesebben Hosszú betegség után, hetven­öt éves korában, 1991. január ne­gyedikén elhunyt Hamar Antal, egykori labdarúgó játékvezető. Már a második világháború előtt megszerezte sípmesteri engedé­lyét. Sokáig az országos keret tagjaként működött, majd évtize­dekig ellenőrként járta a futball- pályákat. Több, jelenleg az élvo­nalban bíráskodó feketeruhás nőtt fel a keze alatt. Nyugállo­mányba vonulása után mint a megyei játékvezetői testület el­nöke végezte e nehéz, sokak sze­mében hálátlan feladatot. Népszerű, elismert sportember volt, akit a fiatalok és idősebbek egyaránt tiszteltek, szerettek. Véleményét, jóhiszemű kritikáit ezentúl sajnos már nélkülöznünk kell. Halálával nagy veszteség érte megyei sportéletünket, a já­tékvezetői testületet. GYÁSZHÍREK MÉLY fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága feleségem, édesanyánk, nagymamánk, déd­nagymama, EGEDIJÁNOSNÉ, szül: Dobos Rozália 66 éves korá­ban, váratlanul elhunyt A temetés időpontja 1991. január 11-én 1230órakor lesz, a szolnoki Körö­si úti temetőben. A pótolhatatlan nagymamát gyászolja az egész család. Szolnok, Hársfa u. 4. FÁJDALOMMAL tudatjuk, hogy felejthetetlen halottunk, KOLLÁR KÁRÓLYNE, szül: Tajti Edit életének 42. évében elhunyt Hamvasztás utáni bú­csúztatása 1991. január I5_jii 12-30 a S7X)|nn|(i Körö­si úti temető ravatalozójából. A gyászoló család. *44008/1* HALAS szívvel mondunk kö­szönetét a szolnoki Idősko^^k Szociális vezetőségének, valamint nővéreinek és minden dolgozójának, akik sokat fáradoz­tak édesanyánk, BALÁZS KAROLYNE életében, valamint mély gyá­szunkban részvétüket nyilvánítot­ták. A gyászoló család. FÁJDALOMMAL tudatom, hogy Rusai Gyula nyugalmazott főtörzsőrmester hamvasztás utáni búcsúztatása 1991. január 9-én 1430 órakor lesz, a Szolnok, Kö­rösi úti temető ravatalozójából, és a külső református temetőben lesz örök nyugalomba helyezve. Gyá­szoló felesége. *44054/1* FÁJDALOMTÓL megtört szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. TÓTH MIHALYNÉ, szül. Bendó Terézia január 3-án ÍVCS korában elhunyt. Temeté­se január 8-án 1430 órakor lesz, a szolnoki Körösi úti temetőben. A gyászoló család. *44069/ 2* EZÚTON «»éretnénk meg­köszönni mindenkinek, aki fe­lejthetetlen halottunk, ID. KALMÁR JÓZSEF temetésén részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. Autós Sport Club Szolnok A Kiss-Szaniszló (felső kép) és a Dudinszki-Görög páros Ferjánczék ellen veszi fel a küzdelmet Ebben az egyre nehezedő gaz­dasági helyzetben sorra szünte­tik meg különböző szakosztálya­ikat a kisebb-nagyobb egyesüle­tek. Erre a sorsra jutott az Állami Biztosító SE autós szakága is. December közepén a rally-cros- sosok még Zánkán méltó körül­mények között vehették át csa­patbajnoki aranyérmüket - me­gyei sportirodánk sajnos róluk szintén megfelejtkezett, pedig más technikai sportág képviselői jelen lehettek -, de már akkor tudták, hogy napjaik meg van­nak számlálva. Nem csalódtak, mikor karácsony előtt vezetőik bejelentették, nem tudják tovább működésüket biztosítani. A ver­senyzők nem estek pánikba, s egy merész ötlettől vezérelve a két ünnep között új klubbot ala­kítottak - Autós Sport Club Szol­nok néven. Jelenleg tíz tagja van a társaságnak, melynek elnökéül Szaniszló Imrét választották. Volt csapatukból számítanak Várady Attila támogatására, aki a kezdeti lépések megtételében rendkívül sokat segíthet. A kővetkező évadban rally, rally-cross, és gyorsasági pálya­versenyeken szándékoznak au­tóikat rajthoz állítani. Három 1300-as Ladájuk - Kiss Ká­rollyal, Dudinszki Istvánnal, Ti­sza Andorral a volánjuk mögött - Ferjáncz Attiláék csoportjával veszi fel a küzdelmet. Bemutat­kozó évükben szeretnének az el­ső tíz között végezni. Tavalyi bajnokságuk ebben a szezonban is kötelezi őket a dobogós helye­zésre a rally-crossosok között, bár most már az egyéniben sem akarnak elmaradni a győzelem­től. Hogy mennyire jól futottak A Szolnoki Vízügy SE kajak­kenu szakosztálya téli alapozó edzéseit többnyire szárazon vég­zi. Az iskolai szünetet a legjob­bak összetartásával, edzőtábor­ban töltik, melynek költségeiből a szülők részt vállaltak, de kará­csonyra mégis elfogyott a pén­zük. A szakosztály segítségére a megyei sportiroda 15.000 forin­tot utalt át céltámogatásként az egyesület kasszájába. Búvárúszás gépeik ezeken az embert próbáló versenyeken, bizonyítja, 1990 után újra meghívót kaptak Portu­gáliából egy tavaszi nemzetközi viadalra. Ahhoz, hogy nyugodt körül­mények között készülhessenek az előttük álló feladatokra, mint­egy 2-3 millió forintra van szük­ségük. Eddigi szponzoraik - a Bogumil, a Szolnoki Papírgyár, A Tisza Cipő - mellé új kapcso­Hírek eredmények A jászberényi sakkbarátok tíz fő részvételével villámversenyt rendeztek, ahol a következő vég­eredmény született: 1. Sinka, 2. Sápi, 3. dr. Horgosi. A különbö­ző híresztelésekkel ellentétben a latokat kellett keresniük, szeren­csére a Mozaik kft, a budapesti Fészek Áruház, és az abonyi Új Világ Mgtsz is lát fantáziát, illet­ve reklámlehetőséget egyesüle­tükben. A felsorolásból úgy tűnik, mintha több pénzük lenne mint az ÁB SE-nek volt, bár az inflá­ció miatt ez rendkívül csalóka képet tükröz. (gj) Tanítóképző Főiskola sakkcsa­pata idén is indul a megyei baj­nokságban. * * * Hegedűs Béla, a Szolnoki MÁV MTE labdarúgó-csapatá­nak középcsatára január elsejé­vel az osztrák harmadosztály él­lovasához szerződött. A téli fel­készülést már új helyén kezdte meg az egykori Tisza-parti gól­király. Rendkívüli közgyűlés Az új év első szombatján rend­kívüli egyesületi közgyűlésnek adott otthont a Szolnoki Búvár SE tiszaligeti székháza. Összehí­vásának elsődleges oka: decem­ber 20-án a vezetőség tudomásá­ra jutott Palotai Andornak, a Számvizsgáló Bizottság vezető­jének a lemondása. Ennek követ­keztében - a működési szabály­zat értelmében - az egyesület kö­teles közgyűlését a lehető legrö­videbb időn belül összehívni, s az új elnököt megválasztani. Az ünnepek eltolódása miatt erre ja­nuár 5-én került sor. Ezeket a tényeket ismertette Vámosi Antal ügyvezető elnök, s miután szavazó-, és határozat- képesnek bizonyultak (igaz a szavazásra jogosult 41 főből csu­pán 24 vett részt), rögtön javas­latot tett az új elnökre Rácz Zol­tán személyében. Mivel e témá­ban egyéb vélemény nem hang­zott el, a határozathozataj követ­kezett. A részt vevők 23 igennel, 1 tartózkodással elfogadták a Számvizsgáló Bizottság új elnö­kének Rácz Zoltánt. Második napirendi pontként felvetődött: a tanulmányai miatt ideiglenesen Németországba tá­vozó Bartha Anikó helyett - aki mindezidáig képviselte a sporto­lókat az elnökségben - új dele­gált búvárt kell választani. A szavazás ebben az ügyben a kö­vetkező edzés idejére tolódott, ugyanis a választás a sportolók joga és feladata, ebbe a közgyű­lés nem szólhat bele. Ezután ismét Vámosi Antal szólt a jelenlévőkhöz. Ismertet­te, a Hídépítő Vállalat a privati- zácó folytán több kisebb egység­re - Kft., Rt., stb. - bomlik. Az egyik építésvezetőség már meg is kereste az SE-t, kérdezvén, egy Kft.-vé alakulás esetén kí- vánnak-e külső tagként hozzájuk csatlakozni. Ahhoz, hogy a ve­zetőknek majdan jogában álljon a csatlakozási szándéknyilatko­zatot megtenni, a közgyűlés bi­zalmat kell, hogy szavazzon. Szulimán István kiegészítésével - miszerint a megbízás ne csak egy alkalomra, hanem az elnök­ség újraválasztásáig szóíjon - két tartózkodással, 23 igennel jóvá hagyták. Az utolsó napirendi pont - "Egyéb" - egy kellemes momen­tummal kezdődött. Igaz, a jutal­mazásokra csak februárban, az egyesület évzáró gyűlésén kerül majd sor, de legkiemelkedőbb versenyzőjük, az Európa-baj- nokságon második helyezett Bartha Anikó addigra már hatá­rainkon túl lesz. Ebből kifolyó­lag eddigi munkáját ezúton kö­szönték meg egy szerény juta­lom kíséretében. Időközben egy felettébb furcsa dolognak lehet­tünk fültanúi. Kiderült, a nemré­giben lezajlott "Megye legjobb sportolója" díjkiosztón az Euró- pa-bajnoki ezüstérmes, nemzet­közi minősítésű sportolónő neve még csak szóba sem került. Kér­dezem, rajta kívül hányán mond- hatnak magukénak hasonló eredményt? Ezek szerint teljesít­ménye szűkebb határainkon be­lül még a dobogóra, sőt a hat közé jutáshoz is kevés? De rajta kívül megfeledkeztek a 3-szoros országos bajnok Hering Kriszti­náról is. A gyűlés vége felé az - MHSZ megszűntével új lehetőségek kö­zött ténykedő - egyesület anyagi helyzete is szóba került. Ettől az évtől kezdődően, a Vízügy SE- hez hasonlóan nem tudják bizto­sítani a sportolók uszodai bérle­tének kifizetését. Ezen kívül fe­lesleges eszközeik eladásával, elárverezésével próbálják meg szűknek bizonyuló pénztárcáju­kat "dagasztani". A fentiekből is kitűnik, nincs rózsás helyzetben a Búvár SE. Éppen ezért az egyesület kéri minden tagját, hogy a követke­ző, valószínűleg február 16-án megtartandó közgyűlésén minél nagyobb létszámban jelenjenek meg! (ko) Skumáth jó játékára a bajnokságban is szükség lesz

Next

/
Oldalképek
Tartalom