Új Néplap, 1990. október (1. évfolyam, 149-174. szám)

1990-10-04 / 152. szám

1990. OKTÓBER 4. Néplap 3 Metamorfózis A mozdonnyá vált traktor A gyanútlan utazó bizonyára meghitteken, ha Karcagon a malom mellett autózik, s jobbra kite­kint. Amit megpillant, meglehetősen szokatlan. Traktor a sínen? Ráadásul hosszú szerelvény kí­gyózik utána!? Na nem, ilyen nincs... Miután sze­mét dörzsölgeti, s többször is magába csíp, csak nem múlik a látomás. Márpedig ott áll a szerkentyű, s mit áll, megmozdul, s pöfékelve mozgásba lendít sok-sok tonnát. Persze, hisz ez a dolga. Világos, hogy furdalni kezdte oldalunkat a kí­váncsiság, mi a magyarázata a furcsa szerep- osztásnak. Kiderült, hogy az országban már több ilyesfajta "öszvér" dolgozik. Egy egri gmk. vado­natúj MTZ-80-as traktorokat alakít át e célra, s ezeket másfélszeres áron kínálja. (Még így is ez a legolcsóbb "mozdony" a világon!) A kerekeket fagyálló folyadékkal töltik fel, hogy ezzel is növel­jék a masina súlyát. Azelőtt közútról vontatva és csörlőzve mozgatták a kocsikat, melyekben búzát vagy lisztet hordtak ki-be. De miután egyre jobban orroltak a közlekedésrendészetiek, valami más megoldás után kellett nézni. Három hónappal eze­lőtt érkezett meg aztán Piroska, az új "igás". Azóta újra zavartalan a forgalom. A traktoros-masiniszta csak vontatói jogosít­vány birtokában ülhet a volánhoz. Természetesen, ha kell újra traktorrá varázsolható a "gőzös", s mehet vissza helyére, a barázdák közé! téesi Fotó: Korényi É. Részvény- társasággá alakult a GITR Egyetlen növénynek sincs biztos piaca Az első forduló után Hatvan településnek van polgármestere Közülük negyvenötén függetlenként indultak (Folytatás az 1. oldalról) Már tavasszal és a nyár ele­jén megszaporodott azoknak a száma, akik annak a vélemé­nyüknek adtak hangot, hogy nincs szükség ilyen volumenű gabonatermelésre, hús előállí­tásra, hisz a hagyományos pia­cok beszűkülésével az értéke­sítés egyre komolyabb nehéz­ségekbe ütközik. A szárazság miatt előállt ta­karmányhiány és a csillagos égig feíkúszott árak azonban lecsitították a kétkedőket. Ám biztos, hogy az új, immár ke­ményebb feltételeket követelő piaci helyzetben a mezőgazda­ság termelési szerkezetében is elodázhatatlan a változtatás. A növénytermesztésben éppúgy, mint az állattenyésztésben. Mindez persze nem megy egy- csapásra, de az őszi vetések idején különös aktualitással bír a dolog, mert egyáltalán nem biztos, hogy amit most elvet­nek, annak a termését jövőre is el lehet majd adni. Miként pe­dig megyénk az ország egyik legnagyobb gabonatermelő tájkörzetei közé tartozik, így az itt gazdálkodó mezőgazdasági üzemekben is súlyos témaként vetődik fel a vetésszerkezet ra­cionális módosításának kér­désköre. Vajon mit tehetnek és mit tesznek a szerkezetváltás érdekében a termelési rend­szerek? Erre a kérdésre keres­tünk választ Sipos Istvántól, az október 1-től rész­vénytársasággá alakult Gabo­na és Iparinövények Termelési Rendszere főosztályvezetőjé­től. Mint mondotta, célszerű len­ne felülvizsgálni egyes növé­nyek vetésterületét, de az ég­hajlat és a talajadottságok be­határolják az üzemek mozgás­terét. A legfőbb gondot azon­ban az okozza, hogy szinte egyetlen növénynek sincs biz­tos piaca.Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy a ve­tésszerkezetben nincsenek vagy nem lesznek kisebb vál­tozások. így a búza rovására az idén több hektáron kerül föld­be az őszi árpa magja, de ma még nincs olyan növény, amely termésbiztonságban fel­venné a versenyt a kenyérga­bonával. Hazárdírozás lenne persze az is, ha csupán néhány növény termesztésére alapoz­nának a gazdaságok, azonban a termelési rendszerek más kul­túrákat - garantált értékesítési viszonyok mellett - nem tud­nak ajánlani. Az üzemek nap- ról-napra élnek, ezért semmi­féle kockázatot nem képesek vállalni. Az ipari növények pi­aca pedig csak tavasszal kör­vonalazódik, tehát a területet úgy kell előkészíteni, hogy ab­ba akár kukoricát, akár például fénymagot vethessenek. A ter­melési rendszerek felé ezért egyre inkább már nem a terme­lés technológiai igénye jelent­kezik, hanem piacszervező és bonyolító tevékenységet vár­nak az integrátoroktól a terme­Mennyi ólom van gyerekeink szervezetében (Folytatás az 1. oldalról) A szakemberek véleménye az, hogy az átlagértékek mindenkép­pen tükröződnek, vagyis: hogy egy adott iskolában, környéken milyen mennyiségű ólom van je­len a tanulók szervezetében, de azt nem lehet megállapítani, hogy egy-egy gyereknél konkrétan mi a helyzet. Á szakemberek szerint a vizsgálatokat legalább egy évig szükséges folytatni. A jövő év ta­vaszán befejeződő mérések ered­ménye - ha nem is szám szerint - de tendenciájában sejthető; a for­galmas utak melletti iskolákban várható nagyobb ólomterhelés. Hiszen megyénk azok közé a terü­letek közé tartozik, ahol a környe­zeti ólomszennyezés döntően a közlekedésből származik. A Köjál vizsgálati eredményei tükröt tartanak majd elénk. Ez a tükör, ezek az adatok megalapoz­hatnak bizonyos helyi döntéseket. A helyi önkormányzat lelkiisme­retén múlik majd, hogy mennyire veszi figyelembe ezeket az ered­ményeket, tesz-e valamit a közle­kedés átszervezéséért, az iskolák védelméért. -pé­(Folytatás az 1. oldalról) Nos, a polgármesterek megvá­lasztásuk napjától betöltik funk­ciójukat, tehát döntési jogosítvá­nyokkal rendelkeznek. A folya­matban lévő ügyeket a tanácsi szakigazgatási szervek intézik. Az önkormányzati testületek tényleges tevékenységüket az alakuló ülés után kezdik meg. Az alakuló ülések várhatóan októ­ber 15-e körül fognak lezajlani. Mint ismeretes, a szeptember 30-i hely- hatósági választás a tízezernél kevesebb la­kosú településeken - Tomajmonostora, Ken­gyel, Kunhegyes és Fegyvernek kivételé­vel - érvényes és ered­ményes volt. Az e kate­góriába tartozó 64 tele­pülés közül tehát hat­vannak önkormányza­ta és polgármestere lett. A hatvan polgár- mester közül 45 füg­getlen, 28 korábban ta­nácselnök volt, 6 pedig vb-titkári tisztséget töltött be. A pártok, társadalmi szerve­zetek jelöltjei a következő szám­ban lettek polgármesterek: MDF 2 (Szászberek, Tiszajenő), FKgP 2 (Kenderes, Kunmada­ras), FKgP-Jászdózsai Egyesü­let 1 (Jászdózsa), SZDSZ- KNDP 1 (Cibakháza), Vállalko­zók Pártja 1 (Csépa), FKgP- SZDSZ 2 (Tiszabő, Jászfénysza- ru), FKgP-MDF 1 (Jászladány), Baráti Kör 1 (Nagykörű), Vidéki Magyarországért Párt 1 (Tisza- derzs), MNP-NPP 2 (Tiszavár- kony, Vezseny), Vásárhelyi Pál Természetvédő Egyesület 1 (Ti- szaug). Polgármesterré a következő személyeket választották: Abádszalók: Vincze Ferenc független; Alattyán: Kiss Ká­roly független; Besenyszög: Bo­ros Emil független; Cibakháza: Dr. Őze Sándor SZDSZ-KDNP; Cserkeszőlő: Dr. Harangozó Elek független; Csépa: Nagy Ferenc Vállalkozók Pártja; Fegyvernek: érvénytelen; Já- noshida: Molnár Ferenc függet­len; Jászalsószentgyörgy: Hal­lá Zoltán független; Jászapáti: Török Sándor független; Jászi- vány: Antal Lajosné független; Törökszentmiklóson, csak­úgy, mint országszerte a váro­sokban, mérsékelt volt a helyha­tósági választásokon a részvétel. A tizennégy választókerületben mindössze egyben volt sikeres és eredményes a választás vég­eredménye. Búzás Sándor meg­szerezte a szükséges szava­zatokat, így a városban elsőként és egyetlenként került be az első forduló után a helyi önkormány­zatba.- Elégedett vagyok. Nagyon jó Addig átmenetileg még működ­nek a régi tanácsi végrehajtó bi­zottságok, sürgős, nagyobb hor­derejű ügyekben - amelyekben a szakigazgatási szervek már nem illetékesek - hívják össze ezt a testületet. Az önkormányzat for­mális megalakulása után termé­szetesen a vb-k átmeneti műkö­dése is megszűnik. Több telepü­lés - amelyek korábban társkö­zségi viszonyban voltak - önál­Jászárokszállás: Szikra Ferenc független; Jászágó: Szabó Gyu­la független; Jászboldogháza: Matók István független; Jászdó­zsa: Juhász Béláné FKgP-Jász- dózsai Községért és Termé­szetért Egyesület; Jászfelső- szentgyörgy: Ménkű Miklós független; Jászfényszaru: Győ- riné dr. Czeglédi Márta FKgP- SZDSZ; Pusztamonostor: Cső- regi János független; Jászjákó- halma: Fodor István független; Jászkísér: Bánlaki Zoltán füg­getlen; Jászladány: Dr. Szántó László FKgP-MDF; Jászszen- tandrás: Nagy Sándor függet­len; Jásztelek: Kisbakonyi Zol­tánná független; Kenderes: Ba- ranyi Mihály FKgP; Kengyel: érvénytelen; Kétpó: Gyarmati László független; Kötelek: Sza­bó János független; Kuncsorba: Murányi Zsigmondné függet­len; Kunhegyes: érvénytelen; Kunmadaras: Kovács Ferenc FKgP; Martfű: Kozma Imre független; Mesterszállás: Mol­nár Mihály független; Mező- hék: Halász Vince független; Nagykörű: Dr. Veres Nándor Nagykörű Barátainak Köre; Öcsöd: Molnár Bálint függet­len; Örményes: Zsolczai Lajos független; Rákóczifalva: Bo- dács István független; Rákóczi- újfalu: Kiss János független; Szajol: Szabó Zsigmond függet­len; Szászberek: ifj.Pethő Mik­lós MDF; Tiszabő: Négyesi Zoltán SZDSZ-FKgP; Tiszabu- ra: Szekeres János független; Tiszaderzs: Dr. Herédy Dezső Vidéki Magyarországért Párt; Tiszagyenda: Balogh György független; Tiszajenő: Horthy Csaba MDF; Tiszakürt: Tóth András független; Nagyrév: Székács István független; Tisza- inoka: Rottmayer Gusztáv füg­getlen; Tiszaörs: Bordás Imre független; Nagyiván: Kovács Gézáné független; Tiszaigar: Tóth Nándor független; Tisza- püspöki: Tótok Sándor függet­len; Tiszaroff: Szász György érzés volt szeptember 30-án késő este a sikerről értesülni - idézi fel a várakozással telt pillanatokat. - Nem titkolom, nagy várakozás­sal tekintettem a helyhatósági választások elé. Az is közismert, hogy én az MSZP jelöltjeként indultam, így aztán annak külön örülök, hogy a lakosság bizalmá­ból szocialista képviselő került az önkormányzatba. Tény: népszerű embert indí­tott az MSZP helyi szervezete. Búzás Sándor az egyik legna­lóvá lett a választások után. Az ügyek intézésében pillanatnyi­lag változást nem jelent az új helyzet. Az érintett helyeken je­lenleg a vagyonmegosztási tár­gyalások folynak, hogy az alaku­ló ülésen már tiszta képet kap­hassanak az önkormányzatok a település helyzetéről, a lehetősé­gekről - és ennek ismeretében kezdjék meg önálló tevékenysé­güket. , független; Tiszasas: Laskai Ist­ván független; Tiszasüly: Bak- say Endre független; Tiszaszen- timre: Beleznay Sándor függet­len; Tiszatenyő: Kovács János- né független; Tiszaug: Hegedűs Jánosné Vásárhelyi Pál Környe­zetvédő Egyesület; Tomajmo­nostora: érvénytelen; Tószeg: Papp István független; Tisza- várkony: Bognár Ferenc Ma­gyar Néppárt-Nemzeti Paraszt- párt; Újszász: Nagyné dr. Szel- mák Erika független; Vezseny: Hatvani Lajos Magyar Néppárt- Nemzeti Parasztpárt; Zagyva- rékas: Tar Imre független. Az önkormányzatokba vá­lasztott képviselők teljes névso­rát a napokban - a megyei ösz- szesítés elkészülte után - közöl­jük. A tízezernél több lakosú tele­püléseken a választás - néhány egyéni választókerület kivételé­vel - érvénytelen, így eredmény­telen is volt. A tíz ilyen települé­sen mindössze tizenkét kerület­ben sikerült önkormányzati kép­viselőt eredményesen megvá­lasztani. Az első fordulóban megvá­lasztott képviselők: Kunszent- márton: 5. választókerület: Tóth István független, 6. válasz­tókerület: Józsa László KDNP, 10. választókerület: Dr. Balázs- né dr. Barkó Ilona Agrárszövet­ség. Karcag: 9. választókerület: Dr. Fazekas Sándor Fidesz. Jászberény: 1. választókerület: Faragó József SZDSZ-Fidesz, 3. választókerület: Bujdosó József független, 4. választókerület: Dr. Válenti Béla független. Kisújszállás: 1. választókerü­let: Dómján László MSZP. Ti­szafüred: 6. választókerület: Dr. Doktor Zoltán független. Szolnok: 14. választókerület: Dr. Lengyel Györgyi SZDSZ- Fidesz. Törökszentmiklós: 8. válasz tókerület: Búzás Sándor MSZP. Túrkeve: 6. választó­kerület: Dr. Tóth Ferenc függet­len. gyobb vállalat, a GMV kereske­delmi igazgatóhelyettese. Sokan ismerik, már csak azért is mert többek között a városi sport­egyesület elnöke is. Szóval, köz­ismert, közkedvelt ember, amit most a választás eredménye is visszaigazolt. Tudja: nagy fele­lősséget vállal.- Amikor eldöntöttem, hogy indulok a választáson, azt is megfogalmaztam, ha törté­netesen bejutok a testületbe, ott egyértelműen a város általános érdekeit fogom szem előtt tartani- mondja, már a jövőre gondolva.- Úgy vélem, az önkormányzat nem lehet pártcsatározások szín­helye. Ha ezt tesszük, hamarosan bebizonyosodik alkalmatlansá­gunk. Nem szűk értelemben vett pártérdekeket, pártok feletti ér­dekeket kell képviselnünk, kü­lönben a választók, a helybeliek elidegenednek az önkormány­zattól. Az új demokratikus testület pedig csak a település lakóinak együttműködésével töltheti be funkcióját. Elkülönült hatalmi szervezetként kudarcra van ítél­ve. Gondolom, leendő képvise­lőtársaim osztják majd ezt a né­zetet. Sz. Gy. Kik intézik a község ügyeit? A tanácsok után - az önkormányzatok előtt Az alakuló ülésig a vb működik Törökszentmiklóson Elsőként és egyetlenként

Next

/
Oldalképek
Tartalom