Új Néplap, 1990. október (1. évfolyam, 149-174. szám)

1990-10-30 / 173. szám

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP Módosították a honvédelmi törvényt A kormánynak tanulság: egyedül nem megy A házelnök az Alkotmánybírósághoz fordul Az Érdekegyeztető Tanács ülésén vasárnap született megál­lapodásnak megfelelően hétfő délután a kormány a parlament elé terjesztette kérését: mielőbb, a többletmunkát is vállalva sürgősséggel tárgyalják meg a liberalizáláshoz szükséges tör­vénymódosítást. Napirend előtt a kormány, majd valamennyi párt képviselő- csoportjának egy-egy tagja kifej­tette véleményét a vasárnap megállapodással véget ért orszá­gos tiltakozó megmozdulásról. Horváth Balázs belügyminisz­ter, a miniszterelnök helyettese először is köszönetét mondott az ország lakosságának az elmúlt három napban tanúsított türel­méért, s mindazoknak, akik hiva­tásukat a nehéz köriilmények kö­zött is ellátták. Örvendetesnek ítélte, hogy a konfliktus feloldá­sa érdekében mind a munkavál­lalói, mind a munkáltatói szerve­zetek egy asztalhoz ülve, part­nerként tudták az érdekeket kép­viselni. Ez pedig, a továbbiakban megkönnyítheti a parlament és a kormány együttműködését az ér- deképv iseletekkel. Majd kijelentette: a kormány tudatában van annak, hogy jobb előkészítéssel, hathatósabbb tá­jékoztatással csökkenthétté vol­na a konfliktus mélységét. A kor­mány levonja a tanulságokat - tette hozzá-, s az Országgyűlés pártjaival, az önkormányzatok­kal és az Érdekegyeztető Ta­náccsal együttműködve kívánja az ország előtt álló súlyos felada­tokat megoldani. Kónya Imre, az MDF frakció­vezetője élve ezzel a lehetőség­gel kifejtette, hogy a képviselő- csoport mindvégig támogatta a kormányt a tárgyalások során és szorgalmazta, hogy a megoldás a megbeszéléseken szülessen meg. A válság kirobbanásának okát abban látták, hogy az ország gazdasági helyzetéből szükség­szerűen következő népszerűtlen intézkedés annak nem megfelelő előkészítésével párosult. Ugyan­akkor leszögezte, az első pilla­nattól fogva elfogadhatatlannak (Folytatás a 2. oldalon) Alapítvány a munkavállalókért Megyei szakszervezeti információs szolgálat A szakadékban marad-e az igazság? Faragó Sándorné a ti­szafüredi Volán aubóbusz- pályaudvaron takarított 1983 óta. Elmondása sze­rint több mint négy éve dolgozik két ember he­lyett, sőt az elmúlt két té­len még a fütő is ő volt Természetesen megkér­dezte, hogy a plusz mun­káért kaphat-e plusz bért, hiszen egyedülálló, min­den fillérre szüksége len­ne. A válasz enyhén szólva is megdöbbentő volt: “Nem kényszer a vásár, ha nem tetszik, el lehet men­ni.” (Folytatás a 3. oldalon.) „Munkavállalókért" elneve­zésű alapítvány létrehozását kez­deményezi a Szakszervezetek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Koordinációs Tanácsa. Az alapítvánnyal foglalkozta­tásbővítő pénzügyi alapot kíván­nak létrehozni, amelynek felada­ta lenne a megye valamennyi te­lepülésén a vállalkozások támo­gatása, konkrét programok alap­ján; a munkaerőfelvevőként prognosztizálható területekre való elhelyezkedést elősegítő képzési formák szervezése és tá­mogatása; a munkanélküliek gondjainak megoldását szolgáló pályázatok meghirdetése, díjazá­sa (kivéve a foglalkoztatás álla­mi intézményeit); a megyei szak- szervezeti információs szolgálat működtetése. A koordinációs ta­nács várja a jelentkezéseket az álapítvány megvalósításához. Számítanak a megyében műkö­dő szakszervezeti alapszerveze­tekre, munkáltatókra, vállalko­zókra is. Bővebb információkat a Szakszervezetek Jász-Nagykun- Szolnok megyei képviselete 5000 Szolnok, Szapáry u.23. (tel: 39-055) ad. Ma 15-17 óra között megkez­di működését a megyei szakszer­vezeti információs szolgálat - a fenti címen, a szakszervezetek házában -, ahol tájékoztatást ad­nak a munkanélkülieknek a se­gélyezésről, az újrakezdés célja­ira igénybevehető támogatások­ról, az egyéni, illetve társas vál­lalkozások elindításának feltéte­leiről. A Kapuvári Szennyvíztelep bővítéséhez a Közép-tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Javító­üzemének dolgozói készítették a 9 méteres iszapsűrítő medencének a fémszerkezetét és elektromos berendezését. Év végéig még két hasonló berendezést szállítanak a tatabányai szennyvíztelep bővítéséhez. I ___________;_____________________________________________ P OLGÁRMESTER: KÖNIG LÁSZLÓ Az önkormányzati testület alakuló ülése Szolnokon Mától „olcsóbb” benzin A kormány szóvivői irodája az alábbi közleményt juttatta el az MTI-hez: „A kormány hétfői ülésén át­tekintette az Érdekegyeztető Ta­nács vasárnapi ülésén létrejött megállapodás végrehajtásának helyzetét. Megállapította, hogy az országban a rend helyreállt, ezért - vállalt kötelezettségét tel­jesítve - intézkedéseket hozott a 12 forinttal csökkentett üzem- anyagárak életbe léptetéséről. Ennek keretében rendeletben ha­tározta meg az új árnak megfele­lő fogyasztásiadé- kulcsokat és az útalap javára teljesítendő be­fizetési kötelezettségeket. Utasí­totta az üzemanyag-forgalmazó­kat, hogy október 30-án 0 órától, illetve üzemkezdettől az új, csökkentett árakat alkalmazzák. A kormány egyidejűleg utasí­totta az érdekelt minisztereket, hogy kezdjék meg annak a jog­szabálynak az előkészítését, amely - az üzemanyagárak emel­kedése miatt az év végéig terjedő időre - egyes ágazatok és köz- szolgáltatók részére kompenzá­ciót biztosít; a júliusban beveze­tett kompenzációs rendeletet pe­dig emiatt hatályon kívül helyez­te. A kormány megtárgyalta és elfogadta annak a törvénymódo­sításnak a tervezetét, amely az Érdekegyeztető Tanácsban létre­jött megállapodás alapján az üzemanyagok árának és forgal­mazásának liberalizálásához szükséges. A törvényjavaslatot a kormány az Országgyűlés elé terjesztette.,, (MTI) Tegnap délelőtt 10 órakor tar­totta meg nyilvános alakuló ülé­sét Szolnok város önkormányza­ti testületé. A városháza nagyter­mét zsúfolásig megtöltötték az érdeklődő szolnokiak - termé­szetesen legtöbben az új tiszt­ségviselők megválasztására vol­tak kíváncsiak. A Bartók kórus előadásában elhangzott Himnusz után dr. Széli Emília, a városi választási bizottság elnöke adott tájékoz­tatást a választásokról, ismertet­te a képviselők névsorát, össze­tételét. Kiemelte: a testület át­lagéletkora 41 év. A tájékoztató után Petronyák László ország- gyűlési képviselő kért szót. Né­hány mondatos hozzászólásában felajánlotta segítségét az önkor­mányzatnak. A testület ezután dr. Sós Ist­ván, a legidősebb képviselő el­nökletével az alpolgármesterek számában döntött. AFidesz-cso- port három, az FKgP és az MDF két alpolgármesteri státust java­solt. A szavazás a háromfős fel­állás mellett döntött. A követke­zőkben a polgármester megvá­lasztására került sor. A “papírfor­ma” szerint hangzottak el a ja­vaslatok - korábban rebesgették, hogy az SZDSZ és a Fidesz kü­lön jelölteket indít -, az SZDSZ König Lászlót, a Fidesz Várhe­gyi Attilát terjesztette elő. Az FKgP javasolta Rózsa Ferenc felvételét is a szavazólapra, de felvetésével egyedül maradt. A 32 szavazó önkormányzati tag­ból tizenheten König Lászlóra, tizenhármán Várhegyi Attilára voksoltak - két szavazat érvény­telen volt -, így tehát König Lász­ló lett Szolnok polgármestere. Az eskütétel után az új polgár- mester vette át a tanácskozás le­vezető elnöki tisztét. Az alpol­gármesterek megválasztására került sor. A testület alpolgár­mesterré választotta Budai Györgyöt (SZDSZ javaslatra), Kéri Józsefet (SZDSZ-Fidesz- javaslatra) és Várhegyi Attilát (Fidesz javaslatra). A tanácsko­zás a város közbiztonságának, szociális helyzetének áttekinté­sével, az önkormányzat munka­feladatainak számbavételével folytatódott. Megválasztották a megyei közgyűlés küldötteit is. (Folytatás a 2. oldalon.) Szolnokon, a Bartók Béla úton a Szolnok Megyei ÁÉV sorházat épít tetőtérbeépítéssel. A tizenhárom házból öt már elkészült, s adják át a lakóknak, a még hátralévő nyolcat folyamatosan építik. Fotó: N.Zs. A taxisblokád után Nyugodtnak éppen nem mondható hétvégét éltünk át. A személy- és teherfuvarozók - akikhez időközben mások is csatlakoztak - valósággal meg­bénították az országot. így volt ez Szolnokon is, ahol az utakon egymás mellé állított kisebb és nagyobb autók megálljt paran­csoltak mindenkinek. Vasárnap késő este véget ért a blokád, s hétfőn reggel a megyeszékhely már a szokásos hétköznapi arcát mutatta. Dr. Rubos Mihálytól, a Szol­nok Városi Rendőrkapitányság vezetőjétől, a hétvége tapasz­talatairól érdeklődtünk.- A kívülállók szemében végig úgy tűnt, hogy önök a taxisok mellett álltak...- Nem voltunk mi se velük, se ellenük. Csupán tudomásul vet­tük azt, hogy nemtetszésüket fe­jezték ki a benzinár emelése el­len, és megpróbáltuk úgy kezelni az ügyet, hogy erőszakra ne ke­rüljön sor. A rendre ügyeltünk, hisz a közlekedési szabályok ab­ban a helyzetben már régen nem érvényesülhettek.- Jó érzés volt látni, hogy a rendőrség nem lépett fel erősza­kosan a demonstrációban részt­vevőkkel szemben.- Szolnokon még csak gondo­latban sem merült fel ez a kérdés. Az első percben úgy döntöttünk, hogy ezt eleve elvetjük.- Még akkor is így tettek volna, ha esetleg felsőbb utasítás érke­zik?... (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom