Új Néplap, 1990. október (1. évfolyam, 149-174. szám)

1990-10-01 / 149. szám

I. évf. 149. szám. 1990. október 1., hétfő Ára: 5.80 Ft ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK FÉLEREDMÉNNYEL Sikeres szavazás a kistelepüléseken — Kevesen voksoltak a városokban Tettlegesség Oskar Fischer és Horn Gyula között? BamS: És a kelet-berlini találkozó során tettlegességre ke­rült sor Fischer és Horn között... Németh elmosolyodott: Erről nem tudok, hiszen nem voltam ott. A Bild am Sonntag-tól kapott interjúnk a magyar határ keletnémetek előtti megnyitásának előzményeiről a 3. oldalon SPORT EXTRA A megye 74 településén 416 szavazókör­ben voksoltak a szavazópolgárok a vasárnapi helyhatósági választásokon. Az adatok me­gyei összesítése röviddel az éjféli lapzárta előtt kezdődött. Az ekkor kapott tájékoztató szerint előzetes eredmények csak a hajnali órákban lesznek. A területi választási bizott­ság 17 órakor készített összesítése és az utána beérkezett telefonjelentések alapján valószí­nűsíthető, hogy a 64 tízezer lakos alatti tele­pülés többségében érvényesen megválasz­tották az önkormányzati tagokat és a polgár- mestereket. Néhány helyen egyik polgár­mesterjelölt sem kapta meg a szavazatok szükséges százalékát. Az adatok nagy való­színűséggel jelzik azt is, hogy a tízezer lakos feletti településeken a szavazatok összesítve nem érték el az érvényesség 40 százalékos alsó határát. A részletes, előzetes eredményekről tájé­koztatjuk olvasóinkat. A teli urna még korántsem biztos, hogy érvényes szavazást jelzett a szolnoki 633-as szakmunkásképzőben lévő szavazókörben. Későnyárias idő Folytatódik a nagyrészt napos, az átlagosnál melegebb idő. A néha erősen megnövekvő gomolyfelhő- zetből inkább csak északon való­színű egy-egy futó zápor. A nyuga­ti, délnyugati szél napközben gya­korta élénk, néhol átmenetileg erős lesz. A legmagasabb nappali hő­mérséklet hétfőn 20, 25 fok között alakul. (MTI) Diploma után A megyeszékhely illusztris középiskolájának egykori te­hetséges gyerekekből álló 4.a. osztálya húszéves érettségi ta­lálkozóját tartotta. Remek volt a hangulat, csodálatosak az életutak. A huszonegy diákból azóta húsz diplomát szerzett, ami imponáló tény. Akadt a jelenlévők között nyolc peda­gógus, négy mérnök, Fizikus, röntgenorvos, bíró, főiskolai docens, egyetemi adjunktus, stb. Kiderült, a jeles életutak ha­vi járandósága tizenvalahány- ezer forint bruttóban, és alig négy személy keres húszezer­nél többet. Természetesen ők is bruttóban. Elámultunk az adatokat hallva, mikor fölállt egy markáns arcú férfi, bizo­nyos Zöldséges Jozsó. Leg­alábbis így emlegették az osz­tálytársak, sőt így ismerik Szolnokon is. Bár azóta elke­rült a városból, de hát ez mit sem von le abból a prózai tény­ből, hogy 3,7-del érettségizett. Ezért meg sem próbálkozott főiskolával, egyetemmel. Vi­szont már a gimiben örökösen kereskedett, akár a jó kupec. Úgy tűnik, az életút töretlen, hiszen elmesélte: ugyan okle­vele ma sincsen, de akad he­lyette Almádiban egy zöldsé­ges üzlete, Budán pedig egy szerény pecsenyesütője. A ha­vi jövedelmét nem nevezte meg, de sértés nélkül kérte, a számla legyen az övé. A világ­ért nem akaija lenézni a sok diplomás hölgyet, urat, de most mindenki az ő vendége. Pezsgőket, vodkát hozatott, és a 17 ezer 400 forint helyett szemrebbenés nélkül legube­rált a hajlongó pincérnek húsz "Bartókot". Mindez azért jutott eszem­be, mert a kisebbik fiam im­már a második rossz jegyét hozza haza. Mi lesz ebből a fiúból, sóhajtozik a nejem. Fo­galmam sincs, de tény, nála is sok minden állandóan eladó. Hol ceruzákat cserél gombfes­tékre, hol rossz játékautót csúzlira, hol énekesek képeit kisszekérre. Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy Jo­zsó példájánál maradva talán nem is annyira reménytelen a lurkó sorsa. Mindaddig, amíg a diplomáknak, a sokesztendei tanulással elsajátított szaktu­dásnak inkább eszmei, mint valódi értékük van. Tudom, az eszmei érték sem rossz - bár ennek akad egy szépséghibája. A megélhetés­hez édeskevés, az éhenhalás- hoz meg sok! Legalábbis még most... D.Sz.M. "Magyarnak lenni sorsvállalás és nem származás kérdése" Befejeződött Göncz Árpád ukrajnai látogatása Göncz Árpád köztársasági elnök hivatalos ukrajnai látogatásának záró napján, szombaton Munká­cson áthaladva Beregszászra majd Tiszaújlakra és Péterfalvára láto­gatott. A program délután Ungváron folytatódott. A város délután négy órakor régen várt esemény színhe­lye volt: a Magyar Köztársaság ajándékaként nagyszabású ünnep­ség keretében leplezték le Petőfi Sándor bronz szobrát. A magyar forradalmár költőnek emléket állí­tó alkotás Ferenczy Béni gyulai Pe­tőfi szobrának másolata. Az esemény tiszteletére tízezres ünneplő tömeg gyűlt össze magyar nemzeti lobogók alatt a téren, amely mostantól Petőfi nevét veszi fel. Az ünnepségre eljött Göncz Ár­pád vendéglátója, Leonyid Krav- csuk, az Ukrán Köztársaság Leg­felsőbb Tanácsának elnöke; jelen volt Ivan Aboimov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A magyar kormány képviseletében részt vett az eseményen Beke Kata művelő­dési államtitkár. A magyar, a szovjet és az ukrán Himnusz elhangzása után Göncz Árpád és Leonyid Kravcsuk együtt vonta le a leplet Petőfi bronz szob­ráról. Göncz Árpád az anyai ágon szlovák, apai ágon szerb származá­sú Petőfi Sándor alakját idézve arra figyelmeztetett, hogy személye azt az üzenetet hordozza a kárpátaljai magyarság számára, hogy magyar­nak lenni sorsvállalás, nem szár­mazás kérdése. Különösen fontos ez az üzenet itt a Kárpátok tövében, ahol most a magyarságukat híven megőrzött emberek gyűltek össze a nagy magyar költő előtt tiszteleg­ve. Leonyid Kravcsuk avató beszé­dében ismételten történelmi jelen­tőségű látogatásként értékelte Göncz Árpád vizitjét. Ezzel - han­goztatta - új korszak kezdődik a két szomszédos állam kapcsolataiban. Göncz Árpád hivatalos ukrajnai látogatásának végeztével szomba­ton este hazautazott. Több tucat új szervezet született Szegénységről árulkodnak az alapítványok A ’70-es évek elejétől, közel két évtized alatt mintegy 350 különféle szervezet jött létre a megyében. Korábban a tanácsok tartották nyil­ván ezeket, 1989 elejétől a megyei bíróság. Az egyesülési jogról ta­valy életbe lépett új törvény mintha zsilipet nyitott volna, főként az év közepétől szaporodtak meg a szer­veződések. A Jász-Nagykun-Szolnok Me­gyei Bíróságon dr.Kun Erzsébet megyei bíró feladata többek között a társadalmi szervezetek bejegyzé­se is. Tájékoztatása szerint ebben az évben csaknem száznál tartunk. Elég jelentős volt a megszűnt KISZ nyomán alakult ifjúsági szerveze­tek száma, azokból, akik nem akar­tak a jogutód tagjai lenni. A szak- szervezetek bomlása, átalakulása érződik a különféle önsegélyező csoportok, érdekvédelmi feladato­kat felvállaló szervezetek alakulá­sából. Idén számos munkástanács kérte, kéri nyilvántartásba vételét. Rengeteg sportegyesület is, az MHSZ-ből kilépett tagokkal. A megszűnőiéiben lévő KIOSZ jog­utódaként az ipartestület és egye­bek, akik önállóságot szeretnének, nemcsak névváltoztatást. A pártok nyilvántartásba vétele is a megyei bíróságra tartozik. A megyében egy ilyen bejegyzés tör­tént: Tiszaderzsen jött létre a Vidé­ki Magyarországért Párt. Az alapítványok nyilvántartás­ba vétele idén került a bírósághoz. A bírónő ezúton is felhívta a figyel­met arra, hogy a PTK alapítvá­nyokra vonatkozó rendelkezése ér­telmében a korábban létrehozott alapítványoknak is kérni kell a bí­róságtól a nyilvántartásba vételt ez év december 31-ig, ha ezt elmu­lasztják, megszűntnek kell tekinte­ni őket. Alapítványok. Bizony, a hozzávetőleg 30 új alapítvány sze­génységről árulkodik. Anyagi fe­dezet híján a közérdekű cél elérését alapítványból remélik megvalósí­tani. Könyvtárfejlesztést 100-200 forintos... nyolc osztályos gimná­zium és kollégium létesítését pár ezer forintos induló tőkével... Egyre több célra lenne igény közadakozásra, csak lenne miből támogatni az alapítványokat! A le­endő önkormányzatok számára is figyelmeztető: egymás után érkez­nek bejegyzési kérelmek általános iskolákból, ahol már a működés tárgyi feltételeit is alapítvány útján igyekeznek megteremteni.-rónai­Európa Tanács Jelentés Magyarországról Egyértelműen támogatja Magyarország felvételi kérelmét, ugyanak­kor több helyen is kritikai megjegyzéseket is tesz Peter Schieder osztrák szocialistapárti képviselő abban a teijedelmes és enciklopédikus igényű jelentésben, amelyet az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének keddi magyar vitájához készített. Ismerteti az Európa Tanács dokumentuma a magyar jogállam kiépíté­sére tett lépéseket, a magyar társadalom politikai és gazdasági problémáit, a kisebbségek, köztük a zsidók és a cigányok helyzetét is. Nem hallgat az antiszemita jelenségekről sem -, de hozzáfűzi, hogy ha tapasztalhatók is ilyenek, mint más európai országokban, ezek nem uralkodó irányzatok és nem lehet az országra jellemzőnek tekinteni őket. A jelentéshez csatolt határozati javaslat, amelyről kedden szavaznak az Európa Tanácsban, felszólítja az Európa Tanács Miniszteri Bizottságát, hogy hívja meg azonnali hatállyal Magyarországot az Európa Tanácsba és biztosítson számára hét helyet az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében. A zenei világnap tiszteletére adott hangversenyt tegnap délelőtt a Bartók Béla kamarakórus Szolnokon, a Vártemplomban. A délelőtti nagymise után fellépő kórust Molnár Éva vezényelte. Fotó: Mészáros Őszi áfész-napok A pénteken ünnepélyesen Ti- szaföldváron megnyitott (olvasó­inktól elnézést kérünk, hogy az eseményről szombati lapunkban megjelent tudósítás címében színhelyül hibásan Tiszafüredet írtunk) őszi-áfész napok rendez­vényeiből a vásárlók igazán ezen a héten "profitálhatnak". A szövetkezeti üzletekben en­gedményes vásárlási akciókat szerveznek, lesz ahol 1000 forin­tos vásárlás esetén a vevők sors­jegyeket kapnak, amellyel érté­kes ajándékokat nyerhetnek, több városban és községben ren­deznek "kitelepüléses" vásáro­kat. Érdemes tehát figyelni az ak­ciókról szóló híradásokra, reklá­mokra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom