Új Néplap, 1990. szeptember (1. évfolyam, 124-148. szám)

1990-09-28 / 147. szám

2 1990. SZEPTEMBER 2 A választási kampány finisében MSZP-kampányzáró Szolnokon A párt ellenzéki többségű önkormányzatot remél a megyeszékhelyen Jelképes kampányzáró fóru­mot tartott tegnap este az MSZP szolnoki szervezete János György országos alelnök részvé­telével - jelképest, mert mint mondták, a szocialisták kampá­nya ezzel a rendezvénnyel nem zárult le. A fórummal egy időben néhány jelöltjük gyűlést tartott és ma éjfélig a kampánymorató­rium előtti utolsó órákban is szó­rólapokat terítenek a városban. A tanácskozáson a kampány főbb állomásainak számbavétele és a tapasztalatok összegzése után Iváncsik Imre városi iroda­vezető kijelentette: az MSZP vá­rosi szervezete reméli, hogy el­lenzéki többségű önkormányzat lesz Szolnokon, liberális polgár- mesterrel - esetleg szocialista al­polgármesterrel. Jánosi György, az MSZP alel- nöke előadásában az általános politikai helyzetről és a választá­sok tétjéről beszélt. Nézete sze­rint a kormányzó pártok jobbol­dali demagógiával próbálják - si­kertelenül - kezelni a társadalmi gondokat, ami a baloldali dema­gógiát felerősítve súlyos konf­liktushoz vezethet. Az ígért in­tézkedések elmaradtak, az em­berek nem éreznek változásokat, ezért hiányzik most belőlük a ta­vaszi választások előtt tapasztalt felszabadult öröm, hit. A helyhatósági választásokat az utolsó lehetőségnek nevezte Jánosi György a kormányzat ha­tékony intézkedésre kény­szerítésére. A rendezvény második felé­ben a résztvevők tettek fel - főleg elvi jellegű, a párt helyét, szere­pét érintő - kérdéseket az alel- nöknek. B. I. Elutasított törlés Tegnapi lapszámunkban arról tájékoztattuk olvasóin­kat, hogy Tiszafüreden a Polgári Szövetség működé­se ellen több párt is kifogást emelt, és kérte a területi vá­lasztási bizottságnál a szö­vetség választási listájának és egyéni jelöltjeinek törlé­sét. Tudomásunkra jutott, hogy a pártok által előter­jesztett jogorvoslati kérel­met nem tekintette megala­pozottnak, s azt elutasította a területi választási bizottság. Szociál­demokrata jelöltek a Széchenyin A Szociáldemokrata Párt és a Vállalkozók Pártjának valamint a Sportegyesületek Szövetségének jelöltjei várták tegnap este a Szé­chenyi lakótelepen élő választó- polgárokat a városrész zöld isko­lájába meghirdetett gyűlésre. A második választókerületben csak Szegedi Tibor indult független jelöltként. Véleménye szerint a lakótelepnek az önkormányzaton belül önállónak kellenne lennie. Az épületsorok közötti foghíjak eltüntetése érdekében indokolt ösztönözni vállalkozókat új léte­sítmények építésére - mondta. Ezzel némiképp ellentétes volt az MSZDP-tag és jelölt, Boros Já­nos véleménye, aki csak nagyon indokolt esetben engedélyezné új létesítmények kialakítását. A la­kossággal való szorosabb kap­csolattartás érdekében fontosnak tartja a lakóképviseleti, utcabi­zalmi hálózat megerősítését. Dr. Szereday Ildikó, a harma­dik választókerület MSZDP által támogatott jelöltje a szabad or­vosválasztás mihamarabbi beve­zetése mellett foglalt állást. El­mondta, hogy körzetében sok olyan többgyermekes, fiatal há­zas él, akiknél az egy családtagra jutó pénz kevesebb, mint a leg­alacsonyabb nyugdíj. Az a véleménye, hogy a jelen­legi 3-4 intézmény helyett csak egynek kellene segélyezéssel foglalkoznia. A 14. választókerü­letben induló Tóth Lászlót is az MSZDP támogatja. Reméli, hogy az állampolgárok többsége elmegy szavazni. Szerinte fonto­sabb a jelölt személye, mint párt­hovatartozása. Ha világosak lesznek az önkormányzatok pénzügyi lehetőségei, akkor sú­lyozni kell a feladatokat. Számá­ra a környezet tisztasága, a csa­tornahálózat további építése, az utak állapotának javítása a leg­fontosabb cél. Varga Ferenc, az ötös lista jelöltje az oktatási in­tézmények és kollégiumaik kriti­kus állapotáról beszélt, és mint régi sportember, lényegesnek tar­totta a jelenlegi sportirányítási mechanizmus átalakítását. Fe- rencz Attila, a Sportegyesületek Szövetségének jelöltje a társada­lom jövőjét úgy látja biztosí­tottnak, ha egészséges, családi környezetben élő gyerekek nő­nek fel. Ennek elérése érdekében ingyenessé kellene tenni néhány sportlétesítmény használatát.-sz­Koalícióban a koalíciósok Tiszafüreden Dr. Doktor Zoltán a közös jelölt Bemutatkozót tartottak a Kereszténydemokrata Néppárt, a Függet­len Kisgazdapárt, az MDF tagjai és az önkormányzati testületbejelölt személyek. A tiszafüredi Művelődési Központban összegyűltek ven­dége volt Vincze Kálmán, a Kisgazdapárt megyei elnökségének tagja, dr. Szabó János MDF országgyűlési képviselő, Balázs Péter, az MDF földügyi bizottságának tagja, Heller Zoltán, az MDF Jász- Nagykun-Szolnok megyei kampányvezetője. A pártok képviselői felváltva mutatkoztak be. Közös jelöltet egyetlen választókerületben állítottak, dr. Doktor Zoltán személyében. A jelenlévők elsőként Halász Péter tájékoztatóját hallgatták meg a még most is egyeztetés alatt álló földtörvényről, aki annak a véleményének adott hangot, hogy remélhetőleg tavasszal már saját földjükbe vethetnek azok, akik vállalják ezt a munkát. V. 1.1. SZDSZ-rendezvény MDF-gyűlés Szolnokon Tegnap Szolnokon, az MDF városi székházában Kovács Gyuláné dr., az MDF 3. sz. listás jelöltje találkozott a választópol­gárokkal. Az eseményen szó esett a megyeszékhelyet érintő MDF településfejlesztési tervek­ről, az új önkormányzat működé­sével kapcsolatos elképzelések­ről. A jelölt bírálta a lapunk szep­tember 25-i számában megjelent Hát én immár kit válasszak című írást, s kifejtette az azzal eltérő álláspontját. Szolnok Ráday Mihálynak se tetszik Szolnok olyan város, ahová nem érdemes menni - kezdte minden kertelés nélkül tegnap este előadá­sát Ráday Mihály városvédő Szolnokon, a szak- szervezetek házában. - Olyan város, amelynek az arculatát kedvezőtlenül befolyásolta a fejlődés, a gazdagodás. Egy város akkor szép, ha minden kor­szak hagy maga után épületeket, de nem a másik korszak helyett, hanem mellett. Az idegenforgalom továbbra is jelentős pénzt hozhat a településeknek. A turisták azonban általában abba a városba men­nek, amelynek arculata van. Hogyan lehetne segíteni a szolnoki képen? Rá­day Mihály szerint a helyzet nem reménytelen; meg kell nézni, mi az, ami érték, ami még megmenthető; mi az, amit fel kell újítani, és melyek azok a ked­MDF-gytílés Tiszaszentimrén Nyugodt erő ­A tiszaszentimrei művelődési házban szerdán es­te kb. hatvanan gyűltek össze, hogy találkozzanak az MDF helyi szervezetének polgármesterjelöltjé­vel. Az est vendége volt dr. Szabó János ország- gyűlési képviselő, aki néhány mondatban tájékoz­tatta a lakosokat napjaink politikai helyzetéről. Vé­leménye szerint a kormánykoalíció négy hónap után erősebb, mint valaha. Olyan kormánypozíciót képes elfoglalni, amit az ország joggal vár el tőle. Dr. Csemyiczky Gyulát, az MDF helyi elnökét, a párt polgármesterjelöltjét nem kell már bemutatni vezőtlen adottságok, amelyeken változtatni lehet. Ráday Mihály konkrét ötleteket is adott a város szépítéséhez. Az előadás után a városvédő kör számolt be tevékenységéről és terveiről, majd Hamar József ismertette a Szabad Demokraták Szövetsége szol­noki szervezetének környezetvédelmi programját. Céljuk többek között a vízminőség és a levegőtisz­taság javítása, a Tisza-part és az ártéri erdők meg­mentése a természetkedvelőknek és a Széchenyi lakótelep környezetének kialakítása. A rendezvény résztvevői Kardos Tamás fotómű­vész Szolnokról készült képeit és másolatait néz­hették meg a színházteremben. nyugodt fórum a község lakói előtt. Több mint másfél évtizede orvosa az itt élőknek. Az emberek testi bajain kívül lelki-fizikai gondozását is végezte. Mindemellett a közéleti tevékenységből is kivette a részét. Végül kérte a jelenlévőket, alaposan nézzenek szét, és a hat jelölt közül úgy válasszanak, hogy a település a legjobban járjon. A jelenlévők negatívumként értékelték, hogy a polgármesterjelöltön kívül a párt más önkormány­zati jelöltjeivel nem találkozhattak az est folyamán. V. 1.1. A \ókívíopo^ái' akarata fog érvényesülni Az Országos Választási Bi­zottság csütörtöki ülésén - a ko­rábbi tapasztalatokból kiindul­va - ismét szükségét érezte, hogy elvi állásfoglalásban tisz­tázza: a szeptember 30-ai vá­lasztásokon mely szavazatok tekintendők érvényesnek és melyek nem. Az elvi állásfoglalás egyéb­ként már csak azért is szüksé­ges, mert a választási törvény két rendelkezése látszólag el­lentmondhat egymásnak. Az OVB úgy foglalt állást: érvényesnek kell tekinteni min­den olyan szavazatot, amelyből a választópolgár akarata egyér­telműen megállapítható, még akkor is, ha akaratát nem a kör­ben elhelyezett, két egymást metsző vonallal fejezte ki. / A képviselő-testületek leendő tagjaihoz Mi legyen a kultúrával? A napokban a megye közvéleménye megismerhette az Önök nevét, akik - választóik bizalmát élvezve - a városok és közsé­gek önkormányzatainak jelöltjei. Számosán személyes ismerő­seink is, nemcsak azért, mert eddig is tevékenyen részt vettek a közművelődésben (akár közvetlenül, akár befogadóként), ha­nem azért is, mert a bemutatkozó gyűléseken tudatosan vállal­ták a kultúra elodázhatatlan ügyét. Mivel Önök közül kerülnek ki azok a testületi tagok, akik az elkövetkezendő években irányítják, kormányozzák városukat és községüket, szívből re­méljük, hogy önzetlen támogatásukat megnyerjük. Tudjuk, hogy a nyomasztó anyagi gondok közepette nagyon nagy és sok feladatot kell megoldaniuk, de arról is meg vagyunk győződve, hogy ez szövetségesek nélkül nem lehet eredményes. A települések jövőjéért érzett felelősségben és szolgálatban osztozni szeretnénk. Mindenekelőtt megújuló intézményeink­kel és szervezeteinkkel, de ugyanígy azzal a szakértelemmel és tudással is, amely a kultúra bármely területén dolgozókban felhalmozódott. Meggyőződésünk, hogy kultúrabarát önkormányzatok nélkül nem lehetséges nemzeti felemelkedés és a civilizáltabb orszá­gokhoz való fölzárkózás. Éppen ezért bízunk abban, hogy az új önkormányzatok felismerik és megbecsülik kulturális értékein­ket, és a rövid távú gazdasági racionalitás szorításában sem kérdőjelezik meg ennek fontosságát. A művelődési házakban, könyvtárakban működő közösségek, művészeti csoportok, a nap mint nap szerveződő kulturális egyesületek és más civil szerveződések olyan értékei a különböző települések demokra­tizálódó társadalmának, amelyekre a jelennek és a jövőnek égetően szüksége van. Eddig is azokat az állampolgárokat szolgáltuk, akik művelőd­ni, szórakozni jöttek intézményeinkbe. Az Önök támogatására is számítva ezzel a meggyőződéssel szeretnénk továbbra is munkánkat végezni. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szolnok Megyei Szervezete Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Szolnok Megyei Népművelők Egyesülete V ___________________________ A z Új Néplap fotóriporterének, Tarpai Zoltánnak 10 éves mi kásságából ad ízelítőt a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumb nyílt fotókiállítás. Az érdeklődök 1 hónapig tekinthetik meg. ( -------­P ÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SZOTÉVKER Kereskedelmi Kft. pályázatot hirdet ÜGYVEZETŐI munkakör betöltésére. A kft. székhelye: Szolnok, Szapári út 3. A munkakörre azok a büntetlen előléletű állam­polgárok pályázhatnak, akik kereskedelmi és veze­tői gyakorlattal rendelkeznek, és vállalják, hogy az alapítók által meghatározott osztalékszintet garan­tálják. A társaság üzletpolitikai célkitűzései megtekint­hetők a SZOTÉV Ipari- és Építőipari Rt. Vincze Sándor elnök-ügyvezető igazgatójánál, Szolnok, József Attila út 36. A pályázatokat is ezen a címen kérjük leadni. A pályázat elbírálásának napja: 1990. október 15. A sikeres pályázó a munkakört 1990. október 15-e után azonnal betöltheti. *36873/2* V

Next

/
Oldalképek
Tartalom