Új Néplap, 1990. szeptember (1. évfolyam, 124-148. szám)

1990-09-12 / 133. szám

1990. SZEPTEMBER 12. 3 Méplap Delldőben a C Centrum ban Tizenegy órától kezdődik a csúcsforgalom a szolnoki Centrum étteremben, ahol naponta 800-1200 adag ételt főznek, s a viszonylag alacsony árak (melyet az árrés terhére tartanak) miatt sokan ebédelnek itt Természetesen a legkeresettebb a 45 forintos diákmenü, melyet a felnőttek is kedvelnek, így a hatodik óra után fél kettő tájt érkező diákoknak már nem mindig jut belőle. Fotó: K. É. VIRÁG HELYETT... Decemberben már az üvegházban is vásárolhatunk Az ÉKV felkészült a feladatra Magyar a az előprivatizációban is Valamikor a ’70-es évek köze­pén a város akkori vezetői Szolno­kon döntöttek, s a helyi tanács Közterület-fenntartó Intézményé­nek kertészeti telepére két - össze­sen 5 ezer négyzetméter alapterü­letű - üvegházat telepítettek, ami a kiegészítő létesítményekkel együtt 30 millió forintba került. S mindezt az illetékesek azért tették meg, mert az akkori városüzemel­tetési, várospolitikai szakmai kon­cepciók szerint a zöldterületek fenntartásából, a parkosításokból, a dísznövénytermesztésből, a vi­rágértékesítésből adódó feladatok egyetlen és nagy reményű, mi több, elhivatott szervezetének csakis és kizárólag a városokban létrehozott városgazdálkodási, kertészeti vállalatokat tartották. S ennek megfelelően az ilyesféle egységeknek adták meg az egye­düli esélyt a túlélésre. Akkoriban persze még senki sem gondolt ar­ra, hogy ezt a féle tevékenységet is csak akkor lehet eredményesen művelni, ha a gazdaságosságot, az érdekeltséget és egyáltalán a szak­mai szempontokat is figyelembe veszik. Ezek akkoriban lényegte­len fogalmaknak számítottak, ám később bebizonyosodott, hogy a magánvállalkozók például sokkal hatékonyabban dolgoztak, életké­pesebbek, s így nagyon erős kon­kurenciaként jelentkeztek a pia­con. A nagyobb cégeknél tetézte a bajt, hogy a dísznövénytermesztés legjelentősebb költsége - a fűtésre fordított összeg - időközben alapo­san megnőtt, s emiatt a virágok is drágábbak lettek. Igen ám, csak­hogy nagyon gyorsan kiderült, a vásárlók nem hajlandóak a maga­sabb költségeket az árban is elis­merni, hisz a tartós fogyasztási cikkek és az élelmiszerek mögött messze a legutolsó helyre rangso­rolták a vágott és cserepes virágo­kat, egyáltalán a dísznövényeket. Erre jó példa, hogy addig, amíg 10-15 évvel ezelőtt 5-7 vagy 9 szál szegfűt vettünk és vittünk haza, mostanában már egy szál virágéit állunk sorba. így közgazdaságilag úgyszólván lehetetlen helyzetbe kerültek a nagyüzemi termelők, s felvetődött a kérdés: hogyan lehet­ne a költségekből minél többet le­faragni? A „nagyvállalatoknál” itt kez­dődött az igazi gond. Hisz mint az egyik hasonló cipőben járó cég, a Szolnoki Városi Tanács Közterü­let-fenntartó Intézményének igaz­gatója, Pusztai Tamás is elmondta, az apparátus - így az igazgató, a rendész, a személyzeti vezető, a szakszervezeti bizalmi, a térvilágí­tás és még hosszan sorolhatnánk, hogy mi minden - költségei már akkor is rátelepedtek az adott ter­mékre, amikor még egy árva szál virágot se vittek ki a piacra. Persze jól tudjuk, hogy emiatt nem elsősorban az adott cég volt a hibás, mert számukra hosszú időn át kötelezően előírták, hogy mi­lyen beosztásokat kell kreálniuk és betölteniük. Ugyanakkor könnyű belátni, hogy a magánvállalkozók­nál ilyen költségek sosem voltak és ma sincsenek, hisz a kistermelő az udvar végében saját maga elül­teti, fölneveli a virágot, a dísznö­vényt, s ott ő az igazgató, a bizal­mi, a beosztott, a rendész, szóval minden. Ezért a szolnokiak négy évvel ezelőtt döntöttek, és kiadták ma­gánvállalkozóknak üvegházaikat annak érdekében, hogy legalább a termesztést átmentsék. S a kister­melők a korábban évi 3 millió fo­rint veszteséggel üzemelő kerté­szeti telepet nyereségessé tették, s bérleti díjként esztendőnként 300 ezer forintot fizettek a Közterület- fenntartó Intézmény részére. Mostanában viszont arról halla­ni, hogy hamarosan megváltozik a telep funkciója. Miről is van szó? - kérdeztük Pusztai Tamástól.- Valóban új elképzeléseink vannak - válaszolta -, mivel azt a 300 ezer forint évi bérleti díjat ma már nem tartjuk túl soknak. Ennél jóval nagyobb eredményt kell elér­nünk, s emiatt a telep másféle hasznosítását tűztük ki célul. Már csak azért is, mert az ott dolgozó kisvállalkozók legalább 10-15 év­re szerették volna biztosítani he­lyüket, ám mi ennyi időre állami tulajdonú területet nem vonhatunk ki a majdani önkormányzat fel­ügyelete alól. Nekünk mindenkép­pen azon kellett tömünk a fejün­ket, hogy azt az Evezős csárda kö­zelében levő telepet hogyan tud­nánk a város hasznára leggazdasá­gosabban működtetni, hisz ma már nagyon jól látszik, hogy a dísznö­vénytermesztés piacát egyértel­műen a magánvállalkozók uralják. Tehát ezen a téren nem rúghatunk labdába. És akkor jött a kérdés: mit csináljunk vele? Megtehettük vol­na azt is, amit a rákóczifalvi téesz csinált, hogy lebontjuk és eladjuk az üvegházakat. Mi nem erre vok­soltunk. Ugyanis jól látni, hogy a Vízpart sétányon lévő telepünk ke­reskedelmileg és idegenforgalmi- lag is jól hasznosítható. Ezért ezt a két funkciót összekötve a kertésze­ti üvegházainkat kereskedőházzá alakítjuk át, a szabad területeken pedig részben a járulékos létesít­ményeket - parkolókat, irodákat -, részben pedig egy nemzetközi kempinget építünk. Mint hallottuk, az első menet­ben csak az egyik üvegházat ala­kítják át. Mindenesetre jelentke­zők, kiskereskedők vannak, akik a szórakoztató elektronikától a bon­tott csirkéig szinte mindent árusí­tanak majd. Az átalakítás 5 és fél millió forintba kerül, s ennek az összegnek jelentős része már összejött. Ez tulajdonképpen egy vállalkozás, hisz a Közterület­fenntartó Intézmény nem kér a ta­nácstól egy fillért sem, mivel a szóban forgó összeget azok a kis­kereskedők, kistermelők dobják össze, akik ott szeretnék árulni portékáikat. Magyarán: ki-ki meg­fizeti az első és egyszeri helyhasz­nálati díjat, ami tulajdonképpen a beruházás ráeső részét jelenti. Ezentúl persze bérleti díjat is fizet­nek majd az ott árusítók, ami egy­részt a fűtés, a világítás, a telex- és telefonhasználat költségeit fedezi, másrészt pedig egy-két millió fo­rintos nyereséget is biztosít a Szol­noki Városi Tanács Közterület­fenntartó Intézményének. A tervek elkészültek, s még eb­ben a hónapban hozzáfognak az üvegházak átalakításához, decem­berben pedig már vásárolhatunk is ott. Az előprivatizáció néven ismert törvénytervezet jó példája lehet annak, hogy mi magyarok semmit sem tudunk bürokrácia nélkül megoldani. Ideológia mindig talál­ható a bürokráciára. Legfeljebb az nem tűnik fel a törvényhozóknak, rendeletgyártóknak, hogy a piac nem a fenti logika szerint műkö­dik. Egy dolgot tudunk csak elérni a rendeletgyártással, mégpedig azt, hogy a dolog kevésbé hatéko­nyan valósítható meg, s ekkor még igen finoman fogalmaztam, mint egyébként az lehetséges volna. Hogy ezzel veszít szinte mindenki, s legfőképpen az ország, az úgy tűnik, nem érdekes. Aki a fenti gondolatmenetet túlzásnak tartja, annak javasoljuk áttekinteni az előprivatizáció lebonyolításának tervezett menetrendjét. Először is lesz egy nyomtatvány. Ezen kell szerepeltetni az elképzeléseket. Ez utóbbit többen elbírálják. Egy bi­zottság kijelöli a vagyonértékelőt. Ezután jöhet a konkrét privatizáci­ós program. Ez a bizottsághoz ke­rül, aki vagy jóváhagyja, vagy nem. Ha nem, újabb program kö­vetkezik. Ha igen a válasz, két szervezet átnézi a tervezetet. Ez­után a pártok vagy más szerveze­tek is áttekintik a javasoltakat. A bizottság összegez, s ha minden rendben, kezdődhet az üzletek meghirdetése. Bűn volt államosítani Úgy tűnik számomra, hogy dr. Tóth Andrást, az Élelmiszer Ke­reskedelmi Vállalat szolnoki igaz­gatóját a fenti perspektíva sem ri­asztja el a privatizációtól. Úgy ítéli meg, hogy ettől a folyamattól nem kell félni, a kereskedelem bizo­nyos területein kifejezetten szük­séges. Az ütemet és a feltételeket kell megfontolni, alaposan előké­szíteni. Természetesen ő nem arra gondol, amit a bevezetőben emlí­tettünk. Az igazi tulajdonos meg­teremtését kell a középpontba állí­tani, főleg a kisboltok esetében. Itt, úgy tűnik, a törvénytervezetben jól húzták meg a határt. Az átállás nem fogja váratlanul érni az ÉKV-t, legalábbis ez derül ki az igazgató szavaiból. A folya­mat tulajdonképpen már a szerző­déses üzletek létrehozásával el­(Foly tatás az 1. oldalról) Az árbevétel több mint egy- harmadát tőkés vállalkozás hoz­ta. A finn Haka cég, mely a Ther­mal Hotel 270 ágyas Hélia gyógyszállóját építette, a belső­kezdődött. A vállalatnál a múlt év­ben gyorsultak fel az események, így ma már a 73 élelmi­szerüzletből 36 magánvállalko­zásként üzemel. Ez azt jelenti, hogy vagy szerződéses, vagy bér­leti formában tevékenykednek. A cégnél a fenti folyamat ered­ményeként csak hat további olyan üzlet található, amely a rendelet- tervezet szerint a privatizáció alá esik. Ez azt is jelenti, hogy 36 egy­ségnél az Állami Vagyonügynök­ség dolga nagyon egyszerű lesz, bár az említett hat üzlet sorsa még nem eldöntött. Marad tehát 31 üz­let, amelyek a vállalat éves árbevé­telének 91 százalékát adják. A „veszteség’ ’ tehát minimális lesz a vállalat forgalmában. így az egész folyamat nem fogja a céget meg­rázkódtatni. Ma már vonzóbb a menyasszony A változás során igazából annak a 26 dolgozónak a sorsa bizonyta­lan, akik az ominózus hat egység­ben dolgoznak. Rájuk is vonatko­zik azonban az, amit az igazgató is aláhúzott, hogy a privatizáció után biztosan jobban fognak működni az érintett üzletek. Az áruellátást például rugalmasabban oldhatják meg. A túra nem szívesen megy ezekbe az üzletekbe, a tulajdonos viszont oda megy, ahová ő akar. Ez a nagyvállalat esetében nem megy. A nagy ABC-k viszont, nagyságrendjüknél fogva, üzlet- láncszerűen jól funkcionálhatnak. Előnyeiket, hűtőtároló-kapacitá- saikat, szállítóknál való kapcsola­taikat, stb. ők jól kihasználhatják. Mindez persze csak úgy oldható meg, ha a boltvezetők a mainál nagyobb önállósággal rendelkez­nek az árkialakításban, az árube­szerzésben, stb. Erre a vállalatve­zetés részéről megvan a határozott szándék. Ilyen alapon a 31 bolttal már lehet színvonalas élelmiszer­kereskedelmet folytatni. Az ÉKV jelenleg a megye hét városában van jelen, ami azt is magába fog­lalja, hogy a forgalomból komoly részesedésük lehet. Az előprivatizáció a hat bőit el­lenére is sok dolgot jelent, mert sok az adminisztráció. További feladat a vállalat átalakítása. Vala­milyen társasági formát kell kiala­építészet kialakítására pályáza­tot hirdetett. A 40 milliós árbe­vétellel járó munkát a herényiek nyerték, és négy hónap alatt a megrendelést teljesítették is. Ezen kívül Bécsben is berendez­tek egy harminc ágyas szállodát, valamint idehaza irodaépületek belső berendezéseit készítették. Belföldön a vevők igényéhez igazodva alakították ki stratégiai termékeiket. Tágas lakásokban élő, igényes anyagokat, import kárpitot, új formákat követelő, jól kereső családokra ugyanúgy gondoltak, mint a panellakások­ba zsúfolódott kisfizetésűekre. Számukra azonban marad a ha­zai szövet, olcsóbb szerelvény, egyszerűbb forma. Az év elején kezdődött meg a Bordeaux elemes szekrénysor sorozatgyártása, melyet az őszi BNV-re további nyolc elemmel bővítenék, a Berény bútorcsalád pedig Berény-Lux változattal gazdagodik. Á kimondottan szá­mítógépek részére készülő iro­dabútorokból idén 7 és fél mil­lióért exportáltak az USA-ba, de ilyeneket belföldön is értékesí­tettek. Sőt, a komputer bútorokat Beat fantázianévvel, a lakások­ban is elhelyezhető elemekkel egészítették ki, melyet szintén a BNV-n mutatnak be. kítani. A részvénytársasági forma látszik a legcélszerűbbnek. Az rt.- ben részt vehetne a vállalat, mint oly an, a bank vagy esetleg bankok, a cég saját dolgozói, az önkor­mányzat és esetleg idegen szemé­lyek. A vagyonértékelést egy kül­ső cég bevonásával végzik. Ha ez megtörténik, az rt. megalakulása a jövő évre várható. Joggal feltehető a kérdés, eddig miért nem léptek? Nos, azon kívül, hogy az energia nagy része eddig másra ment el, a jogszabályi keretek sem voltak egyértelműek. S még egy dolog. A vállalat a múlt évben 10 milliós nyereséget produkált nagy nehéz­ségek árán. Ez évben várhatóan ez négyszeres lesz. így jobb lehet a bemutatkozás. Az igazgató úgy ér­zi, hogy az elmúlt húsz hónapban sikerült vonzóbbá tenni a vállala­tot a befektetők számára is. Ebben szerepet játszik az, hogy a kis üz­letek ma már hozzák, és nem vi­szik a pénzt. Az átalakulás szükségszerűen érinti a központot is. Ez azonban nemcsak rajtuk múlik. Sok az olyan bürokrácia, ami a cégnek sem érdeke. Bíznak a deregulációs folyamatban. így is a korábbi 170- es létszámról lecsökkent 92-re a központi dolgozók száma. A csök­kenő létszám mellett a központ feladata is megváltozik. Szeremé­nek szolgáltatásokat nyújtani az új tulajdonosoknak árubeszerzés­ben, információkkal, stb. Erre a nagy monopol cégekkel szemben szükség is lehet. Ez nem a konku­rencia megsegítése, hiszen, mint láttuk, más lesz a feladata a kisbol­toknak, más a nagyobbaknak. A szolgáltatás ráadásul pénzt is je­lent. Éppen ezért várják a szolgál­tatások iránt érdeklődő vállalko­zókat. A rendelet kéne most már csak, mert a bizonytalanság sem­mi jóra nem vezethet. Hitelre várva Meg kell azonban jegyezni, hogy a szakmában dolgozók eleve hátránnyal indulnak. Az eddigi fi­zetésekből pénzt felhalmozni nem lehetett. Kedvező hitelkonstrukció kellene, hogy azok is érvényesülni tudjanak, akik értik is ezt a szak­mát. Nélkülük pedig ne számít­sunk valódi változásokra. Füle István A fizetőképes kereslet vissza­esése mellett még a késedelmes fizetések is terhelik a jászberényi bútorgyárat, és a többmilliós kintlévőség már eddig százez­rekkel kurtította meg a nyeresé­get. Jól fizető cégekkel érdemes üzletet kötni, mint például a kö­zelmúltban pályázattal elnyert megbízatás egy kilencven ágyas frankfurti szálíoda berendezésé­re. Két hónap alatt (október vé­gére) 14 milíió forint árbevétel­hez juthatnak. A szobabelsők gyártását még alig kezdték meg, de a tulajdonos már hirdeti a ki­adó szobákat november elejére. (A késés sokba kerülne a herényi gyárnak.) Az alacsony fizetések miatt az első félévben 50 százalékkal emelték a fizikai dolgozók kere­setét, és ez idáig 45 százalékkal az alkalmazottakét. Ezzel is leg­feljebb az elvándorlást tudják megállítani, mert a 250 dolgozót foglalkoztató gyárból idén har­mincán, főleg szakmunkások tá­voztak, és helyükre csak betaní­tott munkást kaptak. Márpedig a minőségi munkához kiváló szakemberekre van szükség, kü­lönben elmaradnak a jól fizető munkák. L.P. N. T. = napló = Mindig irigykedve figyeltem az olyan csalá­dokat, ahol sok a gyerek, s a szülők, ha szeré­nyen is, de gondosan, tisztességben nevelik őket. A nagyobb gyerekek az ilyen helyeken a kicsik gyámolítói lesznek, igen sokat könnyí- tenek a felnőttek dolgán. Összenőnek, érzelmi­leg nagyon közel kerülnek egymáshoz a gye­rekek, s később, felnővén is ügyelnek egymás­ra. Egy nagy család életét megismerhettem közelebbről is. A testvérek térülnek-fordulnak a városban, felkeresik egymást, mi újság, van-e valami probléma, kell-e valamiben segíteni? Ha az egyik a vizet vezeti be az utcáról és az emésztőgödröt is kiássa, hívás nélkül ott van az egész rokonság, segítenek. Ezek a testvérek már mind felnőttek, nagy gyerekeik, unokáik is vannak, s amikor összejön a család egy-egy névnapon, bizony nincs az a nagy lakás, ame­lyik ne bizonyulna szűknek. S ilyenkor olyan jólesik nézni a legújabb generációt: sokan van­nak, és jól megértik egymást. Ott van az aszta­lok körül a csecsemő és a már egyetemista is. A jövő. Sajnos, túl idilli és kevésbé általános az iménti kép. Halljuk a statisztikák komor felhő­ként fölénk tornyosuló adatait, s ebből tudjuk, hogy pusztul a magyarság, fogy az ország la­kossága, s ez a folyamat egyelőre mintha visszafordíthatatlannak látszana. Kihal a ma­gyarság? Még néhány évszázad, egy évezred, és már csak a történelmi atlaszok őrzik egy hajdanvolt nép nevét? Ezzel a gondolattal még megbarátkozni sem lehet. Nincs más lehető­ség, több gyerek kell. Nézegetem az üzleteket, a kirakatokat, ha valaki rászánja magát a szü­lésre, milyen költségekre számíthat? Mély ba­bakocsi, variálható 7.500-tól 19.000-ig, ez utóbbi olasz gyártmány. Ha valaki kiheverte a csaknem húszezres ár okozta sokkot és tovább nézelődik, akkor 6.400-ért panorámás gyerek­kocsit lát, sportkocsit lát 5.600-ért és 6.400-ért, háromkerekű kisbiciklit lát 2.000-ért, kétkere­kű biciklit két támasztókerékkel 5.000,- körüli áron. A kiságyról, járókáról, egyéb szükséges dolgokról már nem is beszélek - súlyos ezre­sekről van szó. Magyar anyák, szüljetek! Körmendi Lajos A jászberényi bútorgyárban A szállodák hozzák a pénzt

Next

/
Oldalképek
Tartalom