Új Néplap, 1990. május (1. évfolyam, 20-45. szám)

1990-05-12 / 29. szám

1990.MAJUS 12. Néplap 15 Jelentkezett a gazda Múlt szombati számunk­ban a Tisza-híd lábánál lévő elárvult és romokban heverő egykori Dózsa klubra és kör­nyékére hívtuk fel a figyel­met egy szemléletes fotó se­gítségével. Nos, jelentkezett a "tettes", rendőmyelven szólva. Vörös Miklós rendőr­százados arról tájékoztatott, hogy a szóban forgó ingatlan a Belügyminisztérium tulaj­donát képezi, a kezelői jogot pedig a megyei főkapitány­ság gyakorolja. A százados úr azt is elmondta, hogy a nyolc­vanas évek elején az árvíz többször elöntötte az épületet és a sportpályákat, viszont a helyreállításra eleddig nem volt elegendő pénz. Most a BM tizenöt milliót utalt át az ingatlan teljes újjáépítésére. A bontási kérelem a városi tanács műszaki osztályán van már, sőt az építési tervek is elkészültek 1,5 milliós költ­séggel, csupán a kivitelezőt kell még megtalálni. Kérdés, az átutalt összeg mennyire lesz elég, hiszen a pillérekig rombolt épület helyén a rend­őrök pihenésére, szórakozá­sára alkalmas vendégszobák­kal kibővített klubot, és ki­képzésre, oktatásra alkalmas bázist szeremének kialakíta­ni. Az sem kizárt, hogy a job­bára társadalmi munkával helyreállításra kerülő sportlé­tesítményeket bérbe adják majd. Úgy tűnik, a vállalatok és sportegyesületek után már a rendőrség is a több lábon álló gazdálkodás híve. Jóleső ér­zéssel fogadtam a gyors rea­gálást, azonban változatlanul nem hagy nyugodni az, vajon miért kellett a súlyos millió­kat veszni hagyni. Talán ab­ban az időben gazdagabbak voltunk és nem számított? Bi­zonyára ennek a szemlélet­nek isszuk a levét manapság. Semmi svindli Kisbagi Ferenc /Ragó A. utca/ szeremé a fejünkre ol­vasni, hogy a BVSC-Mező- túri Honvéd NB Il-es labda­rúgó mérkőzésről szóló tudó- sításban a Nemzeti /Nép/Sport és az Új Néplap nem egyforma edzői nyilat­kozatokat közölt. Levélírónk valami svindlit érez a a ket­tősség mögött. Pedig nagyon egyszerű a dolog, s mint helyszíni tudó­sító mondhatom, ennek csu­pán az az oka, hogy mindkét lap képviselőjének külön-kü- lön mondták el a szakem­berek az ilyenkor szokásos, tömör véleményüket. Szerin­tem a mérkőzés utáni felfoko­zott idegállapotban nem vár­hatjuk el tőlük a szó szerinti ismétlést. Fellapozva az újsá­gokat kitűnik, lényegbeli el­térés nincs a nyilatkozatok között. Az pedig, hogy a töb­bi fordulóban miért egyeznek a trénerek szavai? - azért, mert a tudósító személye ál­talában ugyanaz. /néder/ Vizsnyiczai távozni készül Zavaros Olaj-ügy Az Olajbányász kézilab­dázóinál a Debreceni Dózsa elleni találkozón két koráb­bi játékos, Vizsnyiczai Zsolt és Nagy Károly még a kis- padon sem kapott helyet. Az ok: a két kézilabdázó a mérkőzést megelőző estén elhagyta az edzőtábort, és szétnézett a megyeszékhely hétvégi forgatagában. Erről csak közel egy hét elteltével tudunk beszámolni, ugyan­is az egyesület elnökének kérését tiszteletben tartva, nem vertük dobra az esetet, tekintettel az előttük állt két fontos találkozó miatt. Ba­logh László ígéretéhez hí­ven vizsgálatot indított.- Szerintem nem egy ügy­ről van szó, mindössze fe­gyelmezetlenség történt, amiért még nem kell fejek­nek hullani a porba. Kivizs­gáltunk mindent, azt is, mi­lyenek voltak a feltételek a táborban, a pályaedzőt pe­dig elmarasztaltuk, mert hírzárlatra hivatkozva el­utasította a sajtó képviselő­jét, holott erre nem volt fel­hatalmazása. Törekszünk a morális egyensúlyra, de azt sem titkoljuk: az NB I-et még tanulnunk kell. Röplabda Megérdemelt vendégsiker NB I Nők Rájátszás a 13 - 20. helyért. Szolnoki Ve­gyiművek - Szegedi Építők 1-3 (-13; 5;-9;-13) Szolnok 100 néző V. Újhelyi, Ju­hász. Vegyiművek: Ko­vács, Györgyi-Szabó, Ben- ke, Bordás, Hajdúné, Ko- vácsné. Csere: Bónéné, Vízen, fiivön, salakon Ezen a hétvégen a Holt- Tiszán is megkezdődött az élet, és az év első versenyén Granek Istvánra is emlé­kezve folynak a csatározá­sok felnőtt és ifjúsági kor­osztályban. Pénteken a se­lejtezőket rendezték, szom­baton és vasárnap már dön­tőkre is sor kerül. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség társrendezői az FTC, a Tungsram SC és a Szolnoki VSE. A vízilabda bajnokság utolsó felvonásában szom­baton a Vasas gárdája ven­dégeskedik a Damjanich uszodában. A hazai együt­tesben utoljára játszik saját közönsége előtt a huszonki­lenc esztendős Lengyel Jó­zsef, aki mondhatni ereje teljében döntött a visszavo­nulás mellett. Hogy minél többen legyenek a medence körül, a mérkőzésre 10.30- tól ingyen mehetnek be az éreklődők. Vasárnap lesz a záróforduló, amelyben a Vízügy szintén fővárosi csapattal, a Tungsrammal néz farkasszemet Budapes­ten. A tiszaligeti kibővített te­niszcenter kitűnőre vizsgá­zott a múlt heti korosztá­lyos versenyen. Szombaton és vsámáp a megyei felnőtt bajnokság résztvevői is ki­próbálhatják a sima asztal­hoz hasonlítható piros pá­lyákat az egyéni, páros, fér­fi és női mérkőzéseken. A MÁV MTE labdarú­góira nem vár könnyű fel­adat, hiszen az NB I-es osz­tályozom készülő Kazinc­barcikai Vegyész dolgát szeretnék megnehezíteni. A vendégek csupán egy fél­időt játszottak az elmúlt fordulóban, mivel a hozzá­juk látogatott DVTK szur­kolóinak botrányos visel­kedése megakadályozta a folytatást. Hétközi MLSZ döntés értelmébben a KVSE kapta a bajnoki pon­tokat. A szolnokiak bizo­nyították a tavasszal: jó csa­pat ellen „felszívják” ma­gukat és ráadásul jó ered­ményeket értek el a mezőny krémje - Szeged SC, Eger,. Szarvas, DVTK - elleni ta­lálkozókon. Hangulatukat kissé beárnyékolja, hogy Mészárosnak meghalt az édesapja, Hegedűs beláza­sodott, Rózsavölgyi hét­közben edzett ugyan, de ját­szani nem tud. A Mezőtúri Honvéd egri vendégszereplése nem sok reményre jogosíthatja már a katonacsapatot. Búr mate­matikailag még nem úszott el minden, azonban az Eger ugyancsak osztályozom fe­ni a fogát, a dobogós helye­zésről nem is beszélve. Mindenesetre meg kell kí­sérelni a vár ostromát, hát­ha a mai védők nem lesznek annyira elszántak mint Do­bó István egykori vitézei. Inl Pajkos. Edző: Vasicsek János Szeged: Simon, Bi­hari, Dobos, Komáromi, Csókási, Balázsik. Csere: B. Tóth, Kancz, Bezdán. Edző: Ducsai Géza. Álmosan, nehézkesen kezdtek a hazaiak, és a lel­kes szegediek rövid idő alatt tetemes előnyt szereztek. Vasicsek edző érezve lányai tompaságát, azonnal időt kért. Ez egy darabig meg is hozta a várt eredményt - si­került felzárkózni három pontra -, ezt követően azon­ban újra lassúvá, kapkodóvá vált a vegyis lányok játéka. Bónéné becserélésével 13- nál sikerült egyenlíteni, de a vendégek a nyitás jogát visszaszerezve újabb két pontot értek el és megérde­melten nyerték a szettet. A második játszmában villám­rajtot vett a Vegyiművek. Látványos labdamenetek után magabiztosan 15-5 arányban győztek. Talán a női lélek rejtelmeiben kell keresni annak okát, hogy egy jól játszó csapat egyik percről a másikra mitől esik vissza, de tény, hogy a har­madik játszma ugyanúgy folyt le, mint az előző, csak ellenkező előjellel. A szege­diek végig vezetve 9-15-re diadalmaskodtak. A 4. szettben szoros fej­fej melletti csata dúlt. Egyik csapat sem tudott jelentő­sebb előnyre szert tenni. Mintha a vendégek nyugod- tabbnak tűntek volna, egy­két ponttal mindig ők vezet­Márkában fizetnek- Két napon keresztül a megyei általános iskolák atlétikai bajnokságának volt színhelye a Véső úti sporttelep. A törökszent­miklósi Csikós József Álta­lános Iskola tanulói az egyéni és összetett ver­senyben is eredményesen szerepeltek, így az intézet életében 1984-től kezdve hetedszer jutnak - megsza­kítás nélkül - a döntőbe. Az eredmények közül a fiú öt­tusacsapat 2899 pontos tel­jesítménye kívánkozik az első helyre. Csapattagok: Klenovszki Zoltán, Kiss Zoltán, Karancsi Zsolt, Ná­das Zoltán, Kerek Gyula, Hagymássy Márton. Az összetett egyéni verseny el­ső két helyezettje is a Csi­kós József iskolából állha-. tott fel a dobogóra: 1. Kle- novszki 666, 2.Karancsi 650 pont. Testnevelő tanár: Bertán István. Az egyéni versenyszámok eredmé­nyei arra következtetnek, hogy több versenyszámban a Tatán megrendezendő or­szágos döntőn méltó ellen­felei lehetnek az iskola ta­nulói a legjobbaknek. Egyéni eredmények: ma­gasugrás: 1. Klenovszki 175 cm, távolugrás: 1. Far­kas E. 495 cm, 4x100 m váltó: 1.Csikós Ált.Isk. fiú­csapat 49,1 mp, 100 m sík­futás: 2. Hagymássy M. 11,9 mp, távolugrás: 2.Ka­rancsi 557 cm, kislabda do­bás: 2. Karancsi 78,32 m.- Ez évben május 13-án rendezik meg a VII. IBUSZ Maraton nemzetközi futó­fesztivált. A győzelemhez vezető út hossza férfiak és nők részére egyaránt 42 ezer 195 méter. Az idén először az első helyezett férfi DM-ben kapja a győ­zelmi díjat, 5 ezer márkát. Az IBUSZ által szervezett május 13-i futófesztivál nyílt verseny: régebben a maratoni futóversenyeken csak egyesületekben leiga­zolt, versenyszerűen spor­toló résztvevők indulhat­tak. Most bárki indulhat, aki megfelelően felkészült és egészsége megőrzéséért vagy csak a futás öröméért akar versenyezni. Az erő­próba minden évben na­gyobb számú nemzetközi résztvevővel bővül, mivel az IBUSZ Maraton csatla­kozott az AIMS-hez /a Nemzetközi Maratoni Fu­tóversenyek Szövetségé­hez/. E szervezet évente kiad egy műsorfüzetet, amely öt kontinensen hirdeti a mara­toni futóversenyeket, így a budapestit is. Magyaror­szágon az amatőr futómoz­galomnak még nincsenek olyan hagyományai, mint Európa számos más orszá­gában, ezért ez a vetélkedő egyben a futást is kívánja népszerűsíteni. Rövidebb futótávokon is indítanak versenyt: 5, J0 és 20 kilométeres távon. Érde­kesség: az Adidas cég is ki­vonul a verseny színhelyé­re és ingyen javítja a futó­cipőket. tek. 13-12-es hazai vezetés után néhány játékvezetői ítélet borzolta az amúgy is feszült szolnoki idegeket Ennek hatása nyomán a lel­kes Építők megszerezték a teljes sikerükhöz még szük­séges 3 pontot, és meglepő, de megérdemelt győzelmet arattak az enervált és fáradt­nak tűnő vegyis lányok el­len. Jók: Györgyi-Szabó, Bónéné, Bordás, ill. Bihari, Dobos, Balázsik.- Géléi ­Mindenesetre tanulság volt számunkra az eset. Lányi Tibor szakosztály- vezető elismerte, tavaly nyáron egy rossz gyakorla­tot követve, sok játékost hoztak Szolnokra, abban bízva, hogy egészséges ri­valizálást sikerül kialakíta­ni. Ez nem jött be.-Az állandó, csapaton be­lüli változtatások az edzőt is bizonytalanná tették, és ta­lán nem volt tőle elég diplo-' matikus megoldás, hogy a vétkeseket hazaküldte. Nem biztos a fegyelmi eltiltás, egyelőre pénzbüntetés mel­lett döntöttünk, aminek egy része már levonásra került. Az sem titok, Vizsnyiczai és az edző kapcsolata nem ép­pen harmonikus. Balogh Zoltán tréner nem kívánt megszólalni, azon­ban megígérte, a bajnokság végén minden kérdésre vá­laszol. A meccs előtti kiruc­canás egyik főszereplője, az egykori válogatott kézilab- dás Vizsnyiczai meglepő­dött, mikor a pénzbüntetést említettem.- Velem olyat nem közöl­tek, hogy megbüntettek. Tettünket egyértelműen ne­gatívnak lehet megítélni, nincs is rá kifogás. Csupán indokokat tudnék felhozni, de ezekről csak a szezon zártával szólnék, addig sen­kit nem akarok az ügybe be­lerángatni. Azt viszont beje­lentettem, hogy nem akarok itt maradni. Tudom, sok pénzért vettek meg, de jö­vendő klubommal szeret­ném legalább azt az össze­get megfizettetni. Szakmai­lag nagyon rosszul válasz­tottam tavaly nyáron, de nem tagadom, anyagilag megérte Szolnokra igaiol- nom. Úgy érzem, nem tud­tam megszolgálni vételára­mat. Teljesen fölöslegesen hoztak engem ide, mert ez a csapat a Fradi feloszlása miatt semmiképp nem esett volna ki. Egy tény: nem ma­gamtól jöttem, hanem hív­tak. Úgy gondolom, minden érintett meghallgatása nél­kül nem szabad elhamarko­dott kommentárt fűzni a történtekhez, mi is megvár­juk a bajnokság befejezé­sét. Annyi azért kitűnik a meagszólalók véleményé­ből, hogy lesz még folyta­tás. Lapunk munkatársa csak informálni szerette volna időben a csapatért ag­gódókat és nem utolsósor­ban azt a hétszáz embert, akiket a kézilabdások szponzorvállalata a közel­múltban elbocsátott. A ve­zetők bagatellizálási szán­déka pedig egyértelmű. Fe- gyelmileg eltiltott sportoló sehová nem igazolható, te­hát az eladásból haszon sem húzható. /ni/ Bronzérmes tornászok- iJiÉír- jUKLte*-,**~* JL ­A közelmúltban Kalocsán Országos Torna Diákolimpián a lányok versenyében, úttörő-B kategóriában a Dr.Münnich Ferenc körúti Általános Iskola csapata 3. helyezést ért el. Az iskola kisdobos fiú- és leánycsapata - először eljutva - a debreceni országos döntőre, a középmezőnyben végzett. A Dr.Münnich Általános Iskolában Torna DSE működik, tornaedző testnevelőkkel; tanulhatnak a nebulók talajakro­batikát és jazzbalettet. A bronzérmet nyert csapat: Góg Brigitta, Göbölös Krisztina, Raskó Emese, Godó Gariella, Szanyi Szilvia, Bába Ildikó és Rigó Sándorné testne­velő tanár a labdarúgó NB U-ben a Mezőtúri Honvéd Egerben, az NB Ill-ban a Szolnoki Vegyiművek Hatvanban. Vasárnap Szombat Asztalitenisz. NB I féri: H. Killián FSE-Bp.Sparta- cus II, Szolnok, Killián Főiskola, 11.00. Atlétika. Jász-Nagykun-Szolnok megye 1990. évi serdülő B-korcsoportos összetett bajnoksága, Szolnok, Véső u., 9.00. Kajak-kenu. Granek István emlékverseny, Szolnok, Holt-Tisza. 500 m döntők, 9.00,1000 m elő- és közép­futamok, 13.00. Röplabda. Magyar Kupa női, a legjobb nyolc közé jutásért: Sz. Vegyiművek-BVSC, Szolnok, tiszaligeti sportcsarnok, 15.00. NB II férfi: Sz.Titász-Dunaújvá- rosi Volán, Szolnok, Dr.Csanádi úti Ált.Isk., 10.00. Tenisz. Megyei felnőtt, férfi és női, egyéni és páros bajnokság, Szolnok, Tiszaliget, 10.00. Vízilabda. OB I: Szolnoki Vízügy SE-Vasas, Szol­nok, Damjanich uszoda, 11.00. Kosztolánczy, Szé­kely. Labdarúgás. NB III: TSE-Apc, Törökszentmiklós, 16.30, Horváth J. Megyei I.o.: Tiszafüred-Kunhegyes, 16.30, Agócs. Idegenben szerepelnek: a férfi kosárlabda NB I-ben a 9-15. helyért a Szolnoki Olajbányász Dombóváron, Atlétika. Jász-Nagykun-Szolnok megye 1990. évi serdülő B-korcsoportos összetett bajnoksága, Szol­nok, Véső u., 9.00. Kajak-kenu. Granek István emlékverseny, Szolnok, Holt-Tisza. 1000 m döntők, 9.00, hosszútávú döntők, 11.50. Tenisz. Megyei felnőtt férfi és női, egyéni és páros bajnokság, Szolnok, Tiszaliget, 9.00. Labdarúgás. NB II: Szolnoki MÁV MTE-Kazinc- barcikai Vegyész, Szolnok, Tiszaliget, 17.00, Huták /Hazafi, Ádám/. NB III: Volán Rákóczi-Jászberény, Rákóczifalva, 16.30, Molnár L. Megyei I.o.: Tisza Cipő SE-Túrkeve /Békés megyéből/, Szajol-Tisza- földvár, Ferenczi, Szászberek-Kunszentmárton, Amb- lánczki, Besenyszög-Jászapáti, Molnár, Jászárokszál- lás-Szolnoki Cukorgyár, Markóth I., Jászkisér-Jászal- sószentgyörgy /Heves megyéből/, Jászladány-Karcag, Bán. Megyei H.o.: Alattyán-Jászfényszaru, Sebestyén, Tiszajenő-Tiszaszőlős, Markóth K., Rákóczi új falu- Fegyvernek, Pajkos, Jászszentandrás-Kőtelek, Török, Jászjákóhalma-Kisújszállás, Bognár, Tiszatenyő-Kö- zéptiszai Medosz, Major, Kunmadaras-Újszász, Durst. Kezdés egységesen 16.30. Országos női baj­nokság: Tiszaliget SE-Tipográfia II, Szolnok, Tiszali­get, 15.00, Szabari. Idegenben szerepelnek A férfi kézilabda NB I-ben a Szolnoki Olajbányász Dunaújvárosban, a vízilabda OB I-ben a Szolnoki VSE a fővárosban a Tungsram SC ellen. \ Mondja a magáét Hétvégi sportműsor

Next

/
Oldalképek
Tartalom