Néplap, 1990. április (41. évfolyam, 71-75. szám), Új Néplap, 1990. április (1. évfolyam, 1-19. szám)

1990-04-12 / 5. szám

I. évf. 5. szám. 1990. április 12., csütörtök Ara: 4.30 Ft JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP gfsgasja Várhatóan május 2-án tartják meg az új Országgyűlés alakuló ülését Konzultáción vettek részt a parlamentbe bejutott pártok képviselői Szűrös Mátyásnak, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöké­nek kezdeményezésére és meghívására konzultációt tartottak tegnap a Parlamentben az új Országgyűlésbe bejutott pártok vezetői, képviselői. A tanácskozáson - amelyen elsősorban az új Országgyűlés alakuló ülésének legfontosabb teendőiről esett szó - részt vett Antall József, a Magyar Demokrata Fórum elnöke. Tölgyessy Péter, a Szabad Demokraták Szövetségének ügyvivő­je, Vörös Vince, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke, Nyers Rezső, a Magyar Szocialista Párt elnöke, Orbán Viktor, a Fiatal Demokraták Szövetségének képviselője és Keresztes Sándor, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke. A konzultáció befejeztével Szű­rös Mátyás nyilatkozott Csok- nyay Editnek, az MTI munkatársá­nak. A tanácskozás alapvető célja az volt - mondotta -, hogy a pártokkal kölcsönösen tisztázzuk: mely idő­pont a legalkalmasabb az Ország- gyűlés alakuló ülésének megtartá­sára. A kialakult álláspontok alap­ján Szűrös Mátyás az alakuló ülést május 2-án, 10 órára hívja össze. (Az alkotmány szerint ugyanis az' új Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnök, jelen esetben az ideiglenes államfő hívja össze a választások eredményének kihir­detését követő 30 napon belül.) A pártokkal sikerült megállapodásra jutni az alakuló ülés menetrendjé­ben is - hangsúlyozta Szűrös Má­tyás. Ennek megfelelően ünnepélye­sen kezdődik majd az ülés: a Him­nusz elhangzását követően művé­szi tolmácsolásban elhangzik Pe­tőfi Sándornak A nemzetgyűlés­hez című költeménye, majd az ide­iglenes államfő mond megnyitó beszédet. Az alakuló ülésre dísz­vendégeket is kívánnak meghívni, köztük Varga Bélát, az 1946-47-es Nemzetgyűlés elnökét. A további meghívottak között lesz az utolsó Nemzetgyűlés még élő képviselő­inek egy csoportja, de e kérdésről a pártok szakértői tovább tanács­koznak. (Folytatás a 2. oldalon) A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL Válogatás olvasóink leveleiből az 5. oldalon Bhhí Dubceket meghívták Moszkvába Először hívták meg Moszkvába Alexander Dubceket, a csehszlo­vák Szövetségi Gyűlés elnökét az 1968-as „prágai tavasz,, óta. A meghívást Viktor Lomakin, a Szovjetunió prágai nagykövete ad­ta át kedden Prágában. A látogatás időpontját később tűzik ki. Megfi­gyelők szerint Dubcek moszkvai látogatása egyben a prágai tavasz egykori vezéregyéniségének lát­ványos rehabilitását is jelenti. Szolnokon, a Széchenyi lakótelepen egy szép, ízléses kivitelű fagylaltozó- házat építenek. A Hajlék Kft. beruházásában mintegy 250 négyzetméter alapterületű fagyizó a tervek szerint nyár közepére elkészül. Fotó: T.Z. Kísérleti munka Jászboldogházán Több száz növényfajtát vizsgálnak A Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek az ország 15 pontján vannak fajtakísérleti állomásai, közülük az egyik megyénkben, Jászboldogházán található. Az állomásokon a legújabb növényfajtajelöltek kísérleti ter­mesztésével foglalkoznak. A nö­vényeket különféle megfigyelé­seknek vetik alá, és összehason­lítják a már köztermesztésben ál­ló fajtákkal, majd a kísérleti eredményektől függően állami minősítést nyerhetnek - tudtam meg Rózsa Istvántól a jászbol- dogházi állomás vezetőjétől. A nemesítő által előállított növényt először úgynevezett megbízásos kísérletbe állítják, ahol legalább egy fontos értékmérő tulajdon­ságban jó eredményt kell elérnie a már meglévő fajtákkal szem­ben,Togy ezután bekerülhessen az állami kísérletbe. A kísérleteket az ország vala­mennyi kísérleti helyén azonos módon végzik, tehát azonos táp­anyagellátásban részesülnek, azonos növényvédelmi és agro­technikai beavatkozásoknak ve­tik alá őket. Mindegyik fajtakí­sérleti állomáson egyformán tör­ténik a termesztés, a talajműve­léstől a betakarításig. A fajtaje­lölteket négy ismétlésben, egyenként 13 négyzetméter alapterületű parcellákon vizs­gálják. A jászboldogházi állo­máson 6 hektáron a szántóföldi növények, 4 hektáron pedig a zöldségnövények összehasonlí­tó kísérletei folynak. A precíz munkára meglehetősen nagy szükség van, hiszen az itt dolgo­zó 18 embernek csupán napra­forgóból több mint száz fajtaje­lölt összehasonlító vizsgálatait kell elvégezni. Az egységes mé­retű parcellákat speciális vető­gépekkel azonos módszer sze­rint vetik be. A tenyészidőszak folyamán különböző botanikai megfigyeléseket végeznek, az (Folytatás a 3. oldalon) Aláírták a féléves olaj­szállítási szerződést Az első féléves olajszállítási szerződést Moszkvában aláírták a szovjet szállítók, a Magyar Olaj- és Bányatermék-külkeres­kedelmi Vállalat (Mineralim- pex), valamint - parafáiéként - az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) illetékesei. Erről tájékoztatták szerdán az MTI-t. Az olajszállítási szerződés meg­kötését a korábbi egyéves időtar­tam helyett fél évre vállalta a szovjet partner, ezt követően újabb féléves megállapodás jön majd létre. Az első féléves szer­ződésben az első negyedévre vállalt 1 millió 230 ezer tonna olaj már megérkezett. A megál­lapodás értelmében a második negyedévben 1 millió 570 ezer tonnát szállítanak. A szovjet olajimport problé­máit minden negyedévben úgy­nevezett ötoldalú tanácskozá­son. az olajszállító Szovjetunió, és az olajvásárló Lengyelország, NDK, Csehszlovákia és Magyar- ország képviselői vitatják meg, minden alkalommal más ország­ban. Legutóbb Magyarországon, Siófokon tanácskoztak, május­ban Berlinben ülnek össze, mint az OKGT szakemberei elmond­ták, egyre jellemzőbbek a heves viták az ötoldalú megbeszélése­ken, mivel minden olajvásárló több olajat szeretne kapni az öt országot behálózó Barátság kő- olajvezeték- rendszeren, mint eddig. Magyarország 1990-ben 6 millió 480 ezer tonna olajat im­portál. Németh Miklós fogadta a kanadai pénzügyminisztert Németh Miklós, a Minisztertanács elnöke tegnap a Parlamentben fogadta Michael Wilson kanadai pénzügyminisztert. Tájékoztatta a vendéget a magyarországi főbb folyamatokról, a választások után kialakult politikai helyzetről. Michael Wilson, aki Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes meghívására érkezett Budapestre, tegnap megbeszélést folytatott vendéglátójával is. Medgyessy Péter ismer­tette a kormány halaszthatatlan gazdasági intézkedéseit, és vázolta a két ország közötti együttműködésben rejlő új lehetőségeket. A nap folyamán a kanadai pénzügyminiszter találkozott Antall Józseffel, az MDF elnökével. Békési László pénzügyminiszterrel és a Kék Szalag Bizottság képviselőivel. Aldollárok a feketepiacon Ki volt a vevő és ki az eladó? Elégtek-e a hamis százdollárosok? Ezekre a kér­désekre, és másokra is, keresi a választ a Szolnokon felbukkant hamis dollá­rokról írott cikkünk a 3. oldalon A magyarságról kezdőknek és haladóknak Köpeczi Béla professzor, a Hun- garisztikai Tanács elnöke interjú­ban beszél a tanács munkájáról, feladatairól, a magyarságtudo­mány hazai és nemzetközi helyze­téről. (3. oldal) A Szolnoki Közúti Igazgatóságtól megtudtuk, hogy a nyár folyamán megkezdik a Hármas-Körös öcsödi hídjának felújítását. A tízévenként esedékes vizsgálat több hibát is felfedezett. Többek között a jobb oldali hídfő néhány centiméternyit a folyó felé dől, és a vasbeton szerkezetet fel kell újítani. Szigetelés és a vasszerkezet javítása is vár a szakemberekre. A híd eredetije 1895-96-ban épült, 1944-ben lebombázták, és 1951-ben épült újjá. Fotó: Tarpai A termelők többet kémek a búzáért A január 1-jétől érvényes, a tavalyinál magasabb árnál is töb­bet akarnak kapni a termelők az étkezési búzáért - így foglalt ál­lást a Mezőgazdasági Szövetke­zők és Termelők Országos Szö­vetsége (MOSZ) gabonaterme­lőket tömörítő választmánya. A tegtület kevesli az első osz­tályú étkezési búza tonnánkénti 5 700, illetve a másodosztályú 5 100 forintos árát. A termelők szövetségében az első osztályú étkezési búzáért tonnánként leg­alább 1200 forinttal, a másod- osztályúért 1300 forinttal többet követelnek. Úgy vélik ugyanis, hogy a termelői támogatások megvonását, továbbá a műtrá­gyák árának 75 százalékos, a nö­vényvédő szerek, a szállítási és az energiaköltségek mintegy 30 százalékos növekedését nem el­lensúlyozza, hogy magasabb lett az erre az évre meghirdetett ha­tósági felvásárlási ár. A gabonatermelőket képvise­lő testület programjába fölvette a gabonafélék exportjával kapcso­latos kvótarendszer kidolgozását is. E szerint egyetértenek a gabo­nát exportáló vállalatok mono­polhelyzetének megtörésével, és azzal, hogy a szakminisztérium szorgalmazza a termelők számá­ra is a közvetlen exportjog kiszé­lesítését. Véleményük szerint minden termelő kapjon sajátjogú expor­tot, azon viszont még vita van a választmányban is, hogy ez a jog átruházható legyen-e. A többség amellett állt ki, hogy ebben a pi­acgazdaság szabályozó hatásá­nak ismeretében kell véglegesen állást foglalni. A 17 vidéki területi szövetség küldötteiből létrejött választ­mány vezetőjévé Várdaróci Jó­zsefet, a kovácshidai Egyetértés Tsz főmezőgazdászát választot­ták meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom