Néplap, 1990. március (41. évfolyam, 51-70. szám)

1990-03-01 / 51. szám

MAGYAR BAJNOKI DÖNTŐ Az Országgyűlés második napján Napirenden az oktatási törvény, a társadalombiztosítás és a deregulációs törvény Az Országgyűlés tegnap 9 óra után néhány perccel az oktatási törvény vitájával folytatta februári ülésszakát. Az elnöklő Hor­váth Lajos bejelentette: az alkotmányt módosító három törvény- javaslatról csak ma tudnak dönteni, mert a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság még nem végzett a módosító javaslatok elbírálásával. A határozathozatalra pedig csak a bizottsági jelen­tés elkészülte után kerülhet sor. Arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a honvédelmi tör­vényt - a honvédelmi miniszter sürgős romániai útja miatt - szintén ma tárgyalják meg. így módosították az ülésszak napi­rendi pontjainak sorrendjét. Az oktatási törvényt követően a társadalombiztosítás irányításáról és szervezetéről szóló tör­vényjavaslatot, majd pedig a deregulációs törvény tervezetét vitatják meg. Az alelnök ismertette az Alkot­mánybíróság álláspontját a külföl­dön tartózkodó magyar állampol­gárok választójogának gyakorlá­sával kapcsolatos indítványról. A testület határozata értelmében az országgyűlési képviselők választá­sáról szóló törvény 2. paragrafus (4) bekezdésének az a része, amely szerint: a szavazásban akadályo­zott az, aki a szavazás napján kül­földön tartózkodik, alkotmányel­Kókai Rudolf: Tisztelt Ház! Kedves Képvise­lőtársaim! Egyetértek azokkal a vélemé­nyekkel, melyek szerint a jelen parlament sok törvényt csak tol- dozgat-foldozgat új, átfogó jog­szabályok helyett, és ide sorolandó az oktatásról szóló 1985. évi I. tör­vény módosítása is. De sietve hoz­záteszem: a gyorsan haladó társa­dalmi-politikai válatozásokat kö­vetni muszáj, életünk sok területén kell biztosítani a jogi garanciákat, és az egész magyar társadalomnak be kell látnia, hogy számos fontos, új törvény megalkotása mellett en­nek a testületnek és kormánynak az erejéből már nem telik többre, így én a feddés helyett elismerése­met fejezem ki a Művelődési Mi­nisztériumnak, felróni azt tudom, hogy az anyagot február 23-án kézbesítette a futárszolgálat, igaz 22 egyéb tárgyalási és tájékoz­tatási anyag kíséretében. Eleve le­mondtam hát arról, hogy részt ve­gyek a kulturális bizottság ezt megelőző időpontban tartott ka­posvári ülésén, és arról is, hogy törvénymódosító javaslatokkal most terheljem a túlzsúfolt ülésszak idejét. Mondanivalóm két témáját vi­szont fontosnak ítélem, mert a tanulóifjúság közel 94 százalé­kát kitevő általános és középisko­lások, valamint pedagógusaik ha­lasztást nehezen tűrő gondjait érin­ti, így figyelmébe ajánlom az új törvényhozásnak és kormánynak. Egyik megoldásra váró kérdés a heti kötelező óraszám. Ma az álta­lános iskolákban ez osztályonként 20-28 óra között változik, de az iskolánként eltérő, engedélyezett tagozatos órákkal együtt könnyen felszökik 30-35 órára. Ehhez jön­nek még a szakköri foglalkozások, az esetleges sportegyesületi edzé­sek, no meg az otthoni rendszeres felkészülés a következő napra. Könnyen kiszámítható, hogy a fej­lődésben lévő, még játszani is aka­ró gyerekeknek naponta legkeve­sebb 9-10 órát kell keményen és kötelezően dolgozniuk akkor, ami­kor az érett, munkaképes korú, 18 évesnél idősebb népesség'többsé­gének a munka törvénykönyve szerint napi nyolc óra a munkaide­je. Vegyük komolyan a törvényja­lenes. Ezért ezt a rendelkezést az Alkotmánybíróság megsemmisí­tette. Horváth Lajos felkérte a jogi bi­zottságot, foglaljon állást, hogy e határozat milyen kötelezettséget ró a parlamentre, s erről az ülésszak végéig tájékoztassa a plé- numot. Elsőként Kókai Rudolf (Jász- Nagykun-Szolnok m. 15. vk.) ka­pott szót. vaslat általános indoklásának kö­vetkező mondatát: "Az állampoL gár és az emberi jogok érvényesü­lését az oktatás területén is az al­kotmány rendelkezéseinek megfe­lelően kell biztosítani." Mondhatjuk joggal: a felnőttek döntő többsége napi nyolc órai munkánál többre kényszerül. Ez igaz. De kérem: ha már sikerült mindent elkövetni annak érdeké­ben, hogy ilyen tempó mellett a felnőtt társadalom jórésze hamaro­san szó szerint orvosi esetté váljék, ne tegyük ugyanezt a felnövő ge­nerációval! Szolnok megye gyakorló, ma­gas felelősségtudattal rendelkező pedagógusai szerint a magas köte­lező óraszámok miatt vészesen háttérbe szorult az érdeklődéshez, az egyéni adottságokhoz igazodó önképzés, önfejlesztés, szellemi és fizikai értelemben egyaránt, to­vábbá az életkornak megfelelő pi­henést, kikapcsolódást szolgáló szabadidő-eltöltés is. Meggyőző­désük szerint - amit magam is támo­gatok - az új, az állampolgár szem­szögéből megfogalmazandó okta­tási törvénynek a tanulók jogai kö­zött deklarálnia kell, hogy heti 25 óránál több kötelező órája ne le­gyen. Ehhez csak gondolatébresz­tőnek teszem hozzá, hogy például Olaszországban az általános iskolai oktatás hatnapos, átlagosan napi négy kötelező órával. Másik, sürgő­sen beavatkozást igénylő probléma az elsajátítandó tananyagok életko­ri sajátosságokat figyelmen kívül hagyó mennyisége és minősége, to­vábbá korszerűtlensége. Nemcsak arról van szó, hogy az óvodai, vi­szonylag játékos módszerek után szinte átmenet nélkül következik a katonás fegyelem, de a tankönyvek írói mintha azon versenyeznének, hogy ki tud tudományosabb, maga­sabb szintű és nagyobb oldalszámú tankönyvet adni a diákok kezébe, egyaránt nehezítve ezzel mind a pe­dagógus, mind a tanuló munkáját. Példaként említem a teljesen el­avult történelem és földrajz mellett a nyolcadik osztályosok biológia- és kémiatankönyvét. Genetika, po­puláció, ionkötés, kovalens kötés és még megannyi főiskolai és gimná­ziumi tananyagból összeollózott fogalom. Ez messze nem az át­laggyermeket nézi, hanem azt a szűk, de tehetségesebb réteget cé­lozza meg, akikkel éppen egy vi­szonylag alacsonyabb kötelező óra­számot követően szakköri vagy tanfolyami keretek között lehetne vagy kellene foglalkozni. Ehhez já­rul az a kényszerű tempó, amely óráról órára új ismeretek átadására - helyesebben ezek megkísérlésére kényszeríti a pedagógusokat. Ho­gyan érvényesülhet így az a klasszikus és igaz mondás, hogy: ismétlés a tudás anyja. Vissza kell térni a tanulók színvonalának, értel­mi fejlettségi fokának megfelelő tankönyvekre, amelyek megalapo­zottabb, a gyakorlatban jobban al­kalmazható ismereteket nyújtanak, ugyanakkor megfelelő mennyiségű időt is szükséges adni ezek elsajátí­tására. Csak az az elmélet érvénye­sülhet az oktatásban, amely a gya­korlatban is megállja a helyét. Per­sze az "azt tanítok, amit akarok" elv (Folytatás a 2. oldalon) A tanulók színvonalának jobban megfelelő tankönyvekre lenne szükség A Lehelé az aranykorong Az örömmámorban úszó jászberényiek. Fotó: N. Zs. Az 53. felnőtt országos jégko­rongbajnoki címet eldöntő páros mérkőzés 5. fordulójára tegnap es­te került sor a Jászság fővárosában. Az utóbbi napok sorozatterhelése rendkívül megviselte mindkét csa­pat játékosait, a keddi pihenőnap jótékony hatása nem túlzottan lát- szódott a két hokis társaságon. Or­bán György az FTC vezető edzője kínosan ügyelt arra, hogy a legütő­képesebb sorokat indítsa csatába a bajnoki címre törő piros mezesek ellen. Már a mérkőzés megkezdé­se előtt látszott, hogy lényegesen kevesebb fradista "kísérő" érkezett mint vasárnap. Mindkét gárda görcsösen eről­ködött és idegesen küzdött az első gólért. Mihonik rendre bizo­nyította, nem véletlenül állították őt portásnak a Lehel kapujába. Közben Moharos játékvezető bor­zolta a hazai szurkolók idegeit né­hány megkérdőjelezhető ítélettel. Az FTC-s Szabó az utolsó percben leköpte az ellenfél egyik játékosát, 10 perces fegyelmi kiállítás lett a jutalma. Nem sokkal a dudaszó előtt Kulikov átadását Puskarjov bombázta a hálóba. A játékrész zá­ró másodpercében Kulikov bebiz­tosította a vezetést, 2-0. A fordu­lást követően alig telt el három perc, amikor Vlaszov elemi erővel ütött a kapuba, 3-0. Úgy érződött a herényiek kedvet kaptak a gól- gyártáshoz, mert rövid idő múlva Bálint és Vlaszov ismételt, 5-0. A 7. percben Balogh Imre megelé­gelte a jászberényiek sziporkázá- sát, és egy általa méltánytalannak érzett ítélet után megütötte Moha­ros bírót. Nagyfegyelmi volt a büntetése. Ezután elszabadult a pokol a pályán és a nézőtéren egyaránt. A birkózóverseny ered­ményeként Puskaijovot és Mayert szintén végleg kiállították. A játék 10 perc kényszerszünet elteltével folytatódott. A 12. perc után to­vább tartott a piros mezesek mene­telése, Vlaszov - a szovjet idegen- légiós - mesterien perdítve szerez­te a 6. gólt. A középső játékrész hátralévő részében szinte csak egy csapat - a jászsági - volt a pályán, a zöld-fehérek teljesen elaléltak. A záróakkordban sem változott a kép, talán csak annyiban, hogy a Fradi egyre durvult, szabálytalan­ságokért sorozatban kellett kiállí­tani a játékosait. Szabó - a Ferenc­város fenegyereke - egy pluszko­rongot dobott a játéktérre. Moha­ros játékvezető 6 másodperccel a befejezés előtt lefújta a mérkőzést komolytalan játékért, így csak a lelkes jászberényi közönség hir­dethetett bajnokot szerda este. A hivatalos eredményhirdetés a Jégkorongszövetség későbbi dön­tése után jön. Sajnálatos, hogy a bíró erélytelensége miatt ilyen tor­túra elé fogják állítani a végig klasszisként játszó Lehelt és szur­kolótáborát. Ettől függetlenül a helyi egyesület és a szakosztály eddigi legkiemelkedőbb sikerét érte el, a játékosokról, az őket fel­készítő szakvezetésről, a segítők munkájáról csak felsőfokon lehet hps7plni Lehel SC-FTC 6-012-0, 4-0, 0- 0/ Jászberény 4500 n. V: Moha­ros, Oltyán, Bartha.-somogyi­A brit külügyminiszter programja Dougjas Hurd, Nagy-Britan- nia és Észak-írország Egyesült Királyság hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó külügy­minisztere tegnap megbeszélést folytatott magyar politikai veze­tőkkel. A brit diplomácia irányítója elsőként vendéglátójával, Horn Gyula külügyminiszterrel ült tárgyalóasztalhoz a Külügymi­nisztériumban. A külügyminiszteri tárgyalá­sokat követően Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök fo­gadta a brit diplomácia vezetőjét a Parlamentben. Az államfővel folytatott megbeszélés után Né­meth Miklós kormányfő fogadta Douglas Hurdöt. A kormányfő­vel folytatott megbeszélés után Douglas Hurd koszorút he­lyezett el a Magyar Hősök Em­lékművén a Hősök terén, majd részt vett Horn Gyula díszebéd­jén. Douglas Hurd délután John Birch nagykövet és munkatársai kíséretében látogatást tett a Ma­gyar Demokrata Fórum Bem téri székházában, majd meglátogatta a Szabad Demokraták Szövetsé­gének irodáját. Douglas Hurd ezután látogatást tett a Marx Ká­roly Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol az oktatási in­tézmény vezetőivel és hallgatói­val találkozott. Kunmadarason Lezuhant egy szovjet katonai repülőgép Tegnap a kunmadarasi repülő­téren - leszállás közben - lezu­hant a Szovjet Déli Hadsereg­csoport egyik, MIG-27 típusú re­pülőgépe. A pilóta katapultált. A baleset körülményeinek vizsgá­lata megkezdődött. (MTT) A szerkesztőség postájából (5. oldal) Nagybánya és Szolnok testvérváros Szerdán délelőtt a városi ta­nácsnál a Nagybányai Nemzeti Egység T anácsának elnöke, San- tionean Viorel és a Szolnok Vá­rosi Tanács általános elnökhe­lyettese, Rózsa Ferenc testvérvá­rosi megállapodást írt alá. A ro­mán és magyar nyelven megfo­galmazott egyezmény az "euró­pai összefogás szellemében, a népeink közötti baráti együttmű­ködési kapcsolatok kiszélesíté­se” jegyében köttetett. Hazai szempontból különösen aktuális a megállapodásnak az a pontja, melyben az önkormány­zatok működésével kapcsolatos tapasztalatcserékről határoztak. A két város és polgáraik köl­csönös megismertetését a' sajtó, a tömegtájékoztatási eszközök útján is segíti. Román és magyar résztve­vőkkel támogatják szakmai kiál­lítások és vásárok rendezését, könnyebbé teszik az oktatási in­tézmények kapcsolatfelvételeit, megteremtik a képzőművészeti cserekiállítások szervezésének feltételeit. Előreláthatóan lesz­nek majd közös sportrendezvé­nyek is. Az egyezmény kitér a környe­zetvédelmi problémák közös megoldására, az ezzel foglalko­zó szakemberek cseréjére. A román delegáció három na­pig tartó vendégeskedése alatt művelődési, oktatási intézmé­nyekbe látogatott el. Gazdasági megállapodásokat készítettek elő néhány nagyvállalatnál, me­lyeket akár a közeljövőben is véglegesíthetnek. Megegyeztek abban is, hogy a megállapodást kötő felek éven­ként pontos programokat állíta­nak össze. A találkozó végén Santionean Viorel a Szolnok vá­rosi általános tanácselnökhelyet­tes befejező szavaira válaszul el­mondta, bízik benne, hogy a kap­csolat mind a két félnek hasznos lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom