Néplap, 1990. február (41. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-01 / 27. szám

Néplap JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLITIKAI NAPILAP Már ilyen is van: az interpellációkra határozatképtelennek bizonyult a parlament Módosították a sajtó- és a családjogi törvényt Felhatalmazás a XLI. évf. 27. szám 1990 Február 1., csütörtök Ára- 4 30 Ft csapatkivonási tárgyalásokra Folytatta munkáját az Országgyűlés januári ülésszaka Szerdán délelőtt, néhány perc­cel 10 óra után folytatta januári ülésszakát az Országgyűlés. Az elnöklő Jakab Róbertné először a plénum határozatképességét állapította meg. A teremben 273 képviselő - a törvényhozó testü­let 72 százaléka - foglalt helyet. Az Országgyűlés szerdán és csütörtökön azokat a törvényja­vaslatokat, illetve országgyűlési határozattervezeteket, képvise­lői indítványokat, interpelláció­kat és kérdéseket tárgyalja meg, amelyekre a múlt héten nem ma­radt idő. Eszerint határozatot hoznak az országgyűlési képvi­selők jogállásáról szóló, vala­mint a sajtótörvény módosításá­ról szóló alkotmányerejű tör­vényjavaslatokról, módosítják a családjogi törvényt, megtárgyal­ják az Állami Számvevőszék lét­számáról és éves költségvetésé­ről szóló törvényjavaslatot. Ezt követően megvitatják a Magyar Köztársaság katonapolitikai ér­dekeinek képviseletéről, az őr­ző hírekre - fogadjon el egy nyi­latkozatot az ott zajló esemé­nyekről és a magyar nemzetiség helyzetéről. Vagyonnyilatkoza­tot tesznek a képviselők Az ülésszak az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló al­kotmányerejű törvény feletti ha­tározathozatallal folytatódott. (E törvényt már a múlt heti ülésen megvitatták a képviselők.) A jo­gi, igazgatási és igazságügyi bi­zottság nevében Horváth Jenó összegezte az elhangzott módo­sítójavaslatokat. Ezek, valamint a törvényjavaslat kidolgozásá­ban részt vevő pártok vélemé­nyének figyelembevételével úgy döntöttek, hogy a törvény szöve­géből elhagyják a költségekre, tiszteletdíjakra és egyéb juttatá­sokra vonatkozó részeket A jogi bizottság támogatta Eke Károly indítványát, miszerint a képvise­tásáról szóló alkotmányerejű törvényjavaslat - elmúlt héten megkezdődött - tárgyalásával folytatta munkáját. A jogi, igaz­gatási és igazságügyi bizottság foglalkozott a vitában elhangzott módosító indítványokkal, a bi­zottsági munka tapasztalatait Filló Pál ismertette. Elmondta, hogy Velkey Lászlónak, a közer­kölcs és a közszemérem védel­me érdekében tett javaslatát a bi­zottság hosszas vita után elfo­gadta. Király Zoltán szóban el­hangzott megyei lapokra vonat­kozó javaslata a bizottság meg­ítélése szerint tulajdoni kérdés, s ennek rendezése nem a sajtótör­vényhez tartozik. Kulcsár Kálmán igazságügy­miniszter a vita összefoglalója- kóit elmondta: egyetért a bizott­ságjelentésével, s mindössze két kiegészítést kíván tenni. Úgy vélte, hogy a jövőben még sok bizonytalanságot ckoz a közer­kölcs fogalma, ugyanis ennek szággyűlési képviselőjelöltek ál­lami költségvetési támogatásá­ról, a Nagykanizsai Sörgyár álla­migazgatási felügyelet alatt álló vállalattá minősítéséről szóló or­szággyűlési határozattervezete­ket. Két népi kezdeményezést is napirendjére tűzött az Ország- gyűlés: határozatot hoznak az ér­dekképviseleti törvény megal­kotásáról, illetve a magánszemé­lyek jövedelemadójáról és a vál­lalkozási nyereségadóról szóló törvények módosításáról. Ez­után képviselői indítványokat, személyi javaslatokat tárgyalnak meg. A januári ülésszak az inter­pellációkkal és kérdésekkel zá­rul, amelyekre - mint ismeretes - október óta nem kerülhetett sor. A napirend előtt kért szót Há­mori Csaba, országos listán megválasztott képviselő, aki azt indítványozta, hogy a parlament - tekintettel a Romániából érke­lőknek megválasztásukat köve­tően, illetve mandátumuk lejár­takor vagyonnyilatkozatot kell tenni az Országgyűlés elnöké­nek. Nem támogatták viszont Hámori Csaba azon javaslatát, hogy a főfoglalkozású képvise­lőket megbízatásuk lejárta után a korábbi munkáltató köteles szakképzettségüknek megfelelő munkakörben ismételten foglal­koztatni. Ezt követően az elnök bejelen­tette, hogy határozathozatal kö­vetkezik, s emlékeztetett arra: mivel alkotmányerejű törvény­ről van szó, elfogadásához két­harmados szavazattöbbség szük­séges. A szükséges 252 helyett 242 volt a jóváhagyó vélemé­nyek száma, így az elnök beje­lentette, hogy nem tekinthető el­fogadottnak a törvényjavaslat, s a határozathozatalt elnapolják. Az Országgyűlés ezután az 1986. évi sajtótörvény módosí­pontos meghatározása hiányzik. A kaucióval kapcsolatban a mi­niszter leszögezte, hogy egy ilyen jellegű módosításról nem most kellene dönteni, hanem majd az új sajtótörvény kapcsán. Módosították a sajtótörvényt Ezt követően a sajtótörvény­nyel kapcsolatos módosító indít­ványokról döntöttek a képvise­lők. Nem fogadták el azt a javas­latot, miszerint a bíróság a sértett számára ítélheti meg 300 ezer forintig a kártérítést. Ugyancsak elvetették a kulturális bizottság módosítását, amely a tervezet­ben szereplő 500 ezer forint he­lyett 1 millió forintra javasolta felemelni a kártérítési összeget. Elfogadták viszont a törvényter­vezetnek azt a szövegbeli módo­sítását, /folytatás a 2. oldalon / Tornaterem épülne... Amikor 1985-ben a tiszasasi tanács, Iskola és falu összefogott egy 800 négyzetméter alapterületű tornaterem építésére, reális tervnek tűnt. Ma is az! Csakhogy azóta az árak naponként változnak. Saját pénzük elfogyott, így csak a vázra és a falazóanyagra futotta. Áll az építkezés. Központi, megyei támogatásra szorulnak. Kár lenne veszni hagyni az eddig elvégzett munkák A gyerekek a téli időszakban itt Is szeretnének megfelelő körülmények között tornászni. Fotó: Tarpal Z. Törökszentmiklóson nem csökkentik a termelést Melyik drágult előbb: a tojás vagy a tyúk? Egy asztalnál a termelők és a feldolgozó Pontosítanom kell az "elferdí­tett" címet, merthogy elsősorban nem tyúkról, hanem csirkéről volt szó tegnap Törökszentmik- lóson, a Baromfifeldolgozó Vál­lalat és a partnerkörébe tartozó alapanyag- termelők tanácsko­zásán. A feldolgozóüzem az el­múlt év decemberében még non rendelkezett elegendő informá­cióval a ráfordításainak várhátó emelkedését és az új esztendei termékértékesítési lehetőségeket illetően, ezért volt szükség arra, hogy ismét egy asztalhoz üljenek és tisztázzák az új broylercsirke- felvásárlási árakat a termelőkkel. A vállalat vezetői arról tájé­koztatták a Nógrádtól Csongrá- dig, nyolc megyéből érkezett ba­romfiágazati szakembereket, hogy a törökszentmiklósi feldol­gozó - az országos tendenciától eltérően - nem szándékozik az idén csökkenteni a termelését. A tervek szerint a mintegy 13 mil­liós broylersziikséglet mintegy 24 százalékát vásárolják fel a nagyüzemekből, a többit vállal­kozóktól és a hagyományos ház­tájiból szerzik be. A termelőknél jelen tkezőráfordítás-növekedést - a naposcsibe, a takarmány, az energia, az állatgyógyszerek árá­nak emelését - kalkulálva a tava­lyinál kilogrammonként 8 forint­tal többet, azaz 54 forintot tud fizetni a vállalat az alapanyagért. Ez a felvásárlási ár is csak akkor Szerkesztőségünk esélyegyenlőséget kí­ván nyújtani minden, a márciusi választáson induló párt és képvise­lőjelölt számára. E tö­rekvés érdekében - a pártokkal történt meg­állapodás alapján, a kü­lönböző választási programok ismertetése előtt - cikksorozatot in­dítunk, amelyben a kép­viselőjelöltet állító pár­tok arról adnak számot: Hogyan készülnek a választásokra? / írásunk a 3. oldalon. / tesz lehetővé tisztességes feldol­gozási hasznot, ha év közben a vállalat nem kap újabb "övön aluli ütéseket", azaz nem növe­kednek drasztikusan a költségei, vagy a kilátásba helyezett rubel­leértékelés nem rontja tovább az export jövedelmezőségét A broylertermelés takar­mánybázisát biztosító Gabona­forgalmi és Malomipari Vállalat képviselője elmondta, hogy a rendelkezésre álló és még a régi áron felvásárolt szemestermény- készlet az új termésig elegendő alapanyagot szolgáltat a tápke­veréshez. így a januárban 23-25 százalékkal megemelt árakon nem szándékoznak változtatni, hacsak újabb forintleértékelés nem hat kedvezőtlenül az im­port-alapanyagok, például a fe­hérje beszerzésére. Ismét egy "ha" tehát amely az egész ter­meltetési, felvásárlási, feldolgo­zási, értékesítési vertikumban ki­alakult bizonytalanságot jellem­zi. Tovább tetézi ezt hogy a na­poscsibe-ellátást végző három keltetőüzem képviselői közül a Heves megyei - felelősséggel mondom: hosszas mellébeszélés után sem - nem volt hajlandó nyi­latkozni a termelőknek arról, hogy mennyiért tudják a jövőben szállítani a naposcsibéket. A szolnoki keltetőállomás képvise­lője viszont így nyilatkozott: nem akaiják évközbál többszöri zonytalanítani a termelőket ép­pen ezért a tenyésztojás árának emelését és az energiafélék drá­gulását kalkulálva egész évre fix, 13,80 forintos naposcsibe­árat hirdetnek meg. Ha lelkesítőleg non is hatott a termelőkre - amint azt az egyet­len hozzászóló megjegyezte - mégis tisztességesebb volt az utóbbi keltetőüzemi hozzáállás, lévén, hogy a tanácskozást part­neri találkozónak titulálták a szervezők. Sajnálatos módon azonban - és erre nem a termel­tetők és a feldolgozók, hanem sokkal inkább a mezőgazdaság és az élelmiszeripar közgazdasá­gi környezetének alakulásáért felelős felsőbb szervek figyel­mét hívnánk fel - a tegnapi török­szentmiklósi rendezvényen is erősen megmutatkozott a terme­lők kiszolgáltatottsága. Mert ugye a keltetőüzem közli, hogy mennyivel drágábban jut a te- nyésztojáshoz, a gabonaipar, hogy mennyivel drágult a fehér­je, a feldolgozó pedig, hogy hol és miért romlottak termékértéke­sítési pozíciói. A termelő pedig törheti a fejét, hogy melyik drá­gult előbb, a tojás-e vagy a csirke és főhet a feje: vajon mire felne­veli a jószágokat, az értékesíté­sük haszna fedezi-e a néhány éve épült baromfitelep beruházási kölcsönének kamatait? áremeléssel még inkább elbi­TJ. Persze, már megint a "begyűrűzés" hűtök árát nem fagyasztják be Az az egyáltalán nem meglepő hír járja, hogy a jászberényi Le­hel Hűtőgépgyár felemeli a hűtő- és fagyasztószekrények árát. Va­jon van-e alapja a hímek? - erről kérdeztük meg a legilletékeseb­bet, Hajnal Bélát, a vállalat ke­reskedelmi igazgatóját. Rövid nyilatkozatában elmondotta, hogy egyelőre az áremelés idejé­ről még nincs döntés, annyi vi­szont bizonyos, hogy előbb- utóbb sor kerül rá. A hűtőszekré­nyek és fagyasztók alapanyagai­nak az árát több partnercég máris felemelte és további emelés is várható, pontosan lehet számítani rá. Az elkerülhetetlen helyzetben - szándékaik szerint - a gépiparban általánosan terve­zett áremelési szinten belül kí­vánnak maradni, vagyis kisebb mértékben hárítják át a fogyasz­tókra a vállalat többletkiadásait A két fontos tartós fogyasztási cikk árának emelését az árhiva- talnak be kell jelenteni, így a vál­lalat és az árhivatal együttesen határozza majd meg az árat. A kereskedelmi igazgató el­mondta azt is, hogy rövidesen megjelenik az üzletekben a vál­lalat új slágere, egy teljesen új konstrukciójú, nagyobb méretű 310/125 literes hűtő-fagyasztó szekrénykombináció. A készü­lék mérete némileg eltér a hagyo­mányos "törvényes"hűtőszek- rényméretektől, szélessége öt centivel nagyobb. Háromfiókos, a 125 literes fagyasztórész a ké­szülék alján helyezkedik el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom