Néplap, 1989. szeptember (40. évfolyam, 207-232. szám)

1989-09-26 / 228. szám

6 Néplap 1989. SZEPTEMBER 26. Gyászhírek — köszönetnyilvánítás Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, volt munkatársakkal, hogy szeretett édesanya, testvér, a Volán Vállalat nyugdíjasa, ÖZV. KOLLATH FERENCNE szül. párkány Julianna éle­tének 70. évében hosszú szenvedés után szeptember 21-én elhunyt. Felejthetetlen halottunk temetése szeptem­ber 27-én |3.30 órakor lesz Szolnokon a római katolikus temetőben. A gyászoló csa­lád. NAGY JÖZSEF kovácsmester f. év szep­tember »4-én tragikus hirte­lenséggel elhalálozott. A gyászoló család köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a temetésen részvételükkel, virágaikkal a család fájdal­mát enyhíteni igyekeztek. Jászberény. Fájó szívvel tudatjuk, hogy CSÍPÉS FERENCNE szeptember 2-án, életének 68. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1989. szep­tember 128-án 14.30 órakor lesz a szolnoki Munkásőr úti temetőben. A «gyászoló csa­lád, Tiszaföldvár, Szolnok. Köszönetét mondunk mind­azoknak a szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik MOLNÁR GYULA (volt pékmester) temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek. Molnár család, Szolnok. EXPRESSZ GV-s Dácia jó álla­potban eladó. Ér­deklődni; 18 óra után Szolnok, Kas­sák L. út 7. (6147) PR-es Skoda 105-ös sürgősen eladó. Szolnok, Vízpart krt. 2. Evezős csár­dával szemben. Ér­deklődni : 16 óra után. (G174) COMBI Lada VW Turbó dízel motor­ral és ötsebességes váltóival szerelve sürgősen eladó. Szolnok. Százados út 1. (6182) SZOLNOK, Kisfalu­dy úton első eme­leti háromszobás la­kás eladó. Érdeklőd­ni: 34-785. 19 óra után. (6184) ABONYBAN, Ibolya út 19. szám alatt 2 és fél szobás ház melléképületekkel, garázzsal eladó. Ér­deklődni : 17 óra után. (6198) SZOLNOK megyé­ben először HPJ kantól, kitűnő szu­kától sicú kisku­tyák eladók. Kisúj­szállás, Kórház út 20. (6248) _____________ K ÉT építési telek eladó a Barátság fe­lüljáró mellett. Ér­deklődni: Szolnok, Kalász 3. Sárai. (6371) ÜJ kertes, tetőteres családi ház eladó. Érdeklődni: Szol­nok, Delta u. 44. vagy Landler Jenő úti gumi javító mű­hely. (6162) ELADÓ nagyméretű tégla, vályog, ajtók, ablakok, igen jó te- tőfaanyag olcsón. Érdeklődni: Szol­nok, Madách u. 23. minden nap. (6161) 2 éves Skoda 120-as 15 000 km-rel, vala­mint egy HO seb es­ség es csehszlovák Favorit kerékpár igényesnek eladó. Szolnok. Mikszáth 8 fa. (6166) INGATLAN SZOLNOK, Kisfalu­dy út 33. III/6, alatt 67 m2-es, háromszo­bás, garázsos, tele­fonos, társasházi öröklakás eladó. Ér­deklődni: 18 órától, Grumda. (4792)______ 3 szobás, összkom­fortos lakás eladó. Irányár: 1 200 OOö Ft. Cím: szívós József - né, Jászberény, Ko­rányi Frigyes u. 1. (3328)_________________ S ZOLNOKON főút­vonal mellett 200 négyszögöl kert fa­házzal, gyümölcs­fákkal eladó. Jó­szágtartásra is ki­válóan alkalmas. Érd.: 32-920 telefo­non. (5733) KIS családi ház el­adó Szolnok, Hunor út 42. Érdeklődni: Vörös Hadsereg út 55., 17 óra után. (5342) GAZDÁLKODÁSRA alkalmas tanyát vennék, esetleg bé­relnék, Szolnokhoz közel. ..Ármegjelö­lés, sürgős” jeligé­re a kiadóba. (6050) ZAGYVARÉKAS központjában az Al­mos út 4. sz. alatti régi típusú családi ház, új melléképü­lettel eladó. Víz. gáz, villany van. Ér­deklődni : Zagyvaré­kas, Deák F. 10. sz. alatt. (6032) 37 m--es szoba-hal­los lakás eladó vagy elcserélhető Szolnok környéki családi házra is. Érd.: Szol­nok, Ady E. u. 16. VI/8. este. (60z64) 400 négyszögöles közművesítés alatt álló önház úti zárt­kert reálig áron el­adó. Hobbiteleknek kiválóan alkalmas. Érd. lehet Szolnok, Ecseki I. u. 9. VII/ 61. minden nap 17— 19 óráig. (6066) MÁSFÉL szobás, gázfűtéses lakást vásárolnék kp. + OTP-á tv álla lássál Jászberényben. Ajánlatot a jászbe­rényi szerkesztőség­be kérek ,.Gyors megegyezés” jeligé­re. (6378) ____________ H ÁZ eladó Jászbe­rényben, Lázár Henrik út 38. alatt. Érdeklődni: minden nap 13 óra után. (6382) _________________ R ÉGI típusú csalá­di ház gazdálkodás­ra alkalmas nagy melléképülettel el­adó. Törökszentmik- lós, Munkácsy út 1. (6383) __________ T iszaszőlősön szo- ba-konyhás ház 600 négyszögöl telekkel, fele telek beépíthe­tő, eladó. Víz, vil­lany van. Érdeklőd­ni : Bem apó újt 1. szám. (6409) GARÁZS- eladó Szolnok,. Orosz Gy. útnál. Szigetelt ak­na, víz, világítás. Érdeklődni lehet: Kun B. krt. 5. IX/2. 18 óra után és szom­bat, vasárnap. (5732) ÖCSÖDÖN. Holt-Kö­rös-parti több célra használható 1450 négyszögöles zárt­kerti telek el^dó, termő gyümölcsös­sel. Érd.: szombat, vasárnap 5451 Öcsöd, Bajcsy-Zs. u. 7. (5920) SZOLNOKON 1 szo­ba -f étkezős, er- kélyes, 40 m2-es la­kás sürgősen eladó. Érdeklődni; Bál­vány út 3. III/19. munkanapokon és vasárnap 15 órától. (5991) BEREKFÜRDŐ, Munkásőr l'6/a. alat­ti üdülő 300 négy­szögöl megosztható telekkel eladó. Érd.: Mezőkövesd, Ság- vári 29. Tel.: 40-12- 424. (6000) ELADÓ Szolnokon a városközpontban 55 m2-es, telefonos, te­hermentes, 1. eme­leti öröklakás. Vagy szandaszőlősi kertes házra is cserélem. É rd ek lődni: min­den nap Ság vári krt. 57. Kiss 17 óra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a művelődési - ifjúsági és sportosztálya osztályvezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázat benyújtási határidejét 1989. október 20-ig meghosszabbítja. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: - szakirányú egyetemi végzettség, - legalább öt év szakmai, vezetői gyakorlat A pályázathoz csatolni kell:- részletes önéletrajzot, az eddigi tevékenység ismertetését, - kitöltött személyi adatlapot, - három hónapnál nem régebbi kel­tezésű erkölcsi bizonyítványt, vagy hivatalos másolatát Felhív, juk a pályázókat, hogy pályázatukban a szakmai koncepcióju­kat is fogalmazzák meg. A pályázatot a megyei tanács elnöké­hez kell benyújtani. /5001. Szolnok, Kossuth Lajos u. 2J Bére­zés a 13/1987./X.2S7 ÁBMH számú rendelkezés alapján. Érdeklődni lehet a Megyei Tanács VB. személyzeti és oktatási hiva­talánál a 42-006-os telefonon. * 5632/ 1* titán vagy telefonon 35-868. (6001) ELADNÁM vagy kertes házra elcse­rélném Szolnok, Batthyány u. 12. Ifl. számú 2 és fél szo­bás lakásomat. Ér­deklődni : a hely­színen. (6007) ___ 6 00 négyszögöl jól termő cseresznyés, meggyes eladó Nagykörűben. Ér­deklődni : Szolnok, Tófenék u. 1—3. fsz. ll. vagy telefonon 37-418-as számon es­te 19 óra után. (6009) KÉTSZOBÁS, gázos, kertes, garázsos la­kást elcserélnénk, eladnánk hasonló­ért, kert nélkül, központban. Ojszász előnyben „1989” jel­igére a jászberényi szerkesztőségbe. (6026) JÁSZBERÉNY bel­területén Rákóczi üt 32, 6 szőbás, össz­komfortos, üvegve- randás, garázsos ház ipari árammal efl- adó. Irányár: i mil­lió 800 000. Levél­cím : Budapest, vili. Lujza u. 19. féleme­let 8. Kökény Lász­ló. (602*) 2 szobás, szövetke­zeti lakás eladó Szolnok, Thököly út 16. III/10. ajtó. Ér­deklődni : naponta 16 óra után és hét­végeken. (5674) lakáscsere ELCSERÉLNÉM Szentes városköz­pont!, másfél szobás 47 m--i\s. ív. eme­leti gázfűtéses, ta­nácsi lakásomat szolnoki hasonlóra. Minden megoldás érdekel. Telefon: 30- 054-es Szolnok. (6014) BP.-i. X. kér. 38 Trib­es tanácsi lakáso­mat szolnokira cse­rélem. Tel.: 44-266. ____GÉPJÁRMŰ Z H-s 1200-as Lada, 1990. áprilisig mű- szakiztatva eladó. Érdeklődni: Karcag, Táncsics krt. 13. 1. lh. II. em. 9. 17 óra után. (5704) TU 105 Skoda eladó. Érdeklődni: Jász­apáti, Mező u. 6. (5865) GARÁZSBAN tár­tott Zastava 80 000 km-rel, 145 000 Ft­ért eladó. Érdeklőd­ni: a 34-12l-es tele­fonon délelőtt és 21 óra után. (5918) UL-eg Skoda 110 le­járt műszakival el­adó. Érd.: Nagykö­rű, Szabadság út 6. (5932) FRISS műszakival 1300 S Lada eladó. Martfű. Münnich F. u. 16. (6005) 2107-es színváltós Lada kiutalás és új Thomas csónakmo­tor eladó. Érdek­lődni: 17 óra után Kisújszállás, Kos- suth u, 65. (6006) 2 személyre vizsgá­zott 561il'-es lassú jár­mű 3 oldalra bille­nős kocsival, friss műszaki vizsgával eladó. Üjszász, Akácfa út 82. (6012) ELADÓ 4 ütemű Wartburg Spéciéi ki­utalás. Sorszáma: Debrecen 5215. Ér­deklődni: 38-914-es telefonon. 8—15 órá­ig. (6049)_____________ Z S írsz. Trabant 1 év műszakival 32 000 Ft-ért eladó. Érd.: egész nap Szolnok, József A. út 5. vagy 44-361. (6053)_________ G P rendszámú Dá­cia Combi eladó. Ér­deklődni; 17 óra Után Szolnok, Vörös Csillag 57. (6097) KL frsz. megkímélt állapotban levő Tra­bant személygépko­csi eladó vonóho­roggal ellátva. Jász­berény, Gács Lász­ló u. 6. II<6. (6379) KÉTÉVES Skoda 120 L eladó. Karcag, Sallai út 2. (63*5) ZF forgalmi rend­számú 1300-as Lada első kézből eladó. Érdeklődni: Karcag, Déryné út 2., 16 óra után, dr. Győrfi. (6387) ___________ K M-es Dácia 1310-es eladó. Kenderes, Felszabadulás út 6. Megtekinthető: 17 óra után. (6406) ZA frsz. Polski Fi­at 1500-as karambo­los, érvényes mű­szakival egyben vagy alkatrészként eladó. Karcag, Kun út 31. (6410)________ 1 989-re visszaigazolt 126 Polski kiutalás eladó. Szolnok, Ko­lozsvári u. 34. III/13. (6071)__________________ adásvétel 5000—20 000 forintig vásárolok: Neográ- dy, Berkes, Acs Ágoston és má6 ha­sonló márkás fest­ményeket. Telefon: Szolnok 42-394 (8—16 óráig). (5131) 10 db birka eladó. Jászárakszállás, Ta­nya 126. Faragó Gé­za. (5*75)_____________ E LADÓ másfél éves fakó kancacsikó. Jászárokszállás, Ta­nya 180. ifj. Nagy Béla. (5876) adó. Irányár:: 4500 Ft és ugyanott 100 kg-os süldő hízó el­adó. Érd.: 16 óda után Szolnok, Nap­sugár út 49/b. (6048) 6 db 450x30x30 (Y— 105) vasbeton oszlop eladó. Érd.: Adám 56/31-536 vagy Szol­nok, Rigó J. u. 1­II/7. (6068)___________ ELADÓ Amati dob- felszerelés, 15 férő­helyes fémvázas nyúlketrec és 2 éves németjuhász szuka. Jászladány, Ibolya út 9, (6069) __________ N ÉMETJUHÁSZ és kaukázusi juhász kiskutyák eladók, il­letve előjegyezhe­tek, Fedeztetést vál­lalók többszörös győztes kaukázusi kannal és NSZK vérvonalú németju­hász kanjaimmal. Moltás: tény. jav., kitűnő IV, K II. munkavizsgás. Mor- ró: tény. jav., kitű­nő IV. Mindkettő igazoltan dysplázia- mentes. Levélcím: Sóskúti Ferenc, 5000 Szolnok. Május 1. út 42. személyesen 20— 2i óra között. (6080) ELÁDő gyemnek' szekrény, új állapo- potú, 3 db és szo­banövények is. Szol­nok, Ifjúság u. 24. fsz. 2. (6083)________ W ARTBURG al'kat- részek eladók. Szol- nok. Dió u. 15. (6105) 310 kg-os NDK gyártmányú utánfu­tó magasítóval és ponyvával eladó. Érdeklődni: Kubik István, Szolnok, Vö­rös Csillag út 51. 17 óra után. (6360) FOLTOS és mante- los négyhónapos kan dogkölykök fülvá- gottan, oltva eladók. Rákócziújfalu, Fürst S. út 50. (6380) HARMADIK havi hasas disznó eladó. Érdeklődni: Balogh Lászlóné. Szolnok, Ugar 27. (Lenin Tsz, kertészettel szem­ben.)_______________ E LADÓ 10 db PS— 42-es és 14 db PK— 42-es i. osztályú pa­nel. Érdeklődni: Jászladány, Kossuth L. 150. alatt, Fejes László. (5906) BKHCH kutyáktól óriás Sehnauzer- kölyköik törzsköny­vezetten eladók. 5000—8000 Ft-ig. Szolnok (Kocsoros), Cseresznye út 7. (5930)_________________ S AMSUNG video­magnó 38 db műso­ros kazettával sür­gősen eladó. Irány­ár: 60 ezer Ft. Ér­deklődni: 42-489-es telefonon. (6004) EGYÉVES, bogárfe­kete törzskönyve­zett dog szuka el­adó. Jászfényszaru, Törzskönyvezett ír­szetter kiskutyák, 14 hónapos dobermann kan eladó. Jászjá- kóhalma. Arany Já­nos u. 15. (6026) Rövid határidőre! Tel.: SZOLNOK 39-178 LEVÁLASZTOTT bikaborjú és üsző­borjú eladó. Tisza- tenyő, Táncsics Mi­hály út 37 a. (6030) HÁZASSÁG 51 éves, saját lakás­sal rendelkező öz­vegyasszony, min­den káros szenve­délytől mentes, meg­ismerkedne hozzá hasonló férfival. , .Hozzám költözöl” jeligére a Karcagi Hirdetőbe. (64112) DIN /YLi au-uiutun ________________ * a utórádió-magnó el- kas Jáno6. (60211) n umt noMim/tmu MMIWK KW/rUWKOm ét mtuim* tttMM -mmnvncTtf -BZTéwtíms - műmét-MAIM TU MCtAMf -WZB MKT MtoÁMTÁMK. <© OTP SZOLNOK WfiöYEí IGAZGATÓSAM, SÁGVÁRl KRT. 31. ' " — Dolgozókat alkalmazunk V" .............- . —JZ/ A SZOLNOK MEGYEI RENDŐR* FÖKAPITANYSAG felvételt hir­det a Jászberényi Rendőr- kapitányság — hivatásos — állományába járőri beosz­tásba. Felvételi követelmény: legalább nyolc általános és szakmunkásképző iskolai »vég­zettség. sorkatonai szolgálat le­töltése, büntetlen előélet, vala­mint egészségügyi alkalmasság. A jelentkezőket elsősorban Jász­berény város, vagy a környező községek lakosai közül várjuk. Kinevezés 6 hónapos próbaidőre történik, őrvezetői, illetve érett­ségizettek esetén őrmesteri rend­fokozatba. Kezdő illetmény (bruttó) 9—10 000 Ft között, az iskolai végzettségtől és a rend­fokozattól függően. Jelentkezés — személyesen >— a Jászberényi Rendőrkapitányságon, illetve a Szolnok Megyei RFK személy­zeti osztályán. Cím: Szolnok. Tanácsköztársaság út 3. »(6126) A KERESKEDELMI ES IDE­GENFORGALMI TOVÁBB­KÉPZŐ VALLALAT MEGYEI KIRENDELTSÉGE árkalkulátori (középfokú), ABC-áruházi eladó, gyermekélelmezési szakács, kö­zépfokú raktározási tanfolya­mokat indít szeptember hóban, amelyre jelentkezéseket még el­fogadunk. Érdeklődni: a megyei tanács kereskedelmi osztályán lehet. (5713) A KŐOLAJKUTATÓ VALLALAT SZÁLLÍTÁSI ÜZEME felvételre keres gyakorlattal rendelkező autószerelő szakmunkásokat. Ai alkalmazás feltétele: legalább 5 éve« szakmai gyakorlat, 30 éves korhatár. Előnyben részesülnek a haszongépjárművek, hidr^u­Divatosztály ajánlata: £ rn* < 3 > (I) N C r Z Gyermek szabadidő garnitúra 466—1060 Ft-ig Felnőtt szabadidő garnitúra 1010—2900 Ft-ig Férfi köntös 598—1580 Ft-ig Férfi orkán sapka 160 Ft reklám áron Női divat kalap 558— 706 Ft-ig m .Varjuk kedves vásárlóinkat ! skála áruház m C c_ 0 m 3 $ likus gépek javításában jártas, több szakmával rendelkező szakmunkások. Jelentkezni le­het személyesen, Szolnok, Mun­kásőr út 43. Csabai Dezső üzem- egységvezetőnél .(5226) A MÁV KÖRZETI ÜZEMFŐ­NÖKSÉG felvételt hirdet érett­ségizett fiatalok részére vonat­vezetői, jegyvizsgáló munkakör­be. 8 ált. iskolai végzettséggel kocsirendező, sarus munkakör­be. Bérezés a tanulóidőre 4000 Ft, átképzési támogatás + 4000 Ft alapbér. Vizsga után kollek­tív szerződés alapján. Jelentke-, zés a Körzeti Uzemfőnökség központi épület II. em. 216. szám a munkaügyi csoportnál, valamint a megyei Munkaerő Szolgálati Irodánál. (5830) A TIGAZ SZOLNOKI ÜZEM­IGAZGATÓSÁG SZOLNOKI Kl- RENDELTSÉGE nyomásszabá­lyozó karbantartó művezető munkatársat alkalmaz, közép­fokú műszaki végzettséggel. Je­lentkezni lehet a kirendeltség­vezetőnél, Szolnok, (Thököly út 79. (5297) A VT KOMMUNÁLIS ÜZEME felvételre keres mérlegképes vagy közgazdasági végzettséggel kontírozásban jártas munkatár­sat és út- vagy vízépítő tech­nikumi végzettséggel, gyakor­lattal rendelkező művezetőt. Jelentkezni lehet: a személyzeti és munkaügyi osztályvezetőnél, Szolnok, József A. út 85. szám alatt. (5233) Hirdetmények FELVÉTELI előkészítő tan­folyamok indulnak levelező úton! Kérjen tájékoztatót! Pallas Felvételi Előkészítő GM. 1364 Budapest 4. PL 126. (5360) ... A TISZAFÜREDI VT. VB. III. sz. GAMESZ felajánlja megvételre 1 db Ikarus 211 és 1 db Ikarus 255 típusú autóbuszát. Az autóbuszok forgalmi engedélyeinek érvé­nyessége lejárt, jelenleg használaton kívüliek. Érdek­lődni lehet: Tiszafüred, Vö­rös Hadsereg út 1. Telefon: 11-346 (5965) * * * ÜJDONSÁG! Újdonság! Csak a Top Travelnél! Vízumot Postán Szolgálat! Kérje, díjmentes tájékozta­tónkat! Top Travel Országos Víz’umszolgálat, 1124 Buda­pest, Lékai J. tér 9. Itt nem kell több reklám — Vízumot Postán! (6008) AZALFA AUTÓJAVÍTÓ VÁLLALAT felvételre keres (kapcsolt munkakörbe) gyakorlattal rendelkező tmk-vezető energetikus dolgozót. Bérezés megegyezés szerint. Tüzelőutalvánnyal rendelkezők FIGYELEM! 1989. évi dolgozó és nyugdíjas tüzelőutalványok beváltásának végső határideje szeptember 30. A TUZÉP telepeinken megfelelő készlettel várjuk vásárlóinkat

Next

/
Oldalképek
Tartalom