Néplap, 1989. szeptember (40. évfolyam, 207-232. szám)

1989-09-26 / 228. szám

1989. SZEPTEMBER 26. SZÓL A RÁDIÓ Szolnokról indultak Tegnap hajnaliban arra ébredtem, ihogy a Kossuth rádióban Kardos Ernő vi­tatkozik Stark Antal ál­lamtitkárral : hogyan lehet, hogy a Magyar Tudomá­nyos Akadémia minden elő­zetes ígéret ellenére nem küldött képviselőt a Mega- monv—Petőfi akció máso­dik nagy helyszíni vizsgála­tára Szibériáiba? Micsoda riporteri élmén}', irigyked­tem, Kardos Ernő bizonyo­san élete egyik nagy emlé­kének tartja majd, hogy ott, akkor, azért — ő kérdezett. És ezzel már el is indult az agyam, hiszen hajnali ötkor az ember még gondol­kozásképes, — ebben a mai, fejfájdítós életben is. Szol­nokról indultak — kellene egyszer írni egy sorozatot szolnokiakról, akik itt szü­lettek, vagy itt kezdték pá­lyájukat, s innen kerültek „magasabb polcra”, netán olyanra, amelyről megis­merte őket az ország. Nos, hosszú lenne a sorozat, ha az élet minden területén föl akarnék fedezni az egy­kori szolnokiakat, s meg­örökíteni őket a nem min­dig hálás utókornak. Erről én gyorsan le is beszéltem magam, — egy vidéki új­ságíró a napilap bűvöleté­ben erre nem képes — hi­szem, hogy nem azért, mert alkalmatlan rá, hanem a- zért, mert a lap minden nap megjelenik, s írni, írni rengeteget kell írni — nem lehet elvonulni hetkere, hó­napokra — kutatni, fölmér­ni, fölkeresni nagy témá­kat ... Azért gyorsan, csak a rá­dióról. Ha hiszik, ha nem, az 1953-lban megalapított szolnoki rádió mindig nagy nevelőiskola volt. Már az ötvenes évek végén adott embereket a központi rá­diónak, hogy csak a nem­rég nyugalombavonult Demcsák Katalin, s a Rádió és Televízióújság mostani főszerkesztő-helyettese, Párkány László nevét em­lítsem. Nem voltak azok könnyű idők — nem is egy­ből veték az elsők az akadá­lyokat. Demcsák először Miskolcira ment, Párkány Miskolcról jött — s csak a hatvanas évek végén talál­koztak Budapesten, ha jól emlékszem. A kezdetnél vi­szonylag könnyebb volt a hatvanas években Buda­pestre került rádiósok sor­sa. Ki emlékszik rá, hogy a sokat dícsért-szidott Va­sárnapi Űjság főszerkesztő­je, Győri Béla Szolnokon volt gyakornok? Ki tudja, hogy a Felurádió stábja egyidőben szinte csak szol­nokiak együttese volt — La- páth (Földvári) Géza, Ber­ta Béla, Pfeiffer Julianna, Pais Judit. Emlékszenek-e még arra a hihetetlen mun­kabírású fiatalemberre, aki most a Magyar Rádió egyik legkitűnőbb sportriportere? Itt is Vass István Zoltánnak hívták! És tudják-e hogy a hallgatók panaszos ügyeit szíwel-lélekkel fölkaroló, nagy munkabírású Kosa Ju­dit is náunk, Szolnokon ri- partereskedett évekig? Gondolom a nyolcvanas évek Szolnokról indult rádiósait már többen ismerik, ismer­hetik. Tizenhárom évig Szolnokon élt Forró Tamás, akit talán' nem is jogtala- nul-oktalanul, de jó érte­lemben a Magyar Rádió egyik fenegyerekeként em­legetnek? Szolnokon ismer­kedett a rádiózással az a Cseh Éva, aki most Békés megyéiből küldi érdekfeszítő tudósításait a krónika mű­sorainak. Itt nyert pályáza­ton státust először a gazda­ságpolitikus Merza Jenő. Innét került ki az új sze­gedi stúdió, fél stábja, Vágá­si, Megyeri, Boros, Kutas. És még egy szót se szóltam a múlt héten minden este ránk köszöntő Bayer Iloná­ról, a tévésről, s a többiek- ről, akik a szolnoki stúdió­ból a rádió után, vagy rög­tön a televízió megbecsült munkatársai lettek, úgy mint Peták István, Feuer András, Váczi Szabó Márta, Földvári Géza — aki mel­lesleg most moszkvai tudó­sító. Nem is olyan biztos, hogy Szolnok mindenben csak rossz példa lehet. Igaz, nem minden tőlünk távozott gondol örömmel, szeretettel ránk — dehát ebben ne­künk, az ittmaradó szolno­kiaknak is volt valami ré­szünk, nem? SJ j^ÍÉPLAP Talán végre elkészül Végre eltűnik az áll­ványzat a karcagi Gá­bor Áron Gimnázium és Egészségügyi 'Szak- középiskola épülete mell lől, s talán befejeződik a több, mint két éve tartó külső és belső fel­újítás. A tanárok és di­ákok reménykedve vár­ják, hogy a legújabb át­adási határidőt (októ­ber 15.) betartja a kivi­telező, a kunhegyesi Kunság Népe Tsz. Fotó: K. É. Megírta már az a hátit ? Rövid beszélgetés Nemere István íróval A Repülőtéri Helyőrségi Klub az idén új sorozatot in­dított a „Titkok nyomában” címmel. Repülő csészealjak, a gombvillám, hipnózis és egyéb rejtelmek szerepelnek programjukban. Szerdán Ne­mere István. író előadását hallhatták az érdeklődők. Az író alig tíz perccel há­rom előtt érkezett, s utána azonnali Indulást tervezett. Beszélgetésre alig maradt idő. — ön rendkívül termé­keny író. Ha jól tudom, ak­kor alkotásai tematikailag három csoportba sorolható­ak: fantasztikus könyvek kommandós regények — és bár a történetük az előbbi­ekhez hasonlóan kalandos — olyan művek, melyekben nem a kaland a fontos — ez csak háttérben szerepel —, hanem az örök emberi kap­csolatok alakulása, ezeknek gondolati síkra emelése. — Az utóbbit, nagyon fon­tosnak tartom. Sokan elfe­ledkeznek erről. A Hegy cí­mű regényem öt évig fiók­ban hevert, mert politikai­lag nem tartották aktuális­nak a megjelentetését. A vízlépcsőről pedig már 1978- ban elkészült egy művem, s csak nemrég jelenhetett meg. A tematikai csoporto­sítás különben nehéz. Min­dig akad néhány mű, amely semelyik zsákba sem fér be­le. Az írásaim többségére nézve mégis elfogadom ezt azzal kiegészítve, hogy ifjú­sági regényeket és a min­dennapi élettel, az egyszerű hétköznapokkal foglalkozó műveket, is írok. — Honnan a vonzódása a különleges emberekhez, tör­ténetekhez? Mi az eredeti foglalkozása? — Annak idején nem vet­tek fel egyetemre, így igazi foglalkozásom nincs. Tizen- valahány munkakörben dol­goztam. Voltam gépgyári se­gédmunkás, eladó, erdészeti csemete-ápoló, földmérő, boncsegéd, könyvtáros. For­dulatot jelentett életemben a nősülés, ennek következté­ben 6 évig Lengyelországban éltem. Dolgoztam idegenve­zetőként, nyelvtanárként és diplomáciai tolmácsként is. Hazatérve újra könyvtáros, majd mentőápoló, biztosítási ügynök lettem, és sok új­ságnál mint külsős dolgoz­tam. — Széleskörű érdeklődé­sét ez megmagyarázza. De vissza kell térnem a beszél­getésünk elejére: a termé­kenységre. Tudom, mire gondol. So­kan kérdezik tőlem, hogy megírtam-e már az e hetit? Nézze, én tulajdonképpen 1974 óta írok rendszeresen, azóta csak ezzel foglalkozom. 1979 óta 65 könyvem jelent meg. 1988-tól kezdve egyre több az új kiadó, és majd mindegyik kér tőlem egy könyvet az induláshoz, mert azt biztos sikernek tartja. A korábban megírt, otthon már feltorlódott könyvei­met. szinte egyszerre adják most ki. Tavaly 11, az idén eddig 16 könyvem jelent meg. Ez tényleg sok. De én egy héten hat napon keresz­tül reggeltől estig dolgozom, akkor is, ha születésnapom vagy éppen karácsony van. Nem járok szinte seho­vá. Ugyanannyi időt for­dítok egy-egy regény­re, mint más, csak ép­pen sokkai intenzivebben használom ki a perceket. — Tehát 3-4 hét alatt megír egy regényt. Anyag- gyűjtésre, előkészületekre mennyi időt szán? — Regényeknél erre alig van szükség, de az olyan könyveimhez, mint a Titkok könyvéhez, az Űj titkok könyvéhez és a nemsokára megjelenő Tények és talá- nyok-hoz sok precíz kutató­munka szükséges. Az ezek­ben leírtak tudományos ma­gyarázata még nem született meg, de létező dolgokról, je­lenségekről van szó, tehát ír­ni kell róluk. — Az irodalmi életben, az író-társadalomban hol jelöl­né ki a helyét? — Létezik ilyen ? Van iro­dalmi élet? A századelőn, a két világháború között le­het, hogy volt, de ma már nincs. Nem tartom magam a politizáló írók közé, és nem tartozom azok közé sem, akik poharazgatva be­szélgetnek az írásról. Az írás szerintem individuális tevé­kenység. — Így már érthető, hogy miért lakik Esztergomban, s nem az irodalmi élet centru­mában. Befejezésül enged­jen meg egy utolsó kérdést! ön rendkívül népszerű Ma­gyarországon, de ismerik-e a világ más pontjain? — Az úgynevezett szocia­lista táborban igen. Német, cseh; orosz sőt még lett nyelvre is fordították már írásaimat A Nyugat azonban — ez az igazság — telített az ilyen típusú írásokkal. Ez a jövő kérdése. — Sok sikert hozzá! Kö­szönöm a beszélgetést. Budai Mátyás MŰSOROK I I Rádió I SZOLNOKI STÜDIÖ: 17.00—18.30: Alföldi magazin. Szerkesztő: Korim Éva. (A tartalomból: Hírek. — 17.15: Zenés perceik. Slágerantikvári- uim. — 17.30: Tini-tanoda. Ka­tedrán innen és túl. — 17.50: Zeneturmix. — 18.00: ^Alföldi krónika. Hírek, tudósítások, ri­portok — Az Országgyűlésről jelentjük — Tanácsülés Szolno­kon — ÉDOSZ-küidöttértekezlet- rői jelentjük — Lapelőzetes — Hírösszefoglaló.) KOSSUTH: 8.20: Tér-idő. — 8.50: Külpoli­tikai figyelő. — 9.00: Napköz­ben. — 11.05: Postabontás. — 11.29: Gyökér és vadvirág. — 12.45: Világhírlap. — 13.00: Klasszikusok délidőben. —1114.05: Poggyász. — 14.35: Dzsesszme­lódiák. — 14.55: ,,Boldog, ki asz- szonyt bír . . — 15.00: „Ez­redforduló”. — 15.40: Avsenik­művek. — 16.00: Tizenhat óra. — 16.15: Muzsikáló természet1.— 16.20: „Kerek istenfája. szép tizenkét ága ...” — 17.00: A véges végtelen. — 17.30: A Sza­bó család. — 18.05: Láttuk, hal­lottuk, olvastuk ... — 18.30: Esti magazin. — 19.30: Sportvi­lág. — 19.40: Hol volt, hol nem volt. — 19.50: Beszélni nehéz. — 20.00: Lakáshelyzetek. — 20.30: „Muzsikának szép a hangja”. — 20.57: Vers és dal a várban. — 21-43: Kodály-kórusok. — 22.00: Hírvilág. — 22.30: Kör­mendi. Klára zongorázik. —Kb. 23.30: Szimfonikus miniatűrök. PETŐFI: >8.05: Rivaldafényben: A Pink Floyd együttes. — 9.05: Tár­salgó. — 10.05: Operettkedvelők - nek. — 11.05: Kapaszkodó. — 11.40: Ki kopog? — 12.10: Asz­tali muzsika. — 13.05: Popzene sztereóban. — 14.30: Lepies Györgynek hívják. — 15.05: Csúcsforgalom. — 17.05: „Kata- posta”. — 17.30: Kamasz-panasz. — 18.30: Pop-regiszter. — 19.05: Talpalávaló. 19.30: Daráló. 20-00: Sport. 20.20: „Az én apukám olyan híres bohóc volt”. — 20.50: Könnyűzene. — 21.05: Magyar- ország és az európai egység. — 21.20: „Nóta-só”. — 22.20: A ré­gi magyar irodalomról — kez­dőknek. — 23.10: Sporthíradó. — 23.20: A dzsessz története. — 24.00—0.14: Fahrbaóh: Régi ma­gyar takarodó. BARTÓK: 9.08: A Prágai Rádió énekka­rának hangversenye. — 10.11: A szerecsenek. 10.36: Zenekari mu­zsika. 12.05: Zeneművek hárfára. Ü2.33: Operaáriák. 113.00: Mese a reménység — 13.55: szimfonikus zene. — 14.15: Szimfonikus ze­ne. — 15.19: Purcell: 122. zsol­tár. — 15.30: Zenei Tükör. — 16.05: Montreux—Vevey-i Feszti­vál 1988. — 17.13: Három Vival- di-concerto. — 17.43: Schön­berg-hangverseny. — 18.30: Szerbhorvát nyelvű nemzetisé­gi műsor. — 19.05: Német nyel­vű nemzetiségi műsor. — 18.36: Haydn: A megjutalmazott hű­ség. — 22.25: Könnyűzene CD-n. — 23.15: Heidegger, német filo­zófus. — 23.45: A Hamburgi Monteverdi Kórus énekel. 1 Televízió I 1. MŰSOR: 8.15: Tévétoma nyugdíjasok­nak. — 8.26: Hármas csatorna. Az idő. IV/3. rész. — 9.05: Kép­újság. — 9.16: Panoráma. Vi­lágpolitika percről percre — ism. — 9.55: Az Országházból je­lentjük . . . Tudósítás az Or­szággyűlés szeptemberi üléssza­káról. — 16.45: Hírek. —16.50: Pannon Krónika. A pécsi kör­zeti stúdió híradó műsora. Dél- dunántúli hírek, információk, események. — 17.00: Nachrich­ten — Hírek német nyelven. A pécsi körzeti stúdió műsora. — 17.05: Nas ekran. A pécsi kör­zeti stúdió szerbhorvát nyelvű nemzetiségi magazinja. — 17.35: RTV Közönségszolgálat. — 17.40: Szám-adás. Gazdasági negyed­óra. — 17.55: Reklám. — 18.05: Nők a pult mögött. Csehszlo­vák tévéfilmsorozat XII'4. rész: Április. A raktáros szerelme •— ism1. — T9.05: Reklám. — 19.10: Esti mese. Mirr-Murr. Pingvin­nek hűtőszekrény. Magyar báb­film. — 19.20: Reklám. —19.30: Híradó. — 20.00: Reklám. — 20.05: A korona ékköve. Angol tévéfilmsorozat XIV/5. rész: Az ezred ezüstkészlete. — 20.55: Reklám. — 21.00: Az Ország­házból jelentjük . . . összefogla­ló az Országgyűlés mai nap­járól. — 21.30: stúdió ’89. A Televízió kulturális hetilapja. — 22.15: Menekülés az életbe. Do- kumentumfilm-sorozat V/3. rész. — 22.55: Híradó 3. 2. MŰSOR: Tv2 Radványi Dorottyával és Rózsa Péterrel. — 17.00: Képúj­ság. — 17.15: Tv2. — Benne: Reklám — Riportok — Időjá­rás — Zene — Teledoktor. Or­vosi tanácsok. Kontaktlencse. — 17.45: Mozailk. Telefonos já­ték. — 18.00: Telesport. —18.25: Gyerekeknek! Alvin és a mó­kusok. Amerikai rajzfilmsoro­zat. 1. Polgárőr-mókusok. 2. A kicsattanó egészség. — '18.48: Tv2. — 19.00: Korlátolt felelős­ségű társaság. Csehszlovák té- véfilm. — 20.04: Tv2. — Benne: HAT ASZ. A NÍVÓ KFT. és a Rákóczi hanglemezkiadó és me­nedzseriroda közös műsora. — 20.30; Mesél a filmhíradó. — 21.00: Híradó 2. — 21.20: Tv2. — 21.30: Bűvészparádé. Ameri­kai bűvészfilm. — 21.55: Tv2. — 22.00: szimultán. — Kb. 22.45: Tv2. Napzárta. MOSZKVA: 4.30: 120' perc. — 6.30: Maria asszony. — 7.55: Népzene Ki- sinyovból. — 8.25: Gyermekek órája. — 13.35: Film a moszk­vai állami orosz kamarakórus­ról. — 14.25: Dokumentumfilm. — 15.05: Impulzus. — 15.50: Raizfilm. — 15.55: ökológia ha­tárok nélkül. — 16.45: Mi tör­tént a nagyvilágban? — 17.00: Tizenhat év alatt és azon túl. — 17.45: Rajzfilm. — 18.00: Iro­dalmi-művészeti videocsatorna 1. — 19.00: Híradó. — 19.40: A nap interjúja. — 19.50: Videocsator- na 2. — 20.50: Hírek. — 21.05: Videocsatorna 3. — 22.00: Kü­lönös emberek. — 23.37: Hírek. — 23.42: sport. — 0.12: Ballada a szerelemről. SZLOVÁK: 16.40: Találkozás Pekinggel — Dokuimentuimfilm. — 16.55: A nap percei. — 17.10: A pozso­nyi nemzetközi tv-fesztivál mű­sorából. — 18.50: Kelet-szlová­kiai magazin. — 19.10: Torna. — 19.30: Híradó. — 20.00: Fiata­lok tv-klubja. — 21.30: Híradó. — 22.00: Világhíradó. — 22.15: A híd alatt — kínai film. ÜJVIDÉK: 16.25: Műsorismertetés — ma­gyarul. — 16.30: Tv-napló — magyarul. — 16.40: Reklám. — 16.45: Művelődési műsor. — 17.15: Tv-napló. — 17.35: Gyer­mekműsor. — 18.05: Ma. teg­nao, holnap — ruszin nyelvű műsor. — 18.30: Fenntartott idő. — 19.00: Ma: tájékoztató blokk. — 19.15: Rajzfilm. — 19.25: Rek­lám. — 19.30: Tv-napló — ma­gyarul. — 19.55: Reklám. — 20.00: Lottóhúzás. — 20.05: Tv- film. — 21.35: Tv-napló. — 21.55: Filmest. — 0.25: Műsor­zárás. BUKAREST: 19.00: Híradó. — 19.25: Éljünk és dolgozzunk. — 19.45: A pártkongresszus dokumentumai­nak vitája. — 20.05: Kiemelt programok az iparban. — 20.25: Tévé-Színház: Dorina Badescu: A fréziák nem virágoznak júli­usban. — 21.25: A haza szép­ségei. — 21.50: Híradó. SKY: 6.30; Üzleti hírek. — 7.00: DJ Kát Show. Gyermekműsor. — 9.30: Panel Pót Pourri. Játé­kos show. — 11.00: Sullivanéfc. Film. — 11.30: Sky-krónika. — 12.36: Gond-fórum. — 13.00: Egy másik világ. Amerikai film. — 13.55: Közkórház. Film. —14.50: Változó világ. Film. — 15.45: Szeretni. Film. — 16.15: Fiatal orvosok. Film. — 17.00: Visz­szaszámlálás. — 18.00: Euro­sport. SUPER: 7.00: Hírek. — 7.05: Időjárás. — 7.09: Üzleti hírek. — 7.36: Hírek, időjárás. — 7.39: Üzleti hírek. 8.00: Időjárás. 8.02: Egy­veleg. — 15.30: Nino Firetto zenés műsora. — 16.30: Forró drót. — 18.30: Európa rockja. — 19.30: The Lloyd Bridges Show. Film. — 20.00: sport. — 21.50: Vi­lághíradó. — 22.00: Sport, 23.00: Egyveleg. — 24.00: Hírék, időjárás, majd Egyveleg. TV 5: 16.05: Hírek. — 16.10: Üj Világ. — 17.10: Esély a da­loknak. Varieté. — 17.30: Kony­hatitkok. — 18.00: Számok és betűk. — 18.30: Pihenőidő. — 19.00: Horgász-vadász magazin. — 19.30: Hírek, időjárás. — 19.40: Csillogó Dapiros. — 20.00: Jelenidő. Dokumentumműsor. — 21.00: sportmagazin. — 22.00: Tv-híradó. — 22.25: Időiárás. — 29.30; Az évszázad menete. — 0.30: Kerevet. — 1.00: Műsor­zárás,

Next

/
Oldalképek
Tartalom