Néplap, 1989. augusztus (40. évfolyam, 178-206. szám)

1989-08-01 / 178. szám

I VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ára: 4.30 Ft. Kína, kontra Vietnam Kambodzsa értekezlet Párizsban A inemezét|közi Kambod­zsa értekezlet második nap­ján Párizsban a kínai és a vietnami külügyminiszter beszéde újból kidomborítot­ta a kambodzsai probléma politikai rendezése útjában álló komoly ákadályolkat. A kambodzsai helyzet két fő külső érdökeltje áll a hata­lomért vetélkedő kambod­zsai politikai erők mögött, s ennek megfelelően aiz át­meneti időszakra vonatko­zó elképzeléseik lényegesen eltérnék egymástól. Csien Csi-csen kínai küt- ülgymiiniszter felszólalásá­ban Norodom Szihanuk her­ceget és a mögötte álló el­lenzéki koalíciót és megol­dási elképzeléseiket támo­gatta. Más szóval a prob­léma veleje Peking sizerimt a vietnami beavatkozás. Ki­fejtette, hogy a vietnami csapatok kivonásának ellen­őrzéséhez és az átmeneti időszak békéjének biztosí­tásához nem elég nemzetkö­(Folytatás a 2. oldalon) Csehszlovákiából, Magyarországból, Lengyelországból és az NDK-ból Menetrendszerint halad a szovjet csapatok kivonása Menetrend szerint halad a szovjet csapatok kivonása a szövetséges országokból — közölte hétfőn Moszkvában Bronyiszlav Omelicsev ve­zérezredes. A szovjet fegy­veres erők vezérkari első helyettes vezérkari főnöke a TASZSZ tudósítójának nyi­latkozott. Elmondta, hogy augusztus elsejéig közel 21 ezer kato­nát vontak ki Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelor­szág, és az NDK területé­ről. Ezzel egyidőben kivon­tak 3100 harckocsit, 383 tü­zérségi fegyvert, valamint 81 repülőgépet. — A csapatkivonásról ho­zott egyoldalú döntés a Szovjetunió jóakaratát bizo­nyítja, és elősegíti a nem­zetközi feszültség enyhítését — mutatott rá Omelicsev. Hangsúlyozta, hogy a Cseh­szlovákiából, Magyarország­ról. Lengyelországból és az NDK-ból való csapatkivo­nást a különböző országok katonai szakértői, valamint a társadalmi bizottságok képviselői is figyelemmel követhettél,. A szovjet csapatok kivo­nását az idén a korábban kidolgozott menetrend sze­rint folytatják — mondotta Omelicsev. Szovjet és kínai részről megállapodtak abban, hogy novemberben Moszkvában tárgyalóasztalhoz ülnek a kínai—szovjet határnál ál- lomásoztatott csapatok lét­számának csökkentése ügyé­ben. A TASZSZ jalenitése sze­rint énről Eduard Sevaird- madize szovjet és Csien Csú­csén kínai külügyminiszter vasárnapi Párizsiban lezaj­lott itajiáilkozójáin egyeztek meg. Mindkét poJiitilkus a Kam- bodzsa-konfrencia megnyi­tására érkezett Párizsba. Külkereskedelmi megbízott a megyében Érdeklődés van, változás kevés ♦ Nem nőtt az önállóan „külkereskedők” száma Az ország külkereskedel­mében egyre több változás figyelhető meg, amelyek serkenteni igyékeznek a konvertibilis exportot, az eladható termékek gyártá­sát, előállítását. Másfél éve már, hogy — igaz szigorú feltételek mellett — bárki alanyi jogon folytathat kül­kereskedelmi tevékenységet, az idén március 1-jétől pe­dig az exporthoz szükséges importalkatrészeket is be­hozhatják a gazdálkodók. A Kereskedelmi Miniszté­rium a többi megyéhez ha­sonlóan a közlönyökön kí­vül saját emberein keresztül is tájékoztatja az exportle­hetőségek és feltételek iránt érdéklődőket. Szabó Lajos, Szolnok me­gyei külkereskedelmi meg­bízott kérdésemre, hogy mennyit változott a megye külkereskedelme az uitóbbi időben, és mennyiben se­gítheti a képviselet az ex­port fokozását, elmondta, hogy a nagy érdeklődés el­lenére aiz elmozdulás cse­kélynek mondható. A me­gyében alanyi jogon öt nagyvállalat és szövetkezet végez külkereskedelmi tevé­kenységet, az utóbbi időben csak az újonnan — külföldi tőke bevonásával — ailakült vegyes vállalatokkal bővült a kör. A magánszemélyek és a fennmaradó vállalatok — már amelyik exportál — to­vábbra is a inagymúltú profi külkereskedő cégekkel tar­tanak kapcsolatot. Pedig a jövő útját, tőzs­decikkek és tömegáruk ex­portját kivéve, az önálló külkereskedés jelentheti. Annak, hogy erre még 'nincs igény oka, hogy hiányoznak a megyében a személyi fel­tételek, kevés például a külkereskedelmi szakjogász és kevés a jól eladható áru. Az utóbbi időben főleg mezőgazdasági termékeket kínálnak külpiaci értékesí­tésre a termelők, az iparban az ,4'gazi” szerkezetváltás — kevés kivételtől eltekint­ve — még várat magára. A tényleges külkereske­delmi munkán, az igények begyűjtésén, továbbításán, az árük kiajánlásán kívül a külkereskedelmi megbí­zott munkájának nagy ré­szét tájékoztatás és tanács­adás teszi ki. Itt informá­lódhatnak az érdeklődők a minisztérium, a külkeres­kedelmi cégék munkája, a jogszabályok és értelme­zéseik iránt, de segítséget kaphatnak abban is, mire ügyeljenek egy-egy szerző­dés megkötésekor. Az or­szág Budapesit-cenitrikussága közismert, így érthető, hogy a külkereskedelmi megbízott „kicsiben” ugyanazt a mun­kát végzi minit a miniszté­rium, hogy egyre többen ke­resik fél. Azokat az infor­mációkat, amelyeket a mi­nisztériumban 4—5 helyet végigjárva szerezhetne meg, vagy az erre szakosodott vállalkozásoknál több ezer fo­rintot fizethetne értük, itt egy helyen ingyen, napra­készen hozzájuthatnak a cégek. Bár a munka hasz­nosságát forintban lemérni nehezen lehet, egyre több — a visszajelzések szerint — az így létrejött üzlet. Ezen kí­vül főleg a vállalkozóknak, vállalati szakembereknek előadásokat, tanfolyamokat is szerveznek, melyeken ké­pesítést is szerezhetnek. Így például a közeljövőben Kecskeméten indul egy kö­zépfokú bonyolítói tanfo­lyam, azt követően Szegeden az exportpályázati rend­szer továbbfejlesztéséről hallhatnak tájékoztatást az érdeklődők. Szeptember elsejétől bő­vül a feladat — és a jogkö­rük a megyei megbízottak­nak, várhatóan ezután már náluk lehet bejegyeztetni, azt hogy valaki önálló kül­kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, VOSZ—SZOT Szociálpalitikai kedvezmények a magán vállalknzéknál Programtervezet a foglalkoztatási körülmények számbavételére Az utóbbi napok SZOT kontra VOSZ vitája után a két érdekképviseleti szerve­zet között hétfőn tárgyalások kezdődtek .Mint ismeretes, a Vállalkozók Országos Szö­vetsége tiltakozott a SZOT július 20-ai felhívása ellen, amelyben a Szakszervezetek Országos Tanácsa arra szó­lította fel a szakszervezete­ket, hogy fogjanak össze a magánmunkáltatóknál dol­gozók érdekeinek védelmé­ben. (Mintegy figyelmen kívül hagyva azt, hogy léte­zik az érdekeiket képviselő szervezet.) A VOSZ, illetőleg annak nevében Palotás Já­nos elnök nehezményezte azt is, hogy a SZOT minden korábbi közeledési szándé­(Folytatás a 2. oldalon) A környéken lakók régi vágya fog rövidesen teljesülni, ugyanis jól halad a közlekedési lámpák szerelése Szol­nokon, a Csanádi körút, Tanácsköztársaság út és a Má­tyás király űt kereszteződésében. A munkát a közúti igazgatóság és a városi tanács szakemberei végzik. Fotó: Mészáros Amerikából Budapestre Környezetvédelmi delegáció érkezett fél 5 millliüó dollárnál támo­gatná. Az USA-beli delegáció vezetője a program szerint hollinap találkozik Vairga MikLóssal, a Környezetvé­delmi és Vízgazdiáfllkodási Mimiisatári um iá|;i!lamitiflkárá- vail, hogy a 'létesítendő kör­nyezetvédelmi Iközponít fel­adatkörét meghatározzák. Az amerikai delegáció ter­vei ben szerepéi mindemel­lett tudományos, műszaki egyezmények megkötésének élőkészí'tése is. ABÁDSZALÓKON Uj üdülőterületet jelölnek ki A Tisza-tóhoz látogatók ezrei 'és az abádszalóki épít­kezések száma is egyértel­műen bizonyítja a környék változatlan népszerűségét. Egyre többen vannak olya­nok, akik hosszabb itt-itar- tózkodásra szeretnének 'be­rendezkedni. A déli üdülő­körzetben már minden tel­ket kiosztottak, a nagy ér­deklődésre tekintettel más irányban kell terjeszked­ni. Ezért az úgynevezett északi üdülőterület kialakí­tását tervezik. Az Abádsza- Jökn Nagyközségi Közös Ta­nács az idén 45 -hétvégi házra adott ki építési en­gedélyt, de már eddig is 110 újabb kérelem érkezett hozzájuk. Igencsak meg­nőtt a hatóság munkája, ugyanis 1988. márciusától megduplázódott a nyaraló- ós iakóházépítikezésekkel kapcsolatos ügyek száma. A nagyközség nem épül­het tovább anélkül, hogy ne készülne el az új szennyviz­ei vezető-irendszer. Jelenleg a beruházásra benyújtott pályázatok elbírálásánál tartanak. A munkákat szeptember elsején szeret­nék elkezdeni. Az OTP-hi- iteil változása miatt a lakos­ságnak ez igen nagy terhet jelent, ugyanis a 35 ezer fo­rint érdekeltségi hozzájáru­lást ~li5 év helyett 10 év alatt kell befizetni. Az üdülőhelyeken sajnos szinte elkerülhetetlen az en­gedély nélkül1 épült árusító- paviilonok megjelenése. Nem kivétel ez alól Abádszaiók sem. Ha nem is tömegesen, de itt is előfordul a tanács műszaki csoportjának hoz­zájárulása nélkül megkez­dett bővítés és építés. Az engedélyeket azért kelllett megtagadni — ha egyálta­lán kérték —, mert a jelen­legi szennyvízrendszer * ka­pacitását nem lehet tovább növelni,. Országos reformkori találkozó Előkészítő tanácskozás Július 28-án a reformkorok öszejövetélükön határoztak az országos találkozó idő­pontjáról, céljáról, a lebo­nyolítás és a delegálás mód­járól. Megegyezésük értel­mében a szeptember 2—3-án megtartandó munkaértekez­let résztvevői lehetőleg már 1-jén gyülekeznének. A ta­lálkozó főbb céljait a politi­kai akcióegység megteremté­sében és egyben a program­előkészítésben jelölték meg. A kilenctagú előkészítő bi­zottság eddigi tevékenységét jóváhagyva, tekintettel a fel­adat nagyságára, és a végre­hajtás sikere érdekében egyetértettek azzal, hogy a munkába további kilenc vi­déki tagot is bevonjanak. Űj összetételében először au­gusztus 12-én délelőtt, ül össze az előkészítő bizott­ság. Meghatározták a szep­temberi országos találkozó küldötteinek létszámát is. Eszerint valamennyi re­formkor és reformalapszer- vezet delegál egy küldöttet, akik hozzávetőleg kétszázan lesznek .további 10-10 főt tetszés szerinti módon válasz­tanak a megyék, míg Buda­pestet 46-an képviselik. 11 tudománycsinálás gyerekességeiről-'Levelek a Hazából a Honba 4. oldalon Polgári termelésre térnek át a Fegyver» és Gázkészülék Gyárban Katonai költségvetés visszafogása, a megrendelések csökkentése mintegy tíz hazai vállalatot érint. A Fegyver- és Gázkészülék Gyár a változásra gyorsan reagálva, felsza­baduló kapacitásait a polgári termelésre állította át, elke­rülve ezzel a válsághelyzetet. A gázkonvektorok, cirkogejzí- rek, s más gázkészülékek országszerte keresett termékek, s' több nyugalt-európai országba exportálnak belőlük. Képünkön gázkonvektorokat szerelnek össze, illetve ve­zérlőegységet készítenek. MTI-fotó: Pataky Zsolt Égi egzámeii Riportunk a 3. oldalon Tizenkét tagú amerikai körniyejzetvéfciehTiii délegáaió érkezett szombaton Buda­pestre. Peter Jon de Vos, |aiz amerikai Ikiülliüigymiiniisia- Iténium csoportfőnöke veze­tésével. Az előzményekhez (tarto­zik, .hogy Bush amerikai el­nök magyarországi láto­gatása idején közép- és .ke­let-európai környezetvédél- ,mi központ létrehozását kezdeményezte Budapesten. Az alapítást az amerikai

Next

/
Oldalképek
Tartalom