Szolnok Megyei Néplap, 1989. április (40. évfolyam, 77-99. szám)

1989-04-02 / 78. szám

Maaazkfí Uj város a Tisza pariján Bármennyire hihetetlen­nek tűnik, ebben a városban nincs egyetlenegy ötven évesnél idősebb ház, de még középület se. S ha ennél is hihetetlenebb: ebben a vá­rosban nincs egyetlen ötven­hatvan éves ember, akinek szülőhelyéül Martfű szere­pelne személyi igazolványá­ban. Az, hogy a negyven, harminc, húsz, tízévesek meg a napjainkban született gye­rekeket se anyakönyvezik Martfűn, már a jelenkor té­nye, s ez hiba! Még nincs egy hónapja, hogy Martfű nagyközség ta­nácsa ünnepi ülésen örven­dezett a Népköztársaság El­nöki Tanácsa döntésének: várossá nyilvánította a most nyolcezer-százkilencven lel­kes nagyközséget. Kis go- gonoszkodással lehetne mon­dani : ugyan, épp a magyar sajtó jóvoltából rég az már. Hányszor leírtuk mi is; „Martfű, a cipőváros”... Mert sokáig az volt. A negyvenes évek elején épült ott „a” gyár, a Tisza mart­fűi partján. A harmincas évek végén vette meg két uraságtól Bata, a csehszlo­vákiai cipőmágnás. (Jó üz­letet sejtett a magyarorszá­gi gyáralapításban bizonyo­san, hiszen olyan tervei vol­Kozma Imre városi tanács­elnök: a város tanácsa már­cius végén döntött. Létre­hozta az igazgatási-intéz­ményirányítási, a terv- és pénzügyi és a műszaki-fej­lesztési osztályt. A tanácsi dolgozók közül (összesen hu­szonhármán vannak) tizen­egy felsőfokú végzettségű. taik, amelyről a legöregebb martfűiek még mindig meg­hatódva beszélnek. Gyorsva­súttal akarta összekötni Szolnokkal, kis repülőteret akart építeni a szolnoki út bal oldalán, s igazi várost a jobb oldali, mostani lakóte­lepi részen. El is kezdte. Az első emeletes, kényelmes, munikásházak még csehszlo­vák tervek alapján készül­tek. És bármennyire is sok idő telt el azóta, néhány ilyen házban még azok töl­tik nyugdíjas éveiket, akiket Bata az érsekújvári gyárá­ban alkalmazott először s tanított szakmára. És szin­te a gyáralapítással egyidő- ben Martfűn is gondja volt rá, hogy megalapítsa az úgynevezett munkaisko­lát)... Ami a gyáralapítás óta történt a település életében, mindennél fontosabb. A te­lepülés a gyár államosítása után, 1950-ben vált ki Tisza- földvár közigazgatási ható­ságából. Akkor önálló köz­ség lett. 1970-ben, tehát húsz év múlva már nagyközség, s nem telt el újabb húsz év a városi rang megszerzéséig. Kozma Imre városi ta­nácselnök sorolja: 2450 la­kás van ma a városban. Ér­dekes a megoszlásuk. A vá­rost manapság három kör­zetként ismerik. Az első, az Ófalu. Ez a vasútvonal lezár­ta terület a családi házak vidéke. Az évtizedek alatt messzire nyújtózott új meg új utcákat nyitottak, szinte házsorok nőnek ki évről év­re az egykori termőföldek­ből. A második körzet, a négyszáznegyvenkettes út déli oldala már valamivel A Szabó Pál utca: a Mezőhék felé vezető út szomszédságá­ban csupa új családi ház magasodik Maczó László, a Tisza Cipőgyár vezérigazgatója: Nyitottak vagyunk mindenre, még arra is, hogy több mint negyedszázada munkánkat jól segítő üzemi lapunkat kinyissuk a vá­rosra goznak a „legszélső” földe­ken is házépítők. Angyal József tanár úr öt éve nyugdíjas már, de most se máshol, a Martos Flóra Általános Iskola 5. c. osztá­lyos tanulói körében talál­tam, technikaórán. Kozma Imre tanácselnök azt mond­ta, ő a harmincöt tanácstag ■közül a legidősebb. A ta­nár úr nem tagadja, öt éve már, hogy nyugdíjas, de nem a tanácsi munkából. A tanácstagságot szereti, s ő mindig adni akar a telepü­lésnek. Sorsa példázza az őslakókét, s magyarázat a lokálpatriotizmusra is. 1943- ban jelentkezett a Tisza Ci­pőgyárban, miután Török- szentmiklóson cipész és csiz­madia segédlevelet szerzett. Harmincöt éves korában gyári munkásként kezdett tanulni, s negyvenegy éves volt, amikor fölvették a mű­egyetem villamosmérnöki karára. 1963 óta tanára, ok­tatója. Martfű legfiatalabb polgárainak. Miközben személyautók sokasága is jellemzi a tele­pülést, nemcsak az új házak — nincs a városban benzin­kút! Miközben itt még min­dig jellemző a házasságköté­sek, családalapítások nagy száma, következésképp gya­kori a gyermekáldás is — nincs mentőállomása a vá­rosnak. S bár van központi orvosi rendelő még fogá­szat, a gyermekorvos Tisza- földivárról jár át. S a „cso­dapalotában” a művelődési központban az igazgató feje azért fái, mert kuncog a krajcár a kevés számú dol­gozók bérére is... Ilyenkor tavasszal gyönyö­rű a Tisza martfűi partja. Harsogó zöld színbe öltöz­nek a fák, " bokrok, szín­pompás ruhát öltenek a gon­dozott parkok, sétányok s a kertek is. Bámulatosan szép a városkép. 1989. március 1-jei hatály- lyal a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa Martfű nagyközséget várossá nyilvá­nította. örül a jelenkor, s emberei úgy akarnak dol­gozni, hogy utódaik is sze­ressék kisvárosukat. Sóskúti Júlia Nem tudom, Martfű med­dig lesz Szolnok megye lé- lekszámban legkisebb városa. Jó reményekkel tölt el, hogy itt még mindig és állandóan kell a bölcsőde, az óvoda, s lassan a két hatalmas ál.ta­Az aranyeső idei szirmait bontogatja: a gyári lakótelepen ez a szépen felújított ház az elsők közül való a település történetében — még Bata építtette munkásainak Fotó: Nagy Zsolt A Tiszaföldvár és Vidéke Áfész ruházati boltja: Czene Im- réné boltvezető és munkatársai havi három-négymilliós forgalmat bonyolítanak a ’88 őszén nyílt boltban nyolcszáz olvasója van a könyvtárnak. És nem tudom összeszámolni hány klubja, köre! Most a legnépszerűbb a számítástechnikai klub. De már tízéves a női kar, mű­ködik gyermek néptánccso­port és gyermekszínpad, vannak díszítők, bélyeggyűj­tők, zenészek, s igen látoga­tottak a nyelvtanfolyamok. A művelődési évadot külön­ben minden évben a suszter­bál nyitja Ezek után jön a sportolók, a sörösök, az ola­josok, a fiatalok mulatsága. Mindez érthető, nemcsak Martfűnek, hanem a kör­nyék 30 kilométeres suga­rának is ez az egyetlen ilyen intézménye. lános iskola is szűknek bi­zonyul. S hogy el ne felejt­sem, mert kár lenne, bogy országos beiskolázási hatás­körrel itt működik a cipő­ipari szakmunkásképző és szakközépiskola is. Hogy a iváros mindhárom körzeté­ben most ezen a tavaszon is épülnek új otthonok, az Ófa­luban elkészült a nyílegye­nes Szabó Pál utca, nincs már egy foghíjas telep se, a második körzetben negyven lakást alapoz az Állami Épí­tőipari Vállalat, hogy dol­változatosabb. Szövetkezeti lakóházak, többemeletes épületek állnak a Tisza Ci­pőgyárhoz legközelebb eső részen. Mögöttük bújnak meg a családi házak utcái. Itt már általános iskolák emeletes épületei is maga­sodnak, s ide költözött a pos­ta s a különféle üzletek so­ra is. Nehezen tudna az em­ber ítéletet mondani, hol szebbek, nagyobbak a csalá­di házak. Az Ófalui első kör­zetben vagy a másodikban. A harmadik körzet a cipő- gyári és az új tisza-parti la­kótelep. A nyolcvanötös ál­talános rendezési terv ezt a körzetet se óvta meg a fej­lesztéstől. Változatlanul le­hetőség van itt is az építés­re. Ezt igazolják a tévérelé­állomás szomszédságában fölhúzott villaszerű házak. Martfű, 1989. De bizonyít;a a fejlesztés le­hetőségét a Tiszaföldvár és Vidéke Általános Fogyasztá­si Szövetkezet tavaly őszön befejezett beruházása, ami­kor is végre Martfű korsze­rű ruházati áruházat kapott. Érdekes az ellátásban részt­vevők megoszlása. Élelmi­szerrel, hússal nemcsak az Élelmiszer Kereskedelmi Vállalat, hanem a tiszaföld- vári áfész, a Tiszaföldvári Lenin Tsz, a Mezőhéki Tán­csics Termelőszövetkezet lát­ja el a várost. Vendéglátás­ban a Jász-Nagykun Ven­déglátó Vállalat mellett a gyári konyhán kívül is . ott van a Duna-vidéki Vendég­látó Vállalat, a tiszaföldvá­ri áfész, a héki Táncsics Tsz és a Tiszaföldvári Le­nin Termelőszövetkezet. Ér­dekes a nagyvállalati kezde­ményezés. A gyártelepen gyönyörű mintaboltja van a Tisza Cipőgyárnak. Az út másik oldalán a kettes kör­zetben lassan húsz éve meg­települt egy szerény minta­bolttal a Május 1. Ruhagyár. És több üzletet működtet az Ideál Kereskedelmi Válla­lat, s lassan se szeri, se szá­ma az ilyen-olyan kis ma- gánkereskedésnek. S miközben mindez a te­lepülés életében végbement, történt más is Martfűn. Vi­lágra szóló változás! A Ti­sza Cipőgyár már sok éve nem az egyetlen ipari üzem. Szolnokról haladva, alig el­hagyva Rákócziújfalut, a bal oldalon áll az Első Magyar Szövetkezeti Sörgyár s szom­szédságában a szolnoki és a kengyeli út találkozásának szögében a Növényolajgyár! Maczó László, a Tisza Ci­pőgyár vezérigazgatója ama ritka emberek közé tartozik, aki első munkahelyének mondhatja a gyárat, ö szeb­ben fogalmaz: „1957 óta va­gyok itthon Martfűn. Har­minckét év: Én ilyen hűsé­ges fajta vagyok. És terveim között még csak nem is sze­repelt, eszembe se jutott, hogy elhagyom valami­kor”... A vezérigazgatói szobában egy egész falat foglal el a gyönyörű poszter. Rajta nem más, mint színes légifelvétel a városról, majdnem azt mondtam, a cipővárosról. Egyáltalán nem véletlenül van ez így. Maczó László elődei sokszor indignálódva, vagy büszkén haragosan, vagy szomorúan, de kijelen­tették az évtizedek során: „Aki itt gyárigazgató, az egyben tanácselnök is, meg minden!” Maczó Lászlótól még nem hallottam ezt, de most " várossá válás első napjaiban azt mondja: — Mi nem ragaszkodunk a múlt időkben megszerzett privilégiumokhoz. Azt mond­juk, meg kell osztani az örömöt és a gondot is. Kö­vetkezésképp, a terheket is, mindenki járuljon tehetsé­géhez mérten a település további fejlesztéséhez. És kapjon nagyobb szerepet, de felelősséget is a tanács. Mi az első lépéseket épp a kö­zelmúltban megtettük ezért. Átadtuk a tanácsnak keze­lésre a bölcsődét és száz vál­lalati bérlakásunkat. Nem jó szívből, meggondolásból. Azt mondtuk, már ezután ezekkel gazdálkodjék a vá­rosi tanács, tartsa nyilván és elégítse ki a szociális jelle­gű lakásigényeket. Császár János, a Növény­olajgyár igazgatója is kész­séges az összefogásra. 1985 óta különben ő képviseli Martfű lakosságát a Szol­nok Megyei Tanácsban. Résztvevője, alakítója a he­lyi .tanácsi munkának ás. Megértette — bár korábban Ilyen tapasztalata nem volt —, hogy a vidéki iparválla­latoknak nemcsak dolgozóik munkáját kell irányítaniuk, hanem részt kell venniük életkörülményeik javításá­ban is. 1975 óta, mióta a Nö­vényolaj gyár fölépült, Mart­fűvel és a környező közsé­gekkel kialakult a Növény­olajgyár együttműködése, öltszáznegyven dolgozójából kétszáz él Martfűn, s e két­száz érdekében különféle megállapodások szeriint dol­goznak. Részt vesznek a la­kásépítés, -vásárlás terhei- ben, közműfejlesztésben és iskolaépítésben, strand lé­tesítésében, s a gázfogadó felépítése a Növényolaj gyár­ban tulajdonképpen elindí­totta az egész település háló­zatának kiépítését is.A gyár- igazgató szerint kitűnő ez a hely .minden további fejlesz­téshez. Jó a közút ja, fontos a vasútvonala, Ideális víziút is rendelkezésre áll. Erneszt Péterné túrkevei kislányként kezdte Martfűn az életet a Tisza Cipőgyár­ban. Ne bolygassuk, hogy miikor, de itt alapított csalá­dot, s itt talált munkát és kenyeret a felnőtt lánya ns. 1986 óta a Tisza Cipőgyár művelődési központjának igazgatója. Csodapalota ez! Roppant szorgos igyekezet­tel iparkodik minden kultu­rális igényt kielégíteni. Pél­dául állandó megállapodása van a Békéscsabai Jókai Színházzal, a Népszínház­zal és a Szigligeti Szín­házzal. A mostani évad­ban a városból 376 bérletes jár színházba. Könyvtárá­ban hatvanegyezer kötet kö­zött válogathatnak az olva­sók, s nem néptelen az ol­vasó- és zeneszóba se. A fel­nőtt martfűiek közül ezer­

Next

/
Oldalképek
Tartalom