Szolnok Megyei Néplap, 1989. március (40. évfolyam, 51-76. szám)

1989-03-31 / 76. szám

16 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1989. MÁRCIUS 31. 1989. MÁRCIUS 31. PÉNTEK ÁRPÁD NAPJA A Nap kél: 6.26 — nyug­szik: 19.12 órakor. * A Hold kél: 3.40 — nyug­szik: 11.46 órakor. Folytatódik a tavaszi idő VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS az ország területére péntek estig: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel. Számottevő csapadék sehol sem lesz. A nyugati szél mér­sékelt marad, csupán időnként élénkül meg. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul. TÁVOLABBI KILÁTÁSOK szombattól keddig: A felhőzet több alkalommal borultságig megnövek­szik. Kisebb eső az ország területén többfelé is kialakul­hat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 4, 9; majd 2, 6 fok között várható. A legmagasabb nappali hő­mérséklet eleinte 16, 20; majd 12, 17 fok között lesz. Je­lentős mennyiségű — legalább napi $ mm — csapadék az ország területének 30 százalékán várható. Színház A Szigligeti Színház színház- termében 19 órakor Marica gróf­nő (bérletszünet). Mozi Szolnok Vörös Csillag: fél • 5- kor Piroska és a farkas 2000- ben, fél 7-kor és fél 9-korIfjú Sherlock Holmes és a félelem piramisa. Tallinn: fél 6-kor Zsoldos katona, fél 8-kor K. — Rákóczi tér (16). Tisza A-terem: 5-kor Vili a veréb, 7-kor Fe­hér feketében. Tisza B-terem: 5-kor Dokumentátor 1—2. Tisza C-terem: 5-kor Karácsony este, 7-kor Halálos játszma 2. Jászapáti Táncsics: Szörnyecs- kék. Jászberény Lehel: ifjúsági: Elcserélt cárevies, este Vadon, kü­lön előadás: Archív magyar soro­zat. Kisújszállás Ady: Rumba. Kunhegyes Szabadság: Elszaba­dult indulatok. Kunmadaras Petőfi: este Eldorado, ifjúsági: Leo és Fred. Kunszentmárton Körös: A kockázat ára. Me­zőtúr Dózsa: Mr. Universe. Sza­badság: Madonnák háborúja. Tiszaföldvár Táncsics: Ismeret­len ismerős. Tiszafüred Tisza: Valcerkirály. Törökszentmikiós Dózsa: Ártatlan gyönyör. Túr­kéve Vörös Csillag: ifjúsági: Fekete nyíl, este Csillagember. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Kiállítások : A galérián: Roque Frogosa (Nyugat-Berlin) festőművész ki­állítása. A fotógalérián: A. I. Bernath és G. Sessler (Svédország) fotó- kiállítása. A gyermekgalérián: a Délibáb Üti Ált. Iskola rajztagozatosai­nak kiállítása. A jobb oldali vitrinekben: A csillagfény vallatása (ismeretter­jesztő bemutató). Április l-jétől Emelkednek egyes fogyasztási cikkek árai Átlagosan 6 százalékkal emelkedik a dohányipari ter­mékek eladási ára április 1- jétől. így például a kék és piros Symphonia cigaretta fo­gyasztói ára 17 forintról 18 forintra, a Sopianae fogyasz­tói ára 18 forintról 19 forint­ra emelkedik. Az áremelést a dohány felvásárlási árá­nak,. valamint a feldolgozási és forgalmazási költségeknek a növekedése indokolja. Ugyancsak emelkednek áp­rilis l-jétől — az import és a hazai alapanyagok drágu­lása miatt — a festékek és festékipari segédanyagok fo­gyasztói árai, átlagosan 8 százalékkal. A felhasznált kohászati és műanyagalapanyagok ' ár­emelkedése miatt a hűtőgé­pek és a fagyasztók ára átla­gosan 11 százalékkal emel­kedik április 5-étől. Ezen be­lül az abszorpciós és komp­resszoros hűtőszekrények ára 15 százalékkal, a kombinált hűtőszekrények és fagyasztó­szekrények ára 10 százalék­kal, a 200 és 300 literes fa­gyasztóládák ára 3 százalék­kal nő. Kutya kozmetikusok lesznek... Érdekes foglalkozást vá­lasztottak maguknak a KI- OSZ Oktatási és Szakmafej­lesztő Központ új tanfolya­mának hallgatói — kutya- kozmetikusok lesznek. Az első tanfolyamon több mint harmincán vesznek részt; a jelentkezők elsősorban ku­tyatulajdonosok, ebtenyész­tők, de akadnak olyanok is akik működési engedély ki­váltását tervezik e ritka szol­gáltató iparban. Felvételünk a pesti Bajcsy-.Zsilinszky úti Bell kutyaszalonban készül­tek, ahol a hallgatók a gya­korlati ismereteket sajátít­ják el Szűcs Imréné üzletve­zető, szakoktató irányításá­val. Képünkön egy drótszőrű foxterrier fejkikészítésével ismerkednek a tanulók. (MTI fotó: Rózsahegyi Tibor) Újra Budapesten az eltérített Malév-gép A MALÉV 640-es számú járata viszontagságos kitérő után tegnap hajnalban, fél 1 után néhány perccel leeresz­kedett a Ferihegyi repülő­tér betonjára.' Az eltérített gép személyzete, Durucz Je­nő repülőgépparancsnok, Zámbó Mihály másodpilóta, Szabó Béla fedélzeti mérnök és Karádi György utaskísérő, valamint Taba Lajos, a prá­gai magyar konzul, aki Prá­gából túszként utazott a gé­pen, e késői-korai órán is készségesen válaszolt az új­ságírók kérdéseire. Elmond­ták: a két gépeltérítő egyi­ke, Mauser karabéllyal a kezében hatolt be a pilóta­fülkébe, és követelte, hogy a gép induljon az Egyesült Ál­lamokba. Mint később kide­rült, a gépeltérítők teljesen véletlenszerűen választották a MALÉV-gépet, ugyanis ez állt legközelebb a repülőtéri épülethez, és ajtajai is nyit­va voltak. Mivel a géprab­lóknak nyelvi nehézségei voltak, az irányító torony közvetítésével sikerült Taba Lajost, a prágai magyar konzult a repülőtérre hívni, aki ezt követően egyezkedett a fegyveresekkel. Neki kö­szönhető, hogy á gépen ma­radt utasok nagyobbik ré­szét a terroristák elengedték. A gép személyzete elmond­ta, hogy igyekeztek minden­ben teljesíteni a követelése­ket. Jellemző egyébként a gépeltérítők tapasztalatlan­ságára és naivitására, hogy volt egy olyan elképzelésük: repüljön a gép Spanyolor­szág partjainál alacsonyan a tenger fölött, a lehető leg­kisebb sebességgel, s akkor ők majd kiugranak. Alig lehetett erről a tervükről őket lebeszélni. A gép végül is a frankfur­ti amerikai katonai bázison szállt le, ahol az eltérítők megadták magukat. Az ezt követő kihallgatáson derült’ ki. hogy a két terrorista 1972, illetve 1973-ban született, besztercebányaiak, géplaka­tos tanulók. Az eltérítés okairól mindössze annyit mondtak, hogy Amerikába szerettek volna eljutni, po­litikai indítékot nem emlí­tettek, s nem is kértek po­litikai menedékjogot. A rögtönzött sajtótájékoz­tatón szóba került az is, hogy miért nem kommandó- akcióval hiúsították meg a gépeltérítést. A gép pa­rancsnoka elmondta,. hogy a végsőkig igyekeztek a békés Utat választani, szem előtt tartva azt a szabályt, hogy minden esetben az utasok és a gép biztonsága az elsőd­leges. A frankfurti hatóságok több mint 8 órán át hallgatták ki a gépeltérítés szenvedő ala­nyait, az utasokat és a sze­mélyzetet, ezután kerülhetett csak sor a visszatérésre. A MALÉV vezetői nevében ódor Tamás vezérigazgató- helyelies kijelentette, hogy a magyar légitársaságnak nincs kártérítési igénye a csehszlovák féllel szemben, az akció kapcsán felmerült költségeket a MALÉV vál­lalja. A gép személyzete a megrázó eset után a szoká­sosnál jóval hosszabb pihe­nőidőt kap. Szolnokon tegnap délelőtt a Pelikán szállóban a Hosszúhe­gyi Borkombinát, a Komárom Megyei Sörgyár RT, a Zala­egerszegi Baromfifeldolgozó Vállalat és a Karamell Sütő- és Édesipari Vállalat termékeiből rendezett termékbemutatóval mutatkozott be a Vinárius Termeltető és Kereskedelmi Kft szolnoki egysége, mely március elején kezdte meg működé­sét. Fotó: KÉ Környezetvédelmi beruházások A mezőtúri főiskolán 'Előadótermek, új tornacsarnok Mezőtúron további léte­sítményekkel gyarapodik a főiskola, hiszen a szakem­berek már a hibajavításo­kat végzik azon a három előadótermen, amelyek egyenként százhúsz-százöt- ven hallgatónak biztosíta­nak elhelyezést. Szintén ha­marosan elkészül a három­ezer néző befogadására al­kalmas sportcsarnok, ahol a belső kiképzését úgy oldot­ták meg, hogy a tér színhá­zi előadások megtartására is alkalmas. A volt torna- csarnok pedig a könyvtár­nak biztosít otthont. A léte­sítmények közel kétéves bővítése, felújítása mintegy százmillió forintba került. Árpád Régi magyar személy­névből újították fel a XIX. században Árpád fejedelem tiszteletére. Az „árpa” köznévre utaló ré­gi magyar Árpa személy­név -d kicsinyítőképzős származéka, de lehet egy föltételezett „árpád” (-ár- pácska) szó személynév­vé alakulása is. Származ­tatják az iráni Aripata névből is. Becézése: Ár- pi(ka), Aporka. Szavaléverseny Kisújszálláson A költészet napja tisztele­tére városi szavalóverseny lesz Kisújszálláson a műve­lődési házban. A versenyt április 14-én 15 órakor tart­ják. Felnőttek és középis­kolások jelentkezését várják április 10-ig a művelődési házban. A nevezők egy sza­badon választott verset ad­nak elő. Jászsági népzenei találkozó Népzenei együttesek részé­re szervez találkozót április 1-jén 18 órai kezdettel a Jászapáti Velemi Endre Tsz, a Jászapáti és Vidéke Áfész és a művelődési ház. A ta­lálkozón. melyre a művelő­dési házban kerül sor,, fel­lép a jászszentandrási, pór­teleki, pusztamonostori, jász- kiséri, jásztelki, jászárok­szállási, jászfelsőszentgyör- gyi és jászapáti népdalkör. A rendezvényre a Jászapáti vá­rossá nyilvánítása alkalmá­ból szervezett ünnepségsoro­zat keretében kerül sor. Nem hagyja el fisztítatlan szennyvíz a fűzfői Nitroké- mia területét. Egy nagysza­bású környezetvédelmi be­ruházási program keretében legutóbb két új biológiai de­rítőt, már korábban pedig egy korszerű hulladékégető rendszert helyeztek üzembe, s ezek teljes biztonsággal óv­ják a gyár környékét a Az FBI-tól... Tanácsok túszjelölteknek Az FBI egyik szakembere közreadta jótanácsait azok­nak, akik szeretnék megelőz­ni, hogy túszok legyenek. A Newsweekben publikált ten­nivalók egyszerűek, íme: Figyeljük azokat az , idege­neket, akik a lakásunk kö­zelében tűnnek fel. Tartsuk szemmel a gyanús autókat, sőt a kerékpárokat is. A hi­vatalban sohase hagyjuk sza­badon mászkálni az idegent. A lifthez, a ki- és bejárati ajtókhoz szereljünk ipari té­vét. Munkába menet ne min­dig ugyanazt az utat köves­sük. Az éttermeket is válto- ga*ssuk. Időnként változtas­suk meg a külsőnket. Ha uta­zunk, tartsuk titokban a célt és az útirányt. Kerüljük a könnyen felismerhető nagy kocsikat. Ne engedjük közöl­ni házunk fotóját a lapok­ban. A feleség és a gyerek ne fecsegje ki, hogy hol töltjük a vakációt. A leg­jobb, ha a gyerekek nem is tudják, mivel foglalkozik az apjuk. Európa azon részében, ahol a potenciális túszokat nem­zeti kisebbségnek hívják, a bicikliket talán nem kellene gyanúsítani. szennyeződésektől. A Nitro- kémiából a Balatonba több mint tíz éve egyetlen csepp szennyvíz sem jut, most a környéken levő többi vize­ket is megkímélik minden­nemű szennyeződéstől. Túl vannak valamennyi lényeges beruházás megva­lósításán. s most a meglevők tökéletesítéséhez kezdenek. Megerősítették a személyzetet Óriási roham a nyugati határon Mintegy 500 ezer kiutazóra számítunk a nyugati határon április 8-áig, azaz az új vámszabályok életbe lépésé­ig — mondta az MTI mun­katársának érdeklődésére Balogh György vezérőrnagy, a Vám- és Pénzügyőrség or­szágos parancsnokságának első helyettese. Az ausztriai átkelőhelyeken megerősítet­ték a személyzetet, de az át­eresztőképesség kisebb, mint amekkora roham már csü­törtökön megindult. A kilé­péseknél emiatt átlagosan két órát kell várakozni, a be­lépésnél pedig még ennél is jóval többet. Az előzetes becslések sze­rint április 8-ig mintegy 10 milliárd forint értékű valu­ta hagyja el az országot. Ba­logh György a mostani hely­zetet ahhoz hasonlította, mintha a forint leértékelését az intézkedés életbe lépésé­nél egy héttel korábban be­jelentették. volna. Az új vámszabályokat azonban nem lehett azonnal érvényesíteni, mert erre fel kell készíteni a lakosságot s a pénzügyőrö­ket is. I Hírek — HETVEN ÉVVEL ezelőtt történt címmel kiállítás nyílt a túrkevei Finta Mú­zeumban. A kiállítás az 1918—19-es események do­kumentumaiból készült, amelyeket a Szolnok Megyei Levéltár, a Szolnok Megyei Múzeumok tagintézményei, a helytörténet-kutatók és a lakosság bocsátott a múze­um rendelkezésére. A kiál­lítás április 30-ig tekinthe­tő meg. — A TISZAFÖLDVÁRI mű­velődési házban szabás-var­rás tanfolyam kezdődik. Az első foglalkozás április 1- jén lesz fél 5-kor. A tanulni vágyók harminc órán ke­resztül kapnak segítséget ahhoz, hogy elsajátítsák a szabás-varrás fortélyait. A részvételi díj 450 forint, amit az első találkozás al­kalmával kell majd befizet­ni. — AUTÓVÁSÁRT tartanak április 1-jén szombaton Abádszalókon. Vasárnap pe­dig országos állat- és kira­kodóvásárnak ad otthont a nagyközség. — AZ ÁLLAMI Biztosító április 2-án vasárnap nem tart ügyeletét Szolnokon, a dr. Csanády körúti városi fiókjában. Ünnepek után legközelebb április 5-én tart nyitva. A következő hét szombatján április 8-án vi­szont a régi rend szerint 8- tól 12 óra 30 percig várják az ügyfeleket. — A MARTFŰI cipőgyár vaságyakat és éjjeliszekré­nyeket ajánlott fel a nagy- családosok Tisza-parti üdül­tetéséhez, amelyet 'a tisza- püspöki Elan nagycsaládos helyi csoport hirdetett meg. A táborozás pártfogója a tiszapüspöki tanács, áz áfész és a téesz lesz. ök oldják meg majd a felmerülő gon­dokat. A Kötivizig a part­menti területeket bocsátot­ta rendelkezésre. A terv szerint a tábort a tiszapüs­pöki homokos strand mel­lett ütik fel. — KONCERTET szervez a kunmadarasi József Attila művelődési ház vasárnap 19 órakor. Fellép a Lord együt­tes. A lottó nyerőszámai 7, 36, 39, 48, 64 A március havi tárgynye- remény-sorsoláson a 11. he­ti szelvények vesznek részt. MJéüap Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága és a Szolnok Megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Hajnal József Főszerkesztő-helyettes: Valkó Mihály Kiadja: a Szolnok Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Nánai Tibor Szerkesztőség és lapkiadó vállalat: 5001 Szolnok, Pf. 105 I. sz. Irodaház Telefon: 42-211, telex: 23-357 Verseghy Nyomda Szolnok 5001 Szolnok, Vörös Csillag út 28. Telefon: 35-433 Felelős vezető: Gombkötő Béla Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítö postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest XIII., Lehel u. 10/A -1900- közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 1?60,- Ft, fél évre 630,- Ft, egy hónapra 105,- Ft. ISSN 0133-0758

Next

/
Oldalképek
Tartalom