Szolnok Megyei Néplap, 1988. november (39. évfolyam, 261-285. szám)

1988-11-10 / 268. szám

1988. NOVFMBER 10 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szolnok Megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat pályázatot hirdet SZÁMVITELI FŐOSZTÁLYVEZETŐ munkakör betöltésére. A kinevezés 5 évre szól, amely eredményes tevé­kenység esetén meghosszabbítható. A munkakör a pályázat elfogadása után betölthető. A SZÁMVITELI FŐOSZTÁLYVEZETŐ FELADATA: a vállalat számviteli, pénz- és hitelgazdálkodás! tevé­kenységének szervezése, irányítása. BÉRP7FS- megegyezés szerint A munkakör betöltésének feltételei: közgazdasági egyetem, vagy számviteli főiskolai végzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat, erkölcsi és politikai feddhetetlenség. A pályázat tartalmazza a pályá­zó részletes önéletrajzát, iskolai végzettségét, szakmai tevékenysé­gének leírását, eddig betöltött munkaköreit, pontos lakcímét. A pályázatot a vállalat személyzeti és oktatási osztályára kérjük benyújtani a megjelenéstől számított 15 napon ^ belül. £ pályázattal kapcsolatban Mvtágosftást nyújt a atamályzati és oktatási osztály vazstöja. TELEFON: 41-605 naau ■V« |\v— ---------­A SOMOGYI EFAG BARCSI ERDÉSZETE kerületvezető er­désznek erdész technikusokat keres. Azok jelentkezését vár­juk, akik legalább 5 éves szak­mai gyakorlattal rendelkeznek. Fizetés megegyezés szerint, la­kást biztosítunk. Jelentkezni lehet az erdészet igazgatójá­nál, Barcs, Bajcsy-Zs. u. 1. Telefon: Barcs 30. (20674) A ZAGYVARÉKASI KÖZSÉGI KÖZÖS TANÁCS V. B. SZAK- IGAZGATASI SZERVE pályáza­tot hirdet könyvtárosi állás be­töltésére. Feltétel: könyvtárosi szakirányú végzettség. Bérezés megegyezés szerint. A pályáza­tokat 1988. december 1-jéig rész­letes önéletrajzzal és az iskolai végzettséget igazoló bizonyít­vány másolatát kell benyújta­ni a tanács vb szakigazgatási szervéhez. (20946) A MARTFŰI NAGYKÖZSÉGI TANÁCS V. B. pályázatot hir­det a szakigazgatási szervénél társulással szervezett körzeti műszaki ellenőri munkakör be­töltésére. A munkakör azonnal betölthető. Feltétel: felsőfokú iskolai végzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat. Bére­zés a 11/1983. (XII. 17.) ABMH sz. rendelkezés figyelembevéte­lével, megegyezés szerint. Aj pályázatot a nagyközségi ta­nács elnökéhez, részletes ön­életrajzzal, november 30-ig le­het benyújtani. (20847) A CENTRUM ÁRUHÁZ pénz­ügyi munkakörben jártas mér­legképes könyvelői végzettségű munkaerőt keres pénzügyi ve­zetői munkakörbe. Jelentkezni lehet az áruház gazdasági igaz­gatóhelyettesénél. (20727) A TISZA BÜTORIPARI VÁLLA­LAT 4. sz. GYÁREGYSÉGE fel­vételre keres villanyszerelő, géplakatos, valamint segéd- és betanított munkás munkakörök betöltésére munkavállalókat. Je­lentkezni lehet: Tisza Bútoripari Vállalat 4. sz. Gyáregysége, munkaügyi osztályán, Szolnok, Vörös Hadsereg u. 40—42. (20825) AZ MN HELYŐRSÉGI KLUB (SZOLNOK, REPÜLŐTÉR) fel­szolgálót és szakácsot vesz fel. Jelentkezni az igazgatónál lehet. (20390) a héki Állami gazdaság ALCSISZIGETEN lévő sörpalac­kozó üzemébe segédmunkásokat keres felvételre. Jelentkezni le­het az üzem vezetőjénél. (20406) AZ AMFORA KERESKEDELMI VÁLLALAT felvesz közgazdasá­gi szakközépiskolát végzett, pénzügyi-számviteli gyakor­lattal rendelkező női dolgozó­kat, valamint nyugdíjas éjjeli­őrt. Jelentkezés személyesen, Szolnok, Csaba út 28. (20649) A KONTAKTA ELEKTRO­MECHANIKAI VÁLLALAT ME­ZŐTÚRI GYÁRA felvételt hirdet fiatal, felsőfokú műszaki vég­zettségű szakemberek részére villamoskészülék-fejlesztő mun­kakörbe. Műszaki végzettségű házaspárok jelentkezését előny­ben részesítjük. Lakásprobléma megoldásában segítünk. Jelent­kezés a személyzeti vezetőnél, Mezőtúr, Fóti út 89. (20558) A FOTK KISALLATFELDOLGO- ZÓ ÜZEME dolgozókat alkalmaz az alábbi munkakörökben: elektroműszerész, villanyszere­lő, géplakatos, vízvezetékszere­lő, vizsgázott kazánfűtő (nagy­nyomású kazánhoz). Jelentkezni lehet: Jászberény, Szelei u. 1. (20403) A KISÚJSZÁLLÁSI SAJTÜZEM gépész képzettségű dolgozókat alkalmaz tejsűrítő és porító gépkezelői munkakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés az üzem vezetőjénél, Kisújszál­lás, Pillangó u. 11. (20799) A SZOLNOK MEGYEI ALLAT- FORGALMI ÉS HÚSIPARI VÁL­LALAT azonnali belépéssel fel­vesz számítástechnikai ismeret­tel rendelkező kontírozó köny­velőt. Jelentkezni lehet a válla­lat személyzeti osztályán, Szol­nok, Vágóhíd u. 60. 11/12. (20508) A SZOLNOK MEGYEI ÉLELMI­SZER KERESKEDELMI VÁLLA­LAT azonnali belépéssel felvesz: nagykereskedelmi könyvelési csoportvezetőt középfokú iskolai és mérlegképes könyvelői vég­zettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal; beruházási előadót középfokú iskolai vég­zettséggel és legalább 3 éves gyakorlati idővel; munkaügyi előadót középfokú szakirányú képesítéssel és 3 éves szakmai gyakorlattal; valamint nagyke­reskedelmi könyvelőt; hűtőgép- szerelőt; szakképzett bolti eladó­kat; szakképzett bolti pénztáro­sokat; hús- hentesáru eladókat. Bérezés az 5/1983. ME. sz. rende­let, valamint megegyezés szerint. Jelentkezés a vállalat munka­ügyi osztályán, Szolnok, Be­loiannisz út 8. (20966) A KUNSAG-FUSZÉRT, SZOL­NOK, CSABA ÜT 26. állandó foglalkoztatással áruszállító kis­iparosokat keres. 5—10 tonnás kapacitással. Jelentkezni lehet: Pocsai Imre igazgatóhelyettes­nél. (20725) AZ ÉRDÉRT VÁLLALAT 2. SZ. TELEPE alkalmaz középiskolai végzettségű gépírót. (19801) Hirdetmények Zagyvarékasj Községi Közös Tanács az 1988. évi 1. számú tanácsrendelete alapján la­kóházhoz jutás és fenntartás támogatására korlátozott ér­tékben kamatmentes köl­csönt biztosít jövedelmi, anyagi és szociális viszonyok függvényében. A kölcsön­igényléseket 1988. november 20-ig kell benyújtani a szak- igazgatási szervhez, Szász­berekén a kirendeltséghez. További felvilágosítást lehet kérni a fent leírt szervektől. (20917) A Szamuely Tibor Gépipari Műszaki Szakközépiskolá­ban, Szolnok, Tanácsköztár­saság út 1. kazánfűtői tan­folyamok indulnak (2 to óra és 12 to/'óra) 1989. január­jában. Bővebb felvilágosítás, illetve jelentkezés szerdán és csütörtökön 14—17 óra között az iskolában. (20902) Martfűi Növényolajgyár ADK 70 típusú AUTÓDARURA gépkocsivezetőt keres Csak szolnoki lako­sok Jelentkezését vár­juk Jelenkeznl lehet sze­mélyesen a gyár telep­helyén Slnka Lajos anyaggazdálkodási csoportvezetőnél. Salakverseny a moziban Mészáros győzött Nyíregyházán Ügy tűnik, hamar népsze­rűvé vált az öreg salakmo- torozók vetélkedése hazánk­ban. Amint arról hírt ad­tunk, a szolnoki Mészáros László kezdeményezésére az ősszel Gyulán rendezték az első összecsapást az aktív versenyzésnek búcsút mon­dott vaspapucsosok. Az old boyoknak és a kö­zönségnek egyaránt megtet­szett e családias hangulatú verseny, természetes hát, hogy igyekeztek továbblépni. Az öreg motorosok idei má­sodik versenyét Nyíregyhá­zán rendezték november 5- én. A győzelmet ezúttal Mé­száros László szerezte meg három debreceni. Juhász László, Tárncsu Antal és Danka Tibor előtt. Az öreg vaspapucsosok — mondhatni — fogadalmat tettek: amennyiben verseny­zésük továbbra is közönség­sikert arat, folytatják össze­csapásaikat. Terveik szerint a jövő év tavaszán a szom­szédos Ausztriában szeretné­nek pályára lépni. Szorosan ehhez a híradás­hoz tartozik, hogy — mint­egy kedvcsinálónak a sport­ághoz — a szolnoki Tisza moziban még ebben a hó­napban bemutatj áls az öreg motorosok első, gyulai ver­senyéről készült felvételt. A nézők érdeklődésétől függő­en a műsor akár több napon keresztül is szerepelhet a Tisza mozi programjában. — E — ASZTALITENISZ Színvonalas verseny az esélyesek győzelmével: így lehet összegezni a megyei Tízek bajnokság tapasztala­tait. Az ifjúsági leány szám kivételével minden korosz­tályban bajnokavatásra ke­rült sor. A felnőtteknél Gyén László és Farkas Klára, az ifjúsági fiúknál Liszka An­tal, a serdülőknél Börzsei Krisztián és Harangozó Réka veretlenül végzett az élen. Eredmények. Férfiak: 1. Gyén László (H. Killián FSE) 9, 2. Artner (H. Killián FSE) 8, 3. Molnár (Sz. Spar­tacus) 6, 4. Lukács (Volán­Hírek, eredmények Korábban már bírt adtunk ró­la, hogy a Szolnoki Spartacus elnevezésű egyesület „szabadlis­tára” tette három szakosztálya közül az NB I-et is megjárt asztaliteniszezőket. Hosszas elő­készület végén ma délután 17 órakor a Pelikán szálló presz- szójában megalakul a várható­an Tisza elnevezésű önálló sportegyesület, amelyik egyelő­re egyetlen szakosztályt, a je­lenleg NB II-ben szereplő férfi asztaliteniszezőket „működteti”. Az alakuló ülésen bárkit, alú segíteni tud, szívesen látnak. — A Törökszentmiklós SE NB Il-es női kosarasai 46:30 ará­nyú győzelmet arattak a Kis­újszállási MÁV Egyetértés SE ellen. A megyei rangadón a valamivel higgadtabb vendég­csapat. megérdemelten rabolt pontot az otthoniaktól. — A megyei I. osztályú asz­taliteniszezőknél lejátszották a harmadik és a negyedik fordu­lót. Az előbbiben Tiszafüred csapata, lehengerelte a török- szentmiklósiakat. Eredmény: 17:0. A negyedik fordulóban a Szolnoki Papírgyár 11:6-ra uta­sította maga mögé az eddig ve­retlen Tiszafüredet. — Törökszentmiklóson rendez­ték november 5-én azt a kézi­labdaversenyt, amelyen általá­nos iskolások mérhették össze az erejüket. A lányoknál a ti- szapüspökiek, a fiúknál a tö­rökszentmiklósi Csikós József Általános Iskola bizonyult a legjobbnak. Jégkorong OB I Nem érdemelt vereséget a Lehel Álba Volán SC—Jászberé­nyi Lehel SE 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Székesfehérvár, 100 n. V.: Juhász, Szabó, Meretei. Álba Volán: Kovalcsik— PALLA, Énekes, Sarkadi, MÁNYOK, Mayer 1. Cs.: Földi (1), Gilján 1, Kóger (2), Hegyi, Szilasi, Pesti, TÉRJÉK 1 (1), Endrődi, Zsitva 1, Viniczai, Varga Zs., Varga G. (kapus). Edző: Lő- rincz Ferenc. Lehel SE: Csó- kási—Kolbenhayer 1, Szabó, Bállá, Bugyi, HAVRÁN 1. Cs.: BÁLINT 1 (1), Sipos (1), Szojka, Rédler. Szikszai, Bujdosó, Szerdahelyi, Kátai. Edző: Kereső Csaba. Kiállí­tások: 14, ill. 2 perc. Gól — egyéni akcióból: 0 ill. 1. Hazai rohamokkal kezdő­dött a mérkőzés és a Volán már a második perc elején Gilján révén megszerezte a vezetést. Gyorsan jött a jászberényiek válasza. Kol­benhayer váratlanul lövésre szánta el magát és a , har­madvonalon túlról megeresz­tett bombája Kovalcsik láb­védője között talált utat a hálóba. Egyre jobban ki­egyenlítődött a játék, bár a Volánnak ebben az időszak­ban több helyzete volt. Ezek közül egyet Mayer révén ki is használt. A harmad utol­só percében nagy egyenlítési lehetőséget hagyott ki a Le­hel: Havrán közeli lövését Kovalcsik bravúrosan védte. A második húsz perc jászbe­rényi fölényt, sok Lehel­helyzetet és egy-egy gólt ho­zott. Időnként teljesen be­szorult a hazai csapat, s csak Kovalcsik nagyszerű védéseinek és Fortunának köszönhette, hogy nem vál­tozott az eredmény. Nagy küzdelmet hozott a befejező játékrész. A Lehel erőfeszítéseit a 8. percben siker koronázta: Havrán ré­vén sikerült az egyenlítés. A herényiek továbbra is táma­dásban maradtak, de adódó helyzeteiket nem tudták ki­használni. A mérkőzés öt perccel a befejezés előtt dőlt el. A sok kihagyott vendég­helyzet után Térjék egy ka­pu előtt lecsorgó korongot helyezett a hálóba. A Lehel­nek még volt lehetősége egyenlíteni, de Kovalcsik mindent hárított. Balszerencsés vereséget szenvedett a két harmadon át kimondottan jól játszó, megfiatalított jászberényi csapat a bajnokság első for­dulójában. A játék képe és a helyzetek alapján a Lehel legalább az egyik pontot megérdemelte volna. A két csapatból Mayer, Térjék ill. Csókási, Havrán, Bálint és Bállá játéka emelkedett ki. — Szántai — RÖPLABDA Szolnokon nem volt rövidzárlat NB II, Férfiak: Szolnoki Titász—Külker 3:1 (6, 10, —14, 13). Szolnok. V.: Ba- bati, V. Nagy. Sz. Titász: Juhász, Széles. Pirók, Kor- nyilov, Kiss, Nagy A. Csere: Balázs, Nagy T., Papp. Ed­ző: Pénzes György. Megér­demelt győzelmet aratott a Titász. Az eredmény nem tükrözi híven a két csapat közötti különbséget. Jó: Ju­hász, Széles, Nagy A. Nyírbátor—Kunhegyesi ESE 3:0 (10, 12, 12). Nyírbá­tor. KESE: Pál, Szabó, Dan- csik, Eperjesi, Tamasi, Tóth, Csere: Boldog, Zsódi, Ba­lázs, Bodó. Edző: Felső Ti­bor. Színvonalas mérkőzésen görcsösen játszott a kunhe­gyesi csapat, ami a játékuk rovására ment. Szoros szet­teken belül győzött a job­ban összpontosító és szeren­csésebb hazai csapat. Jók: Balázs, Pál. Nők: Kunhegyesi ESE— Nyíregyházi Sportula 3:1 (—42, 10, 8, 3). Kunhegyes. V.: Burai, Oláh. KESE: Tő- zsér, Molnár, Halas, Kun, Szabó, Simon. Csere: Nagy, Tamasi, Szabó, Benedek. Edző: Felső Tibor. Közepes játékkal is megérdemelten nyert a hazai csapat. Jók: Kun, Szabó, Molnár. Farkas és Gyén a megyei Tízek bajnoka Rákóczi) 5 gy. Nők: 1. Far­kas Klára 9, 2. Török 8, 3. Fancsali 6, 4. Kiss (mind HKFSE) 6 gy. Ifjúsági fiúk: 1. Liszka Antal 9, 2. Zentai 8, 3. Somm (mind HKFSE) 7, 4. Bende (Volán-Rákóczi) 6 gy. Serdülő fiúk: 1. Bör­zsei Krisztián (Sz. Spartacus) 9, 2. Varró (Kisújszállási MÁV ESE) 8, 3. Romhányi (Sz. Spartacus) 7, 4. Varga (Sz. Spartacus) 6 gy. Serdü­lő leányok: 1. Harangozó Ré­ka 9, 2. Papp A. 8, 3. Szabó (mind HKFSE) 7, 4. Varró (Kisújszállási MÁV ESE) 6 gy­NB II. Nők: Egri Áfész VM —Honvéd Killián FSE 11:5. A minden részében egysége­sebb és jobb játékerőt kép­viselő, volt NB I-es egri csa­pat a Honvéd Killián FSE ellen is biztosan győzött. Ez­zel az NB Il-es táblázaton az előkelő második helyet foglalja el. A hazai környe­zetben játszó szolnoki csa­patból Farkas K. és Török A. játéka emelkedett ki. Juhász Erika balszerencsésen ver­senyzett, két mérkőzést nyert állásból vesztett el. Győzött: Patrik Á. 4, dr. Savhalmmé 3, dr. Kiss 2, Kövendi 2, ill. Farkas K. 3, Török A. 2. Kosárlabda Megnyitják a megyei mini mozgalmat A Magyar Kosárlabda Szö­vetség a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen meg­hirdette az országos mini kosárlabda mozgalmat. Az ország valamennyi általános iskolájában a 4—5—6. osztá­lyos fiúk és lányok részére megnyílt a lehetőség, hogy a kosárlabda szeretete mellett űzzék is e sportágat. A Ma­gyar Kosárlabda Szövetség ígéretet tesz arra, hogy a ne­vezett csapatok térítésmen­tesen kapnak egy pár mini kosárlabda-palánkot, egy garnitúra sportmezt, öt ko­sárlabdát, emellett működési költségtámogatást is nyújt az iskoláknak. Megrendezték Budapesten az országos mini oktató (ed­ző) és mini játékvezető fel­készítő tábort, aminek foly­tatásaként megyénkben is a szakemberek a nyár folya­mán három napos tovább­képzés keretében átadták is­mereteiket a leendő oktatók­nak és játékvezetőknek. Minden elképzelést felül­múlt a nevezett csapatok létszáma. A várt hatszáz csapat helyett ezerhárom­száz nevezés érkezett az or­szág minden pontjáról. Me­gyénkből 59 csapat (38 fiú és 21 leány) jelezte részvételét, öt versenybíróság alakult — Szolnok, Karcag, Kisújszál­lás, Tiszafüred, Kunszent- má-rton — ahol vállalták e nagyszabású rendezvény szervezését és lebonyolítását. Az országos megnyitó után megyénkben november 12-én, szombaton lesz a mi­ni kosarasok seregszemléje. 13.30-kor kezdődik a mini kosárlabda karnevál a Szol­noki Olajbányász—Dombó­vár NB I-es ifjúsági mérkő­zés előtt. A „nagyok” össze­csapását megelőzően kerül sor a hivatalos megnyitóra és azt követően a jövő ko­sárlabdázói vehetik birto­kukba a sportág szolnoki szentélyét. A megnyitó után a kosaras palántáknak nagy élményt nyújt majd az NB I-es mérkőzés megtekintése, ahol láthatják és szurkolhat­nak példaképeiknek. — pataki — Megyei II. o. labdarúgó« bajnokság Sportszerűtlen légkör Jászfényszarun Tiszatenyő—Besenyszög 1:1 (0:1). Tiszatenyő, 150 n. V.: Jancsó. Igazságos pont- osztozkodás. G.: Szecsei, ill. Danyi K. Ifi: Tiszatenyő— Besenyszög 0:4. Jászfényszaru—Kisújszál­lás 1:1 (0:1). Jászfényszaru, 800 n. V.: Pajkos. Küzdel­mes mérkőzés, igazságos eredmény. Sajnálatos, hogy a nézők nagy része nem a hasai csapat biztatását tar­totta fontosnak, hanem a játékvezetők ok nélküli szi­dását, pocskondiázását. G.: Horváth T., ül. Sotus. Kiál­lítva: Rózsa G. (J.). Ifi: Jászfényszaru—Kisújszállás 2:2. Szászberek—J ászj ákóhal- ma 1:0 (0:0). Szászberek, 100 n. V.: Pál. G.: Gara ill­ésből). Ifi: Szászberek— Jászjákóhalma 2:1. Tószeg—Kőtelek 0:2 (0:1). Tószeg, 50 n. V.: Walter. Kőtelek minden csapatrész­ben felülmúlta ellenfelét. G.: Tóvizi, Visnyei (11-esből). Kiállítva: Gróf (T.). Ifi: Tó­szeg—Kőtelek 5:0. Tiszaörs—Alattyán 0:0. Tiszaörs. 120 n. V.: Péntek. A mérkőzés a vendégcsapat késése miatt 20 perccel ké­sőbb kezdődött. Ifi: Tisza­örs—Alattyán 5:1. Kuncsorba—Abádszalók 1:1 (0:0). Kuncsorba, 200 n. V.: Bohár. G.: Nagy L„ ill. Kovács J. Ifi: Kuncsorba— Abádszalók 0:6. Űjszász—Tiszaszőlős 4:0 (1:0). Űjszász. G.: Erdei (4). Rákócziújfalu—Kunma­daras 5:2. Ifi: 3:3. A bajnokság állása 1. Besenysz. 13 9 3 1 28-12 21 2. Kisúj száll. 13 8 4 1 24- 8 20 3. Szászberek 13 8 3 2 15- 5 19 4. Jj.-halma 13 8 2 3 29- 9 18 5. T.-szőlős 13 4 6 3 20-20 14 6. Ojszsász 13 5 3 5 23-16 13 7. Jászfénysz. 13 3 7 3 20-18 13 8. A.-szalók 13 5 3 5 16-21 13 9. Kunesorba 13 4 4 5 27-25 12 10. Kőtelek 13 3 6 4 18-18 12 11. Alattyán 13 3 5 5 10-11 11 12. Tiszaörs 13 3 4 6 8-23 10 13. R.-újfalu 13 3 3 7 17-23 9 14. K.-madar. 13 3 3 7 21-34 9 15. Tiszatenyő 13 1 5 7 10-21 7 16. Tószeg 13 2 3 8 11-33 7 Körzeti labdarúgó-bajnok­ság. Tisza csoport: Fegyver­nek—Nagyiván 7:2, Tisza- szentimre—Tiszaroff 1:5, Középtiszai Medosz II— Nagyiván 2:1, Fegyvernek— Tiszaderzs 1:1, Tiszagyenda —Kengyel 1:0, örményes— Kétpó 0:2. Az őszi forduló végeredménye 1. K. Med. II 2. T.-derzs 3. Fegyvernek 4. Kengyel 5. T.-gyenda 6. Kétpó 7. örményes 8. Tiszaroff 9. Nagyiván 10, Tszt.-imre 9 8 1 — 30-11 17 9 6 2 1 24- 9 14 9 5 1 3 28-15 11 9 5 1 3 25-20 11 9 5 1 3 21-17 11 9 4 — 5 21-32 8 9 3 1 5 9-15 7 9 2 1 6 19-29 5 9 2 — 7 9-24 4 9 1 — 8 15-29 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom