Szolnok Megyei Néplap, 1988. szeptember (39. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-27 / 231. szám

6 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1988. SZEPTEMBER 27. Gyászhírek — köszönetnyilvánítások Mily fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, drága édesapám FIERPASZ ISTVÁN életének 42. évében türelem­mel viselt, súlyos betegség­ben elbunyt. Temetése 1988. szeptember 29-én, 15.30 óra­kor lesz a Munkásőr úti te­metőben. Felesége, kislánya Szilvia és a gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk mind­azokkal, akik Ismerték és szerették, hogy KŐSZEGI ISTVÁN, az Agrober nyugalmazott osztályvezetője, szerető férj, apa, nagyapa, rövid, súlyos betegség után életének 61. évében elhunyt. Temetése f. hó 29-én 13.30 órakor lesz a Munkásőr úti temetőben. A gyászoló család, Szolnok. Mély fájdalommal és meg­rendüléssel tudatjuk a kö­zeli és távoli rokonokkal, munkatársakkal, jó szomszé­dokkal, ismerősökkel, hogy szerető édesanyánk. Ozv. FARKAS SANDORNÉ született Nagypál Vilma, éle­tének 80. évében szeptember 9-én. szíve megszűnt dobog­ni, elhunyt. Elfáradt szere­tett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 1988. szeptember 30-án, 14.30 óra­kor lesz a szolnoki Munkás- őr úti temetőben. Gyászoló gyermekei: Sándor, Judit, László és családja, Szolnok. Mély fájdalommal és meg­rendüléssel tudatjuk a roko­nokkal, barátokkal, ismerő­sökkel, munkatársakkal, hogy férjem, édesapánk, CSAJTAI ZOLTÁN tragikus hirtelenséggel 43 éves korában elhunyt. Te­metése 1988. szeptember 28- án 14 órakor lesz Budapes­ten a Rákospalotai temető­ben. A gyászoló család, Szol­nok. Köszönetét mondunk a ro­konoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, a MÉM Re­pülőgépes Szolgálat vezetői­nek, szakszervezeti tagságá­nak, a Polgári Fegyveres őrség vezetőinek és dolgo­zóinak és mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, SEREGE JANOS temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek, részvétükkel fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Ken­deres. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét a rokonoknak, is­merősöknek, jó szomszédok­nak, akik szeretett édes- aynánk, nagymamánk, dé- dlnk, . ÖZV. BOZSIK JANOSNÉ Talmácsi Mária temetésén megjelentek, sírjára koszo­rút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család, Kunszentmárton. Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, munkatársai­nak, akik KAJTACSI LAJOSNE szül. Mátyus Margit teme­tésén részt vettek és fájdal­munkban osztoztak. Gyászol­ják édesanyja, gyermekei, unokái. Köszönetét mondunk a ro­konoknak, munkatársaknak, jó barátoknak, Ismerősök­nek, szomszédoknak, akik szeretett férjem és édes­apánk, CSÁSZÁR ISTVÁN temetésén megjelentek, utol­só útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot hoztak és együttérzésükkel nagy bána­tunkat enyhíteni Igyekeztek. Külön köszönjük a MÁV Járműjavító tanműhely ve­zetőjének búcsúszavait. A gyászoló család. Köszönetét mondunk a ro­konoknak, az ismerősöknek, és az IBUSZ dolgozóinak, akik MÉSZÁROS LASZLONE temetésén megjelentek és gyászunkban fájdalmunkat enyhítették. Gyászoló család, Szolnok. íz Kun Béla krt-i VII. emeleti, másfél szo­bás lakás másfél éves bentlakással eladó. „KP + OTP” jeligére a kiadóba. (19162)_________________ WARTBURG. TK frsz. fehér, megkí­mélt állapotban, vo­nóhoroggal eladó. Törökszentmiklós, Táncsics M. út 66. (18779) ________________ T RABANT lejárt műszakival, egyben vagy fődarabonként, automata olajégő napi tartály. ola­joshordók és 100 kg lugasdrót eladó. Rákócziújfalu. Fürst S. út 50. (18721)_____ F SO 1500-as Polski átíratható és szín- választással eladó. Érdeklődni: Hatva­ni Lajos, Vezseny, Szamuely út 15. Te- lefon: 12. (19070) 220 négyszögöl telek kis házzal eladó. Szandaszőlős, Ve­res P. u. 43. (19055) Jó állapotban lévő, fri,ss műszakival PN 126-os Polski Fiat igényesnek eladó. Érdeklődni lehet: egész nap Szolnok, Mikszáth K. u. 28. (kertes ház). (19158) Rákóczifalván kis családi ház eladó 400 000 Ft kp-ért. Ér­deklődni : Lenin út 21. (19139) EGY SZOBA, össz­komfortos családi ház eladó. Rákóczi- falva, Arany János út 40. (19135) PAL-SECAM rend­szerű Grundig vi­deomagnó eladó. Rákóczifalva, Arany János út 40. (19127)_____________ _ Tiszapüspökiben hobbitelek eladó. Érdeklődni: Szol­nok, Bajcsy-Zs. út 12., Balogh, munka­napokon 18—19 óra között. (19112) Tószegen a halastó­nál hétvégi telek el­adó. Érdeklődni le­het a 18-662-es szol­noki telefonon. (19099) Tószeg, Damjanich út 7. szám alatti családi ház. két szo­ba. fürdőszoba, al­sóépület plusz ga­rázs eladó. Érdek­lődni lehet: hétköz­nap és vasárnap egész nap a fenti elmen. (19094) PF-es 1500-as Lada vonóhoroggal. egy év műszakival, reá­lis áron eladó. Ér­deklődni : 17 óra után, Jászalsó­szentgyörgy. Bacsó út 17. szám. (19093) INGATLAN IGÉNYESEN körül­kerített, betelepí­tett 200 négyszögöles telek Tószegen a horgászvlztől 100 m-re eladó. ..Szer­számtároló van” Jeligére a kiadóba. (18748) ________________ F elújításra szoruló, Idén gázositott. 70 négyzetméteres, 2 szobás, kertes ház­rész kp-ért eladó Szolnokon. József Attila úton gépko­csibejáróval. Érdek­lődni lehet: Szol­nak, Barta István u. 16. II/7. szám alatt 17.30 óra után mun­kanapokon és szom­baton.. (18973) ______ S ZOLNOKON csa­ládi házat vennék vagy cserélnék l + 2 fél szobás, új tehermentes OTP- lakásra ráfizetés­sel. „Minél előbb 88” jeligére a kiadó­ba. (18937)____________ S ZEGEDEN há­romszobás, Csillag térre néző lakás liftes házban, má­sodik emeleten el­adó. Telefon: 30-632 esti órákban. (18936) Beköltözhetően el­adó 2 szobás, ker­tes ház. buszmeg­állóhoz 2 perc. Szol­nok, Kocsoros ' 1. szám. (19100) SÜRGŐSEN eladó 400 négyszögöl por­tával rendelkező ház. amely telkén 60 különböző gyü­mölcsfa található. Pető István, Tápió- györgye. Kovács Jó- zsef u. 68. (12460) TISZAFÖLDVAR. Kurázsi szőlő II. úton 1200 négyszög­öl terület, 1690 négyzetméter fólia­váz OTR légbefúvós kazánok. égőfejek, vizeskazán, ipari árammal, teljes feli szereléssel lakó­házzal áron alul sürgősen eladó, il­letve külön-külön is, vagy bérbe is kiadó. Érdeklődni: Tiszaföldvár, Ö Nagy B. út 5.. Te­lek. Telefon: 269. (18897) ________________ G ARÁZS eladó a November 7. felül­járónál, az Autó­klub mellett. Ér­deklődni : Szolnok, Fény#s Adolf u. 52. (12587)_____________ HÁZ eladó Török­szentmiklós, Kos­suth u. 313. Érdek­lődni : 15 órától. (18822)________________ K IS családi ház fürdőszobával, hét­végi háznak is al­kalmas. eladó. Ti- szapüspöki, Bajcsy- Zs. u, 35. (18820) CSALÁDI ház nagy műhellyel, garázs­zsal, 232 négyszög­öl területtel eladó. Mezőtúr, Beloian­nisz u. 99. (18978)___ S ZOLNOK város központjában há­romszobás. hallos, komfortos, föld­szintes lakrész el­adó. „Jutányos áron” jeligére a ki­adóba. (18774) _______ S zolnok, Kassai út. Egyetértés út sar­kán garázs eladó. Érdeklődni: 17 óra után Fényes Adolf út 56. (18841)________ E LADÓ Rákócziúj­falu. Fürst S. út 6. szám alatti kétszo­bás, összkomfortos családi ház sok melléképülettel, ga­rázzsal, 270 négy­szögöl telekkel. 1 éves beköltözéssel. (18838) ________________ T ANYA eladó gaz­dasági épületekkel, szőlővel. Víz. vil­lany van. Tószeg. Abonyi út 2. (18796) GARÁZS eladó Szolnokon, Fényes Adolf úton. Érdek­lődni : 18—19 óra között, Szolnok. Orosz Gy. út 7. III/12., vagy 18-637- es telefonszámon. (18871) _________________ K unhegyesen 960 négyszögöl zárt­kerti szántó, 60 db termő gyümölcs­fával, Terra típusú 5,5 LE kerti traktor ekével. kultivátor- ral, rotációs kapá­val és más felszere­léssel eladó. Érdek­lődni: Szolnok, Keskeny J. út 2. 11/63. du. 16—19 órá­ig vagy napközben 17-766-os telefonon Gulácsiné._(18866) T ISZATENYŐ, Dó­zsa Gy. u. 34. szám alatt 400 négyszögöl építési telek, vala­mint cserép és tégla eladó. Érdeklődni: Tiszatenyő, Köztár­saság u. 5. (19189) ELADÓ Öcsödön, a Köztársaság út 45. szám alatt Holt- és Élő-Köröshöz közel kertes társasházban 2 szobás, 71 m2-es, komfortos lakás garázzsal, mellék- épülettel, pénzinté­zeti kölcsönre is. Levélcím: Víghné, Szolnok, Kút út 5. Telefon: 17 órától 13-840. (12127)______ S ZOLNOKON, Kun Béla krt.-i másfél szobás lakás eladó, szövetkezeti. Érdek­lődni: Kun B. krt. 9. III/l. 17-19 óra között. (12705) SÜRGŐSEN eladó Szolnok. Hant út 60. szám alatti családi ház. Érdeklődni: Szeghalom, Újtelep 6. út 2. (18665) SZOLNOKON 2 szo­bás, gázos, szövet­kezeti lakás sürgő­sen eladó. Zagyva­parti sétány 2. IV/14. 17 óra után. (18775) KARCAG. Kisvén- kertben 5 és fél sor kertföld. lakható épülettel, eladó. Ér­deklődni : Kerekes István u. 21/a. (18764)_________________ Jászjákóhalmán csa­ládi ház eladó. Ér­deklődni lehet: Bocskai út 20. (18813) összkomfortos, ker­tes családi ház nagy telekkel, alsóépület­tel sürgősen eladó Törökszentmiklós, Kossuth út 2/a. Ér­deklődni minden nap 15.30 óráig. (18883) Beépíthető telek kö- vesút mellett eladó Tiszatenyő, Táncsics út 35. (18878) HÁROMSZOBAS, gázfűtéses családi ház ipari árammal és nagy melléképü­lettel, két család ré­szére is megfelelő, eladó. Törökszent­miklós, Türr István Út 11. (18949) MEZŐTÚRON 1000 négyszögöl kerti szántóföld kifogás­talan helyen és álla­potban eladó. Ér­deklődni : Mezőtúr, XVIII. u. 23. (18647) MÁTRÁBAN kis családi ház 150 négy­szögöles telekkel sürgősen eladó. Ér­deklődni: Gubola Sándomé, 3065 Mát- rakeresztes, Tóthe- gyes u. 32. (12795) KIS HAz Szolnok. Munkásőr út 19. szám alatt eladó. Érdeklődni a 21. szám vagy Raktár út 11. szám alatt. (18846) GÉPJÁRMŰ P 126-os karosszé­riaelemek eladók, Szolnok, Kőműves út _24. ^ (18755) R OBUR rendszám nélkül eladó. Jász- jákóhalma, öreg- temető út 2'a. (18947) __ Z M írsz. Lada 1200- as gépkocsi eladó. Szolnok, Szabadság út 6., egész nap. (19190) PT-s Trabant Com­bi friss műszakival, megkímélt állapot­ban eladó. Érdek­lődni : 18 óra után minden nap, Szol­nok, Batsányi út 41. (18971)____ _ U G frsz. 1200-as Zsi­guli 1989. szeptem­berig érvényes mű­szakival eladó. Kar­cag, Lőwy S. út 5. II. em. Németh. (18801)________________ L ADA 1300-as A-s versenymoter eladó. Törökszentmiklós, Csokonai út 3. (18884)____________ M OST műszakizott Trabant eladó. Tö­rökszentmiklós, Má­tyás király út 6. (18881)________________ T S 125-ös MZ mo­torkerékpár, friss műszakival eladó. Karcag, Villamos út 65. Érdeklődni: es- ti órákban. (18763) MOSZKVICS 1500-as PU frsz. eladó. Ér­deklődni: Jászbol­dogháza, József Á. út 23. (18742) —raSSK— RELUXÁ, mini­tokos redőnyök gyártása, felsze­relése, betétcse­re: fáról mű­anyagra. Rerdel- hető a gyártónál: Qáborné, Mező­túr. Beloiannisz u. 99. Rendelhe­tő még: Török­szentmiklós, Má­jus 1. u. 7/A telefon: 175 és Szolnok telefon: 17-071. THISSEN olajégő napi tartállyal együtt eladó. Szan­daszőlős, Krúdy Gy. út 16. (18984) SPORT babakocsi és fa gyermekjáró­ka eladó. Cibakhá­za, Új szőlő 43/a. (18978)_________________ FRANCIAAGY két fotellel eladó. Szol­Alváz-üregvéde­lem, a legkor­szerűbb anyag­gal és technoló­giával, 5 év ga­ranciával. Kíván­ságra kerékjárati védőlemezt is szerelünk. Metál fényezést is vál­lalunk, Atkári fényező, CEGLÉD, Vitéz u. 2. T.: 10-927. nők, Üttörő út 31. 1/3., Vincze. (18945) ÓSZ1 festékvásár! 10—50 százalékos árengedmény! Ok­tóber 1-jétől a szan- daszőlősi festékbolt­ban. Amíg a kész­let tart! Telefon: 12-835. (18941) ______ V ADONATÚJ össze­csukható sport ba­bakocsi eladó. Szol­nok, Molnár A. út 6. VII '56. (18940) N EGYSZEMELYES fa motorcsónak 250 cm3-es motorral, Si­rály csónakmotor, mély babakocsi sport résszel, gyer­mekágy, üstház, bográccsal, férfika­bát, öltöny, vas­utasbunda eladó. Szolnok, Széchenyi u. 13. Érdeklődni: szombat, vasárnap délután. (18929) VARIÁLHATÓ új babakocsi eladó. Megtekinthető: min­den nap 17—19 órá­ig, Szolnok, Dimit- rov út 1. (19294) ELÖSZOBAFAL, üveges ajtók, abla­kok. olajkályhák, gáztűzhely palack­kal is eladó. Kele­men Józsefné, Szol­nok, Szántó krt. 64. (18886)_________________ ELADÓ 24 fakkos, fémvázas nyúlház Jászberény, Ebhát u. 18. (18985) ________ J Ó állapotban levő gyermekbútor és ré­gi típusú varrógép eladó. Érdeklődni: Szolnok, Raktár út 11. (18846) TEKNICS 25Ö-es dobgépes orgona és Skíf sátras utánfutó eladó. Jászberény, Mező I. út 21. (18719) ELADÓ bajai 90x150, 120x150 hőszigetelt ablak, 90x240 hőszi­getelt erkélyajtó, új ÉTI—25 gázkazán, PK, PS 36-os panel. Érdeklődni: Szol­nok. Vörös Csillag út 70. III/12. Tele- fon: 14-104. (18782) VÁSÁROLOK 1000— 6000 forintig régi nyakbavaló Mária tűzzománc medálo­kat. Ezüst vagy ele­fántcsont nyelű sé­tabotokat. Telefon: Szolnok 12-890. (12051) LAKOSSÁG figyel­mébe 2000—12 000 fo­rintig veszek régi porcelánfejű babát, babafejet. Áraján­lattal vásárolok an­w Pályázati felhívás A FOTK Kisállatfeldolgozó Üzeme pályázatot hirdet a jászberényi Piactéren lévő Baromfibolt szerződéses rendszerben történő üzemeltetésére, hároméves időtartamra. A pályázatot október 20-ig a FOTK Kisállatfeldolgozó Üzemébe (Jászberény, Szelei u. 1. sz.) ajánlott levélben vagy személyesen kell eljuttatni. A versenytárgyalás október 26-án (szerdán) délelőtt 10 órakor lesz a FOTK Kisállatfeldolgozó Üzemében. fi Felvilágosítást ad: Nagy Józsefné adminisztratív vezető. (19322) I] A Törökszentmiklós és Vidéke Afész felvételre keres azonnali belépéssel leltár-elszámoltatúi csoportvezetői munkakörbe dolgozót. Feltétel: pénzügyi-számviteli főiskolai vagy mérlegképes könyvelői végzettség. Felvételre keresünk továbbá közgazdasági szakközépis­kolai végzettségű dolgozókat LELTÄRELSZÄMOLTATÖI és GÉPKÖNYVELÖ munkakörökbe. Fizetés: kollektív szerződés szerint. Felvilágosítást az áfész személyzeti vezetője ad. Törökszentmiklós, Kos­suth L. u. 139. (12728) tik órákat, dísztár­gyakat. márkás fest­ményeket. porcelán- tárgyakat. Hummel- figurákat. Telefon: Szolnok 12-890. (12052) ________________ Y AMAHA Keyboard PSS 270 sztereó elektromos orgona eladó. Tószeg, Rá- kóCZl U. 46. (18784) 60 literes, három- csillagos Lehel fa­gyasztó eladó. Nagy és középképernyős, új, vámkezelt szov­jet színes televízió is. Szolnok, Moso- nyi út 3. II/6. (18581) 2 db üvegajtó eladó. Szolnok, sallai u. 10. (18980) FIGYELEM! Kitűnő szülőktől, gyönyö­rű, törzskönyvezett németjuhász kisku­tyák eladók. Érdek­lődni lehet: egész nap, Tiger László, ÜJszász, Nap út 69. ŰJ Hajdú automata mosógép NDK mély babakocsi eladó. Jászjákőhalma, öregtemető út 2/A. (18625) ELADÖ vámkezelt Commodore—64 sze­mélyi számítógép. Érdeklődni: Kisúj­szállás, Nyár út 5. Telefon: 260 (18826) EGYÉB FISCHER típusú Beta kiskazettás vi­deomagnó 12 db mű­soros kazettával el­adó. Érdeklődni: Kisújszállás, Sza­Varrathibás zárt- szelvény-vásár 30%-os árkedvez ménnyel, amíg a készlet tart. Sze­relvénybolt TI­SZAFÖLDVAR, Kossuth u. 169. badság téri lakóte­lep 18/B. IV/28. (18837)_________________ TISZAKÜRTÖN fe­jős tehén eladó. Egyik 6 hónapos vemhes, másik 2 hó­napos borjas. Ér­deklődni: Béke út 12. (18835) BONTÁSBÓL szár­mazó gerenda, desz­ka, tűzifának el­adó Ugyanott Kom­fort gáztűzhely és szobai gázkályha. Szolnok, Madách út 14. (17797) FAJTISZTA kuvasz­kutyák, 2 hónapo­sak, eladók. Érdek­lődni: Csömör Gyu­la, Szolnok, Kassai út 80. 1/4. 17 óra után. (18873) OKTÓBERTOL ga­rázs kiadó. Érdek­lődni: Szolnok, Ta­nács út 4. Il/ll. (18601) SZOLNOK központ­jában kiadó üzlet- helyiséget keresek. „Keskeny” jeligére a kiadóba. (18622) MŰSZAKI végzett­ségű üzlettársat ke­resünk. „Autóal­katrészbolt” Jeligére a __kiadóba.__(18981) S ZOLNOKON a köz­pontban egy diák részére bútorozott szoba fürdőszoba- használattal kiadó. Jelentkezni: szülő­vel, Szolnok, Móra F. út 11. VI/9. egész nap. (18928)_________ R EDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, fa­redőnyök betétcse­réje Szolnok 18-569, Várkonyi tér 2. fsz. 1. (11526) Egyedülálló idős né­ni eltartását vállal­nánk. „Kölcsönös megértés 602” Jel­igére a kiadóba. (18981)________________ 4 —5 fős villanysze­relő brigád kedvező feltételek mellett munkahelyet vál­toztatna. Mindent tudunk 1—35 kV-ig. „Titász” Jeligére a kiadóba. (18697) Gyomaendrődi szesz­főzde rövid határ­idővel főzést vállal. Érdeklődni szemé­lyesen vagy a 31- 475-ös telefonon. (19038) __ G ARÁZS kiadó .Szolnok, Pálffy J. út 14. Érdeklődni: 17 óra után. (18777) / : v Dolgozókat alkalmazunk v, ny A SZOLNOKI PAPÍRGYÁR fel­vételre keres gépipari dokumen­tációk készítéséhez műszaki raj­zolót. Német nyelvtudásúak előnyben. Jelentkezés: PV Szol­noki Papírgyár személyzeti osz­tályán. (18675) A MEZŐTÚRI RUHAIPARI KIS­SZÖVETKEZET felvételt hirdet gépi varrómunkás munkakörbe, betanított vagy szakmunkára, jó kereseti lehetőséggel, egyműsza- kos munkarendben. Feltétel: 8 ált. iskolai végzettség vagy szakmunkásbizonyítvány. Bére­zés teljesítménybérben történik. Jelentkezés: a kisszövetkezet személyzeti irodájában, Mezőtúr, Stromfeld A. u. 1/a. (12653) A HÉKI ÁLLAMI GAZDASÁG felvesz mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező kontíro­zó könyvelőt és adóügyekben jártas pénzügyi előadót. Jelent­kezni lehet a gazdaság személy­zeti osztályán személyesen vagy a 18-980-as telefonon. (12591) A DÉLALFÖLDI PINCEGAZDA­SÁG KISÚJSZÁLLÁSI ELOSZTÓ RAKTÁRA felvételre keres érett­ségizett munkavállalót raktárost munkakörbe, jelentkezés a te­lepvezetőnél, Kisújszállás, Pil­langó u. 15. (12643) A TEJIPARI VÁLLALAT SZOL­NOKI ÜZEME szállltmánykíséről munkakörbe 18 évet betöltött, raktárkezelői munkakörben kö­zépfokú végzettségű, tmk-cso­portjába műszerész, géplakatos szakmájú férfiakat, segédmun­kásnak női munkaerőket keres. (18946) A SZIGLIGETI KÖNYVESBOLT­BA Szolnok, ságvári krt. 35. középiskolai vagy szakirányú végzettséggel eladót felveszünk. (19400) A JÁSZBERÉNYI TEJÜZEM azonnali felvételre keres férfi és női segédmunkásokat és közép­fokú végzettséggel rendelkező laboránsokat. Jelentkezőket Jászberényből és környékéről várjuk. Bérezés: kollektív szer­ződés alapján megegyezés sze­rint. Vidékről bejáróknak úti­költség-térítést fizetünk. Kedvez­ményes üzemi étkeztetés, igény szerint. Albérletben lakók részé­re albérleti hozzájárulást fize­tünk. jelentkezés: jászberényi, tejüzem vezetőjénél 5100 Jászbe­rény, Kossuth L. u. 114. (12652) Hirdetmények Anyaggazdálkodók! Vállalatunk foglalkozik — csavarok (5,6—10,9) — csavaranyák — pop-szegecsek — csapágyak adásvételével. Felajánlásaikat és rendelé­süket várjuk. PRODUKER Kereskedelemszervező Kö­zös Vállalat 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 7. Pf.: 196. Te­lefon: 56/13-538. Telex: 23-246. (18872) A Hungária Biztosító várja kedves partnereit a BNV ideje alatt a Il-es kapu kö­zelében lévő 82. számú ál­landó pavilonjában ingyenes Forma—1 játékautomatá­val, autóversenyzők közön­ségtalálkozójával, vetélke­dőkkel. Aki a helyszínen kö­ti meg Casco-biztosítását, az egy havi díjkedvezményben részesül. Találkozunk a BNV-n! Hungária Biztosító. (19244) Tájékoztatjuk kedves vevő­inket, hogy az Áfor Szolnok és Békés Megyei Üzemigaz­gatóság szajoli telepén 1988. szeptember 29—30-án éves leltározást végzünk. A leltár ideje alatt a hordós és ki­szerelt termékek kiszolgálá­sa szünetel. A fehéráruk ki­adása zavartalan. (19067) TÁJÉKOZTATÓ. Felhívjuk vadbeszállító partnereink figyelmét, hogy szeptember 1-jétől 20%-kal felemeltük a lőtt szarvas átvételi árát! A szarvas-melléktermékek be­szállításáért is lényegesen magasabb átvételi árat térí­tünk. MAVAD (19407) A MAVADTOURS csoportot szervez a Bugyi Vadgazdál­kodási Társulás vadászainak VIZSLA VERSENYÉRE. Idő­pont: 1988. október 1. Rész­vételi díj: 1150 Ft. Jelentke­zés a 759-611-es telefon 162- es mellékén. (19407)

Next

/
Oldalképek
Tartalom