Szolnok Megyei Néplap, 1988. április (39. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-23 / 96. szám

4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1988. ÁPRILIS 23. IA szerkesztőség postájából | B méhek és a méz védelmében A méhatka elleni védeke­zésről sok szó esik az utób­bi időben. A Néplap április 13-i számában is erről ol­vashattunk. A Magyar Mé­hészegyesület által forgal­mazott Antivar nevű új el­lenszert a méhésznek kell adagolnia: a papírcsíkra egy csöppet méhcsaládonként. Az elmúlt évben nagyon sok méhcsalád kipusztult, mely a gyógyszerek túladagolásá­ra is visszavezethető. Ugyan­akkor az NSZK-ból és Ausztriából jelzések érkez­tek, hogy bizonyos gyógysze­rek kimutathatók a magyar mézben. Ezért javaslom, hogy a betegség elleni gyógyszer adagolását ne bízzák a méhészekre. A gyártó cég úgy készítse el, hogy azt már csak oda kell­jen adni a méheknek. így nagyobb a remény arra, hogy a kártevő elpusztul, de a méhek is megmaradnak, és a mézük is tartja a világ- színvonalat. Sándor János méhész Szolnok Nem lehel áprilisi tréfa Pontosan április elsején vásároltam 7000 forintért egy anyakocát a Szolnok Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalattól. Az anyaállat néhány nap múlva jelét adta annak, hogy nem vemhes, pedig orvosi igazo­lással támasztották alá a vemhesítést. Igaz, hogy else­jén hoztam a jószágot, azért mégsem tekinthetem áprili­si tréfának... Ökrös Imre Besenyszög Olvasónk észrevételére, Hajdú Józseftől, a szóban forgó vállalat termelési és felvásárlási főosztályának vezetőjétől kértünk választ, aki a következő tájékoztatást adta: Mezőgazdasági nagy­üzemek foglalkoznak a vem- hesítéssel, szakszerűen, ál­lategészségügyi ellenőrzés mellett. Az anyaállat kihe­lyezése előtt néhány nappal ultrahangos vizsgálattal ál­lapítják meg a vemhességet, s erről állatorvosi bizonyít­ványt is adnak. Ennek elle­nére, sajnos, előfordulhat — általában 2—3 százalékban —, hogy a koca mégsem vemhes. Ilyenkor visszavá­sároljuk, s az árán felül a termelőknek 500 forint kár­térítést, valamint súlykülön- bözetet fizetünk és újabb vemheskocát adunk. ha igényli. Szó sincs áprilisi tréfáról, az eset a legna­gyobb gondosság mellett is előfordulhat. December óta javítják a centrifugát Tavaly december elején romlott el a centrifugám és átvittem a begyűjtő helyre, ami éppen a szomszédunk­ban van. Ott egy hónapig állt, míg januárban elvitték a törökszentmiklósi javító részlegbe. Évi 180 forint áta­lánydíjat fizetek és úgy tu­dom, ha két héten belül nem javítják, még kölcsöngépet kell adniuk. Nem adtak, de a sajátomat sem kaptam vissza a mai napig (április 12.) Centrifuga nélkül kín­lódtam végig a telet — két kisgyermek mellett, nagyon sokat bosszankodva a szárít- gatás miatt. Kovács Istvánná Tiszatenyő Bódi Pétert, a Szolvill háztartási gépeket javító részlegének vezetőjét keres­tük meg olvasónk panaszá­val, aki — miután tájékozta­tást kért a törökszentmikló­si szerviztől — a következő­ket mondta: Időközben meg­javították g_/centrifugát, de a megrendelő külső sérülés miatt nem vette át: Palástot cseréltek rajta, ezért húzó­dott el az ügy. Cseregépet nem tudtak adni. Kovács Istvánná az elmúlt napokban átvette a centrifugát. A várakozásért elnézését ké­rik. Nincs szerencsém A múlt év szeptember ele­jétől felváltva jártuk a fe­leségemmel a Lehel Hűtő­gépgyár szolnoki mintabolt­ját, mert 200 literes hűtőlá­dát szerettünk volna vásá­rolni.' Azt mondta az üzlet vezetője, hogy év végéig már nem kapnak belőle, ennek a típusnak a gyártása ez év márciusában kezdődik. Kér­tem, hogy vegyenek előjegy­zésbe, előleget is fizetek. Az volt a válasz, hogy ez év zsef Attila úton lévő részleg­be. Azóta többször érdeklőd­tem, s mindig azt a választ kaptam, hogy majd értesíte­nek, ha elkészül. Megjegyez­ték: ha garanciális a készü­lék, rövid határidőn belül megcsinálják. Ezek után fel­merül a kérdés: miért for­galmaz a kereskedelem olyan műszaki árut. amely­hez csak a garanciális javí­tás idejére képes alkatrészt biztosítani ? Szabó Lajos Martfű Olvasónk mindkét sérel­mére az illetékesek tájékoz­tatását kértük: Kliszky Ti- borné, az Ideál Kereskedel­mi Vállalat Lehel minta­boltjának vezetője nem vi­tatta olvasónk állítását, de áprilisában érdeklődjünk is­mét. Így is történt, felesé­gem ment a boltba, de most meg arról tájékoztatták, hogy már egész évre elője­gyezték azt a mennyiséget, amit majd kapnak a 200 li­teres hűtőládából. Ezek után mit mondhatok? Nincs sze­rencsém. S ezt egy másik esetem is igazolja. Lengyel gyártmányú kis robotgépe­met ez év januárjában ad­tam javításra a szolnoki, Jó­hangsúlyozta, hogy a múlt évben nem vehetett föl elő­jegyzést ez évi szállításra. Februárban ismerték meg a Hűtőgépgyár szerződését, ennek alapján kezdték az. előjegyzést. Olyan nagy az. érdeklődés a hűtőládák iránt, hogy a vásárlók igé­nyét sajnos az idén sem tud­ják maradéktalanul kielégí­teni. Áprilisra már az egész éves mennyiség elkelt. Ezért nem tudott a vásárló sem hozzájutni. A robotgépben motort kel­lett cserélni, ami 573 forint­ba kerül. Ilyen esetben meg kell kérdezni a megrendelő­től, kéri-e a javítást, de nem tudtak vele kapcsolatba lép­ni. A napokban sikerült, és a robotgépet megjavítva az­óta át is vette — mondta a javító részleg vezetője. ták ellenőrizni, mert nem i'olt a boltban. Az egységve­zető és a dolgozók figyelmét ettől függetlenül felhívtuk a pontos mérésre és számolás­ra. Az észrevételt köszönjük és bízunk abban, hogy ke­reskedelmi dolgozóink a jö­vőben ‘nagyobb körültekin­téssel végzik munkájukat a lakosság érdekében és meg­elégedésére." (Ha a bejelen­tés nyomán mindjárt ellen­őrzést tartottak a boltban, miért nem szóltak erről a panaszosnak, aki az igazság- tételt várta? Az ő csomagját miért nem mérték meg. hi­szen tudvalevő, hogy a súly­hiány tisztázása utólag lehe­tetlen. Olvasónk napokig őrizte a narancsot, nem nyúlt hozzá — ' egy belőle meg is rohadt — hátha szükség lesz rá bizonyítás­ként. A szerk.) Tóth András, a Szolnok Megyei Tanács VB kereske­delmi osztályának vezetője az üggyel kapcsolatban hangsúlyozta, ’ hogy a vásár­ló kérése jogos volt. Az el­lenőrzési napló bejegyzése szerint többen kifogásolták a narancs árát. ez mégin- kább megerősítette azt a véleményüket, hogy a helyi tanács ügyintézője nem járt el megfelelően. Igrainé pa­naszát nem is tisztázták. Éppen ezért felhívták a nagyközségi tanács vb-titká­rának figyelmét arra, hogy a hasonló panasz és közérde­kű bejelentésre az ügyinté­ző körültekintően intézked­jen, ’ ha szükséges, akkor azonnal és konkrétan. Kártalanítják a vevőt Csak azt látták, hogy bort veszek Idős szüleimnek vásárol­tam disznóvágáshoz április 7-én a törökszentmiklósi Ta­vasz ABC-ben. Már csak ke­nyeret, tejet, vajkrémet, tej­fölt, no meg 3 liter Olasz rizlinget kellett vennem. A fizetésnél 455 forintot muta­tott a pénztárgép. Nálam csak 300 forint volt. ezért kértem a pénztárost, hogy vegyen vissza az áruból 100 forint értékben. Az újraszá- molásnál azonban kiderült — az üzletvezető jelenlété­ben —, hogy amit vásárol­tam, azért 246 forint jár. A mögöttem állók közül senki sem tudta, hogy mi a hely­zet körülöttem, csak azt lát­ták, hogy bort veszek, pén­zem pedig nincs rá. Nagyon kellemetlenül éreztem ma­gam, sírva mentem ki a boltból, és elgondolkoztam, hogy vajon hány vásárlónál mutatott aznap többet a pénztárgép, amit észre sem vettek, szó nélkül kifizették? Nézzünk bele a dobozba címmel arra hívta fel mind­annyiunk figyelmét Németh Gyula tiszaföldvári olvasónk (levelét április 11-én közöl­tük), hogy a sietős vevőt úgy be lehet csapni, hogy teli doboz helyett üreset kap. Így járt a kisújszállási 4-es sz. főút mellett lévő benzin­kútnál. Három doboz autó­izzót vásárolt, s csak otthon vette észre, hogy az egyik üres. Az érintett töltőállomás dolgozói nevében Ponyokai Bálintné csoportvezető vála­szolt: „A kútnál lévő nagy forgalom miatt tévedésből az üres reklámdobozt adták a vevőnek, s a becsapás gon­dolata sem merült föl ben­nük. A tévedésért a vevő el­nézését kérik és várják a töltőállomásra, hogy az üres dobozt telire cserélhessék. Rnsszul számoltak Nagy Jánosné Törökszentmiklós Örökségünk őrei Jászszentandrás középis­kolás tanulói is megszervez­ték az Örökségünk őrei el­nevezésű ifjúsági vetélkedő versenycsapatát, amely a 489-es számot viseli. Tagjai a jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnázium tanulói, akik öt fordulón vannak túl. s már feltérképezték a Jászság ja­va részének műemlékeit és riportokat készítettek jeles műemlékvédőkkel. A hato­dik, egyben utolsó forduló feladataként kapták a nem­zetközi műemléki nap meg­rendezését. A helyi általános iskola és a KlSZ-alapszer- vezet segítségével tartalmas programot állítottak össze április 18-ra, melynek szín­helye a községi tájház és művelődési ház volt. Szurko­lunk, hogy középiskolás fia­taljaink a nemes versengés­ben minél előkelőbb helyet érjenek el. Donkó László Jászszentandrás Hármat fizet, egyet kap címmel közöltük március 21-én Kontra Géza szolnoki olvasónk panaszát, aki a NEFAG szandaszölősi tele­pén vásárolt farostlemez kö­rüli kálváriáját írta meg. Ezzel kapcsolatban dr. Ba­lázs Andrásné, a Szolnok Megyei Tanács VB ipari osz­tályának vezetője a követke­ző tájékoztatást adta: „A cikk alapján a Nagy­kunsági Erdő- és Fafeldol­gozó Gazdaság vezérigazga­tójától kértünk tájékoztatást szolgáltatásaik díjalkalma­zásáról, és a konkrét eset kivizsgálását is kértük. Meg­állapították, hogy a számlá­záskor fél óra helyeit egy óra munkadíjat vettek fi­gyelembe. A tévesen felszá­mított 141.50 forintot azóta visszaküldték a megrendelő­nek. A vevőtájékoztatás, a bizonylatok pontosabb > és szakszerűbb kitöltése érde­kében intézkedtek. Ezek be­tartását az árellenörök fo­lyamatosan vizsgálni fog­ják.” Szerkesztői üzenetek II vásárló kérése jogos volt Tegyenek rendet a falu boltjában címmel adtuk köz­re Igrai Lajosné alattyáni olvasónk levelét április 11- én. A helyi boltban vásárolt narancs árát sokallta, de észrevételére sem az eladók, sem az üzlet vezetője nem adott megnyugtató választ. Mérgében a helyi tanácshoz fordult segítségért, és kérje, hogy az ügyben tegyenek igazságot. Panaszával nem foglalkoztak, azt tanácsol­ták, hogy írja a vásárlók könyvébe. Olvasónk levelére a köz­ségi közös tanács vb-titkára többek között ezt válaszolta: „Az ügyintéző valóban azt tanácsolta, hogy panaszát ír­ja a vásárlók könyvébe, de ezzel egyidejűleg behívatta az egyik társadalmi ellenőrt és vele együtt ment az ABC-be ellenőrizni. Tíz cso­mag narancsot mértek le és megállapították, hogy az árazás helyes, a minőségét sem kifogásolták. A pana­szos csomagját már nem tud­Nagy Károly, Kunszent­mártoni A szociálpolitikai kedvezmény mértéke egy gyermekre 50 ezer, kettőre 150 ezer, a harmadik gyer­mek után pedig 200 ezer, összesen 400 ezer forint. Ez az összeg azonban csak ak­kor számolható el, ha a szer­ződéskötéskor már megvan a harmadik gyermek is. Ha a szerződéskötés után született a harmadik gyermek, ebben az esetben már csak 50 ezer forint kedvezmény illeti meg. Tartásdij jeligére: Ha úgy érzi, hogy gyermeke ellátá­sának körülményei lényegé- sen megváltoztak, attól a bí­róságtól kérheti a tartásdíj csökkentését, amelyik hatá­rozatot hozott az ügyében. Mindaddig, amíg kérelmére a bíróság nem dönt, a jelen­legi tartásdíj összegét köte­les fizetni. Balázs M„ Szolnok: La­kásbejelentési ügyben a vá­rosi tanács ügyfélszolgálati irodájához forduljon. Összeállította: Csankó Miklósáé Szomorú látvány a jászberényi Rákóczi úton, hogy a nemrég ültetett tujafákal ellopták, a védőkerítést kitépték, majd helyreállítása után ismét. A frissen füvesített területet pe­dig összetaposták. Sajnos ehhez hasonló pusztítás keseríti a közeli utcák lakóit is. A van­dálok megfékezésére nagyobb összefogásra lenne szükség — írta K. A. olvasónk, mi pe­dig egy fotót készítettünk az utcáról Inkább valljuk... ...be vagyonúnkat — su­gallta az az interjú, amely nemrég jelent meg lapunk­ban, s amit a megyei adófel­ügyelőség vezetőjével készí­tettem. Egy szolnoki olva­sónk — Szabados Jánosné — szerint ez az interjú el­lenkezik az APEH osztályve­zetőjének egyik nyilatkoza­tával, de legalábbis nem egyértelműen ugyanazt; ol­vasta ki a két írásból. Nyilván másokat is érint e fontos kérdés — hozzáté­ve, hogy a'vagyonnyilatkozat megtételének határideje le­járt! Ezért szószerint idéz­ném a Magyar Közlöny kü- lönszámában megjelent 1987. évi VI. törvény 27. paragra­fusát: 1) A vagyonnyilatkozat- tétek kötelezettség kiterjed a magánszemély következő vagyontárgyainak felsorolá­sára; a) az ingatlantulajdonra — ideértve a lakásépítő és lakásfenntartó szövetkezet tulajdonában álló lakást is, ha arm a szövetkezet tagját állandó használati jog illeti meg —, üdülő használati jo­gára, föld (lakó- és üdülőte­lek) tartós használatára; tb) a nagyértékű ingósá­gokra. A paragrafus magyaráza­tát adja ez utóbbinak a má­sodik bekezdésben. vagyis nagyéntékű ingóságnak te­kintendő az a gépjármű, amely után gépjárműadót keli fizetni, a védett műal­kotás és a védett gyűjte­mény, továbbá minden olyan ingóság, amely értéke dara­bonként vagy készletenként (gyűjteményenként stb.), meghaladja a 100 ezer forin­tot. További magyarázattal szolgál ' a 28. paragrafus, amely így szól: 1) A 27. paragrafusban fel nem sorolt vagyontár­gyak is felitüntethetők a va­gyonnyilvántartásban . 2) Ha a magánszemélyek nyilatkozata az (1) bekezdés­ben foglaltakról az ingósá­gok azonosítására alkalmas részleteket nem tartalmaz: a) a háztartási felszerelés, a szokásos berendezési és a személyes használati tárgyak értékeként legfeljebb 100 ezer forint fogadható el. Ez tehát a- törvény. Az el­sőként idézett • paragrafus világosan kimondja, hogy mely tárgyaikat, ingóságokat kell bevallani, a birtokunk­ban lévő ingatlanokkal együtt. Olvasónk azt írja, hogy nem hiszi,' miszerint „fel kellene sorolni tétele­sen egy szekrénysort — ha az nincs százezer forint fe­lett —, egy ülőgarnitúráit, tv-t..., mert ez így már több, mint 100 ezer forint”. Idéz­ném a Néplapban megjelent interjú bevezetőjét, amely­ben a vagyonnyilatkozatról így szólunk: „önként már­cius utolsó napjáig van módunk” megtételére. Tehát önkéntes. Azaz mindenki maga döntötte el, hogy megteszi-e, avagy sem. Ma még szokatlan szá­munkra, hogy eddig belső titkunknak számító vagyoni helyzetünket firtatják. Az adófelügyelőség vezetőjével arról igyekeztünk szándé­kunk szerint az olvasót meg­győzni, hogy kinek-kinek sa­ját érdeke a nyilatkozat-té­tel. A tételes fölsorolás pe­dig az eddig meglévő va­gyontárgyakat teszi legális­sá, s csak az ezután! vagyon­gyarapodásról kell — esetleg — számot adni majd. Aki ezt most elmulasztotta, az adóhatóság hivatalos elszá­moltatásakor — föltéve, hogy sor kerül rá — már maga lesz köteles bizonyíté­kokkal szolgálni a tulajdo­nában lévő vagyontárgyak származása felől. Mégpedig olymódon — az interjúból ez is kiolvasható volt —, hogy azt adózott jövedelme fedezze. Tételes vagyonnyi­latkozat híján ugyanis az idézett 28. paragrafus má­sodik bekezdésének a) pont­ja lesz a mérvadó. II. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom