Szolnok Megyei Néplap, 1988. április (39. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-27 / 99. szám

1988 ÁPRILIS 27. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 5 A tévéi ■ ■ I ^Mnvőie eiott „Fájdalmas” bemutaitóról szeretnék szólni; a szombat esti ítéletidőről, amely két­szeresen is fájdalmasnak mondható. Először, mert aki írta, mér nincs közöttünk, nem érhette meg e televízi­ós premiert, korán „itt ha­gyott” bennünket, Száraz György halála még friss em­lék — másodszor meg azért, mert amiért drámáját meg­írta, hogy segítsen két szom­szédos ország viszonyának tisztázásában, drámai for­mában vonultatván fel a bé­kességet megromtó indulatok elleni érveit — nos, abban a tisztulási folyamatban azóta se léptünk előbb. Sőt, az utóbbi idők tapasztalatai ar­ról tanúskodnak, mintha Száraz György becsületes íród, intő szavai is hiábava­lók lettek volna. Amiről csaknem tíz éve szólott — akkor volt drámájának ős­bemutatója a színházban —, az talán még fájóbban hasít belénk ma, mint akárcsak egy évtizede is. iféletidü Mit akart Száraz György? Álljon itt egy részlet abból a rádióbeszélgetésből, amely­ben maga fogalmazta meg írói szándékát: „Ebben a da­rabban magyarok és romá­nok mondják a maguk osto­baságait, a maguk igazságait. A maguk részostobaságait, a maguk résziigazságait. Néha közhelyszerű monda­tokban. Mit akartam ezzel? Nem mást, mint valamiféle történelmi látleletet adni egyrészt a tragikus egymásra utaltságról, másrészt az ez­zel együtt járó, majdnem re­ménytelenül összegubancoló­dott ellentétekről. Kórképet, gyógymódot nem tudok ad­ni, vagy ha -mégis, akkor azt a megoldást mindenki isme­ri. Tudom, hogy amit tet­tem, az kevés. Csak annyi, 'hogy ki tudja hányadikként, 'ki tudja hányadszor kimond- tam: a megoldást elodázni nem lehet”. Miféle megoldást sugall az Ítéletidő? A megbékélést, a -békesség megoldását. Azt a „régi” igazságot ismétli új­fent és újszerű formában, amiért már Adyék is hada­koztak hajdanán: „Dunának, Oltalak egy a hangja...” Az egy hazában élő -népek kö­zös sorsának igazságát, hogy ne a gyűlöletben legyenek testvérek, ahogy elhangzik a tévéjátékban is, hanem sor­suk alakításában. Az Ítéletidőben a szerző olyan történelmi pillanatot ábrázol — 1849 májusában vagyunk Abrudbányán, — amikor a szabadságharc ide­jén Erdélyben is alaposan íelhargadnak az indulatok, s a rendkívül bonyolult tör­ténelmi szituációban, ami­kor a tisztánlátást az esemé­nyék sem segítik, amikor könnyen félreérthető az is, ami máskor egyébként egy­értelmű lehetne, amikor a császáriakkal szemben áll­nak a szabadságharc erői, de -ugyanakkor magyar és ro­mán is állhat akár az előb­biek oldalán is, amikor a nemzeti érzület és osztály- helyzet vagy méginkább osz­tálytudat tovább bonyolít­hatja a különböző magatar­tásokat — -ki hová is tarto­zik — az érzelmek vihará­ban bizony gyakorta csapód­nak le az indulat villámai. András Ferenc — ő -ren­dezte képernyőre Száraz György drámáját — „viha­ros” tévéjátékot formált, erőteljes érzelmi töltéssel, de ügyelve arra, hogy a tragédiákat felvonultató drá­mában legyen hitelük az ér­zelmeknek. A fojtogató féle­lemnek éppúgy — lásd a menekült bányatiszt és már- már megbomlott feleségé­nek lélektanilag hiteles raj­za —, mind a -lávaként for­tyogó indulatoknak, például Hatvani őrnagy és társainak rendkívül meggyőző ábrázo­lata, Olyan érzelmi feljajdu­lás ez a tévéjáték, amelyben mindennek mégis megvan a maga oka: érthető és átélhe­tő tehát. A szembenálló ma­gyar és román ellenfelek kö­zött békíteni akaró kormány- biztos bölcsessége épp úgy, -mint az idős román paraszt ősi gyűlöletet hordozó békét­lensége. Nem eszmék, gon­dolatok szócsövei ők, hanem élő hús-vér emberek, egy furcsa különös történelmi helyzet tragikus alakjai. És nem hősei! Nincs itt semmi nyoma holmi hamis tnagi- kus-hős-teremtésnek. András Ferenc pontosan tudja és ér­zi: ki, milyen és mennyi fe­lelősséggel tartozik azért, ami ebben a kiélezett hely­zetben történik; iki milyen mértékben felelős azért, amit cselekszik. Akár a magya­rok oldalán, akár a mási­kon, a románokén. Kitűnően ■tudja érzékletessé tenni, hogy olyan világban já­runk, -amelyben bármikor tüzes csóva repülhet A'brud- ra éppúgy, mint Zalatná-ra, amelyet porig égetett az egy­más elleni gyűlölet, (a bá­nyatiszt és felesége is on­nan érkeztek szívükbe zárva a rettenetét), ahol „fortélyos félelem” igazgatja a dolgo­kat. A tévéjáték egyik fél, egyik fajta magatartás mel­lett sem teszi le voksát, he­lyesen, a „rendezni végre közös dolgainkat” igazságát és szükségességét kívánja világgá 'kiáltani. Hisz, akik elvonulnak előttünk akár a magyar őrnagy, akár a ro­mán főbíró, akár a kormány- biztos, akár Jón Dobra, az al-prefektus — valamennyi­en áldozatai a „rendezetlen” viszonyoknak. A drámai hi­telesség záloga egyébként nemcsak a rendezői átgon­doltság és pontosság, hanem az -igen meggyőző színészi játék is, remek erőket vonul­tat fel, az ítéletidőben a te­levízió. Balkay Géza példá­ul izgalmasan játssza meg a határozott parancsnokot, akiben azonban a -nagy 'ha­tározottság mögött mérhetet­len bizonytalanság is feszül, Bán János maga a megtes­tesült félelem, Szirtes Ádám parasztja mesterien egysze­rű és méltóságos, annak az embernek a tragikus esete az ő parasztja, akibe beleol- ■tották évszázadok során a nemtelen gyűlölködést. Osz- ter Sándor lefojtott indula­tai alprefdktusa is emlékeze­tes, miképp Blasikó Péter -higgadt, békét -reménytelenül szorgalmazó kormánybiztosa is tiszta, szép alakítás. A női szerepek megformálói közül IRáczkevei Annát emelném ki, aki ebben a felkavart vi­lágban is okosnak megmara­dó asszonyt alakít: Coméliá- ja asszonyi méltóságával mintegy fölé emelkedik ér­zelmi viharokban kavargó környezetének. Röviden A Közelkép sorozatában, amely jeles politikai és -köz­életi személyiségek bemuta­tásának műsora, Medgyessy Péterrel, a Minisztertanács elnökhelyettesével ismerked­hettünk volna meg -köze­lebbről, ha erre módot adott volna az az ötven perces be­szélgetés, amelyet Vitray Tamás folytatott vasárnap este az ország pénzügyekben iegjánatosa-bb emberével. Sok mindenre kíváncsiak lettünk volna, de nagyító alá sajnálatosan csak néhány közgazdasági, gazdaságpoli­tikai kérdés, fogalom került, az elnökhelyettesi munka, ami természetesen fontos, de — jól tudjuk nemcsak a munka teszi az embert. Már­pedig a közelkép eredeti szándéka szerint az embert kívánja n-ézőközelbe köze- lümkbe hozni. Ezért szüle­tett; maradjon hát hű hiva­tásához, mert igazán ettől lehet vonzó és érdekes. Valfcó Mihály T úrkevén Újítók tábora (Tudósítónktól) Megyei innovációs tábor színhelye volt az elmúlt hét­végén a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium és Gép­járműtechnikai Szakközépis­kola, melynek résztvevői a megyei KlSZ-szervezetek újító fiataljai voltak. A ren­dezvény ideje alatt a Tiszán­túli Autójavító Vállalat kiál­lításon mutatta be újító te­vékenységét. A több mint félszáz résztvevőt változatos program, előadássorozat vár­ta. A nyitó előadást Alaksza Tamás, a Magyarország c. hetilap munkatársa tartotta. Gazdaságunk társadalmi szemmel címmel, majd dr. Birmann Erzsébet, az Inno- vance Általános Innovációs Pénzintézet igazgatója, az innováció hazai szervezésé­nek és finanszírozásának gyakorlatát mutatta be. Az innováció szervezeti kérdé­seiről dr. Molnár István az Ybl Miklós Építőipari Mű­szaki Főiskola intézeti igaz­gatója számolt be a hallga­tóknak. Az elmúlt évek során a vidék legnagyobb múzeumi bázisává nőtt a Veszprém Me­gyei Múzeumi Igazgatóság felsőörsi műtárgyvédelmi központja. A restaurátorok és gyűjteménykezelők itt dolgozzák fel a megyei ásatások leleteit, készítik elő a kiállí­tásokat, rendszerezik a tudományos anyagokat és itt tárolják a múzeumi törzsanyag zömét is. A Jókai villába kerül restaurálás után a képen látható zenélő képóra, ame­lyen Buda visszavételét örökítette meg a korabeli mester (MTI-fotó: Arany Gábor) Atyala-Patyala bácsi Száz éve született Jász Faragé Sándor grafikusművész karikaturista A Jászárokszállásiak Ba­ráti Köre kiállítással kíván megemlékezni Jász Faragó Sándorról, születésének 100. évfordulóján. Ki volt ez a két évtized­del ezelőtt ősnek tért em­ber, akinek neve ma is foga­lom a hegyek alján, a Csörsz-árka mellett? Nevét hiába keressük a mai mű­vészeti lexikonokban — bár 1929-ben kiállított a Nemze­ti Szalonban is — miután Münchenben és Olaszország­ban neves mesterektől ta­nult — az utókor inkább Atyala-Patyala bácsiként őrizte meg emlékét. Eseté­ben igaz: annyi marad meg az emberből amennyit a gye­rekek tudnak róla. Iskolíáit szülőhelyén, Jász- árokszálláson kezdte, majd a gyöngyösi gimnáziumban ta­nult. A család kívánságára gyógyszerész lett, de az or- vosságos tégelyek világát hamar palettára cserélte. Korai képei nagy mester­ségbeli tudásról vallanak, de az utókor számára Jász Fa­ragó képi világából mégis inkább a grafikái, humo­reszkjei, karikatúrái az érté­kesebbek. önmaga is szíve­sen vállalta ezt a műfajt, a Magyar Üjságrajzoló Művé­szek Egyesületének tagja­ként többször kiállította re­mekjeit. amelyek a két vi­lágháború közötti művészvi­lág kiválóságairól készültek. A Pesti Napló rovatvezető­iéként igen jó lehetőségei voltak, hogy megismerked­jék a főváros színi- és zenei világának, irodalmi életének kiemelkedő egyéniségeivel, csodabogaraival. Unokahúga, Patay Béláné tulajdonában van egy vas­kos emlékkönyv, amelybe művészbarátait, a Pesten megfordult világhírességeket rajzolta. Lehár Ferenctől Teíko Kiwa-ig — mind má­ig ő talán a leghíresebb Pil­langókisasszony — a kor nagyságait gyűjtötte — Her- czeg Ferenc, Karinthy, Csor- tos, Uray Tivadar, Bajor Gizi, Móricz Zsigmond, Pe­tites Sándor — és mások de- dikációit őrzi a Miféle könyv ez? címet viselő kézirat, amely jelentős kultúrtörté­neti érték! Nem kevésbé, a Színházi dolgok című gyűj­teménye is, amely olyan színházi vonatkozású kurió­zumokat tartalmaz, „amelye­ket sem megtartani, sem el­dobni nem érdemes, tehát meg kell tartani.. A második világháború idején az Osztrák—Magyar Monarchia Isonzót és Pia­vét járt egykori délceg lo­vastisztje hátat fordított a főváros Csak egy nap a vi­lág hangulatának, és haza­tért szülőfalujába. Régebbi életéből csak két dolgot ho­zott magával: a művészet és a lovak szeretetét. A Jász- árokszállásra és a környékre Az utolsó karikatúrák egyi­ke: Jász Faragó és felesége névnapi köszöntőben. Szűkös anyagi helyzetüket a művész — nagy derűvel — skótjel­mezzel érzékeltette járó vándorcirkuszok életét rajzolta, A cirkusz a világ című mappájában olyan mű­vészi értékű vázlatokat ta­lálhatunk, amelyeket eny- nyire tökéletesen csak olyan ihletett művész alkothatott, amilyen Jász Faragó Sándor volt. S ezekben az években kez­dődött Jász Faragó Sándor más vonatkozásban is leg­értékesebb életszakasza. A korosodó művész képzelet­világába egyre erősebben visszatértek élményekben gazdag gyermekkorának em­lékei. Tudnunk kell, hogy mesélő kedvű nagyapjával, Nagy Sándorral a múlt szá­zad végén, a századfordulón a kisdiák Jász Faragó beba­rangolta Csörsz-árkának földjét, a minden dombról, hajlatról, fáról, fűről csodá­latos történetet hallott. Egy bő félévszázaddal később árokszállási házacskájában — ahol feleségével, Azari Ilonával, a Nemzeti Sizínház volt tagjával éldegélt — le­írta, színezte, tovább gazda­gította ezeket a meséket, mendemondákat, nagyot- mondó történeteket. Tudott mesét Pipacsos Pestéről, Hallgatag Mátyás­ról, Kis Péterről, meg Nagy Paliról, Esvány bátyáról meg a község ládájáról, a bíróvá­lasztásról, meg Töpörtyű Andrásról, kinek háza a pa­takparton, a Fáskert alatt volt. Ezek a mesék hajdan élt emberekről szóltak, meg a Három királyfiról, meg a Tótágas országról. A gyere­kek szájtátva hallgatták, mint ő a régi regélőket. Nem is Sándor, vagy Sanyi bácsi­nak hívták, hanem Atyala- Patyala bácsi volt a neve, hiszen a kicsiknek legszíve­sebben Móka apóka meséjé­nél ülték körül mesebeli bi­rodalomnak beillő kertjében — emlékszik Jász Faragó Sándor utolsó évtizedére — névrokona — Faragó János- né helytörténész, néprajzku­tató. Jász Faragó Sándor mesé­inek javarészét összegyűjtöt­ték Jászárokszálláson, a színjátszók néhányat közü­lük színpadi játékként mu­tatnak majd be a közeljövő­ben. A szélesebb körben való publikáció azonban — sajnos — még várat magára. Pedig a ma élők számára jelentene szellemi gyarapodást ha a patrióta grafikusművész, me­semondó java munkáinak kiadásával is megtisztelhet­tük volna emlékét. Tegyük hozzá: nem az utókor meg­becsülésén, hanem az anya­giakon is múlik. Meseillusztráció Tiszai I.ajos Antenna Szolnokon is Műholdas műsorszórás A BHG Híradástechnika Vállalatnál rövidesen meg­kezdik az NSZK-beli Hirschmann cégtől vásárolt licenc alapján a műholdvevő berendezések sorozatgyártá­sát. Ezzel kapcsolatban Kovács Kálmán, a vállalat vezér- igazgatója elmondta, hogy a Hirschmann-rendszer egész településeket elláthat, vagy­is egyidejűleg egyetlen köz­ponti antennáról több ezer lakásba juttatja el a televí­ziós programokat, a földi adókról érkezőket és a mű­sorszóró műholdakról jövő­ket is. Jelenleg mintegy 10—12 ilyen program fogható ezek­kel az antennákkal, ez a szám az újabb műholdak fel­lövésével nő. (Az elképzelé­sek szerint még az idén pá­lyára állítják a luxemburgi Astra műholdat, amely egy­idejűleg 16 programot sugá­roz majd.) Várható, hogy a nem távoli jövőben elterjed­nek a közvetlen, digitális jelátvitellel sugárzott műso­rok is. A BHG a nagyközösségi vételi antennarendszerek gyártásával és felszerelésével foglalkozik. A közeljövőben Veszprémben szerelik fel az első ilyen komplett rend­szert, majd az idén még to­vábbi kilenc helyen. Egyebek között a fővárosban Budafo­kon és Csepelen, továbbá Szolnokon, Debrecenben és valószínűleg Somogy megyé­ben. A költségek megoszla­nak, egy-egy ilyen rendszer körülbelül egymillió forint, így az igénylők számától függően általában egy-két- ezer forintot kell fizetni. Az egyedi vevőrendszerek ter­mészetesen ennél sokkal költségesebbek. Mérkőzések krónikája A FOCI legújabb számá­ban az angol—magyar mér­kőzések krónikájáról olvas­hatnak. Grosics, Puskás, Sá- rosi dr., Zsengellér emlék­szik a régi nagy csatákra. Billy Wright, a londoni 6:3- as találkozó angol résztvevő­je üzen a mai játékosoknak. Aczél Endre londoni jelenté­se is megtalálható a lapban. A FOCI újszerű válogatott­sági versenyt hirdet. Beszá­moló található az A- és az olimpiai válogatott felkészü­léséről. Aki megveszi a la­pot, az azt is megtudja, mi lesz Nyilasival?

Next

/
Oldalképek
Tartalom