Szolnok Megyei Néplap, 1988. március (39. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-30 / 76. szám

1988. MÁRCIUS 30. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 5 |A tévé „ képernyőié előtt Az elmúlt hét vasárnapjá­ra esett a színházaik hagyo­mányos visszatérő világnap­ja — s ezen a napon min­denütt, ahol csak színház működik, a világhírű rende­ző, Peter Brook üzenetét olvasták fel közös emléke­zésül, illetve emlékeztetőül e csodálatos intézmény le­hetőségeire, az emberi kul­túrában betöltött sajátos szerepére. Színházi világnap Megünnepelte a világna­pot a televízió is, s ebből az alkalomból a főváros pe­remkerület» színházának szá­mító (más 'kérdés, hogy már régen nem az, bár valami­kor valóban kívül esett a város forgalmasabb kerüle­tein) —, József Attila nevét viselő teátrumban ütötte fel tanyáját, s próbálta bemu­tatni azt a sokszínű tevé­kenységet, amellyel az itt dolgozó művészek igyekez­nek nap mint nap nézőik kedvébe járni, mert hogy hittel vallják: közönség nél­kül nincsen színház. A József Attila sohasem tartozott egyébként az arisz­tokratikus színházak közé; magatartásában, programjá­ban mindig volt valami fel­tűnően populáris; itt a zenés játékok már akkor is divat­ban voltak, amikor még nagy színházainkban egyál­talán nem volt sikk musicalt játszani. A mostani televí­ziós kóstoló — a közvetítés folyamán több érdekes elő­adás részletét láthattuk, mi­közben a színház mű­vészei munkájukról köz­érzetükről vallottak az őket faggató Wisinger Ist­vánnak — igazán ízesre si­került. És jó volt hallani Galambos Erzsi vagy Sza­kácsa Sándor megelégedett­ségéről tanúskodó szavait avagy a lelkes fiatalok tett- rekészségéről tanúskodó nyi­latkozatait. Akik viszont azt sem titkolták el, hogy még korámtsincs minden rendben színház és közönség kapcso­latában, hisz akkor például nem kellene a Varsói meló­diát olykor bizony néhány érdeklődő néző jelenlétében játszani. Élvezhettük ezen az estén két kiváló színész pa­rádés játékát, a Törőcsik Mariét és a Garas Dezsőét Az oroszlán télen című elő­adás kiemelt nagyjeleneté­ben. Igazán vonzó képet raj­zolt a televízió erről a falán kicsit mostohán kezelt szín­házról, csupán egy dolgot hiányolhatunk a színes ösz- szeállításból: a közönség hangját. Bár, hallhattuk azt is, amint tapsolt, ez az ő legszebb, legkifejezőbb hangja, de szívesen vettem volna én például, ha arról is esik szó, hogy mi hozza ide a nézőt, vagy épp mi nem vonzza ide, ebbe a bel­várositól mégiscsak távöleső színházba? Amely egyéb­ként ugyanazokkal a nehéz­ségekkel küzd napjainkban, mint az ország más színhá­zai — anyagi természetű gondok nehezítik munkáját. Ilyen értelemben egyetlen színház életének bemutatá­sával sikerült a televíziónak a szakma általános problé­máit is felvillantania, s ez mindenképp a körültekintő szerkesztést is dicséri. (Szer­kesztő Virág Katalin). Kél bemutató Bemutatót tartottak az elmúlt héten a Kortársaink képernyője sorozatban, Egy gazdag hölgy szeszélye cím­mel Gyárfás Miklós „fur­csa” drámáját játszották. Nem az alaphelyzet tűnt benne furcsának, a hajdani osztálytársak érettségi talál­kozója ugyanis talán már túlságosan is közismert mint forma; különössé, mondhat­ni idegesítővé az tette, aho­gyan a találkozó „gazdája”, aki összehívja társait, nos, ahogy ez a szeszélyes hölgy lelkileg megnyomorgatja im­már megtört, idős, öreg di­áktársait. Idegesítő, mert érthetetlen, talán hihetetlen is, hogy egy gazdag hölgy pusztán szeszélyből arra kényszerítheti már-már dur­va zsarnok módjára hason­lóan tehetős hölgytársait, hogy azzal nézzenek szembe múltjukból, ami a legkelle­metlenebb volt hajdanán. Kegyetlen játék! Van ben­ne valami dürrenmatti ke­serűség, gúny és tán gro- teszksóg is, ez a szeszélyes hölgy akár az említett szer­ző öreghölgye is lehetne, csakhogy itt a történet, az élve boncolás csaknem telje­sen indokolatlan, így hát amit látunk, játék csupán, drámai „trükk”. Hiába nagyszerűek a színészek, még Váradi Hédi is, akiinek sajnos utolsó alakítása ez, már a hang sem az övé, Te- mesii Hédit halljuk, amikor beszél, az érdekességén túl nem mutat ez a játék olyan emberi mélységek felé, ame­lyek magukkal tudnának sodorni bennünket. Hasonlóképp hiányzott a művészet melegsége a csü­törtök esti tévéfilimbői, pe­dig Horváth Z., Gergely rendkívül nagy gondosság­gal tervezte meg a film ké­pi világát, s formálta meg a részleteket szinte mérnöki pontossággal. Egy szorongás­sal, titkokkal teli világ ké­pét rajzolja meg, amelynek homályos, borongás tónusá­ból rikítóan válik ki egy sár- igalkaibátos hölgy látványa, egy idegené, akinek mond­hatni a szemével láttatja a rendező — a szerző Mészöly Miklós munkája alapján — az ötvenes évek nyomasztó világát. Más kérdés, hogy e hölgy kilétéről jóformán mit sem tudunk. Ugyanakkor érthető minden más, világos az egyes elemek jelképes tartalma is, például a kalit­káiba zárt madáré is, mely végül is kiszabadul, és min­denki madarává lesz a sza­badság egyfajta szimbóluma­képp. Beteg kor 'látlelete ez vágóhidat rendszeresen fosz­togató tolvajjal, pletykás öregasszonnyal, váratlanul kitelepített családdal, festő­vel, aki alkalmi dekoráció­kat csinál, s aranyos gyer­mekikel, aikdk szeretnék le­leplezni ezt az egész hazug világot a gyermekszívek ár­tatlanságával. Sok-sok rész­letből összeálló kép, s van az egészben valami valóságon túli, szürrealdsztdkus is. Mé­gis valami hűvösség lengi be a tévéfilmet, a míves kidol­gozottság hatása erősebb, mint a torokszorongató va­lóság megidézésének élmé­nye. Nem döbbent meg, még csak meg sem rezdül a lel­künk, mert hiányzik belőle az „adott pillanat igazsága”. A stiglic szép munka, jó munka, de nem kivételes él­mény. Talán az lehetett vol­na, ha több lenne benne az emberi szertelenség. Röviden így „szórakozik” a Stúdió ’88, vagy még inkább azt mondhatnák, így szeretné, hogy szórakozzunk mi né­zők — színesen, de koránt­sem felhőtlenül. Ezért invi­tált bennünket a Stúdió gár­dája a Budapesti Tavaszi Fesztivál eseményeire; szín­házba, hangversenyre, mozi­ba, balettre péntek este. És mindebből vadéban igazi minőséget kínált. Este hat­tól csaknem éjfélig tartó műsorra szólt a meghívás. Csakhát — vele szemben az első csatornán 18 órától az igen népszerű és közhasznú Alblak, majd az elengedhe­tetlen esti Híradó, aztán az igen vonzó Telefere, végül Átikus József szórakoztató Parabolája csalogatta az el­ső csatornán a nagyérdemű tévénézőt. Bizony félő, hogy a kérlelő hívásra sem tar­tottak sokan Érdi Sándorék- kal. Hangsúlyozom: kár, mert a kultúra magazinja nem akármilyen választékot kínált. Valkó Mihály Bemutató: pénteken Rákóczi tér - új zenés játék Április 1-jén nyílik Skanzen Szentendrén A téli zárva tartás után péntektől újból várja a láto­gatókat a szentendrei Sza­badtéri Néprajzi Múzeum. A 46 hektáros területen kiala­kított falumúzeumban táj­egységekre csoportosítva mutatják be az ország egyes vidékeinek népi építészetét, lakáskultúráját, életmódját. A hét nagy tájegység (Észak- Magyarország, Észak-ma­gyarországi mezőváros, Fel- ső-Tiszavidék, Alföld. Dél- Dunántúl, Bakony—Balaton- felvidék. Kisalföld) mellett most épül a nyugat-dunán­túli rész, ahol áll már és lá­togatható néhány épület. Az enyhe telet felhasználva, a zárás alatt tovább épült a Kisalföld tájegység bal ol­dali utcasora, s a végső munkákat végzik a Sziget­köz jellegzetes településéről, Ásványráróról áttelepített lakóházon is. Ez utóbbit má­jus 18-án, a múzeumi világ­napon nyitják majd meg. Aki már korábban járt a Szentendrei Skanzenben, an­nak nem kell bizonygatni, milyen maradandó élményt adó látvány és hangulat fo­gadja az odalátogatót. Külö­nösen a fiatalok számára ajánlott, hogy megismerked­jenek — egy-egy túra, ki­rándulás kapcsán — népi ha­gyományaink megmentett építészeti és tárgyi emlékei­vel. Üjabb zenés játék bemu­tatójára készül a Szigligeti, s ahogy ez az előzőek eseté­ben is történt — Táncdal­fesztivál, Lúdas Matyi — a musical szövegkönyvét Schwajda György irta. A ze­nét Döme Zsolt komponálta. A próbák már javában a színpadon folynak. Csizma­dia Tibor rendezői irányítá­sával. A táncos, zenés játék főszereplői a lányok, ama Rákóczi téri lányok, akik... De ezt megtudhatja majd mindenki, hogy mi is törté­nik velük, aki kíváncsi a kellemes muzsikával fűsze­rezett pikáns játékra. Bemu­tató április 1-jén, pénteken este. Képeink az egyik pró­bán készültek, amikor a sze­replők még civilben kóstol­gatják a játékot. Az első képen a lányok csapata, a másodikon férfi­ak, akiknek szerepe egyálta­lán nem mellékes, végül a bal alsó képen munka köz­ben a rendező. A magyar nyelv hete Minisztériumi pályázat A névelő az uszodában A nyelvészkedő olvasók most hitetlenkedve kapják fel a fejüket: Hogy került a névelő az uszodába? S iga­zuk van, a cím tréfa csupán! Nincs névelő az uszodában. FÜRDŐRUHÁT KABIN­BAN CSAVARNI TILOS! Ezt a feliratot diákjaim fe­dezték fel a Damjanich uszo­dában, és helyes nyelvér­zékkel mutattak rá a nyelv­helyességi hibára: a kabin szó elől hiányzik a határo­zott névelő. A határozott névelő helytelen használata egyik leggyakoribb nyelvhe­lyességi hibánk. Pedig alkal­mazása nem igényel bonyo­lult nyelvészeti ismereteket. Ez a szófaj a magyarban kü­lön nyelvi fejlemény (kb. a XIV. században alakult ki mutató névmásból). Erede­tileg a finnugor nyelvekben nem volt névelő, a finn ma is nélkülözi. Figyeljük meg, miféle sze­repet tölt be a magyarban a határozott névelő! A hozzá kapcsolódó fogalom (személy, dolog) meghatározott voltára utal: egyedit illetve általá­nosít. Íme a példák: Megkaptam a levelet. A beszélő és a hallgató közös valóságtudata alapján a névelő leszűkíti a levél szó jelentéskörét: az előis­meretek egy bizonyos, meg­határozott levélre irányítják figyelmünket. A következő mondatban a fogalom teljes körére gon­dolhatunk: A varjú énekes madár. Mindezek azonban általá­nosságban jelölik meg a ha­tározott névelő funkcióit. A nyelvhasználat során számos nehézségbe ütközünk: szük­séges-e a névelő vagy ép­pen felesleges? Nyelvműve­lő kézikönyvünk az elköve­tett hibákat a logikai tisz­tánlátás hiányával magya­rázza. E miatt került az uszoda öltözőjének falára is hibásan a felirat: A kabin szó egyértelműen konkrét jelentéssel bír ebben a be­szédhelyzetben, s nem azt jelenti az öltöző falán, hogy általában tilos kabinban fürdőruhát csavarni. A für­dőruhát szó helyesen név- előtlenül áll az említett táb­lácskán; az intelem értelme: senki sem csavarhatja ki fürdőruháját a Damjanich uszoda kabinjaiban. A határozott névelő elha­gyására idézhetjük még a már klasszikusnak minősülő hibákat: a parkban lévő FÜRÉ LÉPNI TILOS tálát, a pályaudvarok hangosbe­mondóinak bosszantó nyelvi pongyolaságát: Gyorsvonat az első vá­gányról elment. A névelőhiány kiált, mindkét esetben egy megha­tározott fogalommal kapcso­latos információt közlünk: a tiltás a táblával megjelölt parkra vonatkozik, illetve egy bizonyos vonatról tájé­koztatunk. Tehát helyesen így hangzanak: A FÜRÉ LÉPNI TILOS! A gyorsvonat az első vá­gányról elment. Gyakran az ige tárgyas vagy alanyi ragozása igazít el bennünket a névelőzés szabályai között. A tárgyas ragozású igéhez határozott tárgy kapcsolódik, ezért szükséges a névelő. Pl.: A kéziratot ellenőrizte: Kis Pál. A névelőtlen névszó alanyi ragozású ige tárgya lehet: Kéziratot ellenőrzött: Kis Pál. Ez utóbbi mondatban a tárgy határozatlan, s szük­ségképpen mást jelent, mint az előző példában: a cselek­vés tényét hansúlyozza, nem pedig a tárgyra irányulást. Szólnunk kell még a hiva­talos nyelvi réteg nyelvi mo­dorosságairól is. Beszélői hajlanak a névelőtlen kife­jezések használatára. A hi­bás „védő tiltakozik” —, ,,vádlott elhallgat"-féle szó- kapcsolatok legfeljebb egy stílusparódiában állják meg helyüket, de a helyes nyelv- használatban nem. A be­szédhelyzet egy bizonyos személy cselekvését jelzi, tehát a névelő szükséges: A védő tiltakozik. A vád­lott elhallgat. A névelőzés legalapvetőbb szabályait tekintettük át. Ügyeljünk jobban helyes használatukra, a hibákra pe­dig bátran hívjuk fel ember­társaink figyelmét! Sléder Éva Amerikai design bemu­tatót tekinthet meg a közönség az Iparművé­szeti Múzeumban. A mai modern amerikai forma- tervezésről áttekintést nyújtó nagyszabású tár­latot március 21-én nyi­tották meg. A kiállítást — amelyet ezt követően Miskolcon és Kecskemé­ten is megrendeznek — belépődíj nélkül, ingyen tekinthetik meg az ér­deklődők április 10-ig (MTI-fotó:' Cser) Testedzés az iskolában A Művelődési Minisztéri­um pályázatot hirdetett ta­valy az általános iskolások mindennapi testedzésének, sportolásának megszervezé­sére. A pályázatot nagy ér­deklődés kísérte, több mint kétszáz iskola vállalkozott a mindennapos testnevelés be­vezetésére. A minisztérium az idén is­mét meghirdette a pályáza­tot. Az elbíráláson elsősor­ban azokat a terveket, el­képzeléseket támogatják, amelyek az oktatási tör­vény, valamint az egészség- megőrzés átfogó társadalmi programjának egészséges életmódra nevelési követel­ményeivel összhangban van­nak. Az elnyerhető támoga­tások összege tízezertől nyolcvanezer forintig ter­jed, amelyet a testi neve­lést. a mindennapi testedzést segítő sportszerek- és esz­közök beszerzésére kell for­dítani. A pályázatot 1988. június 1-ig küldhetik el a tanárok, munkaközösségek a területi­leg illetékes megyei művelő­dési osztályra, ahonnan vé­leményezés után továbbítják a minisztériumba. Megjelenik Titkárnők kézikönyve Még az idén megjelenik a titkárnői szakvizsga anyagát tartalmazó Titkárnők Kézi­könyve; a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szö­vetsége titkárnői szakosztá­lya napokban megalakult oktatási bizottságának gon­dozásában. A kiadvány alapján felké­szülhetnek az érdeklődők a Titkárnőket Vizsgáztató Or­szágos Bizottság előtti szak­vizsgára. A vizsga sikeres le­tétele után a jelöltek „vizs­gázott titkárnői” oklevelet kapnak, s ezt a szakképzett­séget a személyi igazolvány­ba hivatalosan is bejegyzik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom