Szolnok Megyei Néplap, 1987. február (38. évfolyam, 27-50. szám)

1987-02-20 / 43. szám

1987. FEBRUÁR 20. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Gyászhírek — köszönetnyilvánítások Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. SZALAI SANDORNÉ szül.: Németh Etelka ny. ta­nítónő életének 61. évében el­hunyt. Temetése 1987. február 23-án 13 órakor lesz az ör- ményesi temetőben. A gyár szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, ÖZV. urban jözsefne 1987. február 17-én elhunyt. Temetése 1987. február 23-án 13.30 órakor lesz a szolnoki Munkásőr úti temetőben. A gyászoló család, Szolnok. Értesítünk mindenkit, akik ismerték és szerették, hogy ID. FAZEKAS KAROLY 1987. február 17-én elhunyt. Temetése 1987. február 24-én du. 15.30 órakor lesz a szol­noki Munkásőr úti temető­ben. Gyászolják szerető gyeri- mekei, vejei, menyei, unokái és dédunokái. Szolnok. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. FEHEr FERENC 49 éves korában váratlanul elhunyt. Szeretett halottunk temetése 1987. február 24-én 13.30 órakor lesz a szolnoki Munkásőr úti temetőben. A gyászoló édesanyja, gyerme­kei és unokái, Szolnok. Fájó szívvel tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy szerető édes­anyám, nagymamánk, déd- mamánk, ÖZV. marton jözsefne született Tornai Margit vá­ratlanul elhunyt. Hamvasz- tás utáni búcsúztatása 1987. február 25-én 14.30 órakor lesz a szolnoki Munkásőr úti temetőben. A gyászoló csa­lád, Szolnok. Fájó szívvei mondunk köszö­netét a rokonoknak, barátoké nak, munkatársaknak, szom­széduknak, ismerősöknek, akik szerett és felejthetetlen férjem, édesapánk, KISS pal temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád, Kungyalu. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét la szolnoki városi parbizottságnak, a szolnoki Postagarázs dolgozóinak, az AEV Központ 1. sz. alapszer­vezetének, az AEV Műszaki és Vállalkozói osztály dolgo­zóinak, a Vércse úti óvoda óvónőinek és dolgozóinak, Harmat utca lakóinak, roko­noknak, barátoknak, ismerő­söknek, akik szeretett fér­jem, édesapám, testvérünk és sógorunk, EGYED JANOS temetésén részt vettek, utol­só útjára elkísérték, virága­ikkal, koszorúikkal fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család, Szol­nok, Törökszentmiklósi Hálás szívvel mondunk kö­szönetét a rokonoknak, szom­szédoknak, ismerősöknek, a Rákóczi Tsz dolgozóinak, mindazoknak, akik felejthe­tetlen édesanyánk, nagyma­mánk, ERDEI JÖZSEFNE született Cseuz Mária elhuny­ta alkalmából részvétüket nyilvánították, temetésén megjelentek, sírjára koszorút virágot helyeztek, mély gyá­szunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család, Rá- kóczifalva. INGATLAN KÉTSZOBÁS, étke­zős, OTP-« lakás el­adó készpénzért + OTP-átvállalással. Szolnok, Barta I. út 7. 1/12. Érdeklődni: 18 óra után. (1799) ÉPÍTÉSI telek eladó. Szandaszőlős, Ka­rinthy és Stromfeld úton 556 négyszögöl megosztva vagy egészben. Érdeklőd­ni . lehet: Karinthy út 69. Barócsi Pál. (1135) _____________■ J ASZAROKSZAL- LAS, Sport út 16. sz. alatti fél telek (150 négyszögöl) el­adó. Érdeklődni: a helyszínen, egész nap. (1239)_________ E LADÓ Kunszent- márton, Killián la­kótelep U/l. 11/10. la­kás összkomfortos (villanykályha) kp. + OTP-átvállalással. Érdeklődni: Imre Mihály, este. (1577) TISZAPÜSPÖKI- BEN 300 négyszögöl hobbitelek faházzal és termő gyümölcs­fákkal eladó. „Száz­ezer” jeligére a ki­adóba. (988) KÉTSZOBÁS, kertes családi ház Szolnok, Sárkány u. 1. alatt eladó. Érdeklődni: Szolnok, Madách u. 33, (H. 302)_________ N AGYKORÚ, VöröS- marty út 19. alatt kis családi ház el­adó alsóépülettel. Üdülőnek is alkal­mas. Érdeklődni a helyszínen, (H. 298) KIS ház — két csa­ládnak Is alkalmas — eladó. Szolnok, Sashalmi út 99. H. 300)__________________ K ÉTSZOBÁS tanya kövesút mellett ol­csón eladó. Érdek­lődni: Szolnok, Tó­szegi u. 12. (147) TETOTÉR-BEÉPl- TÉSES, galériás 3 szobás családi ház melléképülettel 2 ga­rázzsal, 860 négy­szögöl gyümölcsös­szőlővel eladó. Szan­daszőlős, Kiss J. út 134. Belvárosi lakás is érdekel. Érdek- lődnl hétvégén. (949) SZOLNOKON más- fél szobás lakás el­adó a Bercsényi utcában. „Függet­len” Jeligére a szol­noki hirdetőbe. (H. 245) __________________ S ZOLNOK-Szanda- szőlősön készpénzért eladó 52 m’-es. hő­tárolós szövetkezeti lakás + garázs, be­költözhetően. Ér­deklődni : minden nap 16—18 óráig a helyszínen. Szolnok, Gorkij út 36. 11/15. (1181)________________ K ARCAG, Alkot­mány út 7. kertes családi ház eladó. Érdeklődni du. 17­től. (1024) ___________ K ARCAG, Tisza út 50. számú ház eladó. Kedvező áron.( 1506) SZOLNOK, Sashal- mi út 76. szám alat­ti kis családi ház el- adó. (985) __________ Ös szkomfortos,- kétlakásos teher­mentes családi ház, nagy portával eladó. Törökszentmiklós. Fertő út 6., Varga József. (1202) GÉPJÁRMŰ VW Diesel Golf — 6 éves —, eladó, vagy balatoni üres kisebb telekre cse­rélhető. Érdeklődni: Gönczöl József, 2740 Abony. Báthory út 5. (H.251) IY 29—37 írsz. Zsi- guli típusú személy- gépkocsi felújított állapotban 6 hóna­pos műszakival el­adó. Irányár: 55 000 Ft. Érdeklődni: Tö­rökszentmiklós, Dé­ryné út 14. 16 órá­tól. (1431) MEGKÍMÉLT álla- potban levő 150 cm3- es ETZ motorkerék­pár kevés kilomé­terrel eladó. Karcag, Mészáros út 26. (1588) T.I 601-es Trabant, vonóhoroggal eladó. Rácz Sándor, Mező­túr, Kiss J. út 60. (1225) FIAT 127, friss mű­szakival eladó. Jász­berény. Tűzoltó út 22. (1390) ADÁSVÉTEL ELADÓ egy 8 éves sodrott fias ló és egy 1 éves sodrott kan­ca csikó, betegség miatt. Cím: Három Béla, 5051 zagyva- rékas, Külső-Alkot­mány út. Érdeklőd- ni: egész nap. (1176) TFXAN és Mondén galambok eladók. Besenyszög, Bem krt. 25, (953)________ H ASAS disznó eladó. Február végén fial. Papp Lászlóné, ör­ményes, Dózsa Gy. út 27. (1585) ELADÓ egy 5 éves kanca magyar ló. Kisújszállás, Sallai út 35. (1514) EGYÉB NEM dohányzó, független női mun­kaerőt autóápoló­ként felveszek. Szál­lás megoldható. Kenderes. Petőfi út 32, (1083) ____________ F IATAL házaspár idős nénivel vagy bácsival esetleg há­zaspárral is eltartá­si szerződést kötne. „Szeretet és megér­tés” jeligére a kar­cagi Patyolatba. (1020) LAKÁSCSERE ELCSERÉLNÉM ti- szatenyői, most épült családi háza­mat egy + 2 félszo­bás, tanácsi vagy OTP-s lakásra Szol­nokon vagy Török- szentmiklóson „Te­tőteres 147” jeligére akiadóbajfláT^^ HAZASSAG RITKÁN, de előfor­dul, hogy két em­ber ezúton talál egy­másra, s én bízom benne. 31 éves, 168 cm magas, diplo­más nő vagyok. Tár­saság hiányában megismerkednék korban és magas­ságban hozzám illő, reálisan gondolko­dó, jó megjelenésű férfival. Kölcsönös szimpátia esetén há­zasság lehetséges. Fényképes bemutat­kozó levelek előny­ben/ „ÜJ élet" jel­igére a kiadóba. (1178) 31 éves, 168 cm ma­gas fiatalember meg­ismerkedne korban és magasságban hoz­záillő lánnyal vagy elvált asszonnyal. „Lakás megoldha­tó” jeligére a kar­cagi Patyolatba. (1021) _______________^ 7 4 éves, 178 cm ma­gas. jó megjelenésű férfi társat, barátot keres, intelligens, jó megjelenésű nő sze­mélyében. „Várlak 694” jeligére a ki­adóba. (1191) 176 cm magas, 37 éves, nőtlen ember korban hozzáillő leánnyal vagy elvált asszonnyal szeretne megismerkedni, há­zasság céljából. A leveleket a jász- árokszállási Taka­rékszövetkezetbe ké­rem. (1340) Hirdetmény A Szövetség Áfész, Kisúj­szállás, Felszabadulás út 23. 1987. április 1-től szerződéses üzemeltetésre meghirdeti 16. sz. zöldség-gyümölcs bolt­ját, Kisújszállás vásárcsar­nok. A pályázatot az Áfész központi irodájában tartan­dó versenytárgyalás időpont­jáig 1987. március 20. 9 órá­ig lehet a központban lead­ni. !(1679). Vízilabda Tisza Kupa tizedszor Kosárlabda Döntés a hajrában NB II. Női: Békéscsaba— Kisújszállási MÁV ESE 61:46 (22:18). Kisújszállás, 50 n. V.: Gerda, Dobronyi. Kisújszál­lás: Szőke (13), Borólcné (3), Szabó A. (2), Pardi (5), Sotus (9). Csere: Horváth (2), Posz­tós (8), Szabó T. (4), Vatái (—). Edző: Szabó Tibor. A rendkívül idegesen kez­dő, görcsösen játszó hazaiak az I. félidő közepéig 13 pon­tos hátrányba kerültek. Egészpályás letámadással a játékrész befejezése előtt si­került egy pontra felzárkóz­niuk. Idegtépő küzdelemben, a II. félidő elején ismét 10 pontos hátrányba kerültek, amit a 13., majd 15. percben sikerült kiegyenlíteniük, de elég volt egy-egy kisebb ki­hagyás és ismét hátrányba kerültek. Posztós (15. perc) és Sotus (18. perc) kipontozódá­sa után már nem tudtak újí­tani, s a rutinosan kontrázó vendégek a hajrában megint felülkerekedtek. Gyulai SE—Törökszent­miklósi SE 60:52 (35:32). Gyula, 50 n., v.; Hutai, Vitéz. TSE: Petrénné (14), Mészá­ros (11), Matúzné (9), Bajusz M. (9), Eszes (6), csere: An­nus (3), Busái, Hámori, ed­ző: Bajusz Katalin. A mérkőzés elején a hazai csapat többpontos előnyt szerzett, melyhez némileg a játékvezetők is hozzájárul­tak. A vendégcsapat a mér­kőzés közepétől gyors táma­dásokkal és jó védekezéssel fordítani tudott, megszerezte a vezetést. Végül a TSE által kihagyott ziccerek és bünte­tők döntöttek a hazai csapat javára. Jók: Eszes, Petrénné. NB I. Ifi: Alföldi Olajbá­nyász—Dombóvári VMSE 77:69 (42:44). Szolnok, 600 n., V.: Nemes, Bernáth. Már az ifjúsági mérkőzésre is szép számú nézőközönség gyűlt össze. Az első félidőben fel­váltva hullottak a kosarak. A második, játékrészben pon­tos, távoli dobásokkal 63:52- re elhúzott a vendégcsapat. A szolnoki fiatalok határta­lan lelkesedéssel és nagy akarással egyenlítettek, sőt a vezetést is megszerezték. A felnőttmérkőzésre zsúfolásig megtelt sportcsarnok szurko­lói vastapssal jutalmazták az Olajbányász-ifik szép telje­sítményét. Legjobb dobók: Abonyi (23), Pór (21), Ko­vács (19), Iharosi (13). — Kékesi — Virág János abádszalóki labdarúgó-játékvezető leve­let küldött szerkesztőségünk­be, amelyet „Nemcsak a né­zőkkel van baj’’ címmel ja­nuár 15-én közöltünk. Megír­ta, hogy olykor a játékveie- tők is követnek el hibát. Az Abádszalók—Kuncsorba lab­darúgó-mérkőzésre például a kiküldött játékvezetők nem érkeztek meg,-ezért őt kérték meg a mérkőzés levezetésé­re. Az első félidőből tíz perc volt hátra, amikor a kikül­dött játékvezetők megjöttek. Felvették gyorsan a díjat, s mire vége lett az első félidő­nek, el is mentek. Szántó József, a Megyei Já­tékvezető Bizottság főtitkára kivizsgálta az ügyet és meg­állapította, hogy nem történt szabálytalanság. Az esettel kapcsolatban a következőket írta: „A Tiszafüredi Városi Lab­darúgó Szövetség rendezése­ben a Felszabadulási Kupa mérkőzésre sorsolták ki az Abádszalók—Kuncsorba kör­zeti bajnokságban szereplő két csapatot. A tiszafüredi Katona Istvánt és Ferenczi Rangos nemzetközi vízilab­datorna színhelye lesz szom­baton és vasárnap a szol­noki Damjanich uszoda. A Szolnok Megyei Tanács VB ifjúsági és sportosztálya, va­lamint a megyei úszó szak- szövetség immár tizedik al­kalommal rendezi meg él­vonalbeli felnőtt csapatok részvételével a Tisza Kupa viadalt. Eddig ezért a ser­legért összesen 19 — köztük hat külföldi — együttes ver­sengett. A jubileumi tornára meg­hívott csapatokat most két csoportba osztották: a SZE- OL-DÉLÉP SE, a Bp. Hon­véd és a csehszlovák Cli Kosice az A-csoportban, míg az Eger SE, a Vasas SC és a Szolnoki Vízügy SE a B-csoportban mérkőzik meg egymással. A csoportokban azonos helyen végzett gár­dák vasárnap helyosztót ját­szanak. A vízilabdatorna a sportág kedvelőinek igazi csemegét kínál, és jól szol­gálja a résztvevő együttesek Lehel—Dunaújváros 5:3 (1:0, 3:2, 1:1) Jászberény 250 n. v.: Tejfalussy, Láng, Sza­bina. Lehel: Csókási—Kato­na, Szabados—Rétfalvi, Zá- vory, Szabó. Csere: Nagy, Bathó, Bállá, Simon, Havrán, Gubicz, Farkas, Sipos, Szer­dahelyi, Redler, Szajka. Du­naújváros: Bóna—Agáról, Szabó—Németh, Zoliéi, Hor­váth. Csere: Szondi, Eren- dics, Böröndi, Szilassy, Mé­száros, Markovics, Pataki, Rajcsányi. Gólütők: Szaba­dos, Havrán, Závory, Szer­dahelyi, Sipos, ill. Németh (2) Szilassy, kiállítások: 8. p. ill. 7. p. plusz egy végle­ges. Mindkét csapat lendületes rohamokat vezetve igyeke­zett bevenni az ellenfele ka­puját a mérkőzés első tíz percében. Gólt azonban csak a herényieknek sikerült lő­ni. Bathó átadását Havrán iól vette át, kiugrott a vé­dők közül s nem hibázott. A Kohász megpróbált erősí­teni az egyenlítés érdeké­ben, de sikertelenül. Egy ak­ció végén Zoliéi, Ballával akaszkodott össze, a vendég­játékos elvesztette a fejét, ököllel akart elégtételt ven­ni a vele szemben elkövetett Nándort küldték ki játékve­zetőnek. Mivel a mérkőzést hétköznap rendezték meg, így a játékvezetők munka­idejük ledolgozása után utaz­tak Abádszalókra. A rendkí­vüli rossz időjárás miatt, ön­hibájukon kívül, késve ér­keztek. Az Abádszalóki SK elnöke, szakosztályvezetője és gazdaságvezetője méltá­nyolták az esetet, és úgy dön­töttek, hogy a számla össze­gét a két játékvezetőnek ki­fizetik. A szabályok szerint ilyen esetben a rendező egye­sületnek kötelező kifizetni minden felmerült költséget és a játékvezetői díjat is. Megpróbálták lakóhelyükre a visszautazásukat is megolda­ni, ami sikerrel járt. Virágh János cikke az abádszalóki sportvezetőség körében is megbotránkozást keltett, hiszen megkérdezé­sük és beleegyezésük nélkül adott téves információt az esetről. Helytelen volt ez azért is, mert alaptalanul sértett sportembereket és okpzott kellemetlenséget a testület és az abádszalóki sportemberek körében”. felkészülését a közelgő MNK-erőpróbákra, majd a bajnokságra. A házigazdák nagy becsvággyal készülnek és mindent megtesznek azért, hogy a jubileumon ha­todszor is elnyerjék a kupát. Érdekesség, hogy ezt ax tornát már az új szabályok alkalmazásával bonyolítják le, amelyekről szombaton a két forduló közötti szünet­ben konzultációs tanácsko­zást rendeznek a Vízügy SE klubtermében, a játékveze­tők, edzők, csapatvezetők, csapatkapitányok és vendé­gek részvételével. A mér­kőzésen nemzetközi szintű játékvezetők bíráskodnak, Vuszek Antal JB-elnökkel az élen: Marjai Zoltán, Kiss Ottó és az NSZK-ban élő volt szolnoki játékos, dr. Wayand Zoltán. Új szakvezetők debütál­nak ez alkalommal a kispa- don. A Vasast az egykori legendás trió: Jeney, Mar- kovits és Goór, a Bp. Hon­szabálytalanság miatt. A verekedést csak a többi já­tékos közbelépése akadá­lyozta meg. A játékvezetők a sokszoros válogatott Zol­iéit végleg kiállították a 17. percben. A második játékrészben Szabados növelte a hazaiak előnyét, ém azután egy rö­vidzárlat jött a herényieknél. A Kohász kiegyenlített, me­leg pillanatokat éltek át a hazaiak, de Csókási kitű­nően védett, s ez új erőt adott a támadóknak, Rétfalvi át­adásából Závory és Szerda­helyi is gólt lőtt. A befejező harmad nagy herényi fö­lénnyel kezdődött, de rend­kívül veszélyesek voltak az ellenfél gyors ellenakciói is. Kontrából mégis a Lehel növelte előnyét. Farkas pon­tos indítását Sípos a félvo­nal előtt átvette, s egy re­mek szóló után „kipókhá- lózta” a jobb felső sarkot. A vendégek nem adták fel. Több helyzetük is volt a hajrában, de csak egyszer tudtak eredményesek lenni. Zoliéi hiányát megérezték a vendégek, a Lehel végig jó teljesítményt nyújtott, — Rédei — Mai műsor Jégkorong. Lehel SE—Ma­gyar ifjúsági válogatott, Jászberény, műjégpálya, 18. Röplabda. NB I. Férfi: Szolnoki Vegyiművek—Du­naújváros, Szolnok, Tűzoltó- laktanya, 16.30. Labdarúgás. Előkészületi mérkőzés: Tisza Cipő SE!— Volán-Rákóczi, Martfű, 14. Schirílla ismét úszik Győrött fejezi be szomba­ton idei téli jeges úszásait Schirílla György. Miután a folyók Győrött nem túl szé­lesek, a sportember érdekes útvonalat választott Ügy tervezi, hogy a Rába torko­lati szakaszán, mintegy 400 méteres részen kezd, be­úszik a Mosoni-Dunába, majd annak túlpartján — a révfalusi oldalon — az egyik vízügyi sporttelepnél száll partra. A vízbeszállás előtt bemelegítésként fut a Rába sétányon. Elgondolása, hogy a Rába és a Mosoni-Duna találkozásánál 100 métert ár­ral szemben is úszik, ezzel nehezíti saját feladatát. védőt Mohácsi edző irányít­ja. A szolnokiaknál hosszú évtizedek után először ját­szik három A-válogatott ke­rettag. Azt viszont még nem Lehet tudni, hogy a cseh­szlovákok legjobbja régi csapatában, a kassaiaknál szerepel-e, vagy már új együttesében, a Vasasban? Ugyancsak kérdés, vajon mire képes ilyen „előkelő társaságban” az ősszel meg­lepően sikeres SZEOL-DÉL- ÉP, és lépést tud-e tartani a többiekkel a bajnoki tabella üldözőosztályában veszteglő uszoda nélküli Eger SE? Minderre kíváncsi Kásás Zoltán szövetségi kapitány is, aki a kupaviadal vendége lesz. A torna programja: szom­baton 10 órától Szeged— Kassa. Szolnok—Eger, Bp. Honvéd—Szeged; 15 órától Eger—Vasas, Kassa—Bp. Honvéd, Vasas—Szolnok, va­sárnap 9.30 órától helyosz­tók. (Egy-egy mérkőzésre kfo. 1 órát lehet számolni.) A labdával is jól bánnak A JNVV Hotel Pelikán Szálloda és Idegenforgalmi Leányvállalat vendégeként Szolnokon tartózkodó, olasz Orvieto város Crams étter­mének szakemberei labdarú­gómérkőzést játszottak a vendéglátókkal a megyeszék­helyen. A mérkőzést Hor­váth Lajos volt FIFA-játék- vezető vezette. A rendes já­tékidőben 11:11 volt az állás, így hétméteres rúgások kö­vetkeztek. A két csapat 9:9-ig jutott, ekkor a vendégek hi­báztak, a szolnokiak viszont nem, így ők lettek a mérkő­zés győztesei. Sporthírek, eredmények — JÁSZJÁKÓHALMÁN szomabton 9 órától rendezik meg a Falusi dolgozók spar- takiádjának sakk és asztali- tenisz versenyeit a helyi mű­velődési házban. A két sport­ág versenyeire a helyszínen is be lehet nevezni. — A MÚLT HÉT végén a jugoszláviai Zrenjaninban vendégszerepeit a Lehel SE női kézilabdacsapata. A há­zigazdák két együttesén kívül egy jugoszláv I. és egy cseh­szlovák II. osztályú gárda volt az ellenfelük. A jászbe­rényiek eredményei: Lehel SE—Zseljeznicsar 13:23, —Slovan Ostrava 17:13, —Mi­nél I. 15:21, —Minél II. 16:14. A herényiek harmadikok let­tek, közülük, Nagy Éva el­nyerte a torna legjobb kapu­sának járó különdíjat. — SZOMBATON és vasár­nap rendezik meg a jászbe­rényi műjégpályán a Pajtás Kupa országos kispályás gyorskorcsolyaverseny döntő­jét. Az általános iskolások két korcsoportban lépnek jégre, és 400, 800, 1000, 1500 méteres távon versengenek. E viadal miatt csak: vasár­nap 14 óra után veheti bir­tokba a pályát a nagyközön­ség. Közgyűlések Jászárokszállási Vasas SC, hűtőgépgyári klubház, 16. Kétpó Tsz SE, klubkönyvtár, 18. Jásztelek Tsz SE, műve­lődési ház, 18. Tiszasas Tsz SE, Tsz-étterem, 18. Kőtelek Ady Tsz SE, művelődési ház, 18. Nagykörű Szöv. SE, mű­velődési ház, 18. Fegyvernek K. SE, Nagyközségi Tanács, 16. Tiszaliget SE, ' tiszaligeti sportcsarnok, 17. Jégkorong OB I Zölle! verekedett, a Lehel nyert Szabályosan jártak el

Next

/
Oldalképek
Tartalom