Szolnok Megyei Néplap, 1987. február (38. évfolyam, 27-50. szám)

1987-02-02 / 27. szám

Szerdán már fél tél — Hogyan vélekedik a meteorológus a hidegről? Interjúnk a 3. oldalon ü szerkesztőség postájából — Válogatás olvasóink leveleiből a 4. oldalon „I lelkünk küld egy képeslapot nekünk...” — Vélekedések az autogén tréning hasznáról az 5. oldalon Mlntogy ezorkótszáz küldött oazmocserójo Együtt munkálkodunk mindenkivel aki kész cselekedni a békéért Beszámoló a XL országos bákokonferonoláról Szombaton Budapesten az Építők Rózsa Ferenc Székházában ülésezett a XI. orszá­gos békekonferencia, miután előző napon az Országos Béketanács megválasztotta tisztségviselőit és 36 tagü elnökségét. A konferencián mintegy 1200 küldött és meghívott vendég vett részt. Az elnökség­ben foglalt helyet Németh Károly, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt főtitkárhe­lyettese. Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhelyettese, Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, ott voltak a Magyar Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség, a szakszervezeti mozgalom, társadalmi és tömegszervezetek, a kultu­rális és a tudományos élet, valamint az egyházak képviselői. A résztvevőket Sztanyik B. László, az Országos Béketanács új elnöke, az Orszá­gos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet főigaz­gató főorvosa, egyetemi tanár üdvözölte. Barabás Miklós, az Országos Béketanács főtitkára mondott vitaindítót, majd meg­kezdődött az eszmecsere a X. országos bé­kekonferencia óta végzett munkáról és a magyar békemozgalom feladatairól. Hu­szonötén fejtették ki véleményüket a ple­náris vitában. Délután a XI. országos békekonferencia nyolc munkabizottságban folytatta mun­káját. Ezt követően a záró plenáris ülésen Barabás Miklós főtitkár foglalta össze a vitát. A konferencia elfogadta a magyar békemozgalom állásfoglalását, mely hang­súlyozza, hogy „a béke minden ember leg­személyesebb közügye”. Zárszót Sztanyik B László mondott. A küldöttek és a meg­hívottak este baráti találkozón vettek részt. Vitaindítójában Barabás Miklós, az Országos Béketa­nács főtitkára hangsúlyozta: nagy változások jellemzik az előző békekonferencia óta el­telt időszakot. Olyan leszere­lési program született, amely az ezredfordulóra az egész világot, annak minden szög­letét meg kívánja szabadíta­ni az atomfegyverek terhé­től. Moszkva mellett Genf, Budapest, Stockholm és Reykjavik neve jelzi a ked­vezőbb nemzetközi légáram­latot. Ebben a jó irányú és felgyorsult mozgásban vált napjainkra nemzetközileg is elfogadott követeléssé az atomfegyverek megsemmisí­tése, az űrfegyverkezés meg­akadályozása. Ugyanilyen újszerű javaslatok születtek a hagyományos és a vegyi fegyverek csökkentésére, a helyi konfliktusok megoldá­sára, a biztonság erősítésé­re. Ezek a célok egyértelmű­ek, világosak és cselekvésre ösztönzőek. Távlatot nyit­nak, feladatot adnak és jó szívvel vállalható kötelessé­get kínálnak valamennyi bé­keszerető erő, így a magyar békemozgalom számára is — hangsúlyozta. Az QBT főtitkára a továb­biakban kifejtette: megsok­szorozott cselekvési lehető­séggel szolgált a Nemzetközi Békeév tavalyi eseménysoro­zata. A hazai békemozgalom nem törekedett nagy tömeg­demonstrációkra, ugyanakkor megszaporodtak a kisközös­ségi fórumok. Személyesebbé, közvetlenebbé, érdekesebbé és folyamatosabbá vált a munka. Megkövetelt szervezettség Kommunista műszakot tartottak szombaton a Ganz Elektric szolnoki gyáregy­ségében. Ilyen munka per­sze tavaly is volt már, s az idén is minden bizony­nyal számot adhatunk jó néhány hasonló esemény­ről. Számomra, a dolgozók véleménye miatt volt érde­kes és tanulságos a mű­szak. Velük beszélgetve megerősödött bennem az, amit már a látvány is su- gallt. Intenzív termelőmunkát végeztek, s a hangsúly egy­aránt lehet az intenzíven és a termelésen is. Korántsem volt az a látszat, mintha egy többé-kevésbé kötelező elvárásnak tennének félváll­ról eleget. Mert — és ez az a munkáskollektíva egyön­tetű követelése volt — nem alibimunkát akarnak vé­gezni. Ne azért jöjjünk be, hogy söprögessünk — han­goztatták. Most. amikor a dolgozók szabad idejük je­lentős részét fordítják ar­Ezután a mozgalom társa­dalmi bázisáról szólt, majd arról, hogy a békemozgalom egységének alapja az; vala­mennyien békét akarunk — mutatott rá Barabás Miklós. De arról már sokoldalú esz­mecsere folyik, hogy milyen békét kívánunk, s megőrzé­sében, gazdagításában mi­lyen utakat választunk. Az OBT főtitkára ezután a hazaszeretet ügyéről beszélt, majd arról szólt, hogy a bé­ke ügye nemcsak politikai kérdés, hanarn erkölcsi is. Túl azon, hogy közösségte­remtő erő, a társadalomban folyó értékátrendeződés fi­gyelemmel kísérésében, sőt, formálásában is illetékes a békemozgalom. A békemunka aktivistái kezet nyújtanak mindenki­nek, aki jó szándékkal fogad­ja közeledésüket — mondot­ta egyebek között Barabás Miklós. Beszédét követően a plená­ris ülésen megkezdődött a vita. A tanácskozáson felszólalt Csehák Judit is, aki az MSZMP Központi Bizottsága és a Minisztertanács nevében üdvözölte a résztvevőket. A kormány elnökhelyette­se többek között kifejtette: a nemzetközi békemozgalmat — érthetően — ideológiai és politikai különbségek osztják meg. Országunk nyitottságá­nak, aktív külpolitikájának köszönhetően számunkra mégis az a természetes, hogy a hazai békemozgalom kere­si a kapcsolatot és a közös cselekvési területet minden olyan háborúellenes csopor­ra, hogy jövedelmüket ki­egészítve tartsák fönn el­ért életszínvonalukat, ért­hető módon még drágább ugyanis az az idő, amit a kommunista műszakra szánnak. Mégsem kerestek kibúvót, magyarázatokat. Nem panaszkodtak. Mert tudják, a gyáregységnek szüksége van az így előte­remtett értékre is. Egyet­értenek a bevétel felhasz­nálásával is. Az Újvárosi Iskola patronálásától nem idegenkednek. Segítenek. A bevétel másik részét — így döntöttek — a lakásvá­sárlók, -építők között oszt­ják föl, hogy minél több dolgozó részesülhessen vál­lalati támogatásban. Nem volt titok az sem, hogy nemcsak közvetlenül felhasználható forintokról van szó. A gyáregység nél­külözhetetlen, fontos alkat­részeket készít. A téli zord időjárás miatti termelési kieséssel más gyáregység tervteljesítését is akadá­tosulással, amelyikkel vala­milyen formában együtt tud működni az enyhülés és a leszerelés érdekében. De nemcsak a szervezett béke­megmozdulások, kétoldalú, többoldalú tanácskozások se­gítik a Magyar Szocialista Munkáspárt és a kormány külkapcsolabainak építését, hanem az állampolgárok egyéni és kisebb-nagyobb csoportokban kifejtett „béke­diplomáciája” is. Ezután a kormány elnök- helyettese a fiatalok béke­mozgalomban betöltött sze­repéről beszélt, valamint ar­ról, hogy a mozgalom ha­zánkban nemcsak a különbö­ző foglalkozású hanem a kü­lönböző világnézetet valló emberek egyetértésére is szá­míthat. Az ülésen felszólalók töb­bek között szóltak arról, hogy a kulturális kapcsola­tok miként szolgálhatják a béke ügyét, elemezték a gaz­daság és a béke összefüggé­seit, hangoztatták a békére nevelés felelősségét, beszá­moltak a békecsoportok tevé­kenységéről. A szombat délelőtti plená­ris ülést követően a béke­konferencia küldöttei nyolc munkabizottságban tanács­koztak. A szekciókban élénk vita folyt, összesen 154-en kaptak szót. A XI. országos békekonferencia este plenáris üléssel fejezte be munkáját. A küldöttek állásfoglalást fo­gadtak el a békemozgalom szerepéről, további feladatai­ról. (A konferencia állásfog­lalását a 3. oldalon közöl­jük.) lyoznák. Különösen fontos volt tehát, hogy minél előbb behozzák a lemara­dást. Mindez magyarázza is a kommunista műszak év eleji megtartását. De arra is utal, hogy a dolgozók, a vállalatvezetés szemlélete valamelyest változott azért. Praktiusabb lett? Igen, mert közös feladatainkkal csak a gyakorlat szintjén tudunk megbirkózni. Ezért; ebből a felismerésből táp­lálkozva várták, el a dol­gozók, hogy a műszakra szervezzék meg mindenütt a munkát, az anyagellátást. Azt. hogy erre külön fel kell hívni a figyelmet, ta­lán régi kedvezőtlen ta­pasztalatok eredménye, olyané, amelyen változtat­ni kell mindenütt, ahol ez szükséges. A Ganz Elekt­ric gyáregységében látott példa tanulsága: a haté­kony munka feltételei megteremthetők, s ha igen, talán máshol is, és megte­hető ez minden bizonnyal nem csak egyetlen műszak Idejére. Sz. Gy. A Május 1. Ruhagyár szolnoki gyáregységében már a tavaszra gondoltak. Ballonkabátokat készítettek ugyanis a szombaton megtartott hétvégi műszak dolgozói, akik azzal a céllal vállalták a munkát, hogy pótolják a rendkívüli időjárás okozta termelési lemaradásokat. Riportunk a 3. oldalon (Fotó: Korényi) SZKP KB plénuma utón Az érdeklődés előterében a megújulási politika A nyugati propaganda bi­zonyos fokig zavarban van e napokban — írja vasárnap a Pravda nemzetközi szem­léjében Jevgenyij Grigorjev, az SZKP KB plénumának keleten és nyugaton egyaránt pozitív visszhangjával össze­függésben. Egyre nehezebbé válik a Szovjetunióról, mint mozdu­latlan, elmaradott, a demok­ratikus és szabadságjogoktól megfosztott, agresszív és a gazdag nyugatra irigykedő országról festett kép restau­rálása — írta Grigorjev. Er­ről a silány mázolmányról nem egykönnyen mondanak le azok, akik többletprofitot élveznek a fegyverkezési hajszának köszönhetően. A testvéri országokban az SZKP KB plénumát a közös ügyhöz való jelentős, alkotó és forradalmi hozzájárulás­ként értékelték. Az esemény jelentőségét, fi nemzetközi kommunista mozgalom és a társadalmi haladás távlatai szemszögéből nagyra becsül­ték az SZKP többi harcos­társai is, amelyek a szocia­lizmus és a béke eszméiért küzdenek. Ez elvtársak kö­zött természetes — írta a Pravda szemleírója. Az ideológiai vízválasztó (Folytatás a 2. oldaldn) Aluminiumgyórban Kedvező piaci kilátások Az Alumíniumgyár tisza­füredi 1-es számú gyáregysé­ge jó bizonyítványt állított ki magáról az elmúlt évben, 1986. évi tervét 469 millió fo­rintra teljesítette. A megelő­ző év produktumához képest ez 11,6 százalékos növekedést jelent. Termékei a háztartá­si edények, egyéb eszközök nemcsak a belföldi, hanem az export-piacon is kereset­tek. Az üzem jó pozícióját mutatja, hogy tőkés export­ját az elmúlt évben 20 szá­zalékkal növelte. A vállalat idei tervének gyáregységekre való „lebon­tása” most zajlik, és saját terveik kimunkálásán is dol­goznak. Pontos számok még nincsenek, de az már látha­tó, hogy a gyáregység meglé­vő munkásgárdáját ebben az évben is hatékonyan tudják foglalkoztatni. A szocialista piac megrendelései ugyan csökkennek, ezzel szemben mind a tőkés piaci, mind a belföldi igény várhatóan nö­vekszik termékeik iránt. Matlock moszkvai missziója Külpolitikai kommentárunk a 2. oldalon Mától téli vásár 30—40 százalékos engedmények A ruházati kereskedelem az idén is megrendezi a ha­gyományos télvégi kedvez­ményes vásárt, amely ezút­tal február 2-től 14-ig tart. A Belkereskedelmi Miniszté­riumtól kapott tájékoztatás szerint az árualap a tavalyi­hoz hasonlóan eredeti áron megközelíti a kétmilliárd fo­rintot, s a vállalatok arra számítanak, hogy ennek 70— 75 százaléka elkel a vásár idején. Az engedmény mérté­ke az idén is 30—40 száza­lék. Az ország Centrum áruhá­zaiban összesen mintegy 400 millió forint értékű áruval várják a vásárlókat. A Skála-Coop vásári áru­alapja eredeti áron 640 mil­lió forint értékű. A férfi röplabda NB I-ben a 7—16. helyért játszott mér­kőzésen győzelem lehetőségét szalasztotta el a Szolnoki Vegyiművek csapata. Hiába érkezett serdülő és junior korú játékosokkal a SZEOL-Délép, a Vegyiművek nem tudta megragadni az alkalmat, 3:2-re kikapott és tovább­ra is a táblázat utolsó helyén kullog. Képünkön jobbról a Vegyiművek sötétmezes játékosai. Tudósítás a 7. ol­dalon

Next

/
Oldalképek
Tartalom