Szolnok Megyei Néplap, 1986. december (37. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-16 / 295. szám

1986. DEOEMBER 16. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Sakkozók Afrikáért Nagy sikerű szimultán Tiszaörsön A .„Sakkozók az afrikai gyermekekért” országos ak­ció Szolnok megyei szervezői példamutató jó munkát vé­geztek a siker érdekében. A környező települések, Tisza­füredi Városi Tanács, a kun­madaras!, a tiszaszentimrei a tiszaörsi tanács, a helyi Petőfi Tsz, a tiszafüredi költ­ségvetési üzem és az áfész, anyagiakkal járult hozzá a nemes ügy támogatásához. A bevételekből összegyűlt 5 ezer forintot az éhező afri­kai gyermekek megsegítésé­re fordítják. Nagy érdeklődést váltott ki Tiszaörsön a szimultán a környező települések sakkot szerető és támogatói táborá­ból. Az immár lassan ha­gyományossá váló esemény népszerűsége egyre fokozó­dik, amely a párt, az állami és a társadalmi vezetés ré­széről is mind nagyobb meg­értésre talál. A tiszaörsi ta­nácsházán december 13-án tartott népes szimultánon 35- en vettek részt. (Az utóbbi évek legnépesebb szimultán­ja volt a megyének). A szimultánt tartó két mestert — Kádas Gábor és Nagy János személyében — a Mezőgép NB I-es szakosz­tálya küldte. A szokásostól eltérően vál­tót lépésekkel kellett meg­küzdeni a mestereket legyőz­ni akaró szimultánozókkal. Végül is a háromórás mara­toni küzdelemben kidombo­rodott a mesterek nagyobb tudása. Azonban .azok bi­zonytalankodásait kihasz­nálva győzött Nagy Viktor (Kunmadaras), Bordás Imre, Gozsovits József (Tiszaörs), és Szűcs István (Tiszafüred), döntetlent ért el Tolvaj Ág­nes és Czombos Viktória (Kunmadaras), valamint Nagy István (Tiszaörs). Sajnos a rossz időjárás miatt Perényi Béla nemzet­közi , mester a vállalásának nem tudott eleget tenni, ezért kellett beugrani Kádas és Nagy mestereknek. Az eseménynek kedves színfolt­ja volt, hogy a szervezők szerény, de szép ajándékkal kedveskedtek a szimultánon résztvevőknek. /UNGYM? BMNQKSfciG jRSIIGOS IMlRtKI Mint már hírül adtuk, Lukács Zsolt, a Szolnoki MÁV M.TE súlyemelője (képünkön) a nyíregyházi országos felnőttbaj­nokságon 115 kg-ra javította saját junior országos csúcsát szakításban, összetettben pedig harmadik lett az 56 kg-os súlycsoportban. (Fotó: Szívós) Szünidőben Teremlabdarúgó-torna Szolnokon, a Sportlétesít­mények Igazgatósága az ál­talános iskolák felső tago­zatos tanulóinak teremlab- dauügó-tornát szervez a szünidőben a tiszaligetl sportcsarnokban. A szünidei program bővítését szolgáló tornára a rendezők díjmen­tesen adják oda a csarnokot a gyerekeknek. A teremtor­nát huszonnégy csapat rész­vételével rendezik. Az isko­lák két csapattal nevezhet­nek, ebből egy nevezését a beérkezési sorrendtől függet­lenül elfogadják. A másikat a beérkezési sorrend és a nyári napközis sporttábor­ban részt vett tanulói lét­szám alapján fogadják el. A benevezett huszonnégy csapatot négyes csoportokba osztják. A csoportokon belül körmérkőzést játszanak, az elsők jutnak tovább. A já­tékidő 2x14 perc, a létszám egy kapus és hat mezőnyjá­tékos. A döntőbe jutott csa­patok két hármas csoportot alkotnak, itt ismét körmér­kőzés lesz, majd a csoportok azonos helyezettjei játsza­nak a végső helyezésekért. Az első helyezett csapat díja egy futball-labda. Nevezni lehet a Sportlétesítmények Igazgatóságán a nevezési lap leadásával. Nevezési határ­idő: december 18., 16 óra. A teremlabdarúgó-tornát ja­nuár 3-án és 4-én rendezik. Úazás Mérsékelt teljesítmények A hét végén évadzáró or­szágos utánpótlás úszóver­senyt rendezett a szolnoki Damjanich uszodában a me­gyei szakszövetség. A viada­lon a Budapesti Vasutas SC (B), a Csongrádi Tisza Bú­tor (C), a Kecskeméti Víz­mű (K), a Szolnoki Vízügy SE (S), a Jászberényi Lehel SE (J) és az Abonyi TSZSE összesen több mint 200 ver­senyzője vett részt. A 16 versenyszám többségében népes mezőnyök álltak rajt­kőre, a fiatalok teljesítmé­nye azonban mérsékelt volt. A legjobban a BVSC-sek és a csongrádiak szerepeltek. A jászberényiek több megbete­gedés miatt tartalékosán in­dultak, és zavarta a lebonyo­lítást a sátortetős uszoda rossz hangosítása is. A győz­tesek és a Szolnok megyei helyezettek; leányok, béka 50 m gyors: Fodor (C) 38.0, 2. Fábián (S) 40.5, 3. Nyiri (J) 43.0, mp. 100 m hát: Fo­dor 1,36.0, 2. Fábián 1,52.7; belfin 100 m mell: Konkoly (C) 1,36.2, ...3. Tromfos (J) 1,41.8; 200 m vegyes: Kon­koly 3,02.2, 2. Balogh (S) 3,05.6; úttörő 400 m gyors: Nyeső (S) 5,28.7 ...3. Szabó -(S) 5,51.0; 4x100 gyorsváltó: Szolnok 5,12.2: vegyesváltó: Szolnok 5,59.0 perc. Fiúk, béka 50 m mell: Koncsek (B) 47.4, ...3. Kiss (S) 51.2; gyors: Bali (C) 35.2, 2. Ger­mán (S) 39.9, mp; 100 m hát: Báli 1,29.6, ...3. Germán 1.39.; delfin 100 m mell: Piti (B) 1,34.8, 200 m vegyes: Pe­tő (B) 2,57.2, úttörő 400 m gyors: Székely (K) 5,31.4, 2. Bozsó (S) 5,32.8; 800 m gyors; Magony (C) 11,03.2; 4x100 m vegyesváltó: BVSC 5,47.5 perc. Vízilabda félévi bizonyítvány közepes Elhunyt Kolláth Ferenc Beszélgetés Kádár Györggyel, az SZV8E szakosztályvezetőjével Vegyes érzelmekkel gondolhatnak vissza a lassan bú­csúzó óévre, akik ezekben a napokban mérlegre teszik a szolnoki vízilabdasport idei sikereit és fiaskóit. Kétségte­lenül óriási eredmény volt az MNK megnyerése és a kiju­tás a nemzetközi porondra, ám a KEK-saereplés már né­mi csalódást okozott. A bajnokság őszi szezonjában sem nyújtotta azt a Szolnoki Vízügy SE felnőttcsapata, amit a játékosoktól tudásuk alapján joggal vártak el szurkolóik. Vajon miként vélekedik erről a felemás esztendőről, külö­nösen az őszi idényről az egyik legilletékesebb, Kádár György, a szakosztály vezetője? Vízilabdaberkekben egyéb­ként jól ismerik Kádár Györgyöt, aki „civilben” a Szolnok Megyei Tanács köz­lekedési osztályának vezető­je. A helyi úszó-, majd vízi­labda-szakosztálynak 1950 óta tagja, 1971-ig aktív játé­kos volt, bár hét éven át — jórészt egyetemistaként — a fővárosban sportolt. Nyolc esztendeje tagja a szakosz­tály vezetőségének, 1980-ban került az élére, és természe­tesen, ha csak teheti, ott van az SZVSE minden meccsén. — Odensében is láttam a KEK-selejtezőket — mondta, — igazán fegyelmezettén és ötletesen, jól játszottak a mieink. Még a moszkvaiak ellen is ügyesen dolgozták ki helyzeteiket, csak sokat hagytak ki ezekből. A közép­döntőből is továbbjuthat­tunk volna, ha esetleg sike­rül megszerezni a rendezés jogát. De sajnos a sorsoláson sem voltunk ott, így rejté­lyes módon Spanyolország és Jugoszlávia rendezhetett se­lejtezőket és középdöntőt is. Nekik eredményesebb a sportdiplomáciájuk, s az egyik legnagyobb tanulság volt, hogy ezt nekünk is fej­lesztenünk kell. Jellemző, hogy a bajnok |új pestiek sem jutottak ilyen lehetőséghez, ahogy eddig egyetlen magyar kupacsapat sem. De még Splitben is lett volna esé­lyünk, ha nyerünk a Pesca­ra ellen, ha a játékvezetés nem sújtja a csapatunkat. Mert szerintem még a KEK- győztes jugoszláv együttes sem jobb a mieinknél, sem­leges pályán és bírókkal! Persze a gólhelyzeteket ki kell használni... — Hogyan értékeli az SZVSE bajnoki szereplését? — Nézze, mi csak a vég­célt tűztük ki: az első négy közé jutni. Az őszi idényre külön nem készítettünk ilyen tervet. Egyébként tavaly is ugyanennyi ponttal vol­tunk lemaradva a listaveze­tőtől. Azóta kiegyenlítődtek az erőviszonyok, nagyon szo­ros a mezőny, egyik csapat sem mehet biztosra a másik ellen. Jellemző erre a kez­dettől veretlenül vezető Spartacus balsikere a hátul kullogó OSC ellen. Nekünk főleg az itthoni mérlegünk igen gyenge: hat mérkőzés­ből összesen négy pontot szereztünk. Az FTC, a Spari és a Tungsram elleni vere­ségnek is főleg a rossz hely­zetkihasználás volt az oka. Nem fizikális, erőnléti gpn- dok jelentkeztek, hanem ide­gileg nem bírták végig a koncentrálást, ami elenged­hetetlen a jó befejezésekhez. — Idegenben viszont ezen az őszön jobban ment... — így igaz, hiszen a régi „mumusnak” számító Egert, a bajnok Újpesti Dózsát, az ugyancsak nem lebecsülendő Szentest megverni nem kis fegyvertény saját otthonuk­ban. — Mi a véleménye az egyéni teljesítményekről? — A kulcsjátékosok közül csak Hasznos és Kiss Péter produkciója értékelhető egyenletesen jónak. A több­ség rapszodikusan játszott, kiemelkedő és kritikán alu­li teljesítmények váltogatták egymást. Különösen Pintér Istvántól, Tóth Csabától és Lengyeltől vártunk többet képességei alapján. Pintért és Tóthot, valamint Mohit inkább megzavarta, mint „feldobta”, hogy szóba ke­rültek ugyan a válogatott­nál. de csak minimális lehe­tőségük volt a bizonyításra. Lengyel eltiltása, Bogdán és Czibulka sérülése, Rekita és Vasicsek kiválása is sújtot­ta a csapatot. Hegmannák pedig sokáig tartott a beil­leszkedés, hiszen az OSC- ben egészen mást kellett ját­szania, mint itt. örvendetes viszont Czibulka beérése, Kiss András és Kiss Zoltán debütálása a felnőtteknél. — Miként tudná minősíte­ni Babarczi edző munkáját? — Bár a nyolcadik helye­zés nem nagy öröm, a szak­vezetőt mindenképpen kö­szönet illeti fáradhatatlan tevékenységéért. Szabad ide­je nagy részét, szinte egész életét az SZVSE vízilabda- sportjára áldozza. örülök neki, bogy a játékosokkal is egyre szigorúbb, következe­tesebb; néha meccs közben is szükség van a kemény fellé­pésre. Sokáig a technikai ve­zető feladatait is ellátta; most már van erre külön emberünk, ha nem is főál­lásban. Babarczi sportágsze- retete, mentalitása példamu­tató. — Van-e megjelelő után­pótlása a felnőttcsapatnak? — A Komjádi Kupában szerepelt juniorcsapat sikere önmagáért beszél, ebből a gárdából máris többen sta­bil kerettagok a felnőtteknél. A fiatalabb korosztályokban azonban most nincsenek jó csapataink, kivéve az úttörő vidékbajnokságot nyert 14— 15 éveseket. De tehetséges játékosok vannak, akikre érdemes figyelni, jól mened­zselni és főleg megtartani. Ezért az idősebbek is sokat tehetnének. Nagy gond pél­dául, hogy amióta elment Tóth István, nincs balkezes játékosunk... A két korosz­tály között és általában a csapatban nincsenek éles el­lentétek, még ha a mérkőzés hevében előforduló szócsa­tákból másképp gondolnák is a nézők, azokat is főleg a győzni akarás motiválja. Visszatérve a kérdésre: ha a fiatalok lendülete az idő­sebbek rutinjával, tapaszta­latával párosul, a tehetségek mindig megtalálják majd a helyüket a felnőttcsapatban. — Mit terveznek a követ­kező időszakra? — A rövid szabadság után téli alapozás következik uszodai és szárazföldi edzé­sekkel, január 5—10. között egy intenzívebb szakasszal a szomszédos Csehszlovákiá­ban. Jól ki kell használni az időt, hiszen márciusban in­dul az MNK-sorozat. Ezt természetesen több előkészü­leti mérkőzés is megelőzi majd. Mivel a bajnoki cím­re reálisan már nincs esé­lyünk, szeretnénk újabb MNK-győzelemmel visszajut­ni a nemzetközi porondra. Ehhez nem csupán a játéko­soknak kell összefogniuk, hanem a támogató szervek­nek is, hogy meglegyen a jó szereplés anyagi-erkölcsi háttere. Talán az új szövet­ségi kapitány a sportág, a játékvezetés tisztaságát is elősegíti majd. V. F. A kapuban Kiss Péter — egész ősszel egyenletesen jó telje­sítményt nyújtott. Mindig csodáltam friss, ru­ganyos mozgását, légiesen könnyed, elegáns, tiszta já­tékát. Középiskolás korában tehetséges atlétaként bonta­kozott ki a sport iránti és élete végéig tartó szeretete. Remek távolugró és rövid­távfutó volt. A futball azon­ban gyorsan elhódította, fia­talon került a Szolnoki MÁV csapatába. Kivételes adott­ságai révén hamarosan KÖLASZ, majd sokszoros vasutas válogatott lett. Tag­ja volt a Szolnoki MÁV „aranycsapatának”, amely tíz évig szerepelt az NB I- ben. Az első osztályban ösz- szesen 218 mérkőzést ját­szott. Ötször szerepelt a ma­gyar válogatottban. Az igazi, ízig-végi sport­ember megtestesítője volt. Sokszor mesélte, hogy hu­szonöt éves koráig nem ivott meg öt liter bort, pedig ab­ban az időben az edzők en­gedélyeztek egy fröccsöt evés után. Elcsábították a fővá­rosba is, ahol az volt a dol­ga, hogy az államtitkár szo­bája előtt ülve közölje az illetővel, bent tartózkodik e a keresett személy, avagy nem. Néhány hónap eltel­tével azonban visszatért a Járműjavítóba, mert néhány filléres órabér emelést ka­pott, holott a fővárosban öt­ször annyi volt a fizetése. De hű maradt városához, mun­kahelyéhez, egyesületéhez. A felszabadulás után rö­vid ideig Pécsen edzőskö- dött, ahol mint edző, enge­délyt kapott az NB I-be ju­tást jelentő osztályozón va­ló játékra. Aztán végérvé­nyesen visszatért Szolnokra. Edzője volt a Légierőnek, a Szolnoki MÁV, a Jászberényi Lehel csapatának, később Martfűn és Kenderesen dol­gozott, mindenütt a legna­gyobb tisztelet és szeretet övezte. Nyugdíjazása után a Megyei Labdarúgó Szakszö­vetség elnökségében tevé­kenykedett társadalmi mun­kában. Kolláth Ferenc személyé­ben a szolnoki labdarúgás egyik legkiemelkedőbb egyé­niségét vesztettük el. (Pi) Kosárlabda NB I Férfi. B-csoport A bajnokság állása 1. Dombóvár 2. Pécs 3. Kecskemét 4. SAÉV 5. HVSE 6. Ganz-M. 7. Alt. Olajb. 8. Nagykőrös 9. AR Építők 10. H. Táncsics 8 2 959-871 18 7 3 934-870 17 5 5 809-783 19 S 5 869-871 19 5 5 825-857 15 5 5 849-885 19 5 5 838-892 15 4 6 814-856 14 3 7 846-818 13 3 7 799-836 13 December 21., vasárnap: A lé földi Olajbányász—Somogyi AÉV (Kaposvár), Szolnok, tiszaligetl sportcsarnok, 17. Klek-box Klampar a világbajnokkal szemben búcsúzott Klek-box Magyar arariyesö Párizsban A legvérmesebb várakozást is felülmúlták a magyar kick-box karateválogatott tagjai Párizsban az EB-n. A Leyrer Richárd szakágveze­tő által irányított együttes 3 arany-, 1—1 ezüst- és bronz­éremmel az EB legjobb vá­logatottjának bizonyult. A Pierre de Coubertin csarnok­ban vasárnap délután egy világbajnoki címre (Buda­pesten szerezte) már büszke Hanák Antal mellett Katona Barnabás, és a birkózóból kick-box táborba állt Növé­nyi Norbert is a dobogó leg­magasabb fokára léphetett. Tegnap már az egyéni mérkőzésekkel folytatódott Tokióban az Ázsia —Európa asztalitenisz viadal. Klam- pár Tibor az első fordulóban könnyedén, 3:0 (11, 15, 12) arányban verte a japán Wa- tanabét, utána viszont asor­A ligaülésen kijelölték a 4. MLSZ teremtorna helyosztó színhelyeit és elkészítették a részletes sorsolást. Az eddi­gi három eseménytől eltérő módon az együttesek az 5— 16. helyekért is pályára lép­nek. A mérkőzésekre Szolnokon (1000 néző fér be a csarnok­solás szeszélye már a kínai világbajnok Csiang Csia- liangot juttatta ellenfeléül a magyar sportolónak. Az ázsi­ai klasszis nem ismert ke­gyelmet, és 3:0 (14, 14, 19) arányban legyőzte Klampárt. ba), Százhalombattán (1000), Ajkán (1200) és Zalaegersze­gen (3500) kerül sor. A szol­noki műsor: Szombat: MTK VM—Bé­késcsaba (10 ó), Haladás— Tatabánya (11 ó), MTK VM— Haladás (16 ó), Tatabánya— Békéscsaba (17 ó), vasárnap: Tatabánya—MTK VM (10 ó), Békéscsaba—Haladás (11 ó). Asztalitenisz Molnár kiemelkedett NB II. Férfi. Nagyszerű győzelmet ért el a Budapesti MALÉV-nél vendégeskedő Szolnoki Spartacus az év utolsó bajnoki fordulóján. Molnár küzdőképessége és öt győzelme kiemelkedő tel­jesítmény, de a többi játé­kos is dicséretet érdemel. Ez­zel a győzelemmel a Sparta­cus a BVSC és a Szeged mö­gött az őszi fordulót a har­madik, a dobogós helyen zárta. Szolnoki Spartacus— MALÉV SC 17:9. Győz: Mol­nár 5, Skumáth 4, Szappanos 4, Fehér 3, ill.: Mészáros 3, Sándor 3, Piszter 3. Szolnokon a hét végén MLSZ teremtorna

Next

/
Oldalképek
Tartalom