Szolnok Megyei Néplap, 1986. november (37. évfolyam, 258-281. szám)

1986-11-01 / 258. szám

I Ära: 2.20 Ft SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! XXXVII. m. 25#.m noT.. i., szombat A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Kosztrúzisok, ünnepségek, iétesítményátadésok November 7-ére készül a megye A TARTALOMBÓL: Bátran hell változtatnunk Az egyszer volt főiskola Az ítélet: utcaseprés! Átadták a néprajzi és helytörténeti pályadijakat Ez is Szolnok Illést tartott az Elnöki Tanács Tagnap ülést tartott a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Szappan és víz November egésaségineveié- si hónap. Már toliam hegyé­re kívánkoznak a szavait, hogy helytelen táplálkozás- nőd. káros szenvedélyekről, mozgásszegény életmódról ínjaik;, die egy belső hang visz- szaparamjcsoOja ezeket a sza­vaikat. Nemeseik azért, mert sokszor Leírtuk (tarn) már, hanem azért is, mert úgy erezném magam, mint a rossz kőműves, aJki a téglafal felhúzását reklamálja, pedig a ház alapja sincs még még. A kézmosásról lenne szó. És persze a tisztálkodásról. Nem, ne intsenek 'lles, hogy ezen a témán már régen túl­léptünk. Vagy ha túlléptünk is. úgy, hogy meg- és eflíe- ledkaztünk róla. Még az alapszabályokat (evés előtt, W. C.-használat után moss kezet!) se tartjuk be min­dig. Van már autónk, van szí­nes tévénk, kínai porcelá­nunk, fürdőszobánk, de a szappan, a víz és a fogkrém még mindig nem került az őt megdíUető helyre áttétünk­ben. Pedig nem anyagi kér­dés immár az ópolttság. Per­sze csak akikor, 'ha jól értel­mezzük e szót. Ha nem drá­ga parfümök magunkra lo­csolását, lüxusrúzsok és szemfestékek használatát, extra krémek arcúinkra ke­nését értjük rajta. Az ápottt- ság mindenekelőtt tisztasá­got jelent. Ez az aliap. A tisz­taság hiányát nem lehet pó­tolni vagy leplezni, a par­füm, a desodor, a kölni il­lata alól is élőtör a mosdat- lamság áporodott szaga. Nézzünk magúinkba, vizs­gáljuk meg mindennapi, ár­tatlannak vélt (de mennyi­re káros!) szokásainkat! Va­jon kezet mosunk-e minden esetben, amikor hazaérünk? Amikor autóbuszról; vonat­ról, sok-sok rrtegfogott ajtó- kilincsről visszük magunk­kal a szennyeződést, a pisz­kot? Vajon fogat mosunk-e akkor is; ha aznap nincs „je­lenésünk”, csupán családtag­jaink társaságában töltjük az időt? Tiszta fehérneműt ve­szünk-e mindennap ? Ké­rünk-e vendégségben 'kézmo­sási lehetőséget, amikor sü­teménnyel, szendviccsel ki- nálmak? Tudom, hogy mindezek apró dolgoknak tűnnek éle­tünk nagy rizikófaktorai — túlhajszoltság, túltápláltság. stressz, alkohol stb. — mel­lett. De gondoljuk csak vé­giig, válóban apróságok ezek a talán kicsinyesnek tűnő problémák? Ha a következ­ményeiket nézzük — inkább komorrá, mént kétkedővé válik az arcunk. Mert nem mindegy, hogy tömkremegy-e a fogunk (és utána a gyom­runk), mert nem. mindegy, hogy hazaviszüük-e valami­lyen fertőzést, mert nem mindegy, hogy elkapjúk-e az éppen aktuális járványos be­tegséget. Mint ahagy az se mindegy, hogy vonzónak ta­lál-e társunk, vagy elhúzó­dik a (szó szaros értelmében) tőlünk. Vajon ki tartja szá­mon, hogy hány kapcsolat indult romlásinak a száj- és Jiáhszag miatt? Az egészség .megóvásáért folytatott küzdelemnek ez az első állomása; a tisztálkodás. Mert aki annyi gondot nem fordít magára, hogy tiszta legyen, az nem törődik az­zal sem, hogy egészségesen táplálkozzék, sportoljon, le­mondjon a dohányzásról vagy az alkoholról. P. £. A nagy októberi szocialis­ta forradalom győzelmének ünnepére készülünk. Me­gyénkben is méltóképpen emlékeznek meg az októberi forradalom 63. évfordulójá­ról. Városaink többségében az ünnep napján, november 7-én rendezik a megemléke­zésekét, koszorúzási ünnep­ségékét. A szovjet hősi em­lékműnél és síroknál!, a Le­tt in-szobornál a városok pórt, állami vezetése, társa­dalmi és tömegszervezetei, intézményei, gyárai, vállala­tai, a fegyveres erők az ide­iglenesen hazánkban állo­másozó szovjet ikatonai ala­kulatok és a helyi MSZBT­Az MSZMP október 31— november 1-én Budapesten hatpárti kommunista-szoci­áldemokrata kerekasztal- konferenciát rendez. Részt­vevőit Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára csütörtökön este fogadta. A tanácskozá­son a Belga (FLamand) Szo­cialista Párt, a Bolgár Kom­munista Párt. a Dán Szoci­áldemokrata Párt, a Holland Munkapárt és a Német Szo­cialista Egységpárt, illetve az MSZMP képviselői első­sorban az európai biztonság és együttműködés időszerű kérdéseit vitatják meg. A konferenciát tegnap Kó- tai Géza. az MSZMP KB Tegnap — hazánkban elő­ször __ kétnapos országos ta­nácsko zás kezdődött Szolno­kon, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban a serdü­lőellátás helyzetéről és a to­vábbi feladatokról. A tudo­mányos ülésre — melyet a Megyei Tanács Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet gyer­mek és ifjúsági osztálya ren­dezett — több mint három­száz szakember (gyermekor­vos, pedagógus, pszichológus, pszichiáter, gyógypedagógus) tagcsoportok, nevében helye­zik el a kegyelet és hála ko­szorúit. Több évtizedes ha­gyományok szeri nit az ünnep­ségeken a vámosok Lakói vi­rággal róják le kegyeletüket. Szolnokon november 6-án kezdődik a megemlékezés; a Szigligeti Színházban 18 óra­kor díszelőadás lesz. Novem­ber 7-ón 8 óraikor a Munkás­őr úti temetőben, a szovjet hősök sírjánál koszorú znak. A Hősök téri emlékműnél 9 órakor, a Lenin-szobornál 10 órakor helyezik el a hála koszorúit. A Megyei Műve­lődési és Ifjúsági Központ­ban 11 óraikor a munkában tagja, a Külügyi Osztály vezetője nyitotta meg. A résztvevők köszöntése után kifejtette: az enyhülés, az európai együttműködés irán­ti elkötelezettség indíttatta a hat ország pártjait arra, hogy közösen gondolkodja­nak, s keressék a cselekvés lehetőségét az előrelépés ér­dekében. Ebben a szellem­ben került sor a hat ország pártjainak első tanácskozá­sára 1985 márciusában. Alá­húzta: a kommunista ésszo- cióMémolfcriaita perlőik szá­mos kérdésben eltérő ideo­lógiai, politikai nézeteket képviselnek, ez azonban nem akadályozhatja meg közös kezdeményezésüket. jött el. A tanácskozást dr. Sinka Mária, a megyei tanács egészségügyi és szociálpoliti­kai osztályának vezetőhelyet­tese nyitotta meg. Az elnök­ségben helyet foglaltak a vá­ros párt-, állami vezetői, köztük Jakatics Árpád, a me­gyei pártbizottság osztályve­zetője és Varga Sándorné, a Szolnoki Városi Pártbizottság első titkára. A megjelent szakemberek érdeklődését és a téma aktu­alitását mi se bizonyítja job­élenjáró dolgozóknak kitün­tetéseiket adnak át. Jászberényben a szovjet hősök temetőjében 16 óra­kor. a Lenin-szobornál 16 30 perckor helyezik el a ke­gyedet koszorúit. Az októbe­ri forradalom évfordulója tiszteletére tartott megemlé­kezés díszünnepséggel fe­jeződik be. amelyet 17 óra­kor a Jászsági Építőipari Szövetkezet Ady Endre úti nagytermében rendeznek. A díszünnepségen Szűcs János, a megyei pártbizottság titká­ra mond ünnepi beszédet. Az ünnep tiszteletére no­Irak—Irán Heves harcok, kölcsönös vádaskodások Heves harcokkal, kölcsö­nös vádaskodásokkal folyta­tódik az öböl-menti háború. Iraki 'közlés szerint az iráni tüzérség csütörtökön Bászra városát lőtte, s a tüzérségi tűzfben 14 lakos veszítette éle­tét, ötvenhármán megsebez sültek. Teheránt bejelentés sze • rint Irak második városát két napja lövi az iráni tü­zérség. a Bah'tárán iráni vá­rost ért szerdai iraki táma­dás ‘meg t óriásaiként. Mindkét részről jelentet­ték, hogy Iblőtték az ellen­ség egy repülőgépét. amit azonban a másik fél nyom­ban megcáfolt. ban. minthogy a két nap fo­lyamán több mint ötven elő­adás hangzik el. Szolnok me­gyét a megyei kórház és a Verseghy Gimnázium előadói képviselik — 14 előadással. Melyek a serdülőkorúak leg­főbb problémái? Melyek a serdülők ellátásának sarkala­tos pontjai? E kérdésekre a laikus is válaszolhat, ha a tu­dományos ülés előadásainak Tanácsa. A testület megtárgyalta a Beatrix holland királynő és dr. Richard von Weizsäcker, a Német Szövetségi Köztár­saság elnöke közelmúltban Magyarországon tett hivata­los látogatásáról szóló jelen­tést. Beatrix holland királynő magyarországi látogatásai, a magyar vezetőkkel való ta­lálkozása és tárgyalásai so­rán megvitatták a nemzet­közi élet legfontosabb kér­déseit, kölcsönösen kifejez­ték érdekeltségüket a .kétol­dalú együttműködés fejlesz­tésében. Dr. Richard von Weizsäc- kemék. az NSZK elnökének magyarországi hivatalos lá­togatása és az ennek során folytatott magas szintű tár­gyalások jó lehetőséget ad­tak a beható véleménycseré­re a nemzetközi éltet legfon­tosabb 'kérdéseiről. A tár­gyalások során megelégedés- tteli szóltak a kapcsolatok fej­lesztésének eddigi eredmé­nyeiről, s mindkét fél részé­ről hanigsúttyoztálk, hogy a két ország viszonya problé­mamentes. Kádár János tájékoztatta az Elnöki Tanácsot tíustáv Husáfcnak, Csehszlovákia Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottsága főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság el nőikének október 30-án hazánkban tett mun- kailátogaitásáról. amelynek során megbeszélést folytat­tak a kétoldalú ikapcsolatók- ról és közös érdekű nemzet­közi kérdésekről. Kifejezték meggyőződésü­ket, hogy léhletségies az elő­rehaladás a nemzetközi bi­zalom erősítésében, az együttműködés fejlesztésé­ben. Nagyra értéke'iték azo­kat a szovjet javaslatokat, amelyeket a Reykjavíkban tartott legfelsőbb szintű szovjet—amerikai találkozón Mihail Gorbacsov, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottságának fő­titkára terjesztett elő. Meg­állapították, hagy a magyar- csehszlovák 'kapcsolatok eredményesen fejlődnek minden területen. Ezt szol­gálja a látogatás alkalmával aláírt, 2000-ig szóló, hossziú távú gazdasági és műszaki­tudományos együttműködési program, a KGST-ben való együttműködés,, valamint a lenini nemzetiségi politika következetes érvényesítése is. A tájékoztatót az Elínöfci Tanács egyetértéssel tudo­másul vette. Az Elnöki Tanács megtár­gyalva a Minisztertanács elő­tér j'asztését, módosította a Magyar Vöröskeresztről szó­ló 1955. évi 25. számú tör­vényerejű rendeletet. A tár­sadalmi szerviként működő Magyar Vöröskereszt fel­ügyeletét a jövőben nem az egészségügyi miniszter, ha­nem a Minisztertanács fogja ellátni. A testültet 'határozott a nagy Októberi szocialista for­radalom évfordulója alkal­mából adományozandó ki­tüntetésekről, bírákat men­tett fel és választott meg. majd egyéb időszerű témáik­ról tárgyalt. (Folytatás az 5. oldalon) A tanácskozás résztvevői (Folytatás a 3. oldalon) Kommunisták“ Szociáldemokraták Nemzetközi kerekasztai-konferencia A háttérben sokszor lelki okok Országos tanácskozás a serdülők problémáiról

Next

/
Oldalképek
Tartalom