Szolnok Megyei Néplap, 1986. október (37. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám

xxxvii. évf. 231. sz., 198«. október i„ szerda A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA A TARTALOMBÓL: A hátsó udvar újra benépesül „Láthatatlan” kiadásaink Az összefogás teremtő ereje A tóvó képernyője előtt Népmesék — Műemlékeink Verseghy levelei Október 11—12-én Reykjavikban ß. T&hHS Gorbacsov és Reagan találkozója Lázár György befejezte belgiumi látogatását A magyar kormányfőt fogadta a balga király Tegnap, hivatalos belgiumi látogatásának második nap­ján Lázár György miniszter- elnököt tíz órakor a brüssze­li királyi palotában audien­cián fogadta Raudouin belga király. Ezt követően a magyar mi­niszterelnök és felesége H. Brouhon brüsszeli polgár- mesterrel találkozott. A vi­lághírű Grand-Place-on, a főváros gyönyörű főterén emelkedő nagyon szép góti­kus városházát ez alkalom­ból magyar és belga nemzeti zászlókkal lobogózták fel. A polgármester bemutatta a magyar kormányfőnek he­lyetteseit, a kollégium és a fővárosi tanács tagjait, majd rövid üdvözlő beszédet mon­dott. Emlékeztetett rá, hogy a belga—magyar kapcsolatok keretében külön fejezete van Brüsszel és Budapest jó vi­szonyának, amelyet mind elődei, mind pedig ő szíve­sen ápol és örömmel ad to­vább. Lázár György válaszában utalt rá, hogy Baudouin ki­rály bátorította a két ország vezetőinek törekvését a ma­gyar-belga kapcsolatok el­Javában tart az őszi beta­karítás, a vetés, és a gazda­ságok már készülnek az őszi mélyszántásra is. A jövő évi termés megalapozásához újabb gépekre, felszerelések­re van szükség. Az AGRO- TEK Mezőgazdasági Termelő­eszközkereskedelmi Vállalat­nál az import gépek és al­katrészek kínálatáról adtak tájékoztatást. Az őszi mélyszántás kez­detéig a Szovjetunióból 1600 traktor érkezik, az év végé­ig pedig újabb 1700-at szál­lít a Traktorexport szovjet külkereskedelmi vállalat, amely hamarosan átadja ma­gyar partnerének a 80 ezre­dik MTZ traktort. Október elején érkezik be 100 darab Jumz típusú erőgép. A ta­mélyítésére és intenzívebbé tételére. Ezután a polgármester ké­résére a miniszterelnök a vá­ros aranykönyvébe tett be­jegyzést. A városházáról a vendégek Brüsszel híres szépművészeti múzeumának régi képtárát tekintették meg H. Pauwels, a múzeum főigazgatója kísé­retében. A délelőtti program azzal a díszebéddel zárult, amelyet Herman de Croo közlekedési és külkereskedelmi miniszter adott Lázár György, vala­mint a magyar miniszterel­nök kíséretében lévő állam­férfiak tiszteletére az Eg- mont-palotában. Az ebéden a belga és luxemburgi gaz­dasági és üzleti élet több ne­ves személyisége, közöttük az elektronikai ipar néhány ve­zetője is jelen volt. Lázár Györgynét Wilfried Martens belga miniszterelnök felesége a brüsszeli Grand- Place-on, a nevezetes Haty- tyú-ház éttermében látta vendégül. Innen a magyar miniszterelnök felesége Wa- terloo-ba ment, ahol az egy­kori csatamező melletti em­lajművelő gépek üzemelteté­sére különösen alkalmas, nagy vonóképességű K—701 és T—150K típusból együtt­véve 80-ra számíthatnak nagyüzemeink. A nehéz lánc­talpas traktorok szállítása folyamatos, ezekből 100-at küld az AGROTEK szovjet partnere. A választékot bő­víti az NDK-ból érkező 77 ZT típusú traktor. Csehszlo­vákiából a középnehéz Zetor traktorok két típusából újabb 350-et várnak ezen az őszön. Időszerű tennivaló a kom­bájnpark felfrissítése. Mint ismeretes: az AGROTEK négy hónappal ezelőtt — még most is érvényes — ked­vezményes gépbérletet hirde­tett meg a szocialista gyárt­mányú arató-cséplőgépekre és magajáró szecskázókra. lékmúzeumot tekintette meg. Tegnap délután Lázár György a brüsszeli magyar nagykövetségen találkozott a magyar kolónia tagjaival, majd a Belga Külkereskedel­mi Hivatal (OBCE) tisztele­tére adott fogadásán eszme­cserét folytatott a hivatal el­nökével, Albert herceggel és számos gazdasági vezetővel, üzletemberekkel. Külön ta­nácskozott belga partnerével Török István külkereskedel­mi és Szabó Imre ipari ál­lamtitkár. Elutazása előtt Lázár György interjút adott a fla- mand nyelvű belga televízió­nak. Ezzel Lázár György kétna­pos belgiumi hivatalos láto­gatása véget ért. Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke, aki Wilfried Martens belga miniszterel­nök meghívására hivatalos látogatást tett Belgiumban, tegnap este hazaérkezett. Lázár György és kísérete fogadtatásán a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Maróthy László miniszterelnök-he­lyettes és Horn Gyula kül­ügyi államtitkár. Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt hónapokban több mint 400 NDK gyártmányú kombájn talált gazdára, ám a kereskedelmi vállalatok raktáraiban további 160 E- jelű masina vár vevőre. Ok­tóber közepéig újabb 80 da­rab E—512 arató-cséplőgép érkezik hazánkba. A nagyüzemek várják az új műtrágyaszóró gépeket, hiszen a régiek meglehetősen elhasználódtak már. Az RCW 3 és 5 típusú műtrágyaszó­rókból csaknem 300-at kínál­nak. Megszűnt viszont a T— 088 típusú NDK gyártmányú szervestrágyaszóró gyártása, így a forgalmazók ezután a hasonló rendeltetésű, hazai előállítású berendezéseket ajánlják a gazdaságoknak. Megállapodás született ar­ról, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ro­nald Reagan, az Egyesült Ál­lamok elnöke október 11— 12-én Reykjavíkban, Izland fővárosában találkozót tait — jelentett® tegnap a Losonczi Pál Borsodban Losonczi Pál;, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke teg­nap kétnapos látogatásra Borsod-Abaúj-Zemplén me­gyébe érkezett. Miskolcon, a megyei pártbizottság székhá­zéban a vendéget Fejti György első titkár és Ladá­nyi József, a megyei tanács elnöke fogadta, majd a me­gye vezetői tájékoztatták az Elnöki Tanács elnökét a te­rület gazdasági, társadalmi helyzetéről, a párt- és taná­csi szervek munkájáról, az ipari, a mezőgazdasági ter­melés eredményeiről és gond­jairól. A tájékoztatást követően Losonczi Pál a megye veze­tődnek kíséretében Szerencs­re utazott, ahol a cukorgyár és az Édesipari Vállalat dol­gozóinak munkájával ismer­kedett. Az üzemlátogatás során Losonczi Pál a cukorgyár­ban megtekintette a nemré­gen korszerűsített répatáro- ló berendezést és az úgyne­vezett répa laboratóriumot. Ezt követően Lonsonczi Pál a Szerencsi Cukorgyár és a Szerencsi Édesipari Válla­lat tanácsának tagjaival és szocialista brígádvezetőkkel találkozott. Az Elnöki Tanács elnöké­nek útja ezután a Tokaj- hegyaljai Állami Gazdaság Borkomibinát tolcsvai üzemé­be vezetet t, ahol Mi tró Lász­ló vezérigazgató adott áttér- kiintést a gazdaság munkájá­ról eredményeiről, a törté­nelmi borvidéken folyó ter­melés és telepítés-fejlesztési teirvékről és feladatokról. Az Elnöki Tanács elnöke ma folytatja Borsod megyei programját TASZSZ szovjet hírügynök­ség. A találkozót Mihail Gorba­csov javasolta, s Ronald Rea­gan e javaslatot elfogadta. A reykjavíki találkozó ré­sze azoknak az előkészüle­teknek. amelyek Mihail Gor­bacsov Egyesült Államokban teendő látogatását szolgál­Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára kedden délelőtt a (Központi Bizottság székhá­zéban megbeszélést folyta­tott Alessandro Naftával, az Olasz Kommunista Párt ha­zánkban tartózkodó főtitká­rával. A szivélyes, elvtársi légkö­rű találkozón a két párt ve­zetői véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet legfonto­sabb kérdéseiről, mindenek­előtt az emberiség létét fe­nyegető veszélyek elhárítá­sának feladatairól. Sürget­ték a fegyverkezési verseny további kiszélesítésének meg­akadályozását, és állást fog­laltak amellett, hogy a fegy- verzetkordátozás és a lesze­relés terén mielőbb konkrét mjegállapotíások szülessenek. Mjéltatták a Szovjetunió, a szocialista országok ez irá­nyú erőfeszítéseit, és üdvö­zölték minden erre vonat­kozó konstruktív kezdemé­nyezést, bárkitől is származ­zék. Különösen nagyra ér­tékelték a Szovjetunió egy­oldalú döntését a nukleáris robbantások felfüggesztésé­ről. Megállapították, hogy a nemzetközi béke és bizton­ság szempontjából különös jelentősége van az össszeuró- pai párbeszédnek, amelyet a helsinki folyamat kenetében ják. Ez utóbbiról a felek 1985 novemberében Genf ben állapodtak meg. A Szovjetunió és az Egye­sült Államok hálásak az iz­landi kormánynak, hogy kész a reykjavíki találkozó meg- tendezésére — tette hozzá a TASZSZ. a résztvevő államok a fe­szültség és bizalmatlanság csökkentéséért,, az együtt­működés bővítéséért folytat­nák. Üdvözölték a stockhol­mi tanácskozás eredményes befejezését és kifejezték re­ményüket, hogy a november elején kezdődő bécsi utókon- fierencián lehetőség nyűik az enyhülés újabb területekre való ki,terjesztésére. Kádár János, és Alessand­ro Natta kölcsönösen tájé­koztatta egymást az MSZMP és az OKP helyzetéről, tevé­kenységéről és időszerű fel­adatairól. Áttekintették a két párt közötti hagyományosan jó kapcsolatókat, és megelé­gedéssel állapították meg, hogy a magyar és az olasz kommunisták együttműködé­se eredményesen járul hoz­zá a két nép közötti barát­ság erősítéséhez, a két or­szág közötti kapcsolatok fej­lődéséhez és az európai béke, a népek közötti barátság ügyéhez. A megbeszélésen részt vett Antonio Rubbi. az OKP ve­zetőségének tagja, a KB nemzetközi osztályának veze­tője és Renate Sandri, a KB tagja, valamint Gecse Atti­la, az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes veze­tője. A találkozót követően Ká­dár János ebédet adott Ales­sandro Natta tiszteletére. Nyolo hónap móriaga Nőtt az élelmiszerek forgalma Zetorok, kombájnok, mütrágyaszórók Négyezer új gép a mezőgazdaságnak Kádár János megbeszélése Alessandro Nattával Parlamenti bizottság napirendjén Gazdaság és kultúra Tegnap a Parlamentben Horn Péter elnökletével ülést tartott az Országgyűlés kul­turális bizottsága. A testület Drecin József művelődési mi­nisztériumi államtitkár elő­terjesztése alapján a gazda­ság és kultúra kapcsolatáról, a kulturális területen ér­vényben lévő gazdasági sza­bályozók hatásának eddigi tapasztalatairól és a tovább­fejlesztésükkel kapcsolatos feladatokról tanácskozott. A szabályozásban az egyik legfőbb tennivaló — rögzíti a képviselőknek előzetesen megküldött írásos beszámoló — a túlságosan központosí­tott, s a racionális gazdálko­dást akadályozó jogszabályok folyamatos korszerűsítése, a művészeti műhelyek, a kul­turális intézmények és a tes­tületek önállóságára, anyagi érdekeltségére jobban építő struktúra kialakítása. A Jánoshidai Vörös Hajnal Tsz autóbontó üzeme új tevékenységi ágat létesített, a Kohászati Alapanyag Előkészítő Közös Vállalat szolnoki kirendeltségével közösen vashulladék begyűjtő telepet hozott létre. A környék elhasznált ipari és mezőgazda­sági gépeit felvásárolják, majd bontás és szakszerű válogatás után a vashulladéko­kat konténerezik (Fotó: T. Z.) A Belkereskedelmi Minisz­térium áruforgalmi jelentése szerint január elejétől au­gusztus végéig a lakosság 356 milliárd forint értékű árut vásárolt, folyó áron 8,1 szá­zalékkal, összehasonlitható árakon pedig 3,5 százalékkal többet, mint az elmúlt év azonos időszakában. A nyolc hónap során a folyó áron számított forgalomnövekedés a vegyes iparcikkek körében volt a legmagasabb, — 9,9 százalék —, a bolti élelmi- iszerek forgalma 7,9, a ru­házati cikkeké pedig 6,3 szá­zalékkal növekedett. Válto­zatlan áron számolva a ven­déglátás és a ruházati ke­reskedelem árbevétele nem érte el a tavalyi szintet. Augusztusiban az élelmi­szerek kínálata a korábbi időszakhoz hasonlóan bősé­ges és kiegyensúlyozott volt Az alapvető élelmiszerek többségéből a tavaly augusz­tusinál jobb volt a kínálat nem volt azonban elegendő szalámi, szárazkolbász, nap­raforgóolaj és oldódó kávé- keverék. Burgonyából, zöldségből, gyümölcsből az évszaknak megfelelően bőséges volt a kínálat, bár a budapesti sza­badpiacokra 26,5 százalékkal kevesebbet hoztak a terme­lők. Megyei MHSZ-titkírok tanácskozása Szolnokoa Tegnap Szolnokon tartot­ták országos munkaértekez­letüket a főváros és a me­gyék MHSZ-szervezeteinek titkárai. Kéri György vezér­őrnagy, a Magyar Honvédel­mi Szövetség főtitkára veze­tésével a szövetség ötödik or­szágos tanácskozásán elfoga­dott határozatokból eredő megyei feladatokról és idő­szerű teendőkről tanácskoz­tak. Kéri Györgyöt a megyei pártbizottság székházában fogadta Majoros Károly, a megyei pártbizottság első tit­kára is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom