Szolnok Megyei Néplap, 1986. szeptember (37. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-01 / 205. szám

xxxvii. évf. ns. i»8o. >8fo>t«nber. i. hon« A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA — ...... .... ■ . ■ ..... . ..... ....- ________ _ ___ ____________* A s Molldarltáal hónap nyitányaként Békehétvége országszerte Hámori Csaba Békéscsabán—Pozsgay Imre Fertőrákoson az ENSZ főtitkár-helyettese Budapesten A sokszínű, változatos, megújulásra is képes magyar bé­kemozgalmat reprezentáló, az egész országra kiterjedő, szá­mos hazai és nemzetközi béke- és szolidaritási akcióhoz is kapcsolódó nagyszabású békefesztivál kezdődött szombaton, az Országos Béketanács és a Magyar Televízió közös rende­zésében. A fővárosban a Vörösmar­ty tér volt a rendezvények központja, s a centrumhoz illően is díszítették: a Váci utca felőli oldalán földgömb jelképezte, hogy a világ min­den táján sok millió ember szeretne békében élni. dol­gozni, alkotni. A békekorzón a külföldi békemozgalmak képviselői­vel, a magyar békeközössé­gek, klubok tagjaival, a ha­zai békemozgalmi munkában résztvevő közéleti személyi­ségekkel találkozhattak mindazok, akik bekapcsolód­tak a békenap eseménye’be. A jeles vendégek között üd­vözölték Jan Martensont, az ENSZ főtitkár-helyettesét is. A főtitkár-helyettes dél­ben politikai fórumon is ta­lálkozott a Hazafias Nép­front, a békemozgalom akti­vistáival, a békehétvége ese­ményein résztvevő közön­séggel. Az érdeklődők kérdé­seire válaszolva kifejtette, hogy az emberiség egyik leg­fontosabb feladata a béke megőrzése a földön. A béke­szerető emberek milliói mind gyakrabban emelik fel sza­vukat a fegyverkezési haj­sza megállítása, az államok szuverenitásának tisztelet- bentartása, a más országok belügyeibe való be nem avat­kozás, a vitás kérdések tár­gyalások útján, s nem fegy­verekkel történő rendezése érdekében. Az ENSZ, a szu­verén államok szervezete a maga lehetőségeinek keretein belül, igyekszik mindent meg­tenni e célok eléréséért, a végső megoldást azonban a két nagyhatalom közötti megállapodásoknak kell meg­hozniuk — hangsúlyozta. Szemerkélő eső ide, borús idő oda — a békehétvége eseményei vidéken sem ma­radtak résztvevő nélkül. Pél­da erre Békéscsaba is, ahol a KISZ első országos garár- ifjúsági találkozójának har­madik napján, szombaton a régen várt eső alaposan (Folytatás a 3. oldalon) A zimbabwei fővárosban Ma kezdődik az el nem kötelezettek csúcsértekezlete Az el nem kötelezettek mozgalmának leköszönő el­nöke, Radzsiv Gandhi, indiai kormányfő szombaton a zimbabwei fővárosba érke­zett. Az alapításának negyed- százados évfordulóját ünnep­lő mozgalom 8. csúcsértekez­letének nyitó napján, ma Radzsiv Gandhi ünnepélyes külsőségek között adja át el­nöki megbízatását a vendég­látó ország kormányfőjének, Robert Mugabe zimbabwei miniszterelnöknek. A csúcsértekezletet előké­szítő külügyminiszteri ta­nácskozás pénteken este fejezte be munkáját Hararé- ban. A kétnapos tanácskozá­son „külön nyilatkozatot” fogadtak el a dél-afrikai helyzetről. A kilencpontos deklaráció, melyet jóváhagyásra a csúcs- értekezlet elé terjesztenek, a leghatározottabban elítéli a pertóriai rezsimet a dél-af­rikai Sowetóban kedden vég­rehajtott tömegmészárlás miatt és miközben konkrét és széles körű gazdasági el­lenintézkedéseket szorgalmaz a faji elkülönítés rendszeré­nek nemzetközi elszigetelése érdekében, egyúttal javasol­ja, hogy a tagállamok léte­sítsenek „szolidaritási ala­pot” a Pretoriával tevéke­nyen szembehelyezkedő hat dél-afrikai „frontállam" tá­mogatására. A nyilatkozat egyúttal hangsúlyozza, hogy a faji el­különítés rendszerének fel­számolására az egyetlen bé­kés eszköz az átfogó és kö­telező szankciók alkalmazá­sa. (Az eseménnyel kapcsola­tos kommentárunk a 2. ol­dalon.) Gyors, lendületes, jó iramú játék jellemezte a Szolnoki MÄV MTE—Salgótarjáni BTC NB Il-es bajnoki labdarúgó mérkőzést. Képünkön a sötét mezes Kántor igyek­szik kitörni védője mellett. Részletes tudósításunk a 7. oldalon Tizen, 8 milliós 8 szerkesztőség II félhold bevétellel nostájibél árnyékában A törökszentmiklósi Fák­Olvasóink leveleiből, ja­Buda visszavívásának lya gmk hétköznapjairól szóló írásunk a 3. olda­vaslataiból készült váló­300. évfordulójára emlé­kező sorozatunk 1. részé Ion gatás a 4. oldalon az C. oldalon A hét végén az ország valamenyi általá­nos- és középiskolájában megnyitották az 1986/87-es oktatási évet. A megyében né­hány helyen már pénteken megtartották a tanévnyitó ünnepséget, a legtöbb intéz­ményben szombaton gyűltek össze a diá­kok, a nevelők és a szülők, s volt, ahol va­sárnapra tették az ünnepélyes tanévkez­dést. Szombat délután népesült be először a megyeszékhely új középfokú oktatási in­tézménye is. Képünkön a Szolnoki Ecseki Üti Gimnázium három első osztályának ta­nulói Bíró Boldizsár igazgató megnyitó szavait hallgatják A megyeszékhelyen Esküt tettek a pályakezdő pedagógusok Ma — az új tanév első tanítási napján — nemcsak a többezer első osztályos nebuló lépte át a szokásos­nál nagyobb izgalommal az általános iskolák kapuját. Ugyanezzel az érzéssel in­dult útnak reggel az a csaknem kétszázötven fiatal, pályakezdő pedagógus is, akik megyénk óvodái-, ál­talános és középiskoláiban kezdik meg szép és nemes hivatásuk gyakorlását. Az oktató-nevelő munká­ra való felkészülés egyik legünnepélyesebb pillana­tát élhették át mindannyian szombat délelőtt a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz­pont színháztermében, ahol a megye párt-, állami- és társadalmi szervezeteinek képviselői — köztük Fábián Péter, a megyei pártbizott­ság titkára, Ürmössy Ildikó, a megyei tanács elnökhe­lyettese és Kecskés Judit, a megyei KISZ-bizottság tit­kára — jelenlétében tettek esküt hivatásuk alkotmá­nyos,, pontos és lelkiismere­tes szolgálatára. Az esküté­tel szövegének elhangzása előtt — r?elyet Kiss Péter, a Kunhegyes! Gimnázium és Híradástechnikai Szak- középiskola tanára mondott el — a résztvevők Vincze Sándornak, a megyei ta­nács művelődési osztálya vezetőjének, valamint a pe­dagógus szakszervezet és az ifjúsági mozgalom képvise­lőinek tájékoztatóját hall­gatták meg a közoktatás, va­lamint a szakszervezeti, if­júsági- és úttörő mozgalom aktuális kérdéseiről. A fia­tal pedagógusokat végül a Szandaszőlősi Általános Iskola tanulói köszöntötték. Az esküt tevő Ast»! pedagógusok egy csoportja Uj tanév küszöbén Fájdalommentes műtétek Befejeződött a szakorvosok kongresszusa Szombaton Egerben befe­jeződött a Magyar Anaesthe- siológiai és Intenzív Therá- piás Társaság kongresszusa. A kétnapos tanácskozáson a műtéti érzéstelenítéssel és az intenzív terápiás kezeléssel foglalkozó szakorvosok és aszisztensek mintegy három­százan vettek részt. A tudo­mányos ülést nemzetközi mé­retűvé szélesítette, hogy hat országból külföldi részvevők is jelen voltak, ismertették a témával kapcsolatos tapasz­talataikat. A kongresszus ez­úttal főként az érzéstelení­tésnek az agysebészetben al­kalmazott legújabb módsze­reivel, továbbá a veszélyez­tetett szívbetegeknél alkal­mazható érzéstelenítési eljá­rások kérdéseivel foglalko­zott. Több. előadás hangzott el arról is, hogy az altatószerek hatását ma már izotópokkal pontosan mérik, így szívér­zékenységnél, vagy éppen sú­lyos balesetnél teljes bizton­sággal alkalmazhatják a megfelelő hatóanyagot, ör­vendetesnek ítélték, hogy az egykor oly nagy fájdalommal járó vesekő-eltávolítást a legújabb ismeretek birtoká­ban már fájdalomérzés nél­kül tudják elvégezni. Mától ismét gyerekzsi­vajtól hangosak az iskolák, az óvodák. A megye gyer­mekintézményeiben több mint ötezer új óvodás cso­dálkozik rá a játékok, a mese birodalmára, s a csaknem hatvanezer általá­nos iskolás, több mint tíz­ezer középiskolás, közel hét és félezer szakmunkástanu­ló számára pedig elkezdő­dik a munka, a tanulás a nyáron felújított, kicsino­sított, kifestett osztályter­mekben. Az évről évre növekvő számú tanulóseregből az idén több mint hétezren először lépik át az iskola küszöbét. Döntő többségük óvodában készült a diák­életre, a „váltás” azonban még így sem lesz könnyű. Az óvoda temérdek játéka helyett titokzatos könyvek, taneszközök veszik őket kö­rül, a vállukat a sok „tu­dománytól” súlyos, dédel­getett iskolatáska húzza. Hiába a tanítónéni biztató mosolya, szívük inkább még az óvodához húz. Hosszú napok, hetek telnek el, amíg az új kisdiákok megtanulják az iskola rendjét. Mindez sok-sok megértést, törődést kíván a pedagógusoktól. Kevés azonban a nevelők fárado­zása, ha a család nem se­gíti kellően az iskolába lé­pő gyermeket. S nemcsak őket. A peda­gógusok nem nélkülözhetik munkájukban, a nevelés­ben a szülők értő, aktív közreműködését, s persze a társadalom segítségét sem. Az iskola, az óvoda csak úgy tudja teljesíteni a vele szemben támasztott köve­telményeket, ha nem hagy­juk magára. Ilyenkor tan­év elején általában még gyakori vendégek az óvo­dában, iskolában a szülők, és nincs hiány fogadkozá­sokban sem. ígéretet tesz­nek a diákok is, hogy az új tanévben majd jól és szor­galmasan tanulnak, teljesí­tik kötelességüket. S aztán ahogy telik-múlik az idő, vongyolódik a papír a nagy műgonddal bekötött köny­vön, a gyöngybetűkkel kez­dett 'füzetben megcsúnyul- nak a betűk, kimarad egy- egy lecke. Esetleg ártatlan diákcsínynek tűnik mind­ez, pedig sokkal többről van szó. Gyermekeink munkaerkölcse, s tulajdon­képpen kicsit a felnőtteké, a miénk is tükröződik ben­ne. Tegyünk érte közösen, hogy ebben a tanévben va­lóban másképp legyen mindez. T, G. A kétnapos eseménysorozat résztvevői közül sokan aláírták a békefelbívást (Telefoté — KS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom