Szolnok Megyei Néplap, 1986. július (37. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-01 / 153. szám

SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAlEGYESdíJETEK! Kxxvn. évt. 153. s*., 1986 július í., ^edd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA A LEMP-kongresszus második napján Folytatódott a beszámoló vitája Tegnap Varsóban a Lengyel Egyesült Munkáspárt X. kongresszusának második napján folytatódott a vita a Központi Bi­zottság vasárnap elhangzott beszámolójá­ról. A délelőtti órákban kilenc küldött szó­lalt fel. Ezután került sor a nap legnagyobb ér­deklődéssel várt eseményére, Mihail Gor- bacsovnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkárának felszólalására. A be­szédet, amelyet a lengyel televízió egyenes adásban közvetített, többször szakította meg a kongresszusi küldöttek hosszan tar­tó tapsa. A LEMP kongresszusát egyéb­ként is jellemző szívélyes légkört, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja közötti testvéri kap­csolatokat demonstrálta a beszéd meleg fogadtatása, a véget érni nem akaró taps és Wojciech Jaruzelski és Mihail Gorba­csov meleg baráti összeölelkezése a kong­resszusi emelvényen. A beszéd utáni ked­ves jelenet volt, amikor a lódzi szövőnők egy kis csoportja Lenint ábrázoló faliszó- nyeget nyújtott át Gorbacsovnak. Az SZKP főtitkára a munkásasszonyokat megölelve köszönte meg a kedves ajándé­kot. Mihail Gorbacsov beszéde után a ta­nácskozás soros elnöke mondott köszönetét a kongresszushoz intézett meleg szavakért és a küldöttek nevében sok sikert kívánt a szovjet népnek az SZKP XXVII. kong­resszusán kitűzött célok megvalósításához. Ezt követően folytatódott a Központi Bi­zottság beszámolójának megvitatása. Dél­után 6 küldött fejtette ki véleményét a Központi Bizottság vasárnap előterjesztett beszámolójáról. Az ebédszünetet követően elsőként Zbigniew Messner;, a Miniszter- tanács elnöke, a LEMP KB PB tagja emel­kedett szólásra. Mihail Gorbacsov felszólalása A szocializmusban elért előrehaladás visszafordíthatatlan Mihail Gorbacsov az SZKP KB nevében szívből üdvözölte a lengyel kommu­nisták tanácskozását, az egész baráti lengyel népet. A LEMP X. kongresszu­sára az ország történelmér nek felelősségteljes szaka­szában került sor. Ez a* ta­nácskozás összegzi egy olyan periódusnak a tapasztalatait, amelyet az éles eszmei-poli­tikai összetűzések, a hely­zet normalizálásáért foly­tatott nehéz harc, a kibon­takozás perspektívájának feltárása jellemzett — hang­súlyozta Mihail Gorbacsov. „A leglényegesebb tapasz­talat az, hogy a lengyel ese­mények — minden bonyo­lultságuk és sokrétűségük ellenére — világosan bebi­zonyították: a szocializmus mély gyökereket vert, or­szágaink dolgozói életüket nem a szocializmuson kívül képzelik el. Ez pedig azt jelenti, hogy a szocializ­musban elért előrehaladás visszafordíthatatlan” — hangsúlyozta Mihail Gorba­csov. Ugyancsak beigazolódott, hogy a szocializmus ma már nemzetközi valóság, mint olyan államok szövetsége, amelyeket szoros politikai, gazdasági, kulturális és vé­delmi érdekek fűznek ösz- sze. A szocialista rendszert kívülről ért támadások, azok a törekvések, hogy ezt vagy azt az országot kiszakítsák a szocialista közösségből, azt jelentik, hogy nemcsak a nép akaratára, hanem a háború után kialakult egész rendezésre törnek, végső so­ron a békét fenyegetik — állapította meg az SZKP KB főtitkára. A szocialista forradalom tág teret nyit a társadalom mindenoldalú haladásának. De ez a haladás távolról sem következik be automatiku­san, nem lehet a termelési viszonyok és a termelő erők kérdését egyszer s minden­korra elintézettnek tekinte­ni. A termelés, a tudomány, a technika, a kultúra, az emberi személyiség fejlődé­se új követelményeket tá­maszt a társadalom meg­szervezésével szemben, hangsúlyozta Mihail Gorba­csov, majd aláhúzta: Most a szocializmus saját alapjain történő, fokozatos megújítása szerepel a na­pirenden. Ezzel kapcsolat­ban részletesen szólt az SZKP XXVII. kongresszu­sán megfogalmazott felada­tokról, a határozatok vég­rehajtásának kezdeti tapasz­talatairól. „Pártjaink előtt az a tör­ténelmi feladat áll, hogy a szocializmus természetéből fakadó társadalmi igazságos­ságot összekapcsoljuk a legnagyobb fokú gazdasági hatékonysággal. A szocializ­must erősebbé, dinamiku­sabban fejlődővé, a kapita­lista társadalommal minden mutató tekintetében sikere­sen vetélkedővé kell ten­nünk” — mondotta. „Érthető, hogy ezen a té­ren közösen, erőinket egye­sítve kell cselekednünk. Ezt követelik meg országaink népgazdasági érdekei, a nemzetközi színtéren kiala­kult politikai helyzet, s nem utolsó sorban a gazdasági biztonsági megfontolások” — tette hozzá Külpolitikai kérdésekre (Folytatás a 2. oldalon) MA: Kitüntetések kiváló orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak Csökken a fizetendő Illeték Felmérik a határt 3. oldal Magyaros vendéglátás 4. oldal Ifjú rézfúvósok országos találkozója 5. oldal Mexikói koktél Három csapat kielégítően szerepelt 7. oldal Magyar-szovjet tárgyalások Moszkvában A Magyar—Szovjet Gazda­sági és Műszaki-Tudomá­nyos Együttműködési Kor­mányközi Bizottság tegnap Moszkvában, a KGST szék­házában megkezdte 35. ülés­szakát. Az ülésszakon részt­vevő tárgyalóküldöttségeket Marjai József, a Miniszter- tanács elnökhelyettese és Alekszej Antonov, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, a bizottság két társelnöke vezeti. A ma­gyar küldöttség tagja Ka- polyi László ipari minisz­ter. Az ülésszak központi fel­adata, konkrét intézkedések kidolgozása az ez év júniusi, budapesti legfelső szintű megbeszéléseken megfogal­mazott célkitűzések megva­lósítására. Budaposten Honismereti Akadémia A honismereti mozgalom­ban tevékenykedő népfront- aktivisták tegnap megkezd­ték tanácskozásukat Buda­pesten a SZÖVOSZ Oktatási Központjában. A XIV. Hon­ismereti Akadémia program­ját ebben az évben a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsa és Budapesti Bizott­sága, az Országos Közmű­velődési Központ, a Fővárosi Tanács és a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa szer­vezte. A Honismereti Akadémia munkájában résztvevők ezen a héten öt napon keresztül tanácskoznak a honismereti mozgalom irányításának, szervezésének kérdéseiről, képzési lehetőségeiről. Az elkövetkező napokban, a pénteki tapasztalatcseréig és összefoglalásig a tanács­kozás központi témaköre a munkásság életmódjának, a munkásgenerációk, -kolóni­ák és munkásvárosok életé­nek honismereti összefogla­lása, az erre vonatkozó ku­tatások, gyűjtemények hely­zete. Az idén tovább szigorodott a lakásépítési hőszigetelési szabvány. Az új igényeknek megfelelően, új típusú, korszerű falazóanyagokat gyárt a Tégla- és Cserépipari Tröszt solymárvölgyi gyára is, A két éve átadott üzemben évente több mint 40 millió téglát készitenek. A modern technológiai berendezéseket az NSZK-beli Lingl cégtől vásárolták. Az automatizált üzemben emberi, kéz érintése nélkül készülnek el a különböző típusú falazóanyagok (MTI-fotó — KS) Merevítőborda készül perlyenedvesitő keverődobokhoz a Szolnok Megyei Tanács Vasipari Vállalata törökszentmiklósi vasszerkezetgyártó üzemében. Képünkön Pozderka Károly szakmunkás munka közben (Fotó: Mészáros) Az őszi árpa hetven százalékát betakarították A héten már a búzát is aratják Északi mogyókből ér kozott kombájnok segltenok Amint arról annak idején mór hírt adtunk, a szoká­sosnál korábban kasza azaz kombájn alá érett idén a megyében is az őszi árpa. Ma egy hete láttak hozzá a nagyüzemekben a takar­mánygabona aratásához, és a múlt héten végig zavarta­lanul dolgozhattak a kom­bájnok, mert elkerülték az esőt hozó felhők a térséget. Szombaton és vasárnap vi­szont, meglehetősen egyenet­len elosztásban, a megyében több helyütt esett az eső, kényszerpihenőre vonultak a kombájnok. Máig huszonhét nagyüzemben, a termőterület 70 százalékán be is fejezték a legkorábban érő kalászos aratását, így a megye idei árpatermésének nagyobb ré­sze már biztonságban van. Megkezdték az elmúlt hé­ten az árpa aratását maguk mögött tudó gazdaságokban a szalma összegyűjtését is, a száraz, meleg időjárás kedvezett a bálakészítésnek, a kazlazásnak is. A Mezőhéki Táncsics Tsz- ben — ahol idén elsőnek kezdték és már be is fejez­ték az árpa vágását, cséplé- sét — a hét második felé­ben hozzáláttak az őszi bú­za aratásához. Ezt a mun­kát, ha több eső nem lesz, most a hét első napjaiban megkezdik a megye gazda­ságainak nagyrészében. Fo­lyamatosan jön a segítség is, Szlovákiából és az északi megyéinkből érkezett kom­bájnok, szállítójárművek se­gítik a betakarítást. A Ga­bonaforgalmi és Malomipari Vállalat átvevőhelyeire meg­kezdték a gazdaságok az idei termés beszállítását, ed­dig csaknem 2000 tonna ár­pát vettek át a termelőktől. A martfűi Nönvényolajgyár- ba is folyamatosan érkezik szerda "óta az új olajosmag- termés, ezer tonnánál több repcemagot szállítottak máig a gazdaságok a feldolgozó üzembe. A repce megyei ter­mőterületének feléről taka­rították be eddig a magot. Jó ütemben haladnak — ahol nem ázott meg a ren­den kezelt széna — a szálas takarmány második növedé- kének betakarításával is, a lucerna és a fűtermő terü­letekről. Vontatottan halad azonban az úgynevezett al­kalmi fűnyerő helyek ter­mésének hasznosítása. Me- gyeszerte sok az elhanya­golt terület, ahol elmaradt a kaszálás és felmagzott a szénának való, amit június 15-e óta bárhol bárki díjta­lanul lekaszálhat, elszállít­hat. Azon túl, hogy nagy mennyiségű értékes tömegta­karmány megy veszendőbe az említett helyeken, eszté­tikailag sem valami épüle­tes látvány az elhanyagolt útszél, árok- vagy csatorna­part. Tegyük hozzá: a szom­szédos nagyüzemi vagy ház­táji földeknek sem hiány­zik, hogy az elöregedett fű­félék magvait a kultúrnö­vények közé sodorja a szél. Ifarsony a szolgáltatásokban Mától két biztosítóintézet Mint ismeretes, az eddigi egyetlen biztosító kettéválá­sával július 1-étől két biz­tosítóintézet működik az or­szágban, közülük az egyik továbbra is az Állami Biz­tosító, a másik pedig a Hun­gária Biztosító. Mindkét in­tézet valamennyi biztosítás­sal foglalkozik majd — ki­véve az exporthitel-biztosí­tást, amire csak a Hungá­riának lesz joga — az in­duláshoz azonban az egyen­lő esélyek megteremtése ér­dekében a jelenleg érvényes biztosítások állományát osz­tották el. Az Állami Bizto­sító kapta a lakossági élet- és vagyonbiztosításokat, • a mezőgazdasági üzemek, a szövetkezetek és a költség- vetési szervek biztosításait. Az induláskor összesen 7,5 millió biztosítási szerződés­sel foglalkoznak, ennek na­gyobb része személybiztosí­tás és lakásbiztosítás, 70 ezer a mezőgazdasági egyéni gaz­dálkodók, 50 ezer pedig a vállalkozók biztosítása. Az Állami Biztosító kezeli a mezőgazdasági üzemek, vala­mint a szövetkezetek bizto­sításait is. A kettéválás versenyhely­zetet teremt, a verseny azon­ban csak a szolgáltatások színvonalának emelésére vo­natkozhat, a díjakra nem. Ezek kikalkulálása ugyanis csak egységes elvek szerint történhet. Az Állami Bizto­sító vezetősége számos olyan rendelkezést vezetett be, amely az ügyfelek dolgát könnyíti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom