Szolnok Megyei Néplap, 1985. október (36. évfolyam, 231-256. szám)

1985-10-05 / 234. szám

xxxvi. évf. 234.1985. okt. «ómba* A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Állampolgári vizsga Gorbacsov és Mitterrand sajtóértekezlete Közös a felelősség a békéért — A demokratizmus újabb próbája — így jellemezte ta­nácstag ismerősöm az elkö­vetkező hetek egyik legfon­tosabb tanácsi feladatát, a településfejlesztési hozzá­járulás országos, de mégis I egy-egy város, kerület, köz- I ség közvetlen jövőjét meg­határozó, vitáját. — Demok­ratizmusból vizsgázik mosta tanácsok szervezete és em­berei, de vizsgázik az állam­polgár js. Igen. valóban erről van szó. Hiszen a tanácsoknak a településfejlesztési hozzá­járulással kapcsolatban f többszörös a feladatuk: | őszintén és nyíltan kell tá­jékoztatni egy-egy település vagy körzet lakóit a teen­dőkről, az akdályokról, azok elhárításáról, s ugyanilyen nyíltan kell fogadni a ja­vaslatokat. A megértő türe­lemre is szükség van. Meg­érteni, hogy egy adott kör­zet mikro-gondjai igenis „versenytársai”, esetleg „el­lenfelei” lehetnek egy rosz- szul vagy jól megfogalma­zott nagyobb feladatnak: hogy hiába a számok, ter­vek, költségek, beruházási gondok ismeretében jól meg­választott javaslat, ha a sa­ját szempontjaikat jobban ismerő, azok igazságában hivő emberek mást akarnak. A döntés a lakosság joga. Vagyis a legtisztább demok­ratizmusnak kell érvényesül­nie. S ebbe a demokratiz­musba beletartozik a döntés felelőssége is. Az, hogy dön­teni csak jól felkészülten és tájékozottan szabad. Ez a tájékoztatás is a tanácsok írásban vagy személyesen megteendő feladata. Tudatni az állampolgárokkal, hogy településük vagy körzetük mit tud és mit nem tud megvalósítani a korábbi ter­vekből, s mi az ami talán éppen a településfejlesztési hozzájárulás révén elérhető, felépíthető. Bölcsőde, óvoda, iskola építése, vagy bővítése, a közmű (ivóvíz, szenny viz), az úthálózat fejlesztése sok helyütt együtt meglévő fel­adatok, lehet-e közülük vá­lasztani? Kell! S mert a te­lepülésfejlesztési hozzájáru­lás mértéke egyéni lehetősé­geink miatt is korlátozott, Jól kell dönteni — ezért rendkívülien fontos a túl­nyomó többség egyetértése. Túlnyomó többség? Az egyes emberek véleményének azonossága. Vizsgázik hát az állampolgár önmaga előtt Is: felismerl-e azt a kristálypon­tot, ahol egyéni érdeke és a közösség érdeke találkozik. Hajlandó-e már javaslatában a két érdek egyeztetésére, s hogy továbblépjünk: a meg­született közösségi döntést tudomásul tudja-e venni, tu­domásul veszi-e akkor is, ha esetleg nem az 6 javaslatát fogadja el a többség? Forintokról, egy-egy vá­ros, kerület, község jövőjé­ről döntünk, de mégis: a te­lepülésfejlesztési hozzájáru­lás helyi társadalmi vitáiban a demokxatizmusjunk — haj­lamunk és képességünk a demokratizmusra — vizsgá­zik. (KB) Az SZKB KB főtitkárának látogatása a Peugeot gyárban Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Francois Mitterrand köztársasági elnök tegnap sajtóértekezletükön egyaránt hangsúlyozták, hogy megbeszéléseik konstruktí­vak, tartalmasak és hasznosak voltak. Az SZKP KB főtitká­ra kiemelte, hogy az új szovjet javaslatok új helyzetet te­remtettek, s arra hívta fel a francia, az angol vezetőket, hogy ennek fényében ők is újszerű módon közelítsék meg a nukleáris erőikről folytatandó tárgyalások kérdését.-Tegnap délelőtt került sor a harmadik négyszemközti megbeszélésre a köztársasági elnök és az SZKP KB főtit­kára között, majd ezt köve­tően közös sajtóértekezletet tartottak. Mitterrand elnök bevezető nyilatkozatában elmondotta, hogy a megbeszélések közép­pontjában a leszerelés, s az európai és nemzetközi biz­tonság kérdései álltak. Na­gyon komoly és beható esz­mecserét folytattak, s ha vol­tak is egyes kérdésekben né­zeteltéréseik, a tárgyalások befejeztével az az érzése, hogy jó munkát végeztek. A szovjet javaslatokról szólva az elnök rámutatott: azok egy része az Egyesült Államoknak szól. Franciaor­szág azt óhajtja, hogy az-er­ről folytatandó szovjet— amerikai tárgyalások ered­ményre vezessenek, s olyan ésszerű kompromisszum jöj­jön létre, amely elfogadható mindkét fél számára és ja­vára válik az egész világnak. Az elnök hangsúlyozta. hogy Franciaország nem kí­ván résztvenni az űrfegyver­kezésben, s az a véleménye, hogy a nukleáris fegyverze­tek lényeges csökkentésében csak akkor lehet megálla­podni, ha lemondanak a vi­lágűr militari zálására irá­njiiuló tervekről. összességükben nagyra ér­tékelve és tartalmasnak, fontosnak nevezve Francois Mitterrand-nál és más fran­cia vezetőkkel folytatott, tár­gyalásait, Mihail Gorbacsov a tegnapi sajtóértekezleten kijelentette: a Szovjetunió fontos partnerének tekinti Franciaországot a nemzetkö­zi élet kérdéseinek megvita­tásában. A két ország a nemzetközi helyzet megítélé­sében több szempontból nem ért ugyan egyet, s így volt ez a mostani párizsi tárgya­lásokon is, ez azonban nem csökkenti párbeszédük je­lentőségét. A különböző né­zőpontok megléte még bizo­nyos előnyökkel is jár. Arról mindenképpen meg­győződhettünk, hogy a Szov­jetunióhoz hasonlóan Fran­ciország is hatalmas felelős­séget érez a békéért, ez pe­dig megfelelő alapot bizto­síthat a nemzetközi helyzet javítását szolgáló közös, pár­(Folytatás a 2. oldalón.) Losonczi Pál. az Elnöki Tanács elnöke tegnap haza­érkezett afrikai útjáról. Kíséretében volt Villányi Miklós mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztériumi államtitkár, Nagy Sábor külügyminiszter-helyettes, Horváth Ottó egészségügyi miniszterhelyettes, Németh Jenő, a Minisztertanács Tá­jékoztatási Hivatalának el­nökhelyettese, Székács Im­re, a TESCO vezérigazgatója. Losonczi Pál fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára, Traut- mann Rezső, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke. Kato­na Imre, az Elnöki Tanács titkára, Kővári Péter fcül- ü gymi n is zter -helyettes. Lázár György fogadta Gerhard Schürert Lázár György, a Miniszter­tanács elnöke tegnap a Par­lamentben fogadta Gerhard Schürer miniszterelnök-he­lyettest, az NDK Állami Tervbizottság elnökét, aki hivatalos tárgyalásokra pén­teken Budapestre érkezett. A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen részt vett Be- rényi Lajos, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, jelen volt Georg Folk, az (NDK budapesti nagykövet­ségének tanácsosa. Megnyitották a múzeumi hónapot A veszprémi Bakonyi Mú­zeumban tegnap Rátkai Fe­renc művelődési miniszter- helyettes ünnepélyesen meg­nyitotta az országos múze­umi és műemléki hónapot. Elmondotta, hogy csaknem három évtizede élénk társa­dalmi érdeklődés tartja élet­ben a múzeumi hónap ese­ménydús, sok új látnivalót és ismeretet kínáló országos programsorozatát. Hangoz­tatta, hogy változik a múze­umok szerepe: ezek az intéz­mények ma egyre több fel­adatot vállalnak az iskolai oktatás, a kulturális tömeg­tájékoztatás és a közművelő­dés tennivalóiból. Szólt arról, hogy a múzeumi hálózat fej­lesztésére a Művelődési Mi­nisztérium programot dolgo­zott ki. A cél, hogy a leg­szükségesebb anyagi erőfor­rások előteremtésével gyor­sítsák az elodázhatatlan re­konstrukciókat és korszerű­sítsék a berendezéseket. Játékszernek tűnnek azok a gépek, amelyek a bősi (gabcikovol) vízlépcsőnél dol­goznak) A monumentális építkezésen a Kötivizig emberei, gépei az üzemvízcsator­nából kitermelt kavicsot hordják a depókba és 8 kilométerrel arrébb lévő fel vízcsa­torna gátjába. Riportunk a nagyszabású beruházásról a 10. oldalon. A TARTALOMBÓL Taszító, vonzó túlórák Egymillióért menedzsert A gyógytorna is gyógyít Hazakészülödő kincsek ősz a Tiszazugban Prometheus — Szót óv Üzletkötés a BNV-n A kőbányai vásárvárosban a tegnap megkezdődött kö­zönségnapokkal zárásig már a nagyközönségé a kiállítás. Megkezdődött az üzletköté­sek összegzése, tegnap sajtó- konferenciákon számoltak be a seregszemle tapasztalatai­ról Szovjetunió, Csehszlová­kia, Lengyelország és Brazí­lia kiállítói. Üj üzletről tájé­koztatjuk olvasóinkat, amelynek részesei a BNV ideje alatt Írták alá megál­lapodásukat. A BNV-n mutatja be a Szotform nevű hajlítható alumínium lemezcsöveit a Szolnok Megyei Tanács Épí­tőipari Vállalata. A könnyen alakítható csőtípus hullámo- sított alumíniumszalagból készült, jó tulajdonsága, hogy többszöri hajlítás után is légtömör marad, szilárd­sága nem változik, korrózió álló, könnyű, nem éghető. A hozzáértők szellőző és klí­maberendezések légvezetéke­ként, kéménybélésként ajánlják. A családi ház épí­tésig a gtázbevezetési prog­ramhoz alkalmazásával fe­lesleges a régi kémények át­alakítása, új kémények épí­tése. A vásáron is tapasztalható nagy érdeklődés nyomán a SZOTÉV vezetői a Budapesti Nemzetközi Vásáron megál­lapodást kötöttek a termék forgalmazására a Promethe­us Tüzeléstechnikai Vállalat­tal. A nagyvállalat az ország 11 helységében saját boltjá­ban árusítja majd az olcsó (méterenként előreláthatólag 100 forintba se kerülő), 2—3 féle méretben készülő lemez­csöveket. A bútorok seregszemléjé­nek tapasztalatait az 5. ol­dalon összegzi munkatár­sunk. Ausztriába, Svédországba Étolajexport Ütőn vannak a Győri Nö­vényolajgyár első, új termés­ből összeállított étolajex- port-szállítmánnyal. Üticéljuk Ausztria, illetve Svédország. A győri üzemben a jövő év­ben befejeződő napraforgó- feldolgozási kampány során mintegy 30 000 tonna étola­jat készítenék, s ennek 40 százalékát külföldire szállít­ják. A többit a belkereske­delem hozza forgalomba. Az értékes olajos növénynek szinte minden grammja hasz­nosul. Az étolajgyártás mel­léktermékeiből fehérjedús takarmányt készítenek, a már e célra is alkalmatlan részt pedig eltüzelik. Losonczi Pál hazaérkezett afrikai útjáról

Next

/
Oldalképek
Tartalom