Szolnok Megyei Néplap, 1985. október (36. évfolyam, 231-256. szám)

1985-10-05 / 234. szám

Házunk tája 1985. OKTÓBER 5. A tiszta szű borok titka Szüret előtti tennivalók A szőlőtermegetés egyik legfontosabb munkája a ter­més betakarítása, a szőlő feldolgozása. Meggondolatlan, el­kapkodott munkával egész évi fáradozásainkat tehetjük tönkre, veszélyeztetjük. A tervszerű szüreti előkészületek­kel sokat tehetünk annak érdekében, hogy a lehetőségek­hez, a a évjárat adottságaihoz mérten a legjobb minőségű és mennyiségű terisfést takaríthassuk be, és majd finom borokat kapjunk. Verbőczy Antal címben szereplő versében írja: „Megvívta csatáját / a nyár s az enyészet, / el jő learatni / a győztes a léeszet’’ A versidézet folytatása a rejtvény hosszú soraiban olvasható. Ha Iá] a lába Ha fáj a lábunk, ingerlé­kenyek, idegesek leszünk, kihat egész napi munkánk­ra is, hiszen a láb nagyon igénybe vett végtag. A láb­fájásnak sokféle oka lehet, kezelését is az határozza, meg, hogy mi okozza a fáj­dalmat. A lábfájást kiváltó okok között talán leggyakoribb a bőrkeményedés, amelyet a nem megf^lelőilábbeli okoz. A láb bőrét egy kis helyen állandó nyomás éri, a sza­ruréteg túlteng, a bőr meg­vastagszik. Sajnos, az üzle­tekben kevés olyan cipőt ta­lálunk, amely megfelel az egészségügyi és egyben esz­tétikai követelményeknek. A tyúkszem már több gondot okoz, mert a tyúk­szem gyökere nyomja a csonthártyát, s ezért fájdal­mas. Főképp a lábujjak kis ízületei felett fejlődnek ki. A tyúkszem fájdalmasságát csökkenthetjük, ha habgu­mi gyűrűt helyezünk rá, így védjük a cipő nyomásától. De alkalmazhatjuk a gyű­rűt a láb bármely érzékeny részén, ahol a cipő nyom. Kapható védőgyűrű nagyobb méretekben bütyökre, vagy nagyobb bőrkeményedésre is. Végleges megoldás azon­ban a tyúkszemek kiirtása. Az illatszerboltokban kapha­tó PED tyúkszemirtó ke­nőcs, segítségével elvégez­hetjük a kezelést. Előszóra lábat jól áztassuk ki, majd töröljük szárazra. Utána egy fapálcikával kenjünk egy kis kenőcsöt a tyúk­szemre, bőrkeményedésre. Erre helyezzünk gézlapocs­kát és ragtapasszal rögzít­sük. A tyúkszemirtót 48 óráig hagyjuk fent, aztán ismét jól áztassuk ki a lá­bait. Utána a tyúkszem vagy bőrkeményedés kaparással eltávolítható. Ha az eljárás nem járna kellő sikerrel, is­mételjük meg. Tyúszemirtó kenőcs gyulladt, repedezett bőrre nem alkalmazható. Rendkívül fájdalmas csontburjánzás a bütyök, amely a lábfej elváltozá­saival függ össz.e. Kifejlődé­sét kezdeti szakaszában gyógycipő és gyógybetét vi­selésével) megakadályozhat­juk, a kifejlődött bütyköt azonban csak műtéti be­avatkozással lehet eltávolí­tani, úgy, hogy a csontki7 növést levésik. A műtétet elkerülhetjük, ha kezdeti szakaszban orvoshoz fordu­lunk és utasításait pontosan betartjuk. A fájdalmak elmúlasztá- sára kapható sokféle ké­szítmény, pl. hatásos a dr. Scholl-féle bütyökfolyadék. Alkalmazása: áztatás utána lábat töröljük szárazra, majd a bütyökrészt a folya­dékkal ecseteljük be. Utána a folyadékhoz mellékelt gyű­rűt ragasszuk a bütyök köréi hogy védjük a cipő nyomá­sától. A kezelést naponta kétszer végezzük. Nem sza­bad a folyadékot használni, ha gyulladásos, vagy repe­dezett a bőrünk. Mivel a bütyök felett a bőr vékony, könnyen meg­fagy, és még fájdalmasabbá válik. Ezt elkerülhetjük, ha hideg időben meleg lábbe­lit vagy meleg harisnyát viselünk. A láb fáradtságérzetét megszünteti, ha esténként tisztálkodás után sósbor- szesszel megmasszírozzuk a lábszárakat. Mindig bakától a térd irányába masszíroz­zunk. Fási Katalin Az állóképes, egészséges, tiszta ízű borok titká a nagyfokú tisztaság. Szüreti előkészítő munkánkat ezért mindig a présház és a pin­ce kitakarításával kezdjük. Távolítsunk el minden fe­lesleges, nem a borkészítés­hez, kezeléséhez való eszközt, anyagot. Erős szagú, anya­gokat, például festé­ket, fűtőolajat, benzint, petróleumot ne tároljunk, a présházban, a pincé­ben, mert szagukat átveheti a must, a bor. A burgonya, a káposzta, a gyümölcsfélék szagát is átveheti rövid idő alatt a bor. A zöldségfélék­nek, a gyümölcsöknek ké­szítsünk külön, ajtóval le­zárható helyiségeket. A présházat és pincét söpörjük fel, majd a tégla­vagy betonpadozatot mossuk fel szódás vagy ultrás víz­zel. Ha földpadozatú, a már erősen szennyeződött homo­kot, földet vágjuk fel 4—8 centiméter mélyen és hord­junk helyére tiszta homo­kot, majd döngöljük le. A falakat mésszel lemeszelve fertőtlenítsük. Jól növelhet­jük a fertőtlenítő hatást, ha a rnészbe kevés rézgálicot is keverünk. A hordókat alapos tiszto­gatás után diópáccal kenjük le. iMás anyagot (itakkot,, xylamont stb.) ne használ­junk, mert a bor nemcsak az erős szagokat veszi át, de káros oldószerek, gázok is kerülhetnek bele. A már tiszta helyiséget szellőztes - sük ki, majd zárjuk be az ablakokat és ajtókat, s 10 légköbméterenként 4—5 gramm kén elégetésével fertőtlenítsük a légteret. Egy nap múlva erősen szel­lőztessünk ki. A szedéshez, feldolgozás­hoz szükséges edények, esz­közök, gépek farészeit hideg vízzel gyökérkefével súrol­juk le. A kiszáradt faedényeket — dézsát, kádat — áztassuk be 2—3 napra, hogy megdagad­janak, s a felhasználásig úgy tároljuk ezeket, hogy lefelés fordítva fenék lapjuk - ra kevés vizet öntünk. A zúzó-bogyozó, s a prés fém részeit drótkefével tisz­togassuk meg a rozsdától, és saválló festékkel kenjük le. Gázolajat ne használ­junk, mert a must kelle­metlen ízt vesz fel, fogyaszt- hatatlanná válik a bor is. Vizsgáljuk át a hordókat, óvatosan húzzuk meg az abroncsokat. A dongarepe­dést, abroncspattanást, vagy más hibát mielőbb kádár­mesterrel javítassuk ki. Ha az abroncsok rozsdásodnak, drótkefével tisztítsuk meg ezeket, majd kenjük be mi­nium festékkel A tiszta, kénezett üres hordót csak felhasználás előtt kell kiöblítenünk. A nem kénezett hordót alapo­san mossuk ki, szagoljunk bele, hogy nem penészes-e, majd szikkasztás után gyen­gén kénezzük azbeszt kén- szelet elégetésével. Az ece­tes, penészes hordó kezelé­se nagy figyelmet igényel. Ezeket csak többszöri for­rázás, gőzölés, szódás keze­lés, öblítés után tehetjük használhatóvá. Az erősen penészes, dohos, ecetes hor­dóval ne bajlódjunk, mert belül ki kell gyalulni.. Ezt bízzuk szakemberre. Az üvegballonokat, demi- zsonokat először meleg víz­zel mossuk ki, majd hideg vízzel öblítsük. Időben szerezzük be a must, a bor kezeléséhez szükséges anyagokat. A must és a bor szakszerű kezelésé­hez nélkülözhetetlen a bor­kén (a káliummetabiszulfiit), a hordók kénezéséhez a nem csöpögő, azbeszt kénszelet. Borkénből 100 literenként 20 grammot vásároljunk, az azbeszt kénszeletből pedig egyszeri közepes kénezést véve alapul 100 liter űrtar-' talomra 3/4—1 darabot ve­gyünk. Ha több vastagabb bogyójú szőlőfajtánk van, feltétlenül érdemes a jobb lékinyerés érdekében Phyla- zim pektinbontó enzimet venni. Szükséges majd a borunkat tisztítani is. A leg­egyszerűbb módszer a derí­tés. Ehhez 100 literenként többnyire 10 gramm zsela­tin, és 6—10 gramm csersav elegendő. Sok kistermelő bajlódik a nem megfelelő erjedéssel. Gyakorta a hideg pince az erős kénezés, az indokolatlanul túlzott must­javítás miatt nagyon lassú az erjedés. Érdemes tehát az erjedést • segítő fajélesztőt beszerezni. Sokféle borélesz­tő kapható a Kertészeti Egyetem Szőlészeti és Borá­szati Kutató Intézetéből (6001 Kecsekemét—Kisfái. Pf. 25. Telefon: 22-066). Az intézet a levélben vagy te­lefonon bejelentett igény alapján a fajélesztőt után­véttel, használati utasí­tással közvetlenül is meg­küldi. Újdonságuk a köny- nyen kezelhető szárított élesztő. A borélesztő hasz­nálatának nagy előnye, hogy az erjedés gyorsan megin­dul, az elszaporodott nemes borélesztők kerülnek túl­súlyba, és az erjedés ked­vezően, zavartalanul megy végbe, az ital jobb minősé­gű lesz. VÍZSZINTES: 1. Csehszlovák politikus, a köztársaság elnöke. 6. ...rosa; titokban, bizalma­san. 9. Sikoltoz. 13. A versidé- zet folytatásának első sora. 16. Hangtalanul bús! 17. Ragasztó- szer. 18. Kettő olaszul (DUE). 19. Ínyencek csemegéje. 21. Bel­ső íázás! 23. Magatok. 24. Csu­por. 25. Szikszó határai! 26. Hasüregi betüremlés. 28. Szov­jet űrhajós. 30. Vízzel sár lesz belőle. 31. Ukrajnai város. 33. Igevégződés. 34. Abesszin her­cegek címe volt. 35. Aromás innivaló. 36. Szintén. 38. Terv- hivatali rövidítés. 40. „Megeny­hült a..., vidul a határ” (Tompa Mihály). 41. Dátumrag. 42. A versidézet második sora (Zárt betű: G.). 45. Arab ural­kodói, hadvezéri cím volt, csak az vehette fel, aki sikeres há­borút viselt a hitetlenek ellen. 47. Rászedte, becsapta (két szó). 49. Tengervíznek a parttól való visszahúzódása. 50. Ruhadarab divatos szabásának mintája. 51. Annyi mint rövidítve. 52. Tá­madó hangnemben beszélő. 53. Merész. 54. És a többi rövidít­ve. 55. Az ágyú belseje! 56. .. . -zöldül; hol sápad, hol pi­rossá válik. 57. Kerget. 58. ... int; figyelmeztet. 60. Jóked­vűen. 61. A Beatles-együttes do­bosa volt (Ringó). 63. Kína ré­sze, a Fonmoza néven ismert sziget. 65. Fiatal heréit bikabor­Az ember szervezetének naponta 25—30 gramm rostanyagra van szüksége, de a helytelen táplálkozási szokásaink miatt ennek kb. csak felét vesszük magunk­hoz. A rostszegény táplál­kozás emésztési panaszokat okoz. Az emberi fogyasztás­ra alkalmassá tett — meg­felelően kezelt, tisztított — búzakorpát mindenki bátran fogyaszthatja. A szervezetünknek hiány­zó rostmennyiséget úgy pó­tolhatjuk legcélszerűbben, ha naponta háromszor egy- egy púpozott evőkanál étke­zési búzakorpát fogyasz­tunk, folyadékkal kombi­nálva. Levesbe, főzelékbe, jú. 67. Csomó. 68. Szemes ta­karmány. 69. ízlelő. FÜGGŐLEGES: 1, Selejtes. 2. A versidézet harmadik sora. 3. Esti részlet! 4. Üdvözlégy lati­nul. 5. Német idealista filozó­fus (Immanuel). 6. Maró folya­dék. 7. ... Bence, Nyirő József regényalakja. 8. Házi írtároló. 9. Orgánum. 10. Lám. 1L Vesz­teség. 12. Népi hímzésfajta. 14. Régi fegyver, ma sporteszköz. 15. Közreműködnek a színielő­adáson. 20. Sétaút. 22. Elha­gyatott. 24. A versidézet befe­jező sora. 27. Fél volt. 29. Bé­csi tojás. 30. A legkisebb érté­kű kártya a tarokkjátékban. 32. Hatalmas szemfogú emlős. 34 .Amit a vámon nyer, elvesz­ti a ... (szólásmód). 35. Bő. 37. Vas megyei község. 39. A messzeségbe vész. 40. Gazem­ber. 42. Egykori bálterem. 43. Egyforma római számok» 44. Skiccel. 46. Hárpiák páros be­tűi. 48. Egyes árucikkek kivi­teli tilalma meghatározott or­szágokban. 52. Női név. 53. Ré­gi török méltóság. 54. Kossuth- díjas költő, író, műfordító (Magda.). 56. Földünk legnépe­sebb országa. 57. Vág, sújt. 59. .. . Szófia, a bizánci építőmű­vészet remeke. 60. Heggedő se­ben képződik. 61. A hajók nemzetközi segélykérő jele. 62. A poroltó belső része! 64. Vi­lágbajnokság rövidítése. 96. Buzdítószó. joghurtba, kefirbe, tejfölbe, stb. keverve, vagy szárazon szájba véve, folyadékkal le­nyelve — egyaránt fogyaszt­ható. Ideális táplálékkiegészítő, ráadásuk fcalcrtaszegény,. fze semleges. A búzakorpa 4—7 száza­lék zsírt, 14—16 százalék fe­hérjét, 5—8 százalék kemé­nyítőt, 45—51 százalék úgy­nevezett ballasztanyagokat (hemicellulóze és cellulózé) tartalmaz. 100 gramm kb. 357 Kcal = 1516 Joulennak felel meg, ebből emészthető kb. 153 Kcal = 649 Joule. Az oldalt összeállította; Rónai Erzsébet Sz. M. F. MELLÉNYRŐL, MELLÉNYRE Praktikus,csinos, divatos A mellényről van sző, amely a fenti tulajdonságok mellett jól öltörtet, felfris­síthető vele egy-egy régebbi ruha, szoknya- tolúz, nadrág-pulóver együttes, és hűvö-. sebb napokon még melegít is. 1. Hosszú ujjú, mintási blúzhoz puha düftinből, vékony bordázatú kordbársony­ból készülhet a lekerekített aljjal szabott mellény. A zsebeket, a karkivágást és körben a mellény széleit kétsorosán tűz­zük le. 2. A kissé ejtett vállú mellénynek a nagyon fázósak vehetik hasznát igazán, de mivel nagy divat mostanában a tűzött mellény, fiatalok is szívesen viselik. A külső kelme és az alsó bélés között vé­kony habszivacs „tömítési” rejtőzik, s az egész mellény függőleges csíkozással van letűzve. A szélein elütő színű paszpóllal díszítve, s két tágas zsebbel ellátva. 3. Kétféle anyagból varrott, állógallé­ros mellény, cipzárral csukódik. A váll­rész alatti vízszintes és a zseben lévő sze­gélydísz szépen mutat vékony műbőrből, hasított bőrből. 4. Egyenes szabású, érdekes sálgalléros megoldású ez a modell. A gallért négy gomb csatolja az elejéhez. Jerseyből, puha meleg szövetből, lehetőleg bélelve érde­mes megvarrni. Beküldendő: az idézett verssorok megfejtése, ok­tóber 12-ig. őszi tájék (megjelent szeptember 21-én) című rejtvé­nyünk helyes megfejtése: A kerti haraszton zokogja a szél: Elhervad a rózsa, lehull a levél. — Könyvet nyert: Bozóky Dajosné Szolnok, Dani Irén Abádszalók, Kiss István Jász- Szentandrás. (A könyvet postán küldjük el.) Étkezési búzakorpa Kielégíti a szervezet rostigényét z 0 L N 0 K M E G y E 1 | A Szolnok Megyei Állami Építőipari Vállalat kedvező fizetési feltételek mellett sürgősen felvesz: — festő-mázoló-tapétázó —hidegburkoló —épületüvegező —épületbádogos szakmunkásokat. Alkalmazunk olyan MUNKABRIGADOKAT ^ ame­lyekben megfelelő a szakmunkások és a segédmun­kások aránya. Foglalkoztatás elsősorban a vállalat szolnoki, jászberényi és budapesti munkahelyein. lés jelentkezni lehet a SzakipariFőüzemben förös Hadsereg u. 4/a. címen, tel., 1« 078. "1-autószerelőket [-karosszéria­lakatosokat-targoncakezelőket Továbbá karos 1 rakorlott: W­Érdeklődni és jelentkezni lehet: Szolnok, Ta­nácsköztársaság u. 24. szám alatt, a gépészeti osztályon, telefon: 12-402. (10611)

Next

/
Oldalképek
Tartalom