Szolnok Megyei Néplap, 1985. szeptember (36. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-21 / 222. szám

XXXVI. évf. 222. az. 1985. szept. 21. szoaabat A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Az Indonéz államfő pénteki programjából Látogatás Herceghalmon és a Medicor Művek-nél Vidéki látogatással kezdte tegnapi programját Suharto indonéz elnök, aki Losonczi Pál, aiz Elnöki Tanács elnöke meghívásának eleget téve tartózkodik hazánkban. A dél­előtti órákban a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság életével ismerkedett az államtő, a látogatásra elkísérte Losonczi Pál, valamint Veress Péter külkereskedelmi miniszter és Nagy Gábor külügyminiszter-helyettes is. A Pest megyei mezőgazda­sági üzemben Villányi Mik­lós mezőgazdasági és élel­mezésügyi minisztériumi ál­lamtitkár, illetve a megye és a gazdaság vezetői kö­szöntötték a vendégeket. Góg Mátyás igazgató tájékozta­tást adott a mintegy ötezer hektáron gazdálkodó nagy­üzem tevékenységéről, a hét- száz dolgozó . munkakörül­ményeiről. A növényter­mesztésben és az állatte­nyésztésben egyaránt élen­járó kísérleti gazdaság — a nagyszámú diplomás szak­ember munkájának is kö­szönhetően — eredményes évet zár idén is: 1200 hektá­ros búzaföldjéről hektáron­ként hat tonna termést taka­rítottak be. A kukorica­termesztéssel is dicseked­hetnek a herceghalmiak, mert várhatóan hektáron­ként 7—8 tonna terményt szállítanak be a magtárak­ba. Ezenkívül többféle illó­olaj-növényt is szüretelnek. Az egykori császári fővá­ros, a festői szépségű Kiotó nevezetességeivel egy egy modem képmagnó-összesze­relő üzemmel ismerfkedett tegnap délelőtt, japánt láto­gatásának zárónapján Lá­zár György. A másfél millió lakosú Kiotó több, .mint egy évezre­déin át — 794 és 1869 között — volt Japán fővárosa, civi- lizációjánaik központja. Tör­ténelmi. vallási és kulturá­lis emlékeivel ma is Japán első számú idegenforgalmi látványossága. Megtekintését a japán vendéglátók ezért iktatták be a Miniszterta­nácsi elnökének programjá­ba, amelynek hivatalos része Tekintélyes ágazat az üzemben az állattenyésztés: mintegy 2400 szarvasmarhát gondoznak itt. A tej hozam — állatonként — 6200 liter körüli. A sertéstelepen 15 ezer malacot és hízót nevel­nek. Az állattartáshoz ta­karmánykeverő üzemet is létesítettek. Az innen kike­rülő évi 40 ezer tonna ta­karmánytáp, s a mintegy 20 ezer tonna premix jelentős részét különböző mezőgaz­dasági üzemek, kisállatte­nyésztők és szakcsoportok vásárolják meg. A herceghalmiak jó kap­csolatokat alakítottak ki a különféle gazdaságokkal, s tagjai számosi növényterme­lési és állattenyésztési rend­szernek. Kísérleti gazdaság­ként, széles körű együttmű­ködésit teremtettek az ország más mezőgazdasági nagy­üzemeivel, s azok legújabb módszereiket hasznosítják. A vendégek a tájékoztató után megtekintették a takar­'íuilajdonképpen csütörtök, este már befejeződött. Lázár György és a Ikísé- reitében lévő személyiségeik útja először a Kiotóban ta­lálható mintegy 5600 'budd­hista templom legszebbliké- hez, a természeti- és emberi alkotóerő mesteri egységéből születő Kijomizu templom­hoz vezetett. A Higasijama hegy oldalába telepített templomot 798-ban alapítot­ták. A Kijomizu templom meg- teiklimitése után a japán épí­tészet egy másik kiemelke­dő szépségű alkotásához, a Kacura császári palotához kalauzolták Lázár Györgyöt és kíséretét. A magyar mánykeverő üzemet, a gaz­daság ágazatainak eredmé­nyeit tükröző bemutatóter­met, valamint a szarvas- marha-telepet. A házigazdák útközben bemutatták a kö­zelmúltban átadott, a hely­beliek támogatásával épített új négytantermes általános iskolát, valamint az óvodát, amelyben a település vala­mennyi kisegyermekének el­helyezését megoldották. Suharto elnök programja Budapesten a Medicor Mű­vek központjában folytató­dott. A gyár bejáratánál Ka- polyi László ipari miniszter fogadta a Losonczi Pál tár­saságában érkező vendéget Martos István vezérigazgató röviden ismertette az orvosi berendezéseket gyártó nagy­üzem tevékenységét. A ki­lencezer dolgozó munkájával elkészülő termékek 70 szá­zalékát exportálják, ezek ma már mintegy hatvan ország­ban teszik könnyebbé a gyó­gyítást. Az utóbbi évtize­dekben Ázsia, Afrika, La- tin-Amerika országaiban is jelen van a Medicor, amely többek között vérellátó és mentőszolgálatok, anya- és csecsemővédő rendszerek (Folytatás a 2. oldalán.) vendégek nemcsak a XVII. században létesített főépü­letben, hanem az épületet szegélyező csodálatos kert­ben és tóban, valamint a tó körül épített számos teaház­ban is gyönyörködhet bek. Ezt követően a Kacura fo­lyó tulsú partján található frenrjudz&i templomhoz ve­zetett az út. ahol Tahara Sudzsi főpap üdvözölte Lá­zár Györgyöt és a kíséreté­ben lévő személyiségeket. A négynapos japán! láto­gatás utolsó eseményeként Lázár György és kísérete a világ egyik legnagyobb elek­tronikai gyártójának számí­(Folytatás a 2. oldalán.) Bz ENSZ- hözgyűlésére utazott Várkonyi Péter Tegnap elutazott Buda­pestről Várkonyi Péter kül­ügyminiszter, aki az ENSZ- közgyűlésénék 40. ülésszakán résztvevő magyar küldött­séget vezeti. Befejeződtek a magyar-lengyel tárgyalások Szeptember 18. és 20. kö­zött a kormány meghívásá­ra hazánkban. tartózkodott Zbigniew Messner, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt KB ('Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács el- mökénék helyettese. Marjai József miniszterel­nök-helyettes és Zbigniew Messner a szívélyes baráti légkörű megbeszéléseken tá­jékoztatták egymást az or­szágaikban folyó építőmun- ka eredményeiről, soron lé­vő feladatairól. Megállapí­tották, .hogy a kétoldalú gaz­dasági és műszaki-tudolmá­nyos együttműködés továb­bi fejlesztésére irányuló magasszintű megállapodások végrehajtása kedvezően ha­lad, ennek eredményekép­pen gazdasági kapcsolataink sokoldalúan, és dinamikusan fejlődnék, elősegítik a mind­két ország előtt álló célok (megvalósitás/átj. Hasznosnak értékelték a két ország gaz­dasági irányítási rendszeré­nek tapasztalatairól külön­böző keretekben eddig foly­tatott konzultációkat. A lengyel miniszterelnök- helyettes eszmecserét folyta­tott vezető magyar közgaz­dászokkal, látogatást tett az Ikarus Karosszéria- és Jár­műgyárban, a Csepel Autó­gyárban és felkereste a da- basi Fehér Akác Termelő­szövetkezetet Zbigniew Massnert fogad­ta Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese, valamint Marótihy László, a Minisztertanács elnökhelyet­tese. A lengyel vendég talál­kozott Grósz Károllyal, az MSZMP budapesti bizottsá­gának első titkárával és Veress Péter külkereskedel­mi miniszterrel. Zbigniew Messner tegnap elutazott Budapestről. Lázár György hazaindult Japánból A TARTALOMBÓL Igazi gazda a gesztor Nagyüzem a földeken Nézzünk a fazékba! Egy kicsi mozgás ... Nemzetközi körkép A Tiszántúl tudományos műhelyévé vált Kulturális kilátó Házunk tája A nyolcvankettedlk Egy hét múlva nyit a BNV Negyven állam kiállítói a vásár­városban —1426 hasal bemutató Csináld magad és Interplayexpo Pusztító földrengés a mexikói fővárosban Pusztító földrengés dön­tötte romba helyi idő sze­rint csütörtökön Mexikóvá­ros több központi városne­gyedét. A 'katasztrófának az első jelentések szerint több mint ezer halálos áldozata és sok sebesült,je van, A helyszín­ről érkezett filmtudósítások drámai képsorokat mutattak be az érintett fővárosi körze­tekben összedőlt házakról, megroggyant magas épüle­tekről, romhalmazzá vált utcákról. A városban kato­nai alakulatokat is bevontak a mentési munkákba. Az ál­dozatok pontos számát egye­lőre nem lehet felmérni. Az anyagi károkról annyit tud­ni, hogy több mint száz épü­let összedőlt vagy súlyosan megrongálódott. <Folytatás a 2. oldalán.) Sikere» főpróba után tegnap megkezdődött a cukorrépa feldolgozása a Szolnoki Cu­korgyárban. Tájékoztató az őszi munkákról a 3. oldalon Dede Géza felvétele Tegnap Budapesten, — egy héttel az őszi BNV nyi­tása előtt — sajtótájékozta­tón. ismertették a 82. BNV, a fogyaszási cikkek szakvá­sára legfontosabb érdekessé­geit. Kőrösvölgyi László, a Hungexpo vezérigazgatója bejelentette, hogy 12 szocia- - lista, és 28 tőkés állam mint­egy 300 kiállítója kért magá­nak helyet a vásárvárosban az őszi BNV idejére. A ha­zai cégek száma 1426. A vá­sárral egyidőben tart nyitva az 5. Interplayexpo, a Nem­zetközi Játék, és Oktatási- eszköz Kiállítás, valamint a 3. „Csináld Magad” Nemzet­közi Barkács- és Kiskertki­állítás. A vezérigazgató el­mondta azt is, hogy az áru­csoportok tartalma megvál­tozott a tavaly őszihez ké­pest, ugyanis az élelmiszer- gazdaság néhány hete már bemutatkozott az OMÉK-on. Az idén különben első alkalommal Jugoszlávia a legnagyobb külföldi kiállító, majd a Szovjetunió és az NSZK a sorrend. A nagy sza­badtéri személygépkocsi be­mutató eredményeként Ja­pán a negyedik helyet fog­lalja el a kiállítók sorában. Először vendégeskedik Kő­bányán a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság. 1981 után másodszor állít ki Budapesten Thaiföld, és 1978-ban voltak ott utoljára az idén visszatért spanyol és román kiállítók. A hazai ki­állítók több mint 60 ezer négyzetméteren, a szocialista országok összesen hatezer négyzetméteren — a ta­valyinál 29 százalékkal na­gyobb területen várják a lá­togatókat. A 126 szociajista vállalat mellett 180 tőkés be­mutató rendezett be kiállí­tást a jövő héten nyíló szak­vásáron. A sajtótájékoztatón Szabó Imre ipari minisztériumi ál­lamtitkár elmondta, hogy a hazai kiállítók elsősorban gyártmányaik fejlesztését, s a fejlődő minőséget szeret­nék bemutatni. Tizenhat ipa­ri és 28 kereskedelmi válla­lat a vásáron bemutatott ter­mékeinek jelentős részére előjegyzést fogad el a hely­színen. Mészáros Vilmos, az Okisz elnökhelyettese az Interplayexpóra, a játékkiál­lításra hívta fel a vásár le­endő látogatóinak figyelmét (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom