Szolnok Megyei Néplap, 1985. augusztus (36. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-24 / 198. szám

14 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1985. AUGUSZTUS 24. INGATLAN masfélszoba, konyihás Ház mel- léképülettel, 180 négyszögöl teliken eladó. Víz. villany a lakásban. Jásztelek, Petőfi út 4„ Fekete András. (84176) ______ J ÁSZBERÉNY, köz­pontjában kertes családi ház, decem­beri költözéssel el­adó. Érdeklődni: Jászberény. Ustöikös út 8. (8873)__________ C SALÁDI ház, nagy kerttel, fürdőszobá­val, melléképülettel eladó. Jászberény, Tóth György út 18. Érdeklődni 18 óra után. (8879)__________ T ANYA eladó nagy telekkel, kertészke­désre alkalmas. Pór­telek 162. alatt. Ér­deklődni lehet: Nagy György, Jász­berény, Puskin sé­tány 17., vagy Csí­ki István. Jászbe­rény. Páva út 8. (8800) JÁSZBERÉNYBEN a Lenin út 7. szánt alatti. összeköltö- zőkmek különösen alkalmas, összkom­fortos nagy családi ház eladó. (8685.) JÁSZBERÉNY- BEN, Berza Nagy János út 4. szám alatti, 4 szobás, te­tőtér- beép ítéses. kertes családi ház, ‘ ' éladó. ődni Várad! Csaba. Széchenyi út 9. (8790) HAROMSZOBAS családi ház, közpon­ti fűtéssel, sürgő­sen eladó. Török- szentmiklós, Kelet út 2. Érdeklődni: Budai Nagy Antal út 8., 18 órától. (8726)__________________ E LADÓ Balatoni iime- den a központban 3 szobás, központi fű- téses lakás, garázs- zsal. Balatonra rá­látás. Cím: Balaton- füred. Móra Ferenc út 1. Szabó Sándor 17—20 óráig, 80/40- 277. (9046)____________ R AKÖCZIFALVÄN az utolsó buszmeg­állóhoz 2 percre ids családi ház olcsón eladó. Érdeklődni a hátsó szomszédnál. Rákóczifalva, József A. út 9.. özv. Tóth Sándornénál. (8620) BALATONT ÜRE- DEN laíkóövezetben magiasföldsziniten 2 szoba. összkomfor­tos lakás etázsfű- tóssei eladó. Cím: Balatonfiired, Bar­tók Béla út 19. Vi­rágul. Telefon: 80/40- 277 17—20 óráig. (9045)__________________ S ZOLNOK központ­jában lévő L eme­leti 3 szobás örök­lakás eladó. Érdek­lődni a 13-188 telefö- non 17 órától. (8701) 2242 m2-es építési te­lek. egyben vagy megosztva is eladó. Gázfűtés” jeligére a kiadóba. (8605) kétszobás szövet­kezeti öröklakás el­adó. Szolnok, Tóth F. út 1. fsz. 3. Ér­deklődni fsz. 2. alatt. 17 óra után. (0130) __________________ T APIÖSZÖLÖS bel­területén 600 négy­szögöl szőlő. gyü­mölcsfákkal sürgő­sen eladó. Érdeklőd­ni: 16 órától, Üj- szász Tápiógyörgyei út 15. szám alatt. (9129)__________________ E LADÓ Szandasző- lősön 200 négyszög­öl telek, családi ház­zal. Érdeklődni le­het: Váczi M. út 4., Csömör szombat, vasárnap egész nap. (9112)__________________ K ETTŐ szoba. Össz­komfortos családi ház eladó. XVI. ke­rület Sashalomi Szé- rü űt 38. (9022) MEZŐTÚRON a Damjanich út 31. alatti ház beköltözz hetően eladó. (8120) TÖRÖKSZENT- MIKLÓSON jó he­lyen a Vörös Hadse­reg út 199. szám alatt. családi ház eladó. (9131) __________ Ö SSZKOMFORTOS családi ház éladó. Törökszentmiklósi Báthory út 24/a, Ér­deklődni 16 órától. (9132) TÖRÖKSZENT- MIKLÖS határában a Lelovics féle föld­ből 4 kát. hold szán­tóföld eladó. Érdek­lődni. minden va­sárnap Botlik Ist­ván, Lenin út 72. alatt. 164 négyszögöl épí­tési telek kövesút mellett eladó. Jász­berény. Nádverő út 5. (8945) KÉT család részére is alkalmas családi ház eladó. Szolnok. Balassa B. út 19. Érdeklődni hétköz­nap az esti órákban a helyszínen, szom­bat, vasárnap egész nap. (8134) ___________ 5 lakásos társasház­ban, 2 + 2 félszo­bás 91 mt-es lakás + garázs Igényesnek eladó. Érdeklődni: Szolnok, Csotonay út 26, II/3. (9036) JASZAROKSZAL- LAS Vörös Hadse­reg út 22. szám alat­ti. 200 m2 alapterü­letű lakóház, (3 szo­ba. 2 üzlethelyiség, pince stb.) 250 négy­szögöl telekkel el­adó. Érdeklődni a helyszínen vagy Vas­út 5. szám alatt. (9039)_________________ E LADÓ a Szolnok. Hold út 10. szám alatti, gázos szenny­vízcsatornába bekö­tött családi ház. Melléképület + 1 szoba, konyha ga­rázzsal, 1100 000 Ft­ért. (9649)____________ E LADÓ 3,5 szobás, kétszintes családi ház, garázzsal, Szol­nok, Gagarin út 23. szám alatt. Pályázati felhívás A Jász-Nagykun Vendéglátó Vállalat Szolnok, Kossuth téri Irodaház a 34/1983. (IX. 29.) MT. sz. rendelettel módosított 38/1980. (IX. 30.) MT. sz. rendelet és a vég' rehajtására kiadott 10/1983. (X. 6.) BkM. sz. és a 11/1982. (V. 30.) BkM. sz. rendelettel módosított 14/1980. (IX. 30.) BkM. &z. rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi fizietek szerződéses formába történő üzemeltetésére. 1985. október 1-től 1990. szeptember 30-ig terjedő időre; MARIKA Cukrászda Jászberény, Vásár tér 28. sz. CSALOGÁNY Eszpresszó Jászberény, Lehel v. tér 12. sz. RÉTI" Eszpresszó Törökszentm. Tavasz u. 23. sz. EGRI Borozó Szolnok, Ságvári krt. 7. 1985. november l'től 1990. október 31-ig terjedő időre: NEMZETI Étterem Szolnok, Ságvári krt. 22. sz. (Expressz étkező nélkül). NEMZETI Söröző Szolnok, Ságvári krt. 22. sz. (az Expressz Étkező helyén). PÁLYÁZHAT, AKI: — megfelelő szakmai képzettséggel, vagy 3 éves vendéglátóipari gyakorlattal, vagy legalább középisko­lai végzettséggel rendelkezik; — nem esik foglalkoztatási tilalom (3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni a büntetlen előéletet, valamint érvényes egészségügyi könyvvel kell rendelkezni) és egyeb jogszabályokban meghatározott tilalom alá; — a vállalattal munkaviszonyban áll, illetve köte­lezettséget vállal arra, hogy sikeres páyázat esetén szerződést köt a vállalattal. A pályázat feltételeiről, az fizietek adatairól írásban adunk tájékoztatást az érdeklődőknek, melyet 1985. szeptember |5'től vehetnek át: Szolnok, Kossuth téri Irodaház II. em. 8. sz. szobában. A pályázatot mely egyidejűleg a versenytárgyalásra való jelentkezés is, írásban kell benyújtani és személyesen átadni 19JS5. szeptember 16-ig Szolnok, Kossuth téri Irodaház, II. em. 8. uz. szobában. A VERSENYTÄRGYALÄS 1985- szeptember _____________IDŐPONTJA: _________9 ora­A GANZ DANUBIUS tiszafüredi darugyára megvételre kínál jó állapotban lévő üzemképes — lejárt műszaki vizsgával rendelkező Ikarus 255 típusú autóbuszt Az autóbusz megtekinthető: GANZ DANUBIUS tiszafüredi darugyára, Ti- , szafüred, örvényi út. FELVILÁGOSÍTÁST AD: Kuna Elemér műszaki fejlesztési előadó. Tele­fon: 53. Telex: 72425. (9034) HAz eladó Jászla- dány. Kun Béla la­kótelep 26. szám alatt. Érdeklődni egész nap. (9015) ELADÓ a Mátrában négy helyiségből ál­ló lakható kastély­rész, üdülőnek is al­kalmas. Hegyolda­lon jó vonatközle­kedés. Irányár 70 ezer. Érdeklődni: Üjszász. Táncsics M. út 12., Kun Lász­ló. (9023) TANYA 1350 kvad- rát területtel eladó. Üjerdő 256. (Kotán tanya bejáratától jobbra). (8968)_______ E LADÓ Zagyvaré- Ooas, Aradi út 4L szám alatti kertes családi ház. Vízihez közei. állattartásra is alkalmas. EÄiek- lődni: Z agyvarékas. Pozsonyi út 14. (9007)__________________ KARCAGON a Cso­konai út 15. szám alatti. 3 szobás, komfortos családi ház garázzsal, azon­nal beköltözhető ál­lapotban eladó. Ér­deklődni K. Tóth Ferenc, Lőwy S. út 3. H. lh. fsz. 2. A VERSENYTÁRGYALÁS HELYE: Szolnok, Jászl u. 1. sz. Hotel Pelikán Eszpresszó. TÓSZEG, Deák F. út 6. szám alatt. 2 szo­bás. fürdőszobás családi ház eladó. Érdeklődni Tószeg. Mátyás kár. út 6. (8903) __________________ 2 szoba, komfortos gázfűtéses örökla­kás, áron alul el­adó. Cseremegoldás is érdekel. Szolnok, Táncsics út 6. fsz. 2. (8798)______________ C IBAKHAZÁN lakó­ház eladó. Tiszához közel. Érdeklődni: Madiaraspart 3.. este 15 órától. (9206) 1 hold kukoricaföld eladó vagy fél hold hosszabb időre ki­adó. A bérlet előre fizetendő. . Kungya­lu” jeligére a ki­adóba. (9207)________ M EZŐTÚRON a Bé­ke út 3. sz. alatti 3 szobás, kertes ház, 186 négyszögöl te­lekkel. azonnal be­költözhetően eladó. Érdeklődni a hely­színen. Telefon: 663. (8806) ______________ 700 négyszögöl hob­bitelek megosztva is eladó. Ülszanda, Karinthy út 210 (8625)__________________ KIS családi ház el­adó Törökszentmik- lós. Vörösmarty út 21 . 116 négyszögöl telekkel. Irányár: 300 000 Ft. Érdeklőd­ni: Törökszentmik­lós Karámos út io., Dudicsné. (9256) ELADÓ Jászberény­ben, Neszűr kert 10-es dűlőben a Papo László féle 3x400 négyszögöl kert alá­pincézett házzal, villannyal, kúttaL Érdeklődni: levélben dr. Papn Zoltán 4032 Debrecen, Sza­bó I. tér 8. V/40. (9247) JÁSZBERÉNY kül- területén eladó jó állapotú nagy ta­nya. Érdeklődni: Jászberény: Dárdás út 14/a. (H. 1976) GÉPJÁRMŰ UZ-s frsz. 1200-as Lada szgk. 10 éves jó állapotban eladó. Érdeklődni Szolnok Szántó krt. 56. Ba­logh Jánosné.________ Z ASTAWA 750-es motorhibás. eladó. Érdeklődni: Szol­nok. Bajnok út 5. (8535)________________ F RISSEN műszaki­zott Trabantot cse­rélek. 3—4 éves Za- Dorozsecért. Cím: Krátki Pál. Török- szentmiklós. Kossuth út ll. (8816) _________ 10 évesnél idősebb Skodát vagy Wart­burgot vennék, év­járat. műszaki álla­pot és ármegjelölés­sel. Ugyanott zapo- rozsec alkatrészen­ként is eladó. Ber- tus Tamás Csépa. Árpád út 160. (9127) BABETTA jó álla­potban eladó. Tö­rökszentmiklőe. Berzsenyi út 52. (9125)__________________ I D-s Skoda S—100- as, friss műszakival, jó állapotban eladó. Törökszentmiklós Vörösmarty út 32. Érdeklődni 17 óra után. (9124) * * 3 * * * 7 MŰSZAKI nélküli 10 éves Wartburg van eladó. Törökszeht- miklós, Karancs dű­lő 9. Érdeikiődmi lehet az esti árák- ban. (9121)___________ 3 és féléves, korai­piros Dácia, megkí­mélt állapotban el­adó. Mezőtúr XVII. út 6, (9119)___________ E GYBEÉPÍTETT. Pannónia motorral meghajtatott mun­kagép. 15—20 q te­herbírású. betegség miatt sürgősen el­adó. Mezőtúr Arany 4. sz.. Erdei Mihály. (9116)________ 7 éves platós Bar­kas 1987-ig érvényes műszakival eladó. Király István. Jász­apáti Partizán út 57. (9301) 250-es Simson mo­torkerékpár, friss műszakival, (bejára­tős) kifogástalan, ál­lapotban és bontott alkatrészek külön is eladók. Jászberény. Batthyány út 39. (9115) __________________ E LADÓ Skoda 120 L, 7 éves, felújított. Érdeklődni Í7 órá­tól. Szolnok Palla I. krt. 3L HU. (9004) TL-írsz-ú Trabant eladó. Gecse. Szol­nok. Eper út 15/a. (8611)__________________ I M-e 1200-as Zsiguli igen jó állapotban műszaki vizsga után eladó. Érdeklődni: Törökszentmiklós. Somogyi út 37., dél­után 16—19 óra kö­zött, (8723)___________ 1 200-as. UB-s Zsigu­li. elsőkézből. 65 000 Ft-ért eladó. Cím: Tiszasüly, Szénási tanya. Bencze. (9211) ELADÓ kitűnő álla­potban lévő hosszú­platós IFA teherau­tó. 6,5 tonnás, bille­nőplatós. pótkocsival együtt. Gépes mű­szaki vizsgája 1986. ápr. 28-ig, a pótko­csié 1986. júL 2-ig érvényes. 1200-as, il­letve 1500-as sze­mélygépkocsi 4 évesig érdekel. Kun­hegyes. Arany J. út 42/a. Megtekinthető minden nap az esd órákban. (9186) KITŰNŐ állapotban lévő 3 éves Lada 1300 s eladó. Meg­tekinthető Szolnok, Vasvári út 17. sz. szombat. vasárnap egész nap.__________ J G állapotban lévő platós Robur Diesel motor sürgősen el­adó. Jászfényszáru, Kölcsey Ferenc u. 21. (9250)____________ A DAS-VÉTEL 100 MÁZSA istálló­trágya eladó. Bor­sos Imre. Tószeg. Zrínyi út 1. (87S6) NAGYOBB mennyi­ségű luoemaszena eladó. Szajol, Bocs- kai út 17. (9135) EGYÉVES törzs­könyvezett komon­dor szuka, sporttársi áron eladó. Érdek­lődni : Szandaszőlős. Juhász Gy. út 6., Kaposvári. (9136) ELADÓ garanciális LUCHNIK varrógép, Szolnok, Batthyány út 26., Szabó. (9137) LEVÉLCSERÉP és bontási anyag eladó. Törökszentm iklós. Bottyán J. út 9. (9071) __________________ Ü J állapotú. alig használt világos szí­nű (cseh) pianínó eladó, igényesnek. Szolnok, Rákóczi út 17. II. emelet. Meg­tekinthető naponta 18 órától, Gyártás. (9081) __________________ 1 0 000 db hódfarkú cserép eladó. Tisza- süly. Kiséri út 38. szám alatt. (90609 ELADÓ törzsköny­vezett fehér, per- zsakandur macska. Jászberény. Ady E. út 41. Telefon: 12-477. (9101)_________ T ÖRZSKÖNYVE­ZETT szülőktől ku­vasz kiskutyák el­adók. Tiszainjoka. Felszabadulás út 28. (8387)__________________ ELADÓ 18 db H 42- es betongerenda és egy szétszedhető fa­garázs. Töröfcszent- miklós Szent Ist­ván út 28.. Farkas. (8725)__________________ 8 o külföldről bér ön­tetett postagalamb állomány és príma 32 lyukas cseh ver­senyóra együtt el­adó. 5983 Kengyel, Szabadság út 17. (8402)__________________ K ADAHMÜHELY összes, berendezései és sorozatszerszámai eladók. Esetleg mú­zeumnak is. Kovács Kálmánná, Jászbe­rény Cserta Lajos u. 18. (9251) 27 ÉVES. 164 cm magas, jó megjele­nésű. diplomás lány társaság hiá­nyában megismer­kedne hozzáillő füg­getlen. komoly gon­dolkodású. család- centrikus. utazást zenét kedvelő vidám természetű férfi­val. Kölcsönös szim­pátia esetén házas­ság tehetséges. Le­hetőleg kézzel írott, fényképes leveleket várok. „Emberi ér­tékekre igényes” jeligére a kiadóba. 39 éves fiatalember megismerkedne há­zasság céljából kor­bt n hozzáillő lány­nyal vagy elvált asszonnyaL Egy gyermek nem aka­dály. „Szeretet” jel­igére a jászberényi szerkesztőségbe. FALUN élő 180 cm magas, 37 éves. bar­na szakmunkás, öz­vegy férfi, 3 éves fiúgyermekkel, megismerkedne, hozzáillő gyermek­telen vagy egygyer­özvegyasz- szonnyal. házasság céljából. Szolnak megyeiek bemutat­kozó, fényképes le­velét várom. Lakás van. „Tisza” jeligé­re a törökszentmik­lósi tv-szervizbe. (9123) 23/170. cukorbeteg fiatalember várja hasonló betegségben szenvedő lány fény­képes levelét. „Bol­dogságtöredék” Jel­igére a kiadóba. (9138) Dolgozókat alkalmazunk ÖNJÁRÓ és vontat- hatos szalagfűrészek eladók. Jászboldog- háza. Deák Vendég­10. (8698) _____________ N AGY méretű fotel- ágy és 2 szivacsifo- tel eladó. Szolnok. Móra F. út 1IL X/8„ 15 óra után. (9066) TÖRZSKÖNYVE­ZETT fakiete puli- kölykok eladók- Karcag. Zádor út 26. (9190)__________________ C IMBALOM és nagybőgő eladó. Jászberény, Pefhes Imre u. lg. (9096) olajkAlyhAk. olajoshordók és vil­lanytűzhely eladó. Érdeklődni: 17 óra után. Jászberény, Géícs László u. 9. m/12, (9252)__________ 1 986 évre leköthető Fl-es tenyésztői ást keresek. Ajánlato­kat: Völgyi, Jászbe­rény, Tölgyfa út 2. (8877) EGYÉB BÉRBEADÓ raktár­nak vagy műhely­nek való helyiség 150 mt alapterületű, 200 m2 szabad terü­lettel. Jászberény, Vásártér 8. alatt. (Jelenleg motorke­rékpár javítás van benne). Érdeklődni: Jászjákóhalma, 5-ös vagy Jászberény 11-448-as telefonon. (8874) __________________ b őrgyógyásza­ti magánrendelő­met 1985. szept. 1-én megnyitom. Dr. Ke­rekes Éva Szolnok jászi F. út 22. Ren­delési idő: hétfő— szerda 17.30—19.00 óráig, péntek 16— 17.30 óráig, (H. 2013) MEZŐTÚRON 2 ‘ di­áklánynak. fürdő­szoba használattal szoba kiadó. .Gáz­fűtéses lakás” jel­igére a mezőtúri hirdetőbe. Kossuth út 58, (9116)_________ K ÜLÖN bejáratú fürdőszobás, bútoro­zott lakrész. egy tanévre 3 fiú részé­re kiadó. 'Jászbe­rény. Alkotmány út 42. (9113) _____________ l akáscsere ELCSERÉLNEM Bu­dapest m. kerületi. Óbudai 38 m2-es mfsz-i komfortos, tanácsi lakásomat hasonló jászberényi­re. Karakas Dezső Budapest HL kerü­let. Zápor út 13/a„ mfsz. 2. 1034. (8899) ELCSERÉLNÉNK Jászberény központ­jában lévő 44 mt-es, egyszoba + étkező­fülkés tanácsi laká­junkat budapesti l szoba komfortos ta­nácsi lakásra. .Ok­tóberi csere” jel­igére a jászberényi szerkesztőségbe. ELCSERÉLNÉNK rá­kospalotai 3 szoba, komfortos 95 n+es most felújított ker­tes házrészünket 200 négyszögöl te­lekkel, 30 m2-es pthoer ésszel. Ké­rünk Jászberényben. 2 szoba komfortos családi házat. „Bár­mikor beköltözhető” jeligére a jászberé­nyi szerkesztőségbe. (9098) SZOLNOK belterüle­tén 2 szobás kertes házrészem elcserél­ném, . Minden meg­oldás érdekel 334” jeligére a kiadóba. (9014) HÁZASSÁG 35 éves. 168 cm ma­gas. vékony testal­katú szakmunkás, megismerkedne egy­szerű, családszerető nővel házasság cél- jábőljából. „Egy jából. „Egy gyer­mek nem akadály” Jeligére a jászberé­nyi szerkesztőségbe. (9114) A Szolnoki Ingatlankezelő vál­lalat műszaki ellenőri feladatok ellátásra felvesz gépész, vagy éplüetgépész valamint építész képesítéssel rendelkező munka- vállalókat. Jelentkezés a távfű­tési üzem vezetőjénél. Szolnok, Ostor út 7. szám. (9145) Pályázat! A Szolnok Megyei Le­véltár pályázatot hirdet könyv- tárosi munkakörre, közép vagy felsőfokú végzettséggel. Jelent­kezés a Szolnok Megyei Levél­tárban Szolnok Keskeny J. út 40-42. sz. alatt. (9146) A Cukortermelési Kutatóintézet felvételt hirdet személygépko­csin betöltendő gépkocsivezetői állásra. Jelentkezés az intézet központjában, Szolnok. Vörös Hadsereg út 61. (9148) A Szolnok Megyei Tanács Épí­tőipari Vállalata felvesz: — ki­vitelezési munkákban jártas, magasépítőipari művezetőket kiemelt bérezéssel. szolnoki munkahelyekre. Feltétel, orszá­gos érvényű művezetői oklevél. — építész és gépész műszaki előadókat. Feltétel: szakirányú technikusi végzettség. Jelentke­zés személyesen a személyzeti osztályon (Szolnok, József A. út 36. sz.) valamint az I. sz. épí­tésvezetőségen (Szolnok. Ostor út 1/a.). (9141) A Szolnok Megyei Tanács Épí­tőipari Vállalata felvesz Szólnok és Szolnok környéki munka­helyre kőműves, ács-állványozó szakmunkásokat, valamint ku­bikos brigádokat. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. Szolnok. József A. út 36. (9140) Az Ecseki István Úti Általános Iskola (Barna Iskola) Szolnok, Széchenyi városrész. felvételt hirdet műszerész kertész-udva­ros takarítói állás betöltésére szeptember l-től. Jelentkezés az iskola gondnokságán. (9053) Kocsikísérőket. kereskedelmi képviselőiket, érettségizett fiata­lokat és belső ellenőrt felve­szünk. Kunság-Fűszért fiók, Karcag. (9068) Felsőfokú végzettséggel és 10 éves szakmai gyakorlattal ren­delkező könyvtáros- népművelő állást keres. .Szolnokon” jel­igére a kiadóba. (9008) Szolnok megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat szolnoki körzeti üzeme (Szolnok. Mártí­rok u. 10—16. sz.) felvételt hir­det ADMINISZTRATÍV VEZE­TŐI munkakör betöltésére. Fel­tételek : mérlegképes könyvelői szakképzettség, (ipari tagozaton végzettek előnyben) legalább 5 éves vezetői gyakorlat, büntetlen előélet. mL. esti egyetem vagy középiskolai végzettség. Bérezés a szakmai gyakorlattól függően az érvényes vállalati kollektív szerződés alapján. Jelentkezni lebet a körzeti üzem vezetőjé­nél szombat kivételével 8—16 óráig. Jelentkezéskor kétpéldá­nyos — az eddigi munkakörök­re Is kiterjedő — részletes ön­életrajzot és a végzettséget Iga­zoló bizonyítványok bemutatá­sát kérjük. Alkalmasság esetén az állás október l-el elfoglal­ható. (H. 2026) A SZOLNOK Megyei Földhiva­tal felvételre keres személygép­kocsivezetői jogosítvánnyal ren­delkező raktárost. Jelentkezés Szolnok. József A. út 46. II. emelet 33. (8886) JÁSZBERÉNY. rádióállomás felvételt hirdet 8 ált. iskolai végzettségű dolgozók részére, polgári fegyveres őr munkakör betöltésére. Jelentkezés munka­napokon 15 óráig, személyesen vagy a 12-422-es távbeszélőszá­mon. A felvételi korhatár 45 év. (8572) A HÍDÉPÍTŐ VÁLLALAT Jó ke­reseti lehetőséggel felvételre ke. rés bajós dolgozókat az alábbi munkakörök betöltésére: úszó­munkagép-vezetőket, kishajó­vezetőket. hajóelektrikust. rob- bantósegítőket, matrózokat, szerkezeti lakatosokat, robban­tómestereket. Kezdőket is alkal­mazunk. Feltétel: 18. életév, úszni tudás, orvosi alkalmasság. Tanulási lehetőséget a hajós foglalkozás elsajátítására és a képesítés megszerzésére biztosí­tunk. Jelentkezés: Hídépítő Vál­lalat vízi és robbantási munkák ém'tésvezetősége, 1036 Budapest, III., Magvar Lajos u. 55—57. Te­lefon: 689-649. 887-500. (7815) A MAGYAR Autóklub Szolnok Megyei Szervezete felvételre ke­res gazdaságvezetői munkakör betöltésére felsőfokú közgazda- sági vagy mérlegképes könyve­lői végzettséggel rendelkező dol­gozót. legalább 5 éves gyakor­lattal- Fizetés a végzettségtől függően. Jelentkezni lehet a 18-662-es telefonon, vaev sze­mélyesen Szolnok. Thököly út 18—56 szám alatt a műszaki ál­lomáson a szervezet titkáránál. (8919) A TELJES felújítás után üze­melő. két műszakban dolgozó szajoli PB töltőüzem munka- vállalókat vár normarendszerű palacktöltéshez (férfi, női mun­kaerőket) gyors-gépíró admi­nisztrátorokat. őrszolgálat, éjje­liőr munkakörbe. Fizetés a kol­lektív szerződésben rögzítettek figyelembe vételével, megegye­zés szerint. Munkaügyi be­jegyzéstől függően eázkedvez- ményt utazási térítést adunk. Jelentkezés munkanapokon 7—15 óra között az üzemvezetőnél. (8890) A SZOLNOK Megyei Allatfor- galmi és Húsipari Vállalat fel­vételre keres szakirányú egye­temi vagy főiskolai végzett­séggel rendelkező szakembere­ket Drogramozói. üzem- és mun­kaszervezői munkakörök betöl­tésére. A pályázatokat részletes életrajzzal a vállalat személy­zeti osztályára kérjük benyúj­tani: Szolnok, Vágóhíd út 60. n. em. 12. (8843) A FÉKON Ruházati Vállalat kisújszállási üzemébe rövidített munkaidőre. 4—6 őrára női dol­gozókat felveszünk, varrónői munkakörre. (8807) A Törökszentmiklósi Malomüzem magasnyomású kazánfűtői vizs­gával rendelkező dolgozót keres. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezés az Özem vezetőjénél. (8863) Vas. és Faipari Szövetkezet fel­vesz. lakatos és hegesztő szak­munkásokat, vgmki lehetőség­gel. jelentkezés: Szolnok, Ostor út 1. (8360) Plért Kereskedelmi Vállalat 46. sz. lerakat gépírni tudó admi­nisztrátort felvesz Szolnok, Landler J. út (8461) A szolnoki ÉPSZOV ASZTALOS SZAKMUNKASOKAT keres különleges munkára kiemelt bérezés, ellátás- és juttatás mellett. ÉFSZÖV [ALMAI Jelentkezni lehet a személyzeti vezetőnél: Szolnok, Ság­vári krt. 14. Telelőn: 13-476. (9201) Hirdetmények Abádszalókon augusztus 25- én országos állat- és kirako­dóvásár lesz. (9149) Karcag és Vidéke Áfész (Karcag, Kálvin u. 13. sz.) 12. Italbolt Karcag és Vidéke Afész Karcag, Tiszta utca 2. bélyegzője elveszett, ér­vénytelen. (9260.) Egytonnás zárt Barkassal fu­vart vállalok. Vállalatnak állandóra. Egyébként min­den megoldás érdekel. Szol­nok és környékén. Cim: 5054 Jászalsószentgyörgy, Vörös­marty út 62., Gondos Zoltán. (8894)

Next

/
Oldalképek
Tartalom