Szolnok Megyei Néplap, 1985. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-20 / 143. szám

1985. JÚNIUS 20. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP­3 Többletmunkával is pótolni a veszteségeket Naponta 40 000 jármüegység halad át rajta Elodázhatatlan volt (Folytatás az 1. oldalról.) Gál László referátumát vi­ta követte. A tanácskozáson Miarjai József is felszólalt. A Minisztertanács elnökhe­lyettese a gazdasági helyze­tet -taglalva elmondotta, hogy a gazdasági életben, tapasz­talhatók kedvező folyamatok, pozitív jelenségek, erőfesz!- tésfcU. de igen kteávjeizőtlen tendenciák is. Az utóbibiak- nak egy jelentős része még 1983 soirán került felszínire,- s ezek hatásai azóta erősöd­tek. Külső és belső objektív és szubjektív tényezőik egy­aránt szerepet játszottak ab­ban hogy a gazdasági fejlő­dés élénkülése az év első öt hónapjában nem következett be. Szólt arról, a miniszterei- nök-ihelyettes, hogy a rendkí­vüli. téli időjárás sem adhat felmentést a kötelezettségek teljesítése ától. Ez. év első öt hónapjában tapasztalt el­maradásokat alapvetően nem a tél, hanem gazdálkodásunk változatlan gyengeségei idiéz- ték elő. Az eseti vesztesége­ket liehet éá kelll is pótolni, bár ez sem kis feladat. Ám a hcisisziaintairtó kedvezőtlen folyamatok nem változtat­hatók meg hétvégi roham­munkákkiail, vagy rövid ide­ig tartó kampányokkal. Ez erőfeszítéseket, sokoldalú összefogást, hatásos intéz­kedéséket igények Marjai József rámutatott, hogy alapvető gazdaságpoli­tikai cél jaink elérésében vál­tozatlanul a konvertibilis ex­port és import egyensúlya a fő feladat. Az év első öt hónapjában a konvertibilis export lényegesen elmaradt az időarányos tervtől, a kon­vertibilis import pedig jelen­tősen meghaladta az elő­irányzatot. A korábbi évek tapasztala­taira. utalva szólt arról, hogy a nyári időszakiban sok he­lyütt fenyeget a teljesítmé­nyek visszaesésének veszé­lye. Ez a mai helyzetben semmiképpen sem engedhető mag. Az 1985-ös évnek nem­csak a ma szempontjából van jelentősége. hanem sok szempontból azt is meghatá­rozza, hogy a következő éveikben mennyire tudjuk teljesíteni a pártkongresszu­son megfogalmazott, mind- annyiunk számára rendkívül fontos célkitűzéseket. EDmomdlta. hogy a kormány sokirányú intézkedéseket tett a külgazdasági, a keres­kedelempolitikai feltételek javítására. Vállalta a kor­mány annak kockázatát, hogy az exportlemaradás melllteftt is a tervezettnél na- gyöbb mértékben bővüljön az import, s ez jobb telje­sí tmónyeklben realizálódjék. A többletimportot valóban erre a célra kel.1 felhasznál­ni. Végül a fogyasztói árakkal fogiálkozott a Miniszterta­nács elnökihelyettese Mint mondotta, a kormányzat minden eszközzel megakadá­lyozza azt, hogy a fogyasztói árszínvonal, túllépje az évi tervben szereplő határt. Hangsúlyozta: az árak emel­kedését alapvetően a terme­lői fázisban kell megakadá­lyozni. Kérte a szakszerveze­teket, hogy sajátos eszköze­ikkel ezt segítsék élő. A tanácsülés további napi­rendi pontként Nagy Sán­dornak, a SZOT titkárának előterjesztése alapján a test­nevelés, a sport, a turizmus fejlesztésének szakszervezeti feladatairól tárgyalt. Végül) Baranyai Tibor a SZOT főtitkára tájékoztatta a tanácsülést a legutóbbi SZOT-ülós óta végzett szak­szervezeti munkáról. Negyvenéves a karcagi Magyar—Bolgár Tsz címmel kiállítást rendeztek a szövetkezet központjában. Az igen értékes dokumentum anyagot a téesz elnöke, Kasuba János több éven keresztül gyűjtötte össze. Az első jogelődtől — 1945 márciusától napjainkig — mu­tatja be a szövetkezet fejlődését az értékes kiállítási anyag Túrkeve, Mezőtúr, Kisújszállás Újabb tanácsok alakultak Tegnap három városban és több községben tartottak alakuló tanácsülést a megyé­ben. A Túrke vei Városi Ta­nács ülésén kilenctagú vég- írlehajtó bizottságot válasz­tott a testület, s döntöttek a tisztségviselők személyéről is. A városi tanács elnöke ismét Kőrizs István, társa­dalmi elnökhelyettese Föl- desi Imre lett. A végrehajtó bizottság; titkárának dir. Haj­dú Ilonát nevezték ki. Az ülésen bizottságokat válasz­tottak. döntöttek a városi népi ellenőrzési bizottság tisztségviselőinek és tagjai­nak személyéről, megválasz­tották a népi ülnököket, va­lamint jelöltek és választot­tak megyei tanácstagot. Az alakuló tanácsülés résztvevőit köszöntötte dir. Tóth Éva, a megyei tanács oslztályvezetője is. Mezőtúr város Tanácsi; alakuló ülésén ismét Papp Jánost választották elnök­nek, társadalmi elnökhelyet­tesiként Szűcs Péterné, vala­mint dr. Füstös Jenő kapott bizalmat. A végrehajtó bi­zottság titkára továbbra is dr. Erdélyi Ferenc. Az ala­kuló tanácsülésen a tanács bizottságait, a népi ellenőrző bizottság tagjait is megvá­lasztották, valamint döntöt­tek arról, Ikik képviselik Me­zőtúrt a megyei tanácsban. Az alakuló ülésen részt vett és felszólalt Bereczki bajos, a megyei tanács általános elnökhelyettese. Kisújszállás Város Tanácsa tegnapi alakuló ülésén ki­lenctagú végröhajtó bizottsá­got választották. A tanács elnöke Ponyokai Bálint, tár­sadalmi megbízatású elmök- lyettese dr. Mile István, a vtb titkára — a korábban ki­nevezett — dr. Szilágyi Gyöngyi lett. A tanács há­rom bizottságot alakított, megválasztotta a 'kilenctagú városi népi ellenőrzési bi­zottságot, a népi ülnököket, , s megyei tanácstagot jelölt ' és választott. Az alakuló Kis­újszállási Városi Tanácsot köszöntötte Ulveczki Tibor, a megyei tanács elnökhelyet­tese is. Tüszakürt Közös Községi Tanácsa elnökéül tegnap Tóth Andrást választotta a testület. Az alakuló ülésen részt vett és felszólalt Sipos Károly, a megyei tanács el­nökhelyettese. Jászfényszaru Nagyközségi Közös Községi Tanács ala­kuló ülésén, részt vett és fel­szólalt dr. Kuiti György, a megyei tanács v,b-ti.tkára, va­lamint dir. Búzás József né országgyűlési, képviselő is. Az alákulló ülésen tanács­elnöknek Kiss Lászlót, el­nökhelyettesnek Csikós Fe­rencet választották. Jászfel- sőszentgyörgy társközségből Ménkű Miklóst, Pusztamo­nostorról pedig Söregi Já­nost választották ' elnökhe­lyettesnek. akik egyiben a most megalakuló elöljárósá­gok vezetői is. Repülő növényvédők Permetezés — levegőből Teljes kapacitással dolgoz­nak a MÉM Repülőgépes Szolgálatának gépei; az idén eddig összesen hárommillió hektárnyi szántóföld és gyümölcsültetvény növény- védelmét végezték el, 10 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A többlet el­sősorban a mezőgazdasági üzemek megnövekedett igé­nyéből adódik: a sok eső ugyanis nemcsak a hasznos növények fejlődését serken­tette, hanem egyúttal a fer­tőzés veszélyét is fokozta, el­szaporodott a lisztharmat, a vetésfehérítő bogár, a levél­tetű, elterjedtek a különféle gombák. E kártevők most fő­ként a kalászos gabonát tá­madják, ellenük azonban a vegyszert szóró földi gépek­kel már nehéz a védekezés, a kerekek letaposnák a gabo­nát. Éppen ezért a légi per­metezőké a főszerep. A repülők dolga sem köny- nyű, mert a növények per­metezésének — környezetvé­delmi megfontolásból — szi­gorú feltételei vannak. Meg­határozott szélerősség, a le­vegő magas páratartalma, vagy a túlságos meleg pihe­nőre kényszeríti a gépeket. Ez az idő sem vész azonban kárba, lehetőség szerint ilyenkor végzik el a kötelező gépápolást. A permetezésre alkalmas időnek viszont minden percét igyekeznek kihasználni. a Tisza-híd felújítása Intézkedések a közlekedési feszültségek enyhítésére - Végleges megoldás egy új lenne Szolnok, amolyan hadiállapotban éli napjait. A város ütőerét jelentő 4-es számú főútvonal más ritmusban lük­tet, időnként el is dugul. Aki a megszokott útvonalát rója, fél órákkal később ér célba, de nincsenek irigylésre méltó helyzetben azok sem, akik átkelésre várva rosto­kolnak autóikban. Ezekben a napokban alighanem az egész ország rádöbbent, mennyire fontos átkelőhely ez a két nyom-sávos Tisiza-híd. — Elkerülhetetlenül szük­ség volt-e a híd felújítására? Kellően felmérték vajon a következményeket, egyszóval nem nagyobb-e a ,,felhajtás” annál, amire feltétlenül szük­ség van? — erről kérdeztük tegnap Ulveczki Tibort, a megyei tanács elnökhelyette­sét. — A híd soros felújítása elodázhatatlan tennivaló. Szigorú előírások rögzítik, hogy a tízévenkénti hídvizs­gálatok kötelezőek. Mivel a következmények mulasztás esetén felmérhetetlenek, így ez nem is lehet vita tárgya. Egy félreértést szeretnénk eloszlatni; a megrendelő és a kivitelező a Közlekedési Minisztérium és nem a me­gyei tanács, ahogyan a köz­vélemény hiszi. A munka hónapokkal ezelőtt elkezdő­dött: röntgenezték a hidat, a hegesztővarratokat ellenő­rizték, hiszen naponta 40 ezer járműegység hajt át a Tisza- fölött. Darabra nem ennyi, hiszen egy kamion például 2,5 járműegységnyi. — A hídon gyakorta köz­lekedők azt tapasztalhatják, hogy szinte minden átkelés alkalmával megszámolják őket. Mégis mintha kissé vá­ratlanul érte volna a forga- galom, szervezőit a hirtelen beállt hatalmas tumultus. — Ez volt a látszat. Ám a legutóbbi miniszteri láto­gatás során a megye vezetői elmondták, milyen komoly forgalmi problémákat okoz majd a részleges lezárás, és szánté a jelenlegi képet vá­zoltuk a miniszter előtt. Vé­leményem az, hogy a most kialakult közlekedési bonyo­dalmak csak akkor szűnnek meg véglegesen, ha elkészül a városközpontot edkerülő út­szakasz és az új Tisza-híd. — Milyen intézkedések voltak arra hivatva, hogy megelőzzék a kialakult tor­lódást? — Két fronton kellett te­vékenykednünk az előkészí­tés során. Az országos átme­nő forgalmat azzal kívántuk mérsékelni, hogy az Utin- formon keresztül közlemé­nyekben javasoltuk a szol­noki híd kikerülését. A ha­tárátkelőhelyeken is tájékoz­tatták a hazánk területére lépőket, mi vár rájuk, ha a szolnoki átkelést választják. Sajnos, az országos propa­ganda nem volt olyan han­gos, mint ^hogyan szerettük volna. Ennek el lené?e a lezá­rás második napján a kami­onok ötven százaléka más útvonalat választott, a ma­gánautósok azonban érdekes módon a saját bőrükön győ­ződtek meg arról, hogy nem volt vaklárma a torlódást ígérő előrejelzés. Most is csak az emberek megértését és tü­relmét lehet kérni. — A két városrész közötti kapcsolattartást megnyugta­tó módon megoldani nem tudtuk, ám mérsékeltük a feszültségeket. Mostani be­szélgetésünk előtt percekkel ért véget egy tanácskozás, ahoi sorba vettük a forgalom gyorsítására jótékonyan ható tennivalókat. A rendőrség ígé­rete szerint fokozottabb részt vállal az irányításból. Gyorsí­tani fogják a hídon a forgal­mat, ugyanis az autósok né­zelődve. csigalassan haladtak az építkezés területén végig, s ezzel növelték a várakozási időt. Meggyorsul a tömegköz­lekedési eszközök tempója is: a Szandaszöllős felől Szol­nokra tartó autóbuszokat reggel 6.30-tól 9 óráig elsőbb­ségben részesítik, ugyanígy biztosítja a közlekedésrendé­szet számukra az elsőbbséget — immár hazafelé tartva — 15 órától 17.30-ig. A Volán a Besenyszög felől érkező já­ratait a Vörös Csillag úton kanyarodva visizi az autóbusz, pályaudvarra, a tiszaligeti 15-ös járat pedig csak a li­get területén közlekedik. — A közlekedők számos, jónak tűnő javaslattal álltak elő. Egyesek szerint buszmeg­állót létesíthettek volna a Pó­lya Tibor utca végén, a Zagy- va-hídnál, ahonnan az uta­sok a hídon átsétálva, a túlsó partról folytathatták volna útjukat Szandaszöllős vagy az Állami Gyümölcsös felé. Ugyanígy szóba került az autóbuszt pótló vonat: a ti- szapüspöki, tiszaböi, tiszafü­redi autóbuszok esetleg in­dulhattak volna a szajoli ál­lomásról, ahová vonattal ér­kezhettek volna Szolnokról az ütasok. — A megbeszélésünkön ezek a javaslatok is elhan­goztak. A szakaszos közleke­dés javaslatával személysze- rint én álltam elő. a Volán vezetői azt mondták, hogy a járművek nem tudtak volna megfordulni a Tisza-híd túl­só hídfőjénél, így ezt a taná­csot elvetették. — A közlekedők nagy ré­sze pontonhidat is javasolt. — Mi is mérlegeltük ennek lehetőségét. A megépítése a lejáró utakkal együtt 10 mil­lió forintos nagyságrendű költséget emésztett volna fel. Elsősorban nem az anyagiak miatt álltunk el ettől. Az el­képzelések szerint a hajóál­lomástól indult volna a híd és a Tiszaligetbe vezetett volna. Az akadálya az volt, hogy a tervezés időszakában még kint volt a víz és sem­mi garancia nem volt arra, hogy a kellő időre visszahú­zódik. Ezenkívül a Tiszali- get árvízvédelmi fővonalát is meg kellett volna bontani. — Miben bizakodhatnak tehát a közlekedők? — Az építők szervezett munkájában és ígéreteiben. Megkértük ugyanis a kivite­lezőket, vizsgálják felül a munka befejezésére vállalt határidőt, július 8-át, gyor­sítsák meg a munkát. — Mikor lesz legközelebb hasonló forgalomkorlátozás­ban része a Szolnokon átha­ladóknak? — Űjabb tíz év múlva, ám bízunk benne, hogy a követ­kező felújításnál már segít a híd forgalmának tehermen­tesítésében az annyira várt új Tisza-híd. melynek szük­ségét e rendkívüli állapot is igazolta. Palágyi Béla Június 22-én pótválasztás Jl szavazás módja és annak eredménye A június 8-i országgyűlési képviselő- és tanácstaigvé- lasztásokon a szavazásra jo­gosult állampolgárok döntő többség© felelősségig©! élit al­kotmányos jogával, 94 száza­lékúik jelent meg az urnák előtt és választott Negyvenöt képviselői választókerületben és 849 tanácstagi választóke­rületben azonban ©gyük je­lölt sem kapta meg az érvé­nyes szavazatoknak több minit a felét, így ezekem a helyeken június 22-én, szom­baton pótvála^zitást kell tar­tani. Megyénkben két képviselői választókerületiben: a 3. szá­mú szolnokiban és az 5. szá­mú tiszaföLdváriban; vala­mint nyolc tanácstagi vá­lasztókerületben lesz pótvá­lasztás. Az ország valameny- nyi megyéjében hasonlóak ezeik az arányok, ami a szé­lesedő közéleti demokratiz­mus természetes jelensége. A szavazás módjára, érvé­nyességére és titkosságára ugyanazok a szabályok érvé­nyeseik, mint az első válasz­tásra — azzal: a különbség­gel, hogy itt már csak egy vagy két szavazólap van. at­tól függően, hogy országgyű­lési képviselőt, vagy tanács­tagot kell-e választani, vagy mindkettőt, a szavazólapon azonban mindkét esetben most is csak egy név marad­hat; azé, akire a szavazatát adja a választó, a többit ki kell húzni a listáiról. Fontos szabály, hogy a pót- választás akkor érvényes, ha az adott választókerületben a szavazásra jogosult vá­lasztópolgárok több mint fe­le szavazott. A pótválasztás­nál az lesz a kerület megvá­lasztott országgyűlési kép­viselője, illetve tanácstagja, áki a leadott összes érvényes szavazatok közül a legtöbb szavazatot kapta; a pútvá­lasztásnál elegendő az egy­szerű többség. Nagyon lényeges tehát, hogy a pótválasztásban érin­tett kerületek választópolgá­rai ugyanolyan felelősséggel és minél többen vegyenek részt a szavazáson, mint aho­gyan június 8-án tették, mert ha a szavazásra jogosulták több mint fele nem jelenik meg az urnák előtt, nem lesz érvényes a pótválasztás. A pót választás eredményé­nek osszeszámlállása, össze­sítése, megállapításának el­járása mindenben azonos az általános választáséval. A választás eredményeit az Országos Választási Elnök­ség, illetőleg az érintett he­lyi (megyei) választási el­nökség teszi közzé úgy, aho­gyan az az általános válasz­tás napját követően történt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom