Szolnok Megyei Néplap, 1985. február (36. évfolyam, 26-49. szám)

1985-02-27 / 48. szám

4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1985. FEBRUÁR 27. Számitógép-bacilus Kigyógyulni tilos „Hazudj már valamit az asszonynak, ha telefonál. Az­tán írd le egy papírra, tedd az asztalomra. Ha visszajö­vök, tudjam, hogy mit kell mondanom”. „No de miért ne mondjam az igazat? Nem lá­nyokhoz mégy...” „Mert már nem tudja elviselni, hogy számítógéppel játszom”. Az asszonynak akár a lá­nyokat is hazudhattam vol­na, pontosan tudta férje tá­vollétének okát. De már be­letörődött. Abban bízik csak, hogy mégis lesznek esték, amikor otthon látja hites urát: új év után megnyílt a televízió számítástechnikai népiskolája. A férjnek, a gyerekeknek, az asszonynak magának, az egész lakóház­nak, mindenkinek. A Neu­mann János Számítógéptudo- mányi Társaság már koráb­ban tájékozódhatott a leendő tévéműsor fogadtatásáról. Több mint háromezren je­lentkeztek vizsgára a tan­tantárgyból. Azokból a lec­kékből vállalták a megmére­tést, amelyek csak hetekkel később láthatók a képer­nyőn... Van, aki még csak játszik a klub, a művelődési ház, az iskola, a tehetősebb szom­széd, vagy barát számítógé­pén. És van, aki dolgozik vele, programokat ír. Játszva tanul az ország. Azt, ami ma még sok embernek valóban csak hobbi, kedvtelés, de holnap már a létfeltétele. És ez nem valamiféle ámítás. Nézzünk csak körül szűkebb. tágabb környezetünkben. A felnőttek még jobbára csak esetlegesen, a gyerekek már szinte kivétel nélkül fertő­zöttek. A kórból, mely oly gyorsan támad, vétek őket kigyógyítani. Szerencsére a számítógép-bacilust egyre többen terjesztik — hivatal­ból, hitből, üzleti meggondo­lásból. A BNV-ken rendszeres már a Számítástechnikai Koordinációs Intézet gyere­keknek meghirdetett progra­mozói versenye. A Neumann János Számítógéptudománvi Társaság az esztendő végén minden megyének elküldött néhány Primo márkájú sze­mélyi számítógépet — nyúz­zák, próbálják, tanulják az emberek. Épül már Buda­pesten a Rubik—Szombathe­lyi irodaház — egyik emele­tén az ifjaknak telepítendő számítógépekkel. És ne fe­ledjük az esztendő végi hírt; a vámhatóság is könnyített a szabályokon, a hobbijához, munkájához segédeszközt hozó turista most már nem érzi akkora büntetésnek, hogy számítógépre költötte megtakarított pénzét. A hatóság döntése igazán jótékony, hiszen a korábban mesterségesen is elősegített hiány természetesen felhaj­totta a még oly borsos ára­kat. Nemcsak a magánfo­gyasztók piaca deformáló­dott, hanem a vállalatok kö­zötti számítástechnikai ke­reskedelemnek is akadtak torzszülöttjei. Hiszen a pro­fesszionális személyi számí­tógépek honi gyártóinak kí­nálata még messze nem tö­kéletes. A gépeknek, a peri­fériáknak — a közismert hi­ánycikknek, a Winchester­nek —, az alkalmazói prog­ramoknak bisonytalan volt a gyártott, illetve gyártható és eladható mennyisége, s még bizonytalanabb az ára. Voltak, főképp kis cégek, melyek abból éltek meg, hogy megrendelőik nem ér­tettek az áruhoz. Ezért az­tán a számítástechnikai szol­gáltatások követhetetlen mi­nőséggel és persze költségek­kel jártak együtt. Egyre-másra 'hirdettek példáiul tanfolya­mokat, melyek végén kide­rült a megszerzett tudás holt tőke, az alkalmi taná­rok kóklerek voltak, hiszen jóformán nem is akadt olyan számi tógép-típus az ország­ban, melyen az ismeret hasznosítható lett volna. Múlt időben írtuk az iméntieket. Meglehet, hely­telenül. Hiszen még mindig tény a hiány, még mindig „dolgoznak” a szerencselo­vagok a vállalati és a ma­gánszférában egyaránt. A liberálisabb vámszabályok, a növekvő hazai számítógép- gyártás, a katalógusok alap­ján gyarapodó számban és azonos feltételek mellett vá­sárolható alkalmazói progra­mok végül is a kereslet-kíná­lat törvénye szerint rendet teremthetnek a piacon. Az idén? Jó lenne, de még nem valószínű. A sürgetés mindenesetre nem csekélység. Az alulról indult társadalmi mozgalom, a számítógép-vírus tovább fertőz, mind több „áldoza­tot” követel. Ma még lehet persze vállalat, üzem, intéz­mény. ahová bekopogtathat­nak a kóklerek és szeren­cselovagok, ahol a fele he­lyett a dupláját fizetik az eladott számítógépes szol­gáltatásért, csak azért, mert még nem ismerik az árut. A jelen arculata ez. De nem sokáig. Akkor különösen, ha a mozgalomnak nem csak drukkerei, külső szemlélői és persze mások kárán ha­szonélvezői vannak, hanem mind nagyobb számban tá­mogatói, segítői. Merthogy ebből a fertőzésből tilos ki­gyógyulni. G. II világgazdasági változások hatásai Művészet és közönség Egészségügyi vita A Társadalmi Szemle februári számából A folyóirat vezető cikkét Huszár István írta „Gazdasá­gi fejlődés és társadalompo­litika” címmel: a gazdaság- politika néhány területén mutatja be a társadalmi-po­litikai mérlegelés nagy je­lentőségét. Nyitrai Ferencné cikke áttekinti a világgazda­sági változásoknak a magyar iparra gyakorolt hatását, és felvázolja iparunk mai hely­zetét nemzetközi összeha­sonlításban. Fekete János cikke a nemzetközi gazdasá­gi-pénzügyi környezet és gazdaságpolitikánk össze­függéseit elemzi. Szabó György esszéje a művészet és a közönség kapcsolatáról szól, a televízió művészeti műsorainak apropóján. A családjog tervezett módosí­tását ismerteti és kommen­tálja Katonáné Soltész Már­ta cikke. A „Negyven éve ...” című sorozatban a szakszervezeti mozgalom 1944 őszi — 1945 tavaszi újjáéledését rajzolja meg Karsai Elek tanulmá­nya. A hónapok óta folyó egész­ségügyi vitában most ténye­ket, számokat, adatokat so­rakoztat fel a folyóirat, egy­részt a magyarországi, más­részt három fejlett tőkés or­szágbeli egészségügyi-szociá­lis viszonyokról, intézmé­nyekről és szervezetről. Az ausztriai helyzetképet Heltai András, a franciaországit Kovács István vázolta fel, az Egyesült Államokból Kis Csaba küldte a tudósítását; a hazai körülményeket Vi- dovszky Kálmán ismerteti. 45-ös szovjet katonafotók Eddig ismeretlen 1945-ös szovjet katonafotók kerültek elő Pécsett. A Janusi Panno­nius Múzeum helytörténeti osztálya megvásárolta egy hajdani jónevű fényképész hagyatékát, s a gyűjteményé­nek átvizsgálásakor találták meg az ötvenegy dokumen­tumértékű felvételt. Pécsett 1944 novemberétől 1947 má­jusáig volt szovjet várospa­rancsnokság, működéséről sok adatot, tényt összegyűj­töttek már a helytörténé­szek. Hz első megyei családvédelmi tanács Az országban elsőként me­gyei családvédelmi tanács alakult Debrecenben. A Ha­zafias Népfront mellett mű­ködő testület létrehozását a veszélyeztetett családok nagy, illetve növekvő száma indo­kolja. Hazánkban évente 27 —28 ezer a válások száma, s a felbomló családok het­ven százaléka gyermekes. A Hajdú-Bihar megyei Csa­ládvédelmi Tanács nem ope­ratív jellegű, hanem elsősor­ban- véleményező, koordiná­ld, kezdeményező társadal­mi szervezet. A jövőben e testület hangolja össze a megyében a különféle álla­mi családvédő szervek tevé­kenységét, kezdeményező szerepe pedig elsősorban a megelőző munkában nyilvá­nulhat meg. A tanács tagjai pedagógusok, pszichológu­sok, orvosok, közgazdászok, jogászok, szociológusok, köz- művelődési szakemberek, ne­velőszülői felügyelők, hiva­tásos pártfogók és egyházi személyek. A TRVVV tiszavárkonyi géptelepén befejeződött a vízkivé- teli művek, szivattyúk téli nagyjavítása. Felvételünk az egyik dízelmotor szereléséről készült Forgatás Magyarországon is Szerelmi törvények Ez a címe annak a bizo­nyára már első hallásra is érdekesnek, újszerűnek ígér­kező, nyolcszor ötvenperces tévéfilmsorozatnak, amely a Magyar Televízió film- és koprodukciós főosztálya, va­lamint a londoni BBC közös vállalkozásában készül négy földrész nyolc országában: Magyarországon, Olaszor­szágban, Japánban, Indiá­ban, Egyiptomban, Kenyá­ban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában. A film rendezője: William Nichol­son, szerkesztője-szaktanács- adója pedig Angela Kaye an­gol pszichológus-szociológus. A Szerelmi törvények Ma­gyarországon forgatott ré­szeinek szerkesztője. Bar­nái Ildikó tájékoztat a ké­szülő produkcióról. — A londoni BBC-vel a korábbi években már jó kap­csolatot alakítottunk ki — mondja. — Ezért is jött lét­re ez a mostani, nagyszabá­súnak ígérkező vállalkozás, amely azokról az íratlan sza­bályokról, szokásokról és tradíciókról szól, amelyek meghatározzák, illetve befo­lyásolják az egyes emberek szerelmi, családi életét szer­te a világon. Mint tudjuk: a párkapcsolatok és a csa­ládi élet formái, törvényei, szokásai többé-kevésbé elté­rőek földrészenként, orszá­gonként, sőt különböznek politikai-társadalmi viszo­nyok szerint is. A filmsoro­zat alkotói arra vállalkoztak, hogy szemléltetően ábrázol­ják a hasonlóságokat és a különbözőségeket. A film al­kotói azt vizsgálják, hogy a különböző fejlettségi fokú és eltérő tradíciójú társadal­makban élő emberek mi­ként döntenek, milyen új szokásokat, írott-íratlan tör­vényeket alakítanak ki. — Miről szólnak a sorozat egyes részei ? — A rövidség kedvéért csupán a címek: Szerelembe esés. A helyes párválasztás. Férjek és feleségek. Szülők és gyermekek. A hűség hatá­rai. Válás. Boldog családok. És végül: Az új szabályok. — És ezek közül melyik rész foglalkozik hazánkkal ? — Az első, a második, az ötödik és a hatodik. A szak­értő Semjén Anita szocioló­gus-pszichológus volt. A fel­vételek túlnyomó része Eger­ben és környékén, valamint Budapesten került videosza­lagra. Jártunk magányosok klubjában, felkerestük a Mű­szaki Egyetem „E” klubját, a Familia családi eseménye­ket szervező gmk-t, az Afro- dite-video társkereső szol­gálatot, és forgattunk a rá­dió egyik stúdiójában is A Szabó család felvételén. Be­kukkantottunk kameránkkal Szilágyi János „lelki kliniká­jára”, megszólítottunk utcai járókelőket, felkerestünk családokat, egyszóval — igyekeztünk a kérdéseket a lehető legalaposabban, a legtöbb oldalról vizsgálni, ábrázolni. — Hol tart jelenleg a for­gatás? — Ezekben a hetekben a stáb tagjai Indiában dolgoz­nak, majd a további részek következnek. A felvételek a tervek szerint még jó más­fél évig tartanak, de ezzel a munka korántsem ér véget! Ha az egyes fejezetek elké­szültek, róluk a BBC kon­ferenciát rendez, az egyes témák legkiválóbb szakértői­nek részvételével. G. T. Csinosított Kákát Újra horgászparadicsom lesz Kotrás után áraszt ás — Friss víz a Nagykunsági Főcsatornából A Nagykunságot Abád- szalók Kunhegyes, Bánhalma térségében átszeli egy vala­mivel több mint negyven kilométeres mély lapály amelyet három-négy ember­öltővel korábban még a Ti­sza egyik csatangoló kedvű mellékágaként tiszteltek a kunok. A mélyedés a szőke folyót kötötte össze a Be­rettyóval, amelyen a múlt század derekán az őszi és a májusi áradások idején még kisebb-nagyobb vízi lélek- vesztővel is el lehetett jut­ni az egyik folyóról a má­sikra. Szerették ezt a holt ágat, amelyet Rakatnak ne­vezett a köznyelv: csíkot, halat, rákot adott az embe­reknek, sodrása vízimalmok lapátjait forgatta, de nyár­időben meg is lehetett már­tózni benne. Igaz, a kunhe- gyesiek megharagudtak rá, hiszen kétszer is a község alá vezette a tiszai árt, oly­annyira, hogy a település mélyebben fekvő házait,, ab­lakait is a szennyes hullá­mok ostromolták. Azóta eltűnt a nádi világ, és a negyven kilométeres meder túlnyomó többsége olyan szántó, amelyen nya­ranta búzát, árpát, kukori­cát fésül a szél, és legfel­jebb csak egy szelíd mélye­dés emlékeztet arra: vala­mikor ez volt a sokat ál­dott — szidott Kákát. Azért a legmélyebb szaka­szok — Bánhalmától Kun­hegyes túlsó részéig — ma is nem kevés fejtörést okoz­nak a kunok mai utódainak. A mederben az ötvenes esz­tendők végén Bánhalmán egy tározót alakítottak ki, elsősorban öntözési célokra. Amikor megépült a Nagy­kunsági Főcsatorna, és az abból leágazó — szakmai nyelven szólva — fürtfőcsa- tonna, az öntözési lehetősé­gek alapvetően átalakultak. Hiszen a friss vizet szállító csatornából könnyebben hoz­zá lehetett jutni az életet biztosító folyadékhoz, mint a nála mélyebben fekvő, régi mederből. Nem beszél­ve arról, hogy a Kakat- tározó fokozatosan feltöltő­dött, és a hajdan százhúsz— százötven centis víz a har­madára apadt, miközben a helyét iszap foglalta el. Miután a nyolcvanas évek­ben meliorációs munkák kez­dődtek a környéken, rendez­ni kellett valahogyan a Ka- kat-érnek ezt a hat—nyolc- kilométeres szakaszát is. Kunhegyesen a Kötivizig munkásai a régi meder nyomvonalában csatornát ástak, hogy ez az árok „szedje össze” a pangó vi­zeket, amelyeket Telekhalom­nál szivattyú emel át a gá­ton. Itt, a töltésen túl már kimélyítettek, kikotortak egy ezerkétszáz méteres sza­kaszt : a kiszedett iszapot a nádas, fertős részeken te­rítették szét, és ma is affé­le kis horgászparadicsom. Ugyanakkor a Kötivizig szakemberei a telekhalmi úttól a bánhalmi szociális foglalkoztatóig egy vezér­árkot alakítottak ki a me­derben: ez gyűjti össze itt is a felesleges csapadékot. A lecsapolt medret bármi­kor újra eláraszthatnák, de ez félmegoldás lenne, hiszen az alatta, benne lévő iszap rövid idő múlva ismét tönk­retenné a vizet. Ezért to­vább szárítják a területet, és a tervek szerint a mele­gebb hónapokban különle­ges földmunkagépekkel ki­kotorják a meder felszikkadt alját, iszapját. A hordalékot a parton terítik majd szét, ezt követően pedig a Nagy­kunsági Főcsatornából friss víz kerül ebbe a néhány ki­lométeres szakaszba. Mindezeket a munkákat a pénzügyi lehetőségektől füg­gően, várhatóan két—három óv alatt végzik el a Köti­vizig dolgozói. Remélve, hogy fáradozásuk eredményekép- Ipen sajátos. jellegű, apró horgászparadicsomot léte­sítenek ezen a pár kilométe­reit, amely megőrzi majd a hajdani Holt-Tisza-meder, a Kakat-ér egy darabjának ko­rábbi hangulatát, természe­ti szépségét. D. Sz. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom