Szolnok Megyei Néplap, 1984. november (35. évfolyam, 257-280. szám)

1984-11-01 / 257. szám

xxxv. évi. 257. sz., 1984. nov. í., csütörtök A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA A TARTALOMBÓL: Jól gazdálkodik a cserkeszőlöi léesz Aki pontosan szabja a lemezt A tudomány világa Bejelentők* inkognitóban Befejeződött a KGST ülésszaka Tegnap Havannában befe­jeződött a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsának XXXIX. ülésszaka. A szo­cialista gazdasági közösség­nek a múlt évi berlini, XXXVII. ülésszak óta elért fejlődését elemző tanácsko­záson a tagországok minisz­terelnökeik, illetve minisz­terelnök-helyetteseik által vezetett küldöttségekkel vet­tek részt. Meghívottként je­len volt több harmadik vi­lágbeli ország, s két latin- amerikai regionális gazdasá­gi szervezet képviselője is. A tanácskozás munkájáról közleményt fogadtak el, amelyet később hoznak nyil­vánosságra. A tanácsülés után a kubai fővárosban a KGST Végrehajtó Bizottsága is megtartotta ülését, amely­ről szintén közlemény jele­nik meg. Havannában tegnap reg­gelre nyilvánosságra hozták valamennyi tagország kül­döttségvezetőjének a tanács­ülés hétfői munkanapján, a nyitó plenáris ülésen elmon­dott felszólalását. Dzsambin Batmönh, a mongol delegáció vezetője beszédében részletesen szólt arról, hogy a Szovjetunió és más KGST-tagállamok mi­lyen nagy segítséget nyújtot­tak Mongólia népgazdaságá­nak fejlődéséhez, több tucat ipari létesítmény és mező- gazdasági üzem létrehozásá­val járulva hozzá az ország előrehaladásához. Felhívta a figyelmet arra, hogy Mongó­liában, részben a magyar geológusok részvételével foly­tatott feltárási munkák ered­ményeként komoly tartalé­kokra bukkantak különböző ásványkincsekből, elsősorban szilárd fűtőanyagokból és szí nesfém ékből. A román küldöttséget ve­zető Constantin Dascalescu miniszterelnök beszédében a KGST-tagországok együtt­működéséről szólva felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell gyorsítani az 1985-ben lejáró gyártásszakosítási megállapodások megújítását célzó munkákat és a jövő­ben nagyobb figyelmet kell szentelni annak, hogy min­dig biztosított legyen a tag­országok ellátása a szakosí­tás keretében gyártott ter­mékekből. Dascalescu Románia fej­lődése szempontjából döntő fontosságúnak nevezte, hogy a KGST-n belül meggyor­suljon a tudományos-mű­szaki haladás üteme. A román miniszterelnök szólt arról is, hogy aKGST- ben ki kell dolgozni a hosz- szú távú energetikai általá­nos egyezményeket, hogy a közösségen belüli igényeket jobban, stabilabban ki le­hessen elégíteni. (Folytatás !a 2. oldalon.) Magyar Úttörők Szövetsége Ajánlás a családok és az űttörőközösségek együttműködésére Új titkárt választott az országos tanács Had erőcsökkentési tárgyalások 11 év alatt sem született megállapodás A bécsi haderőcsökkenté­si tárgyalások a NATO hi­bájából H év alatt sem ve­zettek megállapodáshoz — hangoztatta a konferencia tegnapi ülésén Petrán János nagykövet, a magyar kül­döttség vezetője. Emlékez­tetett arra, hogy a 19 ország képviselői 1973. október 30- án kezdték meg tárgyalásai­kat olyan megállapodás lét­rehozásáért, amely a felek egyenlő biztonságának eh'C alapján lehetővé teszi a ka­tonai szembenállás szintjé­nek csökkentését Kózép- Európában. Sajnálattal kell megálla­pítanunk, hogy a NATO-ál- lamok elzárkóztak olyan lé­nyeges kérdések megvitatá­sától, mint a légierő korlá­tozása, a fegyverzetek csök­kentése. Egyidejűleg olyan kérdésekre helyezték a fő hangsúlyt, amelyek a tár­gyalások közösen elfogadott tartalma szerint „kísérő in­tézkedéseknek” számítanak. Szerdán ülést tartott a Ma­gyar Üttörők Szövetségének Országos Tanácsa a szövet­ség székházában. Az orszá­gos tanács rendszerezte ten­nivalóit az MS'i'MP Közpon­ti Bizottsága ifjúságpolitikai állásfoglalásává! kapcsolat­ban. A testület hangsúlyozta: az úttörőcsapatok tevékenysé­gének mindinkább olyannak kell lennie, hogy abban a gyerekek — köztük a nehéz körülmények között, hátrá­nyos és veszélyeztetett hely­zetben élők is — találjanak alkalmat az értelmes cselek­vésre és az élményszerzésre. A tanács kezdeményezi e gyerekek nagyobb arányú nyári táboroztatását, a neve­lőotthonok és a gyógypeda­gógiai intézmények társaJal- mi kapcsolatainak gyarapí­tását, valamint olyan — művelődési otthonokban, if­júsági házakban működő — centrumok létrehozását is, amelyekben a serdülők meg­értő és támogató közösségre találnak. A testület ajánlást fogadott el a családok és az úttörő­közösségek együttműködésé­nek fejlesztéséről. A doku­mentum — amelyet minden úttörőcsapat, pártoló testü­let és szülői munkaközösség megkap — hangsúlyozza a család kiemelkedő szerepét a gyerekek nevelésében. Az országos tanács feltárta azo­kat a cselekvési lehetősége­ket, amelyek révén a csalá­dok tagjai bekapcsolódhat­nak a kisdobosok és az úttö­rők programjába, személyes jelenlétükkel, tervező és szervező munkájukkal gaz­dagíthatják a közösségi él­ményeket. Az országos tanács szemé­lyi kérdésben is döntött: a Magyar Úttörők Szövetsége titkárává választotta Friss Pétert, aki eddig a KISZ Központi Bizottsága Közép­iskolai és Szakmunkástanuló Tanácsa titkárságának he­lyettes vezetője volt. Elkészült az új metróvonal. Napok óta folynak a műszaki próbák a fővárosi met­ró hármas vonalának új szakaszán, az Élmunkás tér és az Árpád-híd között Szélsőséges terroristák merénylete India fővárosában Meggyilkolták Indira Gandhit Gyilkos merénylet ál­dozatává vált szerdán Uj-Delhiben Indira Gan­dhi indiai minisz­terelnök. A kor­mányfő néhány órá­val azután halt meg, hogy szikh szélsőségesek a miniszterelnöki rezi­dencia közelében piszto­lyokkal és automata fegyverekkel tüzet nyi­tottak rá. Az UNI indiai hírügynökség szerint a halál helyi idő szerint 11 órakor következett be. Ugyancsak az UNI közöl­te, hogy Indira Gandhit azonnal kórházba szállítot­ták és az orvosok haladék­talanul műtétet hajtottak végre a több sebből erősen vérző sérültön. Felsőtestéből 7 lövedéket távolítottak el, de a kómába esett kormányfő életét már nem tudták meg­menteni. A hírügynökségek jelenté­se szerint Indira Gandhi re­zidenciájából közeli hivata­lába indult, amikor helyi idő szerint kilenc óra után tíz percei két vagy három szikh szélsőséges egy garázsból tüzet nyitott rá. Feltételezik, hogy tettüket bosszúnak szánták, amiért Indira Gan­dhi júniusban parancsot adott az amritszári arany­templomban elrejtőzött szikh terroristák elleni rohamra. A merénylők kiléte, pon­tos száma és további sorsuk egyelőre nem ismeretes. Az UNI indiai hírügynökség azt közölte, hogy a testőrruhát viselő gyilkosok közül kettőt a kormányfő testőrsége meg­ölt, egyet pedig őrizetbe vett. Egy rendőrségi szóvivő vi­szont kijelentette, hogy a merényletet elkövető két személyt letartóztatták. Az indiai kormány rendkí­vüli ülésén vitatta meg a merénylet nyomán kialakult helyzetet. Zail Szingh elnök megszakította külföldi kör­útját 'és 'tegnap délelőtt Észak-Jemenből visszarepült Üj-Delhibe. Radzsiv Gandhi, a miniszterelnök-asszony fia nyugat-bengáliai látogatását megszakítva, ugyancsak visszautazott a fővárosba. Az Űj-Delhibe vezető uta­kat erős rendőri alakulatok zárták le, a fegyveres erőket riadókészültségbe helyezték. Az ország rádióállomásai gyászzenét sugároznak. India népe megdöbbenés­sel és felháborodással fogad­ta a merénylet hírét. Az orvostudományi intézet előtt, ahová a sérlütet szállították, percek alatt hatalmas em­bertömeg verődött össze. Megütközést és mélységes sajnálkozást keltett Indira Gandhi halálhíre a nemzet­közi életben is. Az indiai kormány tegna­pi rendkívüli ülésén Rad­zsiv Gandhit, a meggyilkolt miniszterelnök-asszony fiát jelölte kormányfőnek, aki még aznap letette a hivata­li esküt Zail Szingh állam­főnek. A 40 éves Radzsiv Gandhi 1983. eleje óta az Indiai Nemzeti Kongresszus (I) párt országos bizottságának a főtitkára. Egyetemi tanul­mányait Cambridge-ben vé­gezte. 1981-ben Uttar Pra- des képviselőjeként beju­tott az indiai parlament al­sóházába. Ezt a mandátumot előzőleg Szandzsai Gandhi, a néhai miniszterelnök-asz- szony repülőgépszerencsét­lenségben elhunyt másik fia töltötte be. A kormány tizenkétnapos országos gyászt hirdetett ki. A nemzeti lobogókat fél- árbócra eresztették a kor­mányépületeken. Indiában a bankok, üzle­tek és a nagyobb tőzsdék tegnap bezártak, számos is­kolában szünetel a tanítás. (Folytatás la 2. oldalon.) Magyar vezetők részvéttávirata Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke és Lázár György, a Ma­gyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke táviratban fejezte ki részvétét Giani Zail Szinghnek, az Indiai Köztár­saság elnökének Indira Gandhi halála alkalmából. Mély megrendüléssel értesültünk Indira Gandhi minisz­terelnök asszonynak, az Indiai Köztársaság kiemelkedő ve­zetőjének tragikus haláláról. Indira Gandhi sokat fárado­zott országa fejlődéséért, népének boldogulásáért, a nem­zetközi megértés erősítéséért és a világ békéjének megőrzé­séért, maradandóan hozzájárult országaink, népeinek baráti kapcsolatainak fejlesztéséhez, személyét hazánkban őszinte tisztelet övezá. A Magyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa, a magyar kormány és népünk nevé­ben mély részvétünket fejezzük ki önnek, az ország kormá­nyának és a baráti India népének Indira Gandhi miniszter- elnök elhunyta alkalmából. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Osztozunk gyászukban és őszinte együttérzésünket fe­jezzük ki az elhunyt családjának. Szaporítóanyag Rákóczit alvóról Újabb gyümölcsfaoltványok a piacon Az eddigi tapasztalatok szerint a gyümölcsfaültetés legmegfelelőbb ideje az ősz. Most a napokban éppen ezért különféle csemeték te­lepítése ad munkát a ter­melőszövetkezetek és az ál­lami gazdaságok kertészei­nek, valamint a kiskerttu­lajdonosoknak. A szaporító­anyagválasztékról az idén is a rákóczifalvi Rákóczi ■Termelőszövetkezet gondos­kodik. Mintegy 700 ezer gyü­mölcsfaoltványt, díszfát, cserjét, örökzöldnövényt és rózsát állítottak elő a közös gazdaság csemetekertjében. E mennyiségnek egyharmád része üzemi telepítésekre, ugyanennyi lakossági ellá­tásra és a többi külföldi pi­acokra, NDK, Csehszlovákia, Ausztria, NSZK valamint svédországi megrendelőkhöz kerül. A fiatal fák kiterme­léséhez már az elmúlt héten hozzákezdtek a faiskola dol­gozói. Ezt követően teher­autók szállítják el az olt­ványokat az ország külön­böző településein lévő lé­rakatokba, melynek egy ré­sze a szövetkezethez tarto­zik. Ezen kívül Pest, Nóg- rád, Borsod, Csongrád, Bács és a távoli Somogy megyei áfészek 50 facsemete-árusító helyére. Jelenleg a faiskola 120 Értékesítés és tanácsadás egy helyen hektárnyi területéből 40 hektáron dolgoznak a speci­ális ekével felszerelt trak­torok, amelyek segítségével emelik ki az oltványokat a talajból. A kitermelésben részt vevő állandó és ideig­lenes dolgozók a csemeték egy részét levermelik, a töb­bit a későbbi szállításig tá­rolókba rakják. Az idén is tovább bővült a lerakatobban kapható áruféleségek skálája, amely­ből az almaoltványok vá­lasztéka a legnagyobb. Új­donságnak számít a bőter­mő kellemes illetú, jó ízű Starking típusú Gloster faj­ta. Körtéből egészen a ko­raitól a késői érésűig 19, a frissen és tartósítva egy­aránt közkedvelt gyümölcs­ből, a meggyből pedig 8 fajta kerül a faiskolai lera- katokba. Bizonyára sokan megkedvelik majd az idén először kapható érdi Jubi­leumot. Megfelelő ellátás lesz kajszibarackból és szil­vából, sajnos a szélsőséges időjárásra oly érzékeny őszi­barack-fajták és diófák vá­lasztéka elmarad a korábbi évektől1. A tervek szerint mintegy 30 millió forint értékű fa­csemetét ad el a faiskola ezen az őszön. Ezen túl mintegy 5 millió forintot fordítanak a választék bőví­tésére. így olyan gyümölcs­faoltványokat is árusítanak, amelyek szaporításával Rá- kóczifalván nem foglalkoz­nak. Többek között bogyós gyümölcsökkel, köszmétéből, ribizkéből, szederből és málnából valamint szőlőolt­ványból összesen 140 fajtá­val növelik készletüket. To­vábbá 10 fajta csemege és 8 borszőlő is kapható az üz­letekben. A lerakatok feltöltését fo­lyamatosan végzik, így na­ponta más és más fajtákat találhat a vevő az elárusító- helyeken, érdemes tehát ezeket többször is felkeres­ni, ahol szaktanácsadással, telepítési tájékoztatóval is ellátják a kerttulajdonoso­kat. Ez nem csupán az ül­tetés módjaira, hanem az azt követő szakszerű ápolás­ra, öntözésre és növényvéde­lemre is vonatkozik. A kis­kerttulajdonosok e hét vé­gén már a szolnoki vásár- csarnokban is vásárolhat­ják a facsemetéket. F. X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom