Szolnok Megyei Néplap, 1983. április (34. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-03 / 79. szám

1983. ÁPRILIS 3 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 13 ÁPRILIS A. ... a jövőről dalolok és tíz legényről, akik a jövőért estek el panasz nélkül, szívükben a hűség esküjével, kezükben kilőtt fegyverrel, mint a hősök, hősei e gonosz és megalázott kornak.. Hazánk felszabadulásának évfordulóján a vízszintes 37.: „Emléktábla” című verséből idézünk, folytatása a vízszintes 14. és függőleges 18. számú sor. VÍZSZINTES: 1. önfejű. 9. A MÁV-nak és a HEV-nek sok van. 14. Az idézet első folyta­tása; zárt betűk: I, N. 15. Régi női név. 16. A múlt idő ragja. 17. Az „Aranyásók” írója. 18. Kanalazó. 20. Vízmozgás. 22. Ritka férfinév. 23. Gelka-rész- leg! 24. Rákospalota patakja. 26. Após, népiesen. 27. A pin­cébe. 28. Színpadkép. 30. Es­küvő része; 31. Vékony, kes­keny csík. 33. Levegő, görögül. 34. Ügynevezett röviden. 35. Sportiskola névjele. 37. Kossuth- díjas író, költő, esztéta, az idé­zett vers írója, utónevének kez­dőbetűjével. 39. Tanintézet ne­vének rövidítése. 40. Erdei vad. 41. Tejtermék. 42. Szabványmin­ta. 44. Kellemetlen szag. 46. Szovjet férfinév. 47. Kicsinyítő képző. 48. Tova. 50. Bukéta. 52. Neves holland úszónő (Ada). 53. Las . . .. amerikai város. 56. Omszk folyója. 57. Inter . . . silent musae” (fegyverek közt hallgatnak a múzsák), latin mondás. 59. Egészségesebb a zsírnál. 61. Az ezüst vegyjele. 63. Papírra vetett. 65. Makran­cos ló teszi. 66. Kőkorszaki fal­festményeiről híres barlang a Pireneusokban. 1879-ben fedez­ték fel. FÜGGŐLEGES: 1. Értem már! 2. ,,A hóhér . . .”. Petőfi Sán­dor elbeszélése. 3. Pólus, név­elővel. 4. Jelfogó. 5. Ezen a szigeten élt a monda szerint Kirké, aki Odüsszeusz embere­it disznóvá változtatta. 6. A tantal vegyjele. 7. Zúdít. 8. Ké­nyelmesen járkál. 9. Megelégelt. 10. Becézett Teréz. 11. A horog népies elnevezése. 12. . . .-bor­sa. 13. Bródy Sándor színműve. 18. Az idézet befejező része; zárt betűk: Y, S, R. 19. Fékte­len... 21. Fogoly. 24. Eltépődik. 25. „Ásító . . .”, Munkácsy Mi­hály festménye. 28. Kettős be­tű. 29. Szovjet nemzetközi sakk- nagymester. 31. Az új mérték- rendszer rövidített neve. 32. Gü- szev páratlan betűi. 33. Bellini operája. 36. A világra jön. 38. Rossz kívánság. 39. Izomkötő. 43. OG. 45. Kerti szerszám. 47. Verdi operájában Don Juan va­csorára invitálja. 49. Palást. 51. Város az USÁ-ban. 52. Tréfás karcolat. 54. Belső-ázsiai siva­tag. 55. Muhkadarab-rögzítő. 57. Vörösmarty Mihály költeménye. 58. Élősdi. 60. Juss. 62. A lelátó öröme. 63. Női becenév. 64. Minisztertanács rövidítése. Beküldendő: a vízszin­tes 14 „ függőleges 18. és víz­szintes 37. Tavaszi óda című, március 20- án megielent rejtvényünk he­lyes megfejtése: Március. Óh gyűlt világ! Óh drága március! Rügyek, szerelmek. forradal­mak évadja. — Könyvet nyert: Csillag Sándorné Túrkeve. Ju­hász Lajosné Kunhegyes, Nagy Péter Pál Jászapáti. (A köny­vet poalán küldjük el.) Színház A szolnoki Szigligeti Színház­ban délután 15 órakor: Az ügy­nök halála (Upor bérlet). Moziműsor Szolnok Vörös Csillag: Talpig olajban (III. helyáron), hétfő: Talpig olajban (III. helyáron), kedd: Talpig olajban (III. hely­áron). Tallinn: Mária Braun házassága, hétfő: Csúfak és go­noszak (18, II. helyáron), kedd: Csúfak és gonoszak (18, II. helyáron). Tisza A-terem : ösz- szei a tengernél (17 órakor), Pucéran és szabadon (14 év. f., II. helyáron, 19 órakor), mati­né: Vigyázat, rozmárok (15 óra­kor), hétfő: ősszel a tengernél (17 órakor). Pucéran és szaba­don (14 év. f„ II. helyáron, 19 órakor), kedd: ősszel a ten­gernél (17 órakor). Pucéran és szabadon (14 év. f., II. hely- áron. 19 órakor). B-terem: Mil­ka (16 év. f„ 19 órakor), hétfő: Milka (16, 19 órakor), kedd: Milka (16 év. f„ .19 órakor). C- terem: ma, hétfőn és kedden: Patyolat akció (17.30 órakor). Reptér: Meztelenek és bolondok (14, III. helyáron), hétfő: szün­nap, kedd: szünnap. Vegyimű­vek: szünnap, hétfő: Egy­másra nézve (18. III. hely- áron), kedd: szünnap. Szan­daszőlős Terv: Mennyei na­nop, hétfő: A tizedes meg a többiek, kedd: szünnap. Abád- szalók Petőfi: Éretlenek (III. helyáron), matiné: A versenyló elrablása, hétfő: Hölgyem, is­ten áldja (II. helyáron), kedd: szünnap. Jászberény Lehel: Bombanő (III. helyáron), mati­né: Veronika visszatér, hétfő: Maria Braun házassága. kedd: Maria Braun házassága. Mo- presszó: Hosszú hétvége, hét­főn és kedden: Akiket forró szenvedély hevít (III. helyárorí). Jászapáti Táncsics: Egy trom­bitás Szocsiban, matiné: Ge­rolnsteini kaland, hétfő: Bátor­ság. fussunk (14. II. helyáron), kedd: szünnap. Karcag: Déry­né: Ezüstnyereg (II. helyáron), matiné: Locsolókocsi, hétfőn és» kedden: A XX. század III—IV. (18). Kisújszállás Ady: A bá­tyám öccse minden pénzt meg­ér. matiné: Szegény gazdagok, hétfőn és kedden: Vadászat. Kunhegyes Szabadság: Nyom nélkül (II. helyáron), matiné: Próbaidősök, hétfőn és kedden: Kisdarázs. Kunmadaras Petőfi: Lavina (14. II. helyáron), ma­tiné : A kis manók furulyája, hétfőn és kedden: A nagy bal­hé (III. helyáron). Kunszent- márton Körös: Good bye és ámen (14. II. helyáron), matiné: FÖltamadott a tenger, hétfő: A jó. a rossz és a csúf I—II. (16, [II, dupla helyáron). kedd: szünnap. Mezőtúr Szabadság: Fekete farkasok üvöltése (14), hétfőn és kedden: Szerencsés Dániel (14). Dózsa: Blöff (III. heíyárón), hétfőn és kedden: Pártfogolt. Rákóczifalva Rákó­czi: Jesse James balladája (14. II. hélyáron), hétfő: Mennyei napok, kedd: szünnap. Tiszafü­red Tisza: Kisdarázs, hétfőn és kedden: Lavina (14. II. hely­áron). Tószeg Petőfi: Kaszka­dőrök (II. helyáron), hétfőn és kedde^: A csillagok háborúja l—II. (III. dupla helyáron). Tö- rökszenttniklós Dózsa: Csak semhii páhik, itt vagyunk (H. helyáron), matiné: Zűrzavar a fellegekben, hétfőn és kedden: Ez Arrterika (16, III. helyáron). Hunyadi: Egymásra nézve (18, II. hefyaron), hétfő; Nyári rét (14. I. helyáron), kedd: szün­nap. Túrkeve Vörös Csillag: Szerencsés Dániel (14), hétfőn , és. rkedden: Fekete farkasok "öiftfttése (14). Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ VASARNAP A III. sz. klubhelyiségben 10 órakor: Éremgyüjtők klubja. Kiállítások: A gyermekgalérián: Szanda­szölősi rajzszakkör kiállítása. A jobb oldali vitrinekben: a Pályaválasztási Tanácsadó In­tézet bemutatója a vasas, szak­mákról. HÉTFŐ ZÁRVA. KEDD SZÜNNAP. Április 6-án (szerdán) a szín­házteremben 14.30 órakor: ta­vaszi szünidei gyermekprogram. Múzsái András zenés műsora. Az I. sz. klubhelyiségben: ön­ismereti kör — általános iskolá­sok pályaválasztási fóruma. Kiállítások: A gyermekgalérián: a szanda- szölősi rajz.S7%akkör kiállítása. A jobb oldali vitrinekben: a Pályaválasztási Tanácsadó Inté­zet. bemutatója a vasas szak­mákról. é v M | > (y •• -• . • ,-,.• i V" 1 IRádió I VASÁRNAP SZOLNOKI STÚDIÓ: 8.30: Szlovák műsor. Szerkesz­tő: Mács Ildikó. — 9.00: Műsor­ismertetés — Hírek — Program- ajánlat — Lapszemle. — 9.10: Á szolnoki MHSZ Olajbányász fúvószenekar játszik. — 9.20:35 éves a Magyar Honvédelmi Sportszövetség. A megemlékezés előkészületei a Szolnok megyei szervezetnél és klubokban. Ri­porter: Kutas János. — 9.40: A Humphries Singers slágereiből. — 9.58—10.00: Müsorclözetes. — 19.30—20.00: Sport és muzsika. Beszámolók a nap és a hétvége sporteseményeiről. Szerkesztő: Tamási László. KOSSUTH: 5.00: Előttünk a vasárnap! — 7.28: Kopogtató. — 8.05: öt kon­tinens hét napja. — 8.21: Ének­szóval, muzsikával. — 9.00: Tö­visek és virágok, zenés, irodal­mi magazinműsor. — 10.03: EgyiK fülem sós . .. Császár Angéla nyilvános matinémüsora. — 10.44: Reklámparádé — kü­lönkiadás. — 10.54: Vasárnapi koktél. — 12.10: Harminc perq alatt a Föld körül. — 12.45: Ta­vasz zsendül lelkében. Verses összeállítás. — 13.07: Evszáza­ddk mesterművei. — 13.32: Nép­dalkörök pódiuma. — 13.57: Szonda. — 14.271 így láttam Kodályt. — 15.05: Művészleme­zek. — 16.06: Oltárok árnyéká­ban. — 17.05: Két vonósnégyes. — 17.45: Ünnepi köszöntő. — 18.00: Kórusmuzsika. — 18.40: Világszínház. A remény. Her­rn nn Heijermans drámájának rádióváltozata. — 20.25: Ádám Jenő: Csak titokban — magyar népdalfeldolgozások. — 20.37: Verdi: Aida. Négyfelvonásos opera. — 23.23: Zenekari muzsi­ka. — 0.10: PETŐFI: 6.00: Népszerű muzsika —ko­ránkelőknek! — 7.00: A római katolikus egyház félórája. — 7.30: Vasárnapi orgonamuzsika. — 8.05: Százszorszép Színház. Szegény Dzsoni és Árnika. Lá­zár Ervin mesejátéka. — 9.06: Mit hallunk? — 10.00: Szerpen­tin. — 11.00: Színházi magazin. — 12.10: Jó ebédhez szól a nó­ta. —« 13.04: Hangképek a Cse­pel—Vasas bajnoki labdarúgó­mérkőzésről. — 13.07: Udv né­ked, Arthur, nagy király! — 14.35: Táskarádió. — 15.35: Pop­tarisznya. — 17.30: Húszas stú­dió. — 18.33: Muzeális nótafel­vételekből. — 19.00: Operett­nyitányok. — 19.19: Josephine Baker zenés életrajza. — 20.33: Társalgó. — 21.58: Nótacsokor. — 23.15: Kellemes pihenést! Szórakoztató zene éjfélig. 3. MŰSOR: 7.00: A pécsi körzeti stúdió szerb-horvát nyelvű nemzetiségi műsora. — 7.30: A pécsi körzeti stúdió német nyelvű nemzeti­ségi műsora. — 8.11: Zenés já­tékokból. — 8.50: Glinka-művek. — 9.40: A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa éne­kel, vezényel: Csányi László.— 10.00: Üj Zenei Újság. — 10.45: Öt kontinens hét napja. — 11.06: Nagy siker volt! zeneakadémiai válogatás hangversenyekből. — 13.05: A Kiss-együttes felvéte­leiből. — 13.35: öt évszázad ze­néjéből. — 15.02: A Sebő-együt- tes összes felvétele. — 15.25: A Nemzetközi Rádióegyetem műsorából. — 16.00: Gluck ope­ráiból. — 17.00: Több szólam­ban. — 17.30: Újdonságainkból. Külföldi táncdalok. — 18,10: Csajkovszkij: a-moll trió. — 19.03: A King’s Singers együt­tes hangversenye az Erkel Szín­házban. — 20.33: Sztárok szte­reóban. — 21.18: Zenekari mu­zsika. — 22.40: Emlékezetes dzsesszhangversenyek. Ariid Andersen kvartettje a Moldei dzsesszfesztiválon. HÉTFŐ SZOLNOKI STÜDIO: 9.00: Műsorismertetés —Prog­ramajánlat. — 9.05: Hangképek a Szolnok mérvéi díszünnep­ségről. Szerkesztő-riporter: Vá­gási Kálmán. — 9.20: A jászbe­rényi Lehel vezér Gimnázium és Tanítóképző Főiskola kórusa énekel. — 9.30: Hímes-szőttes. Szerkesztő: Váczi Szabó Márta. — 10.27—10.30: Műsorelőzetes. KOSSUTH: 8.06: Dalok a felszabadulás­ról. — 8.21: Mit üzen a Rádió? — 8.56: A hét zeneműve. — 9.26: Saőpyi Erzsébet: Az arany- szárnyú méhecske. Gyermek­opera. — 10.05: Nemzetközi Gyermekrádiójáték Fesztivál. Mohaszakáll meg a többiek. Eno Raud regényét — Rákos Katalin fordítása alapján rádió­ra alkalmazta: Dobák Lívia.— 11.03: Verbunkosok, katonada­lok. — 11.30: Közéleti közelké­pek.— 12.10: A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zene­kara játszik, vezényel: Feren­csik János. Lehel György és Lukács Ervin. — 13.40: karne­vál New Orleansban. Riport. — 14.10: Shirley Verrett Verdi- áriákat énekel. — 14.37: Juhász Gyula versei. — 14.37: így lát­tam Kodályt. — 15.05: Művész­lemezek. — -15.39: Rádiószínház. Magnificat. — 17.10: Népdalgyüj- tőúton Kodály Zoltán nyomá­ban. XV. rész. — 17.31: Gellért­hegyi hangképek. — 17.41: Szé­kely Mihály operafelvételeiböl. — 18.40: A Kabarészínház áp­rilisi" bemutatója. — 19.50: Fi­scher Annié zongorázik. — 2L02j Rézkarc 1945. A tablót rajzolta: Illyés Gyula, Kormos István, Nagy Lajos, Nagy Lász­ló. Szabó Gyula. Szabó Lőrinc. — 22.15: Lemezmúzeum. — 23.32: Francia madrigálok. — 0.10: Hajdú Júlia táncdalaiból. PETŐFI; 8.05: A húsvéti tojások. Móra Ferenc meséjéből irta: Váry Ferenc. — 8.42: Indulók, táncok. — 9.01: „Kék tavaszi fátyol”. Zenés irodalmi műsor. — ití.00: Németh Marika operettfelvéte­leiből. — 10.35: Vüágújság. — 10.55: Slágerek mindenkinek. — 12.00: Jó ebédhez szól a nó­ta. — 13.06: Udv néked. Arthur, nagy király! r— II/2. rész. Te- rence Hanbury Whits regényét — Szíjgyártó László próza és Tandori Dezső versfordításának felhasználásával — rádióra al­kalmazta: Horváth Péter. — 14.00: Kettőtől ötig... — 17.30: Színészek sanzonfelvételeiből. — 17.47: Sicc, szomorúság! Sauli­us Saltenis színművét — Boj­tár Endre fordítása alapján — rádióra alkalmazta: Asperján György. — 18.33: Útközben ha­zafelé. — 20.33; Újra ithon! — 21.28: Josephine Baker zenés életrajza. — 22.02: Népdalok, néptáncok. * — 23.15: Könnyű­zene éjfélig. 3. MŰSOR: 8.08: Mozart: C-dúr (Linzi) szimfónia K. 425. — 8.40: Vla­gyimir Atlantov operaáriákat énekel. — 9.08: Romantikus mesterművek. — 10.10: Bemu­tatjuk a Magyar Hanglemez- gyártó Vállalat új Bach leme­zét. Csaba Péter hegedül, Ko­csis Zoltán zongorázik. Hat szo­náta. — 11.03: Szonda. — 11.33: Népszerű szimfonikus zene. — 12.10: üj operalemezeinkből. — 13.05: Vangelis összes lemeze — 15. rész. — 13.47: Világszínház. A remény. Hermán Heijermans drámájának rádióváltozata. For­dította és rádióra alkalmazta: Bernáth István. — 15.32: Bemu­tatjuk a Magyar Hanglemez- gyártó Vállalat új Bach leme­zét. — 16.31: A hét zeneműve. — 17.01: Legszebb stúdiófelvé­teleinkből. — 17.48: Szimfonikus zene. — 19.50: Közvetítés a deb­receni Csokonai Színházból. I. Petrovics Emil: C’est la guerre. Zenedráma egy felvonásban. Szövegét Hubay Miklós írta. II. Petrovics Emil: Lüzisztraté. Víg­opera egy felvonásban. Ariszto- phanész szövegét fordította és átdolgozta Devecseri Gábor. — 21.40: Kamarazene. — 22.40: Ze­nés játékokból. KEDD SZOLNOKI STÜDIÖ: 17.00: Műsorismertetés. Hírek. — 17.05: A barátság postásai. Az Országos Üttörőverseny Szol­nok városi döntője. Játékvezető: Benkő Imre. — 17.50: A Deo- dato zenekar játszik. — 18.00: Alföldi krónika. — 18.15: A KFT együttes dalai. — 18.26— 18.30-ig: Hírösszefoglaló. Lap- és müsorelözetes. KOSSUTH; 8.27: Gazdag szegények. — 8.57: A Népzenei Hangos Üjság melléklete. — 9.44: Bábok és bohócok. — 10J)5: MR 10—14. — 10.35: Bartók-müvek. —11.10: Eileen Farrell operafelvételeiből. — 11.40: A kápolna titka. Gal­góczi Erzsébet regényének rá­dióváltozata. — 12.45: Törvény- könyv. — 13.00: A Rádió Dal­színháza. Lehár Ferenc: Giuditr ta. Daljáték. — 14.40: Elő vi­lágirodalom. — 15.05: Paganini gitáros kamarazenéjéből. — 15.31: Nemzetközi Gyermek­rádiójáték Fesztivál: Egyedül. Kiss Anna rádiójátéka. —16.oO: Weiner: Csongor és Tünde — szvit. — 16.29: Zengjen a mu­zsika! — 17.05: Arcélek. Mun­kásábrázolás a magyar iroda­lomban. — 17.30: Huszár Lajos: Régi magyar táncok és dalok. — 19.15: Gondolat. — 20.00: Szi­geti József felvételei X'7. rész. — 21.00: Világprogramunk az egészségért. — 21.30: Népdalok. Szentendrei Klára és Bojtor Imre énekel. Németh János cim- balmozik. — 22.30: Operanégye­sek. — 22.55: A kódex repará- tora. — 23.05: Versenyművek. — 0.10: Németalföldi madri­gálok. PETŐFI: 8.05: Fúvószene az NDK Rádió műsorából. — 8.35: Társalgó. — 10.00: Zenedélelőtt. — 12.25: If­júsági könyvespolc. — 12.35: Melódiakoktél. — 13.27: Látó­szög. — 13.32: Muzsikáló ter­mészet. — 13.37: Nyuszimuzsika. — 14.00: A Petőfi rádió zenés délutánja. — 18.00: Tini-tonik.— 18.47: Nóták. — 19.25: Termé­keink a trópusokon II. rész.— 19.35: Csak fiataloknak! — 20.35: Hét bagoly. Krúdy Gyu­la regényét rádióra alkalmazta: Rác/. György. 21.00: Gramo- lonálbum. — 21.50: Gyulai Gaál Ferenc szerzeményeiből. — 22.20: Johnny Gibbs zenekara film­melódiákat játszik. — 22.39:­Kiilföldről érkezett. — 23.20: A mai dzsessz. 3. MŰSOR: 9.00: Mesedélelött. — 9.30: Az Amadeus vonósnégyes játszik. — 10.30: Japán dzsesszfelvéte­lekböl. — 11.05: Magyarország — 1983. — 11.40: Zenekari muzsika. — 13.07: Couperin: A piemon­tiak — szvit. — 13.30: Fiatalok­nak! — 14.20: Magyar Irodalmi Arcképcsarnok. — 14.40: Sosz- takovics: Az orr. Háromfelvo­násos opera. .— 16.30: Teljesít­mények nyomában. — 17.00: Székely Endre müveiből. — 17.37: Holnap közvetítjük. — 18.00: A Poptarisznya dalaiból. — 19.05: Martha Argerich zon­gorázik. — 20.00: Először ma­gyarul. — 20.20: Dupla vagy semmi Vilii. — 21.20: Vivaldi: Tizenkét concerto Op. 3. — 23.05: Zenei panoráma. Televízió VASARNAP 8.20: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (ism., színes). 8-25: Ültess egy fát. nem éltél hiába. Szovjet úttörők a környe­zetvédelemért (ism.. színes). 9.00: Óvodások filmmüsora. Kisfilm-összeállítás: Gedeon. Francia rajzfilm­sorozat 13 5. rész (színes). Hüvelyk Matyi. Szovjet rajzfilm (ism.. színes). 9.20: Éneklő ifjúság. Viva la ■ musical Tavasz (színes). 9.30:Foxi Maxi kalandjai. Amerikai rajzfilmsorozat 'ism.. színes). 9.50: Reklám. 9.55: Tarzan és a párducnő. Magyarul beszélő, amerikai film. 11.05: Állatkölykök. NSZK rövidfilm. 18 10. rész: Ordítóiskola, (színes). 11.10: Hírek. 11.15: A Magyar Állami Hang­versenyzenekar játszik, vezényel: Ferencsik János (színes). 13.50: Zene-bona. A jazz (színes). 14.35: Képújság. 14.40 :30 év legszebb népdal- feldolgozásaiból. Zeneszerző: Brabocz Mik­lós (színes). 15.05: Búbos vitéz. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadá­sa. felvételről (színes). 16.10: Reklám. 16.15: Műsorainkat ajánljuk! (színes). 16.45: Századunk ifjúsága. Vízkereszt aknatűzben. Dokumentumfilm. 17.35: Reklám. 17.55: Delta. Tudományos híradó, (színes). 18.20: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (színes). 18.25: Esti mese (színes). 18.45: Ünnepi köszöntő. Elmondja Németh Károly, az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagja, a Központi Bizottság titkára. 19.00: A HÉT. A televízió politikai heti­lapja (színes). 20.00: Hírek. 20.05: Iván Makarovics. Magyarul beszélő, belorusz film. 21.30: Köszönet- a boldog évekért. Záray Márta és Vámosi János műsora (színes). 21.55: Narancsos kacsasült. Magyarul beszélő, olasz filmvígjáték (színes). (16 éven felülieknek!) 23.40: Hírek. 2. MŰSOR: 20.00: Hírek. •*.—20.05: Az impresszionizmus. Francia képzőművészeti filmsorozat 13'12. rész: Vincent van Gogh. A nap tüze (színes). 21.00: Telesport. Sporthírek. Ifjúsági vívó VB, női tőr döntő (színes). Közvetítés a Budapest Sportcsarnokból, felvétel­ről. 22.10: A rajzfilmek kedvelőinek: 1. Gyűjtemény. Jugoszláv rajzfilm (színes). 2. Kompromisszum. Bolgár rajzfilm. 22.20: Simon és Garfunkel. Koncert a New York-i Centrál parkból (színes). 23.45: Képújság. SZJLOVAK TELEVÍZIÓ: 14.25: Tv-híradó. 14.40: Folklórműsor. 15.20: Teletipp. 16.00: A fekete varázsló aján­déka. Szovjet mesefilm. 17.00: Ismeretterjesztő vetélkedő- műsor. 17.40: Irodalmi műsor (ism.). 18.05: Kati. Tévékomédia (ism.). 18.35: Elena Holeezylova. Portréfilm. 19*30: Pedagógusok műsora. 20.00: Ellopták a Jupiter fenekét. Francia filmvígjáték. 21.50: Tv-híradó. 20.05: Ein Kessel Bantes. NDK tévérevü (ism.). |A rádió és |a televízió műsora HÉTFŐ 8.20: Tévélorna (ism.). 8.25: Zsébtévé. 9.00: Foxi Maxi kalandjai. Amerikai rajzfilmsorozat (ism.). 9.20: Az acélváros titka. Magyarul beszélő, cseh­szlovák kalandfilm. 10.40: Hírek. 10.45: Forradalmi ifjúsági napok ’83. Helyszíni közvetítés a gellérthegyi ifjúsági nagy­gyűlésről. 14.05: Frédi és Béni, avagy a két kökorszaki szaki. Amerikai rajzfilmsorozat: Cseles csalás (ism.). 14.30: A Bengali öböltől a Gan­ges/. forrásaihoz. Angol útirajzfilm. 15.20: Nótaszó. Lakodalmas nóták. 15.40: Bűvészek nemzetközi ta­lálkozója ’79. Francia film. 16.40: Csorlos Gyula-sorozat: Légy jó mindhalálig. Magyar film. 17.50: Különös falu (Tiszakécske). 18.30: Kodály Zoltán: Fölszállott a páva. Ady Endre verse. I8r35: Képújság. 18.40: Ünnepi est Moszkvából. 19.35: Tévétorna. 19.40: Esti mese. 20.00: Hírek. 20.05: Ligeti legendák. 1. rész. 21.20: Kapcsoltam. Társasjáték. 22*00: Fiatalok sanzonpódiuma. 22.20: Hírek. 2. MŰSOR: 20.00: Hírek. 20.05: Savaria Ünnepi Játékok: Joseph Haydn: A patikus. Vígopera. 21.10: Ifjúsági vívó VB. Párbajtőr döntő. Közvetítés a Budapest Sportcsarnokból. 22.10: Képújság. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ: 13.15: Híradó. 13.30: Népi műhímzés és csipke­verés. Dokumentumfilm. 14.00: Zenés szórakoztató gyer­mekműsor (ism.). 15.00: A szocializmus világa. 15.30: Az ég meghódítása. Francia filmsorozat 2. rész. 16.25: Rude Pravo Kupa. Csehszlovákia—Svédország jégkorongmérkőzés 19.05: Bratislava és folyója. Rövidfilm. 19.30: Francia nyelvtanfolyam 18. lecke. 20.00: Visszapillantás az elmúlt hét sporteseményeire. 21.10: Elena Holecziova nemzeti művész. Portréfilm (ism.). 21.35: Híradó. 21.50: Hét történet az első szerelemről. Feliratos grúz tv-film. KEDD 9.00: Tévétorna ism.). 9.05: Szünidei matiné. Látogatás a prágai Tech­nikai Múzeumban. Ismeretterjesztő film. 9.25: Erdei házikó. NDK bábfilm. 9.55: Szép tájak. Szovjet film. 10.15: Testünk. 1. rész: Pont, pont, vesszőcske. Az én testem (ism.). 10.25: Az aranyhaj. Magyarul beszélő, cseh­szlovák mesefilm (ism.). 11.35: Urbán Ernő: Pocok, az ördögmotoros. Tévéfilmsorozat gyerekek­nek 4/1. rész (ism.). 12.05: Aki mer, az nyer. Matematikavetélkedő 5. osztályosoknak. 12.35: Képújság. 14.45: Iskolatévé. Nyelvtanárok, figyelem! Szóbeli kezdő szakasz. 1—2. 15.55: Hírek. 16.00: Üzembe helyezés. Magyarul beszélő, szovjet tévéfilmsorozat 3/1. rész. 16.45: Kertünk-udvarunk. Riportfilm. 17.05: Képújság. 17.10: Sakk-matt. 17.35: Mesterdallamok. 18.10: Dél-alföldi krónika. A szegedi körzeti stúdió műsora. 18.40: Vigyázat, vasúti átjáró! 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hfradó. 20.00: Offenbach bolondozásai. Magyarul beszélő, francia tévéfilmsorozat 6/3. rész: Szép Heléna. 20.50: Stúdió ’83. A televízió kulturális heti­lapja. 21.55: Kockázat. A külpolitikai szerkesztő­ség világgazdasági maga­zinja. 22.25: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Töltsön egy órát. . . 21.00: Tv-híradó 2. 21.20: Savaria Kupa. Magyarország—Egyesült Államok női röplabda­mérkőzés. Közvetítés Szombathelyről, felvételről. 23.30: Képújság. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ: 15.35: Híradó. 15.50: Vendégünk: Naum Grubert szovjet zongoraművész. 16.25: Az ember és a természet 1. rész. 16.33: Autósok-motorosok. Magazin (ism.). 17.05: Publicisztikai műsor. 17.55: Szakmunkástanulók műsora. 18.30: Fiatalok tv-klubfja L rész* 19.30: Tv-híradó. 20.00: Fiatalok tv-klubja 2. rész. 21.30: Időszerű események. 22*00: Színművészeti magazin (ism.). 22.25: Matematika mindenkinek. Ismeretterjesztő sorozat (ism.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom