Szolnok Megyei Néplap, 1982. november (33. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-02 / 257. szám

Ára: 1,40 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! XXXIII. évf., 257. sz„ 1982. nov. 2., kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Budapestre érkezett Grisa Filipov Fogadás Ferihegyen — Koszorúzás a Hősök terén Megkezdődtek a magyar—bolgár tárgyalások Díszvacsora a Parlamentben — Pohárköszöntők Grisa Filipov, a Bolgár Népköztársaság Minisztertaná­csának elnöke, Lázár György miniszterelnök meghívására hétfőn hivatalos baráti látogatásra hazánkba érkezett. A bolgár miniszterelnököt és kíséretét a Ferihegyi repülőtéren Lázár György, Marjai József miniszterelnök-helyettes, Ve­ress Péter külkereskedelmi miniszter, Roska István külügy­miniszter-helyettes fogadta. Jelen volt Sebestyén Jenő, a Magyar Népköztársaság szófiai és Boncso Mitev, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövete. A bolgár miniszterelnök délelőtt a Hősök terén meg­koszorúzta a magyar hősök emlékművét. Ezt követően a Parlament delegációs termében meg­kezdődtek a hivatalos bolgár —magyar tárgyalások. A magyar tárgyalócsopor­tot Lázár György miniszter- elnök vezette, tagjai voltak Marjai József miniszterel­nök-helyettes, Veress Péter külkereskedelmi miniszter és Roska István külügyminisz­ter-helyettes, Gábor András ipari miniszterhelyettes. Ko­vács Gyula, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese és Sebestyén Jenő. A bolgár tárgyalóküldöttséget Grisa Filipov vezette, tagjai vol­tak Sztanis Bonev miniszter­elnök-helyettes, Hriszto Hrisztov külkereskedelmi miniszter, Marij Ivanov, a külügyminiszter első helyet­tese, Boncsó Mitev, a Bol­gár Népköztársaság buda­pesti nagykövete, Ászén Vel- kov, a Minisztertanács kabi­netfőnöke, Cvetan Cenkov vegyipari miniszterhelyettes, Jordan Tenov gépipari és elektronikai miniszterhelyet­tes és Rasko Draganov, az Országos Agráripari Szövet­ség központi tanácsának el­nökhelyettese. A tárgyalásokon a felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a két ország hely­zetéről, a jelenlegi tervidő­szak feladatairól, valamint a Magyar Szocialista Munkás­párt és a Bolgár Kommunis­ta párt XII. kongresszusán elfogadott határozatok vég­rehajtásáról. Áttekintették a bolgár—magyar kapcsolato­kat, különös figyelmet for­dítva a gazdasági együttmű­ködés jelenlegi helyzetére és időszerű feladataira. Megvi­tatták az árucsere-forgalom továbbfejlesztésének lehető­ségeit, a gyártásszakosítás és a termelési kooperációk kérdéseit. Megvizsgálták a (Folytatás a 2. oldalon) Losonczi Pál Kuvaitba utazott Megbeszélések az uralkodóval—Látogatás Ahmadiba Losonczi Pál az Elnöki Ta­nács elnöke Jaber al-Ahmed al-Jaber al-Sabah sejknek, Kuvait állam emírjének meghívására hivatalos, bará­ti látogatásra vasárnap Ku­vaitba utazott. Kíséretében van Hetényi István pénzügy- miniszter, Garai Róbert kül­ügyminiszter-helyettes. Mele- ga Tibor külkereskedelmi miniszterhelyettes és Simon Ferenc, a Tájékoztatási Hi­vatal elnökhelyettese. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Traut- mann Rezső, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke. Kato­na Imre, az Elnöki Tanács titkára és Púja Frigyes kül­ügyminiszter. A vendéget a kuvaiti fő­város repülőterén az uralko­dó, valamint Szaad el-Abdul- lah el-Szalem Esz Szabah trónörökös, miniszterelnök, továbbá a kuvaiti kormány több tagja, valamint Horváth Ernő, hazánk kuvaiti nagy­követe köszöntötte. Amikor az Elnöki Tanács elnöke ki­szállt a különgépből, 21 ágyúlövés dördült el. Miután az uialkodó bemu­tatta kormányának tagjait a magyar államfőnek, kuvaiti kislányok virágcsokorral kedveskedtek a vendégeknek, majd Losonczi Pál a dísz­emelvényen az emír társasá­gában hallgatta meg a ma­gyar, és a kuvaiti himnuszt. A díszegység parancsnokának jelentése után az Elnöki Ta­nács elnöke ellépett a kato­nák sorfala előtt. A tágabb körű fogadóbi­zottság tagjainak bemutatása után a magyar kolónia képvi­selőivel fogott kezet az Elnö­ki Tanács elnöke, akit két magyar úttörő virágcsokor­ral köszöntött. Az ünnepélyes fogadtatás után a kuvaiti uralkodó a kormányváróban rövid be­szélgetést folytatott vendé­gével, majd szállására, az elegáns Szalam-palotába kí­sérte. Itt ismét rövid megbe­szélésre került sor, majd az emír elbúcsúzott az Elnöki Tanács elnökétől. Losonczi Pál vasárnap dél­után már meg is kezdte tár­gyalásait : a Szalam-palötá- ban fogadta Szabah al-Ah- med al-Szabah sejk minisz­terelnök-helyettest, külügy­minisztert, aki jelenleg a tá­jékoztatási miniszteri tisztsé­get is betölti. Este az Elnöki Tanács el­nöke hazánk kuvaiti nagykö­vetségén a kuvaiti magyar kolónia tagjaival találkozott. Ahmadiba, az ország olaj­központjába látogatott teg­nap délelőtt — kuvaiti tar­tózkodásának második nap­ján — Losonczi Pál, az Elnö­ki Tanács elnöke. (Folytatás a 2. oldalon) ma Éjjel-nappal a földeken Pihen a borotva, míg tart a munka 3. oldal A hétvége sportja 5—6. oldal A békésszentandrási Szőnyegszövő Háziipari Szöve,íkezet öcsödi részlegében nagyobb csomószámú perzsaszőnyeg min­tadarabját készítik. Az új terméket az ARTEX-en keresztül értékesítik külföldön. Megválasztották a tisztségviselőket Befejeződött az országos nőkonferencia Vasárnap a Parlament kongresszusi termében folytató­dott a III. országos nőkonferencia. A kormány nevében Markója Imre igazságügyminiszter üdvözölte a tanácskozás résztvevőit. Hozzászólásában átte­kintette a felszabadulás óta eltelt csaknem 40 esztendő nő­politikái eredményeit, rávilágítva arra az óriási változásra, amely az asszonyok, lányok társadalmi helyzetében bekövet­kezett. Ugyanakkor szólt arról is, hogy további előrelépésre van szükség. A KISZ zászlóbontása óta eltelt negyedszázados tevé­kenysége során fontos fel­adatának tekintette a fiatal nők szocialista szellemű ne­velését, politikai, közéleti ak­tivitásuk fejlesztését, sajá­tos érdekeik képviseletét, vé­delmét — mondotta felszó­lalásában Nyitrai István, a KISZ KB titkára. Szólt a munkába állás, az önálló életkezdés, a családalapítás időszakának jellegzetes prob­lémáiról, kiemelve, hogy e területen különösen nehéz a fiatal nők helyzete. A vitában felszólalók közül többen beszéltek a nők fog­lalkoztatásának, szakmai fejlődésének, előléptetésének lehetőségeiről. Elismeréssel állapították meg: a nőpoli­tikái határozat megjelenése óta országszerte sokkal több lehetőséget adnak a nőknek arra, hogy részt vegyenek a termelőmunkában. A fiatalok gondjait tolmá­csoló küldöttek felhívták a figyelmet arra, hogy az if­júsági mozgalomban tevé­kenykedő nők közül sokan házasságkötésük után kima­radnak a közéleti munkából. A konferencia munkáját Duschek Lajosné, a MNOT elnöke összegezte. Elmondta, hogy a tanácskozás betöltöt­te hivatását, áttekintette a nőpolitikái munka eredmé­nyeit, a nők gondjait, prob­lémáit. Harminckét hozzászó­ló véleményével, értékes ja­vaslataival elősegítette a nő­politikái feladatok teljesíté­sét, a nők gondjainak meg­oldását, eszmei, politikai út­mutatást adott a nőszerveze­teknek. A konferencia ezután meg­választotta a Magyar Nők Országos Tanácsának 235 tagját és a tanács 35 tagú el­nökségét, valamint a tiszt­ségviselőit. A MNOT elnöke újra Duschek Lajosné lett, alelnökök: Czerván Mártonné dr., a Ruházatipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, Jókai Anna író, Kakucsi Gabriella, a dabasi Fehér Akác Termelőszövetkezet el­nöke, Kis Imréné, a KISZ Komárom megyei (Bizottsá­gának első titkára, Makoldi Mihályné nyugdíjas pedagó­gus és Nádasi Lászlóné, a Csepel Művek vezérigazgató­helyettese. A Magyar Nők Országos Tanácsának 235 tagja között hét Szolnok megyei nő van: Ari Sándorné, a kisújszállási KUNSZÖV bőrdíszművese, Baranyi Sándorné, a jásztele­ki Tolbuhin Tsz állattenyész­tési főágazatvezetője, Boldi­zsár Tamásné, az öcsödi Sző­nyegszövő és Háziipari Szö­vetkezet szövőnője, Botka Lajosné, a szolnoki Varga Katalin Gimnázium igazga­tóhelyettese, Kontér Sándor­né, a martfűi Tisza Cipőgyár művezetője, Rajki Imréné, a tiszafüredi áfész közgazdá­sza, Varga Sarolta, a jász­berényi Hűtőgépgyár mun­kása. (Öt a Magyar Nők Or­szágos Tanácsának elnöksé­gébe is beválasztották.) A tanácskozás végeztével a III. országos nőkonferencia szolidaritási nyilatkozatot fogadott el, amelyet eljuttat­nak az Országos Béketanács­hoz. A nyilatkozatban a ma­gyar asszonyok, lányok ki­fejezik szolidaritásukat a bé­kéért, a szabadságukért, nemzeti függetlenségükért és népük felemelkedéséért küz­dő milliókkal, követelik a fegyverkezési hajsza megál­lítását, a katonai kiadások csökkentését, és ezeknek az összegeknek békés célokra való felhasználását, valamint a női egyenjogúság megvaló­sítását, az anyaság, az embe­ri élet megbecsülését min­denütt a világon. Korszerűsít a jaszkiseri vasútüzem Az új forgácsoló épülete, amely 3024 négyzetméter alapterületű Két 424-es gőzmozdonyt ala­kítanak át egy évre a fűtés megoldására A MÁV jászkiséri Építő Gépjavító üzemében 1981-től 1983-ig közel 130 millió forintot költenek építkezésekre, gépek vásárlására. Az egyre növekvő igényekkel csak úgy tudnak lépést tarjáni, ha korszerűsítik az üzemet. Egy új forgácsoló építését kezdték meg, melyre azért van szükség, hogy a pályaépítő gépekhez tudjanak majd alkatrészeket is gyártani, s így imporfot takarítanak meg. Oktatási bázis épül, amelyben négy szakmában ké­peznek iparitanulókat. Elkezdték az üzem teljes fűtési programjának megvalósítását is. Jó üJemben halad az oktatási központ, amely ISO tanuló napi képzését látja el. Tarpai Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom