Szolnok Megyei Néplap, 1982. október (33. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-07 / 235. szám

6 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1982. OKTÓBER 7 Gyászhírek — köszönetnyilvánítások Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, ÖZV. VIDRA SANDORNÉ 1982. szeptember 30-án 91. évében elhunyt. Temetése 1982. október 8-án 14.30 óra­kor lesz a szolnoki Munkás­őr úti temetőben. A gyászoló család, Szolnok. Megrendültén tudatom, hogy szeretett férjem, IFJ. SZÉNASI JÁNOS f. hó 2-án tragikus körülmé­nyek között 26 évesen el­hunyt. Temetése f. hó 8-án 11 órakor lesz a szolnoki Munkásőr úti temetőben. Gyászoló felesége és kicsi lánya, Tímea, Szolnok, Ta­bán u. 32. Mély fájdalommal tudatjuk rokonokkal, ismerősökkel, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, ID. SERFÖZÖ KALMAN folyó hó 4-én 86 éves korá­ban elhunyt. Temetése 1982. október 7-én 12.30 órakor lesz a Munkásőr úti temetőben. A gyászoló család, Szolnok. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, CSŐSZ JANOS nyugdíjas mozdonyvezető 68 éves korában elhunyt. Teme­tése 1982. október 8-án 13.30 órakor lesz a szolnoki Mun­kásőr úti temetőben. A gyá­szoló család, Szolnok. Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ba­rátoknak, ismerősöknek, a Centrum Aruház dolgozóinak, akik szeretett halottunk, BOZÓKY GYÖRGY hamvasztás utáni búcsúzta­tásán részt vettek, részvét­nyilvánításukkal fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló testvére, sógorai, sógornői, Szolnok, Budapest. Ezúton mondunk köszönetét rokonoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, mindazok­nak, akik felejthetetlen fér­jem, édesapánk, fiunk, BACSA ILLÉS temetésén részt vettek, ko­szorúikkal, virágaikkal, rész­vétnyilvánításaikkal fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló család, Szajol. INGATLAN 3 szobás központi fűtéses lakóház el­adó. Érdeklődni: Cserkeszőlő, Kor­hány 51. sz, (7265) __ 2 szoba, fürdőszobás, családi ház 346 négy­szögöl telekkel, mel­léképülettel sürgő­sen eladó. Török- szentmiklós, Szabad­ságharcos út 48. Ér­deklődni: Hajnal út 14. (7376)____________ E LADÓ 2 db köz­ponti fűtéses, csa­ládi ház 400—400 négyszögöl telekkel a Killián Gy. úton. Belovaiéknál, Mező­túr. (3978) ____________ M ÁSFÉL szobás, szövetkezeti lakás eladó. Karcag. Var­ró u. 21 a. Érdek­lődni: Karcag, Lő- wy Sándor u. 2. (H. 1965) EGY- vagy másfél szobás, gázfűtéses lakást vennék kész­pénzért I. emeletig belvárosban. Aján­latokat: Szólnék, Kút u. 1. 15. Tele­fon 12-478 18 órától. (H. 1967)______________ S ZAJOLBAN, állo­máshoz, buszhoz kö­zel kétszobás, ker­tes. családi ház el­adó vagy szolnoki, szövetkezeti vagy JOTP-re cserélhető. Érdeklődni: Szajol, József Attila u. 32. szombat. vasárnap egész nap._(H. 1968) R AKÓCZIFALVA. Kossuth u. 30. szám alatt kertes, családi ház eladó. Érdek­lődni: minden nap 18 órától. (H. 1976) EGERBEN. Almár dűlőben, a Bükk hegység lábánál dé­li fekvésű termő gyümölcsös hétvégi házzal eladó. Ér­deklődni : Eger 14-356 telefonon vagy levélcím: Fábián Emil 3300 Kiskanda ut 1 (8649) ______ S /.ANDASZÖLÖ- SÖN háromszobás, családi ház két csa­ládnak is alkalmas, eladó. Érdeklődni^: Szolnok. Karinthy út 142. (H. 1894)_________ R AKÓCZIFALVÁN. Vörös Hadsereg út 34. sz. alatt három- szobás. családi ház — azonnal beköltöz­hető — eladó. Ér­deklődni a helyszí- nen. (8577)___________ S ZOLNOKON 150 000 Ft készpénzért + OTP-átvállalással la­kásmegoldást kere­sek. „Tavaszi beköl­tözés” jeligére a ki­adóba. (8607)________ K ERTES, családi ház eladó. Szolnok, Fű­rész U.- 5. (8601) NAGYKÖRŰBEN 1130 négyszögöl föld terméssel (naprafor­gó) együtt sürgősen eladó. Érdeklődni: Szolnok. Mátyás kir. út 14. IV 14. Tóth Ferenc du. 17 órá­tól. (8596)_________ 28 8 négyszögöl zárt- kert eladó Tiszapüs- pöki mentett ré­szen. Érdeklődni: Szolnok. Thököly u. 20. 15. (8632)__‘____ Ö SSZKOMFORTOS. családi ház gazdasá­gi épülettel, garázs- zsal eladó. Szolnok, Csaba út 45. sz. (8635) ____ _______ S ZOLNOK, Sziget u. 12. sz. kertes ház el­adó. (8516) FÉLKÉSZ családi házat vennék Szol­nokon. „Kis kertes” jeligére a kiadóba. (8502)_________________ KERTES kis családi házat vennék 150 000 kp. -f törlesztés. „Alcsi” jeligére a kiadóba. (8498)______ K ÉTSZOBÁS, csalá­di ház központi fű­téssel, gazdasági épülettel azonnal beköltözhetően el­adó. Tószeg, Ady E. út 25. (8546) 100 négyszögöl hob­bi eladó vagy bérbe adó. Szolnok. Bocs- kai u. 21. (8549) KIS méretű családi ház áron alul sür­gősen eladó. Tisza- földvár. Zrínyi út 57. (8542)_____________ T ISZAFÖLDVÁR. Ó-Virághegy III. úton 1174 négyszög­öl szőlő-gyümölcsös megosztva is eladó. Érdeklődni: Árvái János út 32. alatt. (8566)______________ K ERTES. családi ház eladó. Szolnok. Rákóczi u. 27. (8567) 300 négyszögöl telek Alcsiszigeten eladó. Érdeklődni: Szolnok, Áchim András út 8. (8566) KUNSZENTMAR- TON. Érparti meg­állóhoz közel tanya eladó. Istálló, ólak és 1084 négyszögöl területtel. Érköz 48. sz^_alajL (8476) ELADÓ Mezőtúron, városhoz közel, ko- vesút mellett egy tanya, villany van. 7 RNy 375. Ugyan­ott 15 anyabirka is. Érdeklődni 17 óra után szombat, va­sárnap egész nap. (8473)__________________ TISZAJENÖN hob­bitelek eladó, épí­tőanyaggal, vala­mint mellette be­építhető házhellyel. Érdeklődni: napon­ta 18 órától. Szol­nok. Radnóti u. 16. (8504)_________ y TISZAKÉCSKÉN 2 szobás, családi ház 725 négyszögöl kert­tel + 42 m2-es szá­raztészta-készítő mű­hely. berendezéssel együtt eladó. „Biztos megélhetés” jeligére a kiadóba. (8513) 180 000 Ft kp.-f OTP- átvállalással 2 és fél vagy 3 szobás la­kásmegoldást kere­sünk Szolnokén. „Zöldövezet” jeligé­re a kiadóba. (8512) GÉPJÁRMŰ UC írsz. 601 Tra. bánt Combi 16 000 Ft-ért eladó. Tör^k­szentmiklós, Tán­csics M. Út 76. (8475) SKODA Octávia 1982. november 27-ig vizs­gáztatva, sok alkat­résszel. ugyanott NDK panorámás kék gyermekkocsi eladó. Szolnok, dr. Szana Antal u. 20. Bárdi. (H. 1952) _____________ J Ó állapotban levő Wartburg 1000-es ér­vényes műszakival eladó. Érdeklődni: Szolnok. Jászi Fe­renc u. 14. IX 39. 16 órától. (H. 1975) TS 250 1 Luxus 1 éves újszerű álla­potban igényesnek és egy felújított Wartburg motor el­adó. Szolnok. Land­ler Jenő út 14. Mol­nár. 16 órától, ugyanitt olaj kály­hák is. (8485) NYOLCADIK éves Zsiguli Combi eladó. Veres, Törökszent- miklós. Mártírok út 26. (7321) ELADÓ IL-es Ford Escort. Mezőtúr, KiS9 J. út 40. (7368) PA rdsz. Moszkvics Combi eladó. Tisza- földvár, ókincsem I. U. 94. (8462) UK írsz. Trabant felújított állapotban •eLadó- Érdeklődni: Szolnok, cukorgyári vízmű, egész nap. (85JL1) ________________ S IMSON S 50 B mo­torkerékpár eladó. Szajol, Bocskai út 21. szombat, vasár­nap megtekinthető. (8538)_________________ J Ó állapotú. !84-ig műszakizott ZB-s Skoda eladó. Kar­cag, Püspökladányi u. 32. (8550)__ F IAT 127 eladó. Ér­deklődni lehet: Szol­nok. Thököly út 55. alatt 12—14 óra kö­zött. (8544) ÜZEMKÉPES 1500-as Polski Fiat lejárt műszakival, fődara­bonként vagy egy­ben eladó. Érdek­lődni Szolnok, Toldi u. 8. 17 órától. (8570) ZO-s Lada 1300-as elacro. Szolnok. Ku- lich Gyula út 5. Hajdú. (8569) S 100-as Skoda bon­tott alkatrészek el­adok. Szolnok. Roz­maring út 8. (8565) UK írsz. 110 L-es fehér Skoda eladó. Szolnok, Farkas 'út LiJ. _ (8576) IF-ea 850-es Fiat el­adó, műszaki vizs­gázott. Abony, Sze­lei ut 63. Érdeklőd­ni: naponta 17 órá­tól. (8606) ____ 9 éves Zsiguli Com­bi eladó. Szolnok, Móricz Zs. u. A5­(8639)_______________._ S 100-as Skoda-al- katrészek eladók. Kisújszállás, Malem út 109 4.__(8661)_____ C S rdsz. 601-es Tra­bant lejárt műszaki­val. üzemképes, egyben vagy bontva eladó. Kisújszállás, Nyár út 22 A. (8660) 4 hónapos bikabor­jú, valamint egy 4 és egy 6 éves fe­jős tehén eladó. Ti- szaföldvár, Sallai Imre út 11. (7158) SZÖLÖÜLTVA- NYOK, lugasgyüjte- mények termelői áron, árjegyzéket díjmentesen küldök. Valiskó szőlész, Gyöngyös. (7070) ELADÓ nagy telje­sítményű daráló vas mázsával 15 q teher­bírású kis traktor. Érdeklődni lehet: Törökszentmiklós, Rózsa F. 8. alatt. 17 órától. (7287) DRÓTFONAT. hor­ganyzott és színes, normál és csibéfo- nat. 50—200 cm ma­gasságig. Szögvas* oszlopok 50x50x5 mm erősségű. 40.— Ft fm kapható. Ri- zinger. Tiszakécske, Felszabadulás u. 87. (3508) szölOskad és cef- réshordó eladó. Szol­nok. Botond u. 15. (8637) 8 m-es gyári szállí- . tószalag eladó. 5100 Jászberény. Karabé u. 2 a. (8503) ELADÓ egy jó álla­potban levő, sárhá- n y ós 1 ő cs ös kocsi. Fodor István Jász- dózsa. Bem u. 24. (8464) REX ASZTAL (órás) garanciális. eladó. Jászfényszaru. Fe­kete rigó italbolt. (8354) 18 hónapos 3 db csi­kó. egy sodrott kan­ca cs egy 6 hónapos csikó eladó. Ve- zseny. Rákóczi út 9. Varga. (II. 1962) JÓ állapotban levő hordozható cserép­kályha eladó. Szol­nok. Sarló u. 11. Érdeklődni: 15—18 óráig. (II. 1963) GARANCIÁLIS Nauman kötőgép el­adó. Szolnok, Baj- csy-Zs. u. 8. Vili. em. 43. zsolnai. (H. 1971) ____________ 3 5 kaptáros méhésze­tem minden elfogad­ható áron sürgősen eladom. Szolnok. Hunyadi János u. 55 a. (H. 1973) KÉT nagy növésű, heréit ló befogva eladó. Vass Sándor Öcsöd, Deák 4. (8584) ________________ H EKTÓS hordók és 50 literes üvegek el­adók. Szolnok, Rá­kóczi út 65.__(8605) T ELJÉSEN új 2 db 3 kW-os hőtárolós kályha eladó. Kis­újszállás. Téglagyár Út 30.__(8624)________ 1 7 hónapos sodrott, bekocsizott kanca csikó eladó. Karcag. Fürst Sándor 8. Ér­deklődni 16 órától. (8627) ~ MEGEGYEZÉSSEL eladó Szolnok. Bé­ke u. 50. alatt 2 db 7n W hangfal. APX 100-as végfok keve­rővei. japán mikro­fonállvánnyal. (8512) EGYÉB FAJDOLOMMENTES füllyukasztás. A spe­ciális készülék fájda­lommentesen lövi be a divatos arany be­vonatú fülbevalót. Muhari Zoltán fod- rászmester Szolnok. Beloiannisz—Petőfi út sarok. (7665) KÜLÖNÁLLÓ szoba- konyha, spejz, félig berendezve kiadó. Szolnok. Barátság út 3. (II. 1969) EGYSZOBÁS vagy másfél szobás, üres lakást, esetleg gar­zont bérelnék kb. 1 évre Szolnokon. ..Központi fűtéses” jeligére a szolnoki hirdetőbe. (H. 1977) EBEDK [HORDÁS­HOZ egy személyt keresek. Szolnok. Sajtó u. 32. özv. Major Sánderné. (H. 1978) AKNÁVAL és vil­lannyal ellátott ga­rázs Szolnok, Ko­lozsvári úton kiadó*. „Fagymentes” jel­igére a szolnoki hir­detőbe. (H. 1980) EGYEDÜL élő nyug­díjas férfi egy he­lyiségből álló albér­letet keres. „Nyu­godt” jeligére a ki­adóba. (8421) SZOLNOK, Tompa M. u. 14. sz. alatt 2 szoba, 2 hálóuil- ke, konyha, fürdő­szoba. W. C. lakrész üresen 3 főiskolai hallgató lány részé­re november 1-től. kiadó. Érdeklődni: Szekeres László Tompa M. út 14.11. em. du. 16—17 órá­ig. (8443) GYESEN levő kis­mama bedolgozást vállal. „Otthon” jel­igére a kiadóba. (8541) ______________ S ZOLNOK belváro­sában üres lakás hosszabb időre ki­adó. „Közületnek is” jeligére a kiadóba. '(8617)_________________, N YUGDÍJAS nő kis szoba-konyhás la­kást bérelne. Érdek­lődni: Szolnok. Iri­nyi u. 9. (8644) LAKÁSCSERE 2 szobás, földszin­tes, kertes, tanácsi lakásomat elcserél­ném tanácsi bérházi lakásra. „Tisza” jel­igére a kiadóba. (8640) MÁSFÉL szobás, ta­nácsi lakásom na­gyobb tanácsira cse­rélném Szolnokon. ..Háromszobásig” jeligére a szolnoki hirdetőbe: (ír. 1972) DUNAÚJVÁROSI kétszobás. külön be­járatú. összkomfor­tos. állami lakáso­mat hasonlóra cse­rélném az ország bármely városába. .„Sürgős 28.3723” jel­igére a dunaújváro­si hirdetőbe. (8648) MÁSFÉL szobás, összkomfortos örök­lakást cserélnék nagyméretű tanácsi­ra vagy kertes ház­ra. Állomás környé­ke előnyben. Szol­nok. Bajcsy-Zsi- linszky u. r Vili. em. 43. Zolnai. H. 1970) HÁZASSÁG TÁRSKERESŐK! Nincs társa? Mi megkeressük, ha ön is megkeres min­ket. Küldje el címét, mi további tájékoz­tatást küldünk. Cím: ..Diszkrét” Társkereső Szolgálat 4401 Nyíregyháza Pf.: 4. (8526) 32 éves, 158 cm ma­gas, barna, függet­len. rendezett anya­giakkal. irodalmat, utazást, sportot ked­velő lány megismer­kedne hasonló ér­deklődési körű ér­telmiségi fiatalem­berrel házasság cél­jából. Bemutatkozó, fényképes levelet „Tükör” jeligére a kiadóba kérem kül­deni. J8461) 25 éves érettségizett szakmunkás házas­ság céljából megis­merkedne korban hozzáillő, lehetőleg szolnoki lánnyal. ..Találkozás” jeligé­re a kiadóba. (7385) 68 éves szakmunkás élet- vagy házastár­sat keres. hasonló korú nö személyé­ben. Lakás van. „Búcsú” jeligére a kiadóba. (7385) AZ ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET felvételt hirdet kőműves-ács-áll- ványozó, villanyszerelő, víz-gáz- készülékszerelő, lakatos, hegesz­tő, asztalos, burkoló, festő-má- zoló, tmk-szerelő, rakodó, beta­nított és segédmunkás munka­körök betöltésére. Munkahelye, ink Szolnok város területén van­nak, teljesítménybérezés mellett jó kereseti lehetőséget biztosí­tunk. Jelentkezni lehet a mun­kaügyi osztályon, Szolnok, Ma­dách út 15. sz. (7339) A SZOLNOK MEGYEI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT azonnali be­lépéssel felvesz leg­alább ötéves gyakorlat­tal rendelkező üzem­mérnököt, technikust, valamint középfokú vég­zettséggel gyors- és adminisztrátort. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: 5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. út 42,a. (729C) fa v4ttu«r gépíró A jAsz-nagykun vendég­látó vállalat felvételre ke­rés villanyszerelőt, szakképzett szakácsot, szobalányt, konyha­lányt és női munkavállalót ta­karítói és segédmunkás munka­körbe. Jelentkezés vállalatunk munkaügyi osztályán, Szolnok, Kossuth téri Irodaház II. em. 4. ajtó. (7340) A MEZÖTÜRI BÜTORIPARI SZÖ­VETKEZET felvesz női, férfi be­tanított munkásokat, asztalos szakmunkásokat, jelentkezni le­het a szövetkezet üzemvezetősé­génél Mezőtúr, Regálé út 1. (8474) A FÜRTS SÁNDOR LAKTANYA kazánfűtőket, villanyszerelőket, konyhalányokat felvesz. Jelent­kezés: Szolnok, Rékasi út, Pf. 94. (8460) A SZOLNOK MEGYEI ÉLELMI­SZER KISKERESKEDELMI VÁL­LALAT Szolnokon, a Hubay Fe­renc utcában 1982. október 1— 31-ig létesítendő zöldség-gyü­mölcs árusítására boltvezetőt és 2 éjjeliőrt vesz fel. Jelentkezés: központunk bér- és munkaügyi osztályán, Szolnok, Beloiannisz u. 6. (7066) Figyelem Almaszedési akció a Csányi Állami Gazdaság sasteleki gyümölcsöskertjeben Tárolható Jonathan, Starking és Golden alma REKLÁMÁRON: 3,50 Ft kg Saját szedés közvetlenül a fáról, frissen Jelentkezés a gazdaság sasteleki kertjének portájánál (Hatvancsányi út mellett) Időpont: 1982. október 10-én, 17-én és 24-én (vasár­napokon) délelőtt 7.00-tól—12.00-ig (8442) A BUDA­PESTI BO­TORIPARI VÁLLALAT IX. SZAMÜ GYÁREGY­SÉGE Jász­berény felvé­telre keres jogosítvánnyal ren­delkező munkagcpkczelőt, fér­fi betanítón munkásokat és fér­fi segédmunkásokat a csomago­lóüzembe. Jelentkezés: a gyár­egység munkaügyi csoportjánál, Jászberény, Lszovi K. u. 2 mm rm bubiv A TISZAMFNTI VEGYIMŰVEK Szolnok, Tószegi út azonnali be­lépéssel felvesz vegyipari, la­katos, hegesztő és esztergályos szakmunkásokat. koesirendezó- ket. és férfi segédmunkásokat, valamint nyugdíjas férfiakat por­tás munkakörbe, 3 műszakos munkarendbe Munkásszállást biztosítunk. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán. (H. 1835) SZOLNOKI SZÉKHELLYEL, VÁLTOZÓ ALFÖLDI MUNKA­HELYEKRE építésztechnikusi végzettséggel rendelkezőt felve­szünk építésvezetőnek, valamint kubikosbrigádokat. Jelentkezést „ÉPÍTÉSZET 144636” jeligére a salgótarjáni hirdetőbe kérjük. (8608) A VIDIA KERESKEDELMI VÁL­LALAT SZOLNOK MEGYEI KI- RENDELTSÉGE felvesz: társada­lombiztosítási előadót. Felvételi követelmény: érettségi, középfo­kú SZTK-ügyintézői képesítés, legalább 5 éves kifizetőhelyi gyakorlat. Jelentkezés: Szolnok, Landler Jenő út. (H. 1936) A VOLÁN 21. sz. VÁLLALAT 1 5 KIRENDELTSÉG SZOLNOKI BVM MUNKAHELYÉRE szállító, munkásokat vesz fel. Fizetés 4000—5000 Ft között. Ingyenes utazási jegyet biztosítunk. Je­lentkezés: Szolnok, Piroskai u., BVM gyára. (II. 1921) A SZOLNOK MEGYEI SÜTŐ­IPARI VÁLLALAT felvesz szol­noki telephelyére: árukiadó rak­tárosokat, kereseti lehetőség 2800—3500 Ft. Takarítókat, kere­seti lehetőség 2800 Ft. Karban­tartó lakatos szakmunkást, elektroműszerészt. villanyszere­lőt. víz-gázszerelőt, kereseti le­hetőség 4200—5400 Ft. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. <H. 1920) A SZOLNOK MEGYEI TANÁCS HETÉN YI GÉZA KÖRHAZ-REN- Di^LÖINTÉZET felvesz: takarító­nőt, beteghordót, műtőssegédet. Jelentkezés: az intézetvezető fő­nővérnél, Szolnok, Vörös Hadse­reg útja 39—41. (H. 1932) A SZOLNOK MEGYEI TANÄCS HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ-REN- DELÖINTÉZEt (Szolnok, Vörös Hadsereg útja 39—41.) felvételt hirdet 17 évet betöltött nődolgo­zók felvételére segédápolónői munkakör betöltésére. Jelentke­zés az intézetvezető főnővérnél. (II. 1933) „Kelet-magyarországi TŰZÉp Vállalat Szol­nok megyei képvisele­ti irodája felvételt hir­det telepelszámoltató munkakör betöltésére. Felvételi követelmény: kereske­delmi vagy közgazdasági techni­kumi érettségi. Jelentkezni le­het: a kénviselcti iroda vezetőjé­nél, Szolnok, Kossuth tér 1.” (8647) GYES-en levő női fodrászt ki­segítői munkakörbe foglalkoz­tatok. Muhari Zoltán fodrász­mester, Szolnok, Beloiannisz út —Petőfi út sarok. (8600) A TÖRÖK ÜTI ALTALANOS IS­KOLA takarítónőket, a Kassai úti Általános Iskola konyhai dolgozót vesz fel. Jelentkezés a gondnokságon, Szolnok, Kassai út 17. (7378) AZ ÓVODAI GAZDÁLKODÁSI SZERVEZET felvesz 2 fö segéd­munkást, l fő kőműves szak­munkást. Jelentkezni: OGSZ Központ Szolnok, Achim u. 12-14. (7186) A SZOLNOK MEGYEI IPARCIKK KISKERESKEDELMI VÁLLALAT most megnyílt „Metál” vas-mű­szaki áruháza azonnali belépéssel alkalmaz szakképzett férfi vas- műszaki eladókat, bolti segéd­munkást és bolti takarítókat. Bérezés megegyezés szerint. Je­lentkezni lehet az áruház igaz­gatójánál. (7178) A KÖZÉPTISZAI ÁLLAMI GAZ­DASÁG meliorációt főmérnök* ■ég Karcag, Püspökladányi m. tt. sz. azonnali belépéssel fel* fen: külső munkahelyre; ne­hézgépkezelői Jogosítvánnyal rendelkező erőgépyezetőket, ne­hézgépkezelői jogosítvánnyal nem rendelkező, de g általános iskolai végzettségű tanulógép- vezetőket, részükre későbbi idő­pontban bentlakásos tanfolyam keretén belül lehetőséeet bizto­sítunk a nehézgépkezelői jogo­sítvány megszerzésére, tanulmá­nyi szerződés megkötésével, gépkocsirskodókat, segédmun­kást. Telephelyre: érettségivel rendelkező, kezdő fiatalokat ad­minisztrációs és egyéb kisegítő munkakörbe. Karcagi állandó lakással rendelkezők jelentkezé­sét várjuk. Jelentkezni fenti cí­münkön, szombat kivételével bármoly munkanapon. (70C9) A SZIGLIGETI SZÍNHÁZ felvé­telt hirdet az alábbi munkakö­rök betöltésére: férfi munkaerők részére: színpadi segédmunkás, villanyszerelő, * gépkocsivezető. Női munkaerők részére: fod­rász. Jelentkezni lehet szemé­lyesen a színház műszaki veze­tőjénél munkanapokon 8—16 órá- igi (H. 1958) A NEFAG MŰSZAKI ÉS ANYAG- ELLAtASI ÜZEM (Szolnok, Be- senyszögi út, telefon: 13-567) azonnali belépéssel alkalmazna géplakatos-hecesztő, hegesztő, targoncavezető, "épjármüfénye- zö. asztalos, gépjármű-szerelő, hidraulikus gépszerelő szakmun­kásokat, valamint segédmunká­sokat, éjjeliőrt. (H. 1923) A patyolat vál­lalat kere6 felvé­telre tűzrendészed állás betöltésére megfelelő középfokú végzettséggel ren­delkező munkaválla­lót. Jelentkezni lehet a személy­zeti vezetőnél. (8621) A SZOLNOK ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ alkalmaz gyakorlott élelmiszer­eladókat, szakácsokat, felszolgá­lókat a szolnoki és vidéki egy­ségeibe. Jelentkezés az ÁFÉSZ munkaügyi osztály, Szolnok, Marx park 8. 305. sz. szobában, reggel *,,8—16 óráig. (8425) Állandó munkára 2 fiatal kő­műves szakmunkást felveszek. 510o Jászberény, Karabély út 2 a. (8580) AZ NKKTVB ÉPÍTŐ ÉS KAR­BANTARTÓ ÜZEM pályázatot hirdet műszaki vezetői munka­kör betöltésére. Feltétel: felső­fokú képesítés és legalább 3 éves gyakorlat, vagy megfelelő építőipari képesítés és legalább 5 éves gyakorlat. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni le­het az üzemvezetőnél, Jászfény­szaru, Szabadság tér 1. sz. alatt. (7592) Fiatal házaspár gondnoki állást vállal. Lakás szükséges. Min­den megoldás érdekel. „Sürgős 178” jeligére a kiadóba. (8447) Asztalos munkatársakat keresek, szakmában való jártasság, önál­lóság, rutin szükséges. Tóth László asztalos, Tiszaföldvár, Ba­csó út 21. (7324) Targoncavezetőket keresünk hü- tőházunkba nehéz, pontos mun­kára, de kiemelt fizetéssel. Je­lentkezés: Zagyvarékas BÉKE Tsz Baromfifeldolgozó személy­zeti vezetőnél. Hirdetmények A Szolnok megyei Viz­es Csatornamű Vállalat. Szolnok, Városi- Járási Üzemvezetősége értesíti kedves fogyasztóit, hogy a Szolnok, Rétparti hob­bitelkeken — a Répa, Retek. Paprika utcákban — 1982. október 10-én vízmérőcseréket és víz­mérőleolvasást végez. Kérjük a „T. Tulajdo­nosokat", hogy a jelölt napon 6—18 óráig dol­gozóinknak telkükre történő bejutását bizto­sítani szíveskedjenek. (8459.) Jászberény, Korcsolya u. 4. sz. alatti magánrendelőmet megnyitottam. — Dr. Nagy Júlia fogszakorvos. Rendelési idő: hétfő és csütörtök, 16—18-ig. (8412.) Ö A 121. CSEMEGE ÁRUHÁZ széntüze­lésű kazánhoz fel­vesz vizsgázott, nyugdíjas kazánfű­tőt. Jelentkezés: Szunok, Kossuth Lajos út 12. az áruház irodájában. (8456) Kútfúrás! Két szelepes kútfejjel rövid határidővel garanciával kis helyen Károkozás nélkül! Levélcím: Mészáros 6701 Pf.: 608. (7068.) n Körösladányi Magyar- Vietnami Barátság Tsz megvételre keres: 5 db dissous gázpalackot. Magyar—Vietnami Barátság Tsz Körösladány Telefon: 19 ügyintéző: Csüllög Zoltán (7107.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom