Szolnok Megyei Néplap, 1982. szeptember (33. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-24 / 224. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1982. SZEPTEMBER 24. 1982. SZEPTEMBER 24. PÉNTEK GELLERT NAPJA A Nap kél 6.33 — nyug­szik 18.39 órakor. A Hold kél 13.50 — nyugszik 22.36 órakor. Átmeneti záporok ÁZ ORSZÁG TERÜLETÉN ma estig várható időjárás: változóan felhős, párás idő várható. Többfelé lesz átme­neti gyenge záporeső. A légmozgás legfeljebb mérsékelt lesz. A hőmérséklet ma 21 és 26 fok közé emelkedik. Moziműsor Szolnok Vörös Csillag: A ka- ratézó Cobra (14. III. helyáron). Tallinn: csak; semmi pánik, itt vagyunk (II. helyáron). Tisza A- terem: Alma (14. III. helyáron. 17 órakor). Majmok bolygója (14, III. helyáron. 19 órakor). B-terem: Adj. amit adhatsz (14. 1Íj30 órakor). C-terem: Fiúk a térről (18 órakor). Reptér: A kölcsönkért gyufa. Vegyimű­vek: szünnap. Tiszaligeti kem­ping: Solo Sunny (16, 20 órakor). Szandaszőlős Terv: szünnap. Abádszalók Petőfi: Ripacsok (14). Jászberény Lehel: Egy zse­ni', két haver, egy balek (III. helyáron). Kert: Akiket forró szenvedély hevít (16, III. hely­áron). Mo-presszó: Piedone Hongkongban (III. helyáron). Jászapáti Táncsics: Szexis hét­vége (16. II. helyáron). Karcag Déryné: Ben Hur I—II. (III. dup­la helyáron). Kisújszállás Ady: A meztelen diplomata. Kunhe­gyes Szabadság: Mennyei na­pok. Kunmadaras Petőfi: Lán­dzsák hajnalban (14, II. hely­áron). Kunszen^nárton Körös: A bosszú (16). Mezőtúr Szabadság: Én és C^terina (II. helyáron). Dózsa: Szóljon a rock (14. II. helyáron). Rákóczifalva Rákó­czi: A jegyzetfüzet titka. Tisza­füred Tisza: Ez Amerika (16, III. helyáron). Tószeg Petőfi: Anna (14). Törökszentmiklós Dó­zsa: Csárdáskirálynő. Hunyadi: szünnap. Túrkeve Vörös Csil­lag: A fekete paripa. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ A színházteremben 10 órakor: SZVT országos elnöki-titkári ér­tekezlet. 19 órakor: Találkozások '82. Pódiumest ..Kabaré bonbe- nier”. Bencze Ilona és Maros Gábor színművészek estje. Kiállítások: A galérián: Tóth Menyhért festőművész kiállítása. A fotógalérián Alföldi tájak, emberek. A jobb oldali társalgóban: VI. szolnoki dísznövény-, virág- és kertészeti kiállítás. A jobb oldali vitrinekben: a Pályaválasztási Tanácsadó In­tézet bemutatója. Továbbtanu­lási és elhelyezkedési lehetősé­gek a MÁV-nál. A gyermekgalérián: Rékasi Csaba grafikái. Pályázatai felhívás Kérünk egy sztorit! A Magyar Népjnűvelők Egyesülete és a Művelődés­kutató Intézet pályázatot hirdet hivatásos és nem hi­vatásos népművelők részére. Pályázni lehet olyan rövid, legfeljebb 10 gépelt oldal terjedelmű — a népművelés gyakorlatáról, a szakmáról, a közönségről, a „hivatal packázásairól” szóló — tör­ténetekkel, amelyek valósá­gos eseményeket írnak le, tárgyuk a művelődésügy bármely szelete, s amelyek jellemzőek és érdekesek. A beérkező írásokat szakmai zsűri fogja elbírálni. A pályadíj — minőségtől függően, de terjedelemtől függetlenül — 1000—200Ű fo­rint. A pályadíjak számát a kiírók nem korlátozzák: az arra érdemes műveket mind jutalmazzák. A pályadíj egyúttal (szerzői honorári­um: a legértékesebb írásokat ugyanis önálló kötetben fog­ják megjelentetni. A pályázat jeligés. A ne­vet, a foglalkozást, a beosz­tást, a lakcímet zárt borí­tékban kérik feltüntetni. Be­küldendő: három gépelt pél­dányban a Magyar Népmű­velők Egyesülete címére: 1251 Budapest, Corvin tér 8. A beküldési határidő: 1982, december 31. Tíz hangszeren Zeneoktatás Tiszafüreden is (Tudósítónktól) A fürediek régi vágya va­lósult meg az 1982—83-as tanévben, ugyanis a megyei tanács segítségével zeneis­kolai tagozat indult. Voltak évek a hangszeres képzés korábbi időszakaiban, ami­kor 100—200 tanuló próbál­kozott zenetanulással, de a személyi . és tárgyi feltéte­lek hiányában mindez med- ő próbálkozás maradt. A helyi tanács a szakemberek letelepítésével, anyagi tá­mogatással 10 hangszeren indított képzést a zeneisko­lában. A 180 tanuló közül a legtöbben zongorán — mintegy hatvanan —, hege­dűn, klarinéton, gitáron ta­nulnak. A hangszeres képzés mellett zeneelméleteti okta­tás is folyik. (b. m.) Vasárnap Éjjel egy órakor! Kezdődik a téli időszámítás A nyári időszámítás be­fejeztével vasárnap órá­ink visszatérnek az ere­deti közép-európai idő­számításra. Szeptember 26-án, vasárnap éjjel egy órakor a mutatókat egy órával kell vissza­hajtani nulla órára. il soproni Berzsenyi gimnázium 425 éves Négyszázhuszonöt éves fennállását ünnepli a sop­roni Berzsenyi Dániel Gim­názium. A jeles évforduló alkalmából szeptember 25-e és október 3-a között jubi­leumi ünnepségsorozatot ren­deznek. Ott lesz a Mikola Sándor Országos Fizikaver­seny és .az eddigi versenyek díjnyerteseinek találkozója, iskolatörténeti kiállítás nyí­lik, ünnepi hangversenyt tartanak Egri ebszemle Felvonulnak az öreg kutyák i A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének egri szervezete szeptember ?6-án vasárnap országos kutyaki­állítást rendez a megyeszék­helyen. A hagyományokhoz híven ekkor tartják az öreg kutyák seregszemléjét is, amelyre a hét évet betöltött kutyák nevezhetők. Ä szőlőtől a borig Gazdag termés a vitrinekben A huszadik „születésnap­ját” ünneplő szolnoki nö­vénykedvelők szakköre mu­tatja be virágait, dísznövé­nyeit és kertészeti termése­it a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ emeletén. A szerdán megnyílt — a jövő hétfőig megtekinthető — kiállításon a kertvárosi kertészeti szakkör, a kerté­szek boltja és a kertbarátok klubja is szerepel. A bemutatót hasznos ta­nácsokban bűvelkedő elő­adások kísérik. Ma a nö­vényvédő szerekről hallhat­nak az érdeklődök, a záró­napon, 27-én délután 5 óra­kor pedig Szűcs Lajosné kertészeti tanácsadó „Mini­atűr kert az erkélyen” cím­mel tart előadást. SZOLNOKON Fórum — nyugdíj előtt A nyugdíjazás előtt álló dolgozók és a nyugdíjasok részére október 7-én délután 16.30 órai kezdettel a Tár­sadalombiztosítási Igazgató­ság fórumot rendez. A fórum témái: a nyugdíj- jogosül'tság alapvető szabá­lyai, a nyugdíj alapját ké­pező átlagkeresőt kiszámítá­sa, a nyugdíj melletti foglal­koztatás lehetőségei, - korlá­tái. A tájékoztató a megyei igazgatóság székházának földszinti tanácstermében lesz. (Szolnok, Kossuth tér 5 a.) Kisebb madárforgalom Hosszú ősz A Hortobágyi Nemzeti Park nagy madárszállójába sokkal, kevesebb északról délre tartó vendég érkezett eddig az idén, mint más esz­tendő hasonló időszakában, s az első madárcsapátok sem indultak rövid pihenő után, sokkal hosszabban időznek a pusztán, A havasi lillék kel­tek útra, de az erdei, a füstös és szürke cankók, a récék most is a hortobágyi madárszálló vendégei. A nemzeti park szakemberei szerint a szeptemberi kisebb madárforgalom a hosszú ősz jele. Új MHSZ-bázis A Magyar Honvédelmi Szövetség új oktatóbázisát adták át tegnap Leninváros- ban. A bázis épületének és a korszerű lőtérnek a felépí­tésében jelentők összeggel járult hozzá a Tiszai Kő­olajipari Vállalat, s az épít­kezést társadalmi munkával segítették Leninváros ifjúsági szervezetei, az MHSZ-klu- bok és szakosztályok tagjai.. Emlékfát ültettek Városszépítők találkozója A városszépítő egyesületek II. országos találkozója teg­nap kezdődött meg Kapos­várott. A résztvevőket dr. Kovács Ferenc városi ta­nácselnök üdvözölte. Az első nap programjában városné­zés, emlékfaültetés, Somogy megyét, valamint a régi és mai Kaposvárt bemutató előadás és kötetlen eszme­csere szerepelt. A találkozó pénteken Kaposvár szépítő egyesületének történetéről, valamint az egyesületek fel­adatairól és szerepéről el­hangzó előadásokkal folyta­tódik. I Kislexikon I Tegnap délután Szolnokon, a 121. számú Csemegeüzlet előtt négy tűzoltóautó jelent meg. Nem tűz miatt riasztot­ták őket, gyakorlatoztak. Ki­próbálták, milyen gyorsan tudják kiüríteni az üzlethe­lyiségeket, mennyi idő kell az áru biztonságba helyezé­séhez, mennyi ideig tart a tűz eloltása. Képünkön: tűz­oltók gyakorlatozás közben Képi együttes az Érehegységbül Amatőr művészeti csoport érkezik az NDK-ból a Ma­gyarországi Németek De­mokratikus Szövetségének meghívására. Az Annaberg- ből érkező Erzgebirgsensemb- le elnevezésű együttes az Érchegység néni hagyomá­nyait őrzi és “ápolja. Éneke­iket, zenéjüket és táncaikat szeptember 24-én Bonyhádon mutatják be először. Beköltöztünk Hites feleségem szerint a költözés és a matematika- órák között az a hasonló­ság, hogy mindkettő rop­pant izgalmas, és mind­egyikre korábban kell ké­szülni. Mi is így tettünk. Mivel a számtanfeladvá­nyokon már szerencsére túl vagyunk, hetek óta gőzerő­vel készülődtünk a várva várt napra. A gőzerő azt jelentette: a család legki­sebb tagja kivételével do­bozokat, dobozokat és me­gint dobozokat kellett sze­rezni az ingóságoknak. Ez sikerült is, és olyannyira gyűlt a kartonhalom a la­kásban, hogy két nap múl­va a televíziót is csak úgy sikerült megközelítenem, ha ösvényt tapostam a do­bozhalom közé. Mindennek a gyerekek örültek a leg­jobban, a kicsi el is tűnt egy halom karton alatt,, míg végül stílszerűen a tisztasági papír nevet vise­lő láda alól bányásztuk ki, korántsem tisztán. Bekerült ezekbe a szer­kentyűkbe azután minden fellelhető kacat, ami akadt a ház körül: a menyasszo­nyi fátyol éppúgy, ahogy két kinőtt legényingem, az angóramacska meg a tör- pepapagály, a fehérnemű közé az étkészlet, meg a lekvárosüveg. Igaz, ezt a fiam csempészte oda. A varrásnak a csizmában ju­tott hely, és majd kiderül a zimankós napok elején, maradt-e benne néhány szúróalkalmatosság. Az íin­dián tolldísz az egyik elöl ülő kísérő fejét ékesítette, így nem csoda, hogy a né­gyesen egy rendőrjárör me­legen érdeklődött úticélunk iránt. Egyéb hiba még csak annyi történt, hogy a gye­rek a pótszemüvegemre ke­rült valahogy, a másik kí­sérőm meg a televíziós do­bozra, ami végül is hasz­nosnak bizonyult, mert az­óta a sokat átkozott masi­nán még a pozsonyi adó is bejön. Igaz, azt látni kel­lett volna, milyen aranyos volt. amikor a 60 üres be- főttesüvegét 200—220 da­rabban emeltük le a kocsi hátuljáról. Itt már markos fickók vártak bennnüket, és röpí­tették felfelé a dögnehéz szekrényeket, ágyakat. Fo­gyott a sör meg a türelmük, mivel a nejem dirigált: ezt a nagy szekrényt ne ide, a másik szobába. Mire átvit­tük, csóválta a fejét: mégis vissza kellene hozni. A rc- -kamiéval együtt, mert a színe nem megy a dohány­zóasztalhoz. Kiderült, hogy a jobb sarok a balba kelle­ne, a szemközti fal átellen- be, és az ajtó is rossz he­lyen va.n. szóval a szálak messze vezetnek. Végre es­te 9-re többszöri húzgálás, cipelés után minden a he­lyére került, és hullafárad- tan zuhantunk az ágyba. Arra ébredtem, hogy min­denem sajog, és a nejem rázza a váltam. Kiderült, rossz helyen van a szekrény, a • heverő, az ágy, a dögnehéz asztal, a konyhagarnitúra, a hűtő, a televízió, az ajtó, az ab­lak, meg a szőnyeg. Amúgy köszönöm, minden rendben van, beköltöztünk. D. Szabó Miklós Magyar Képzőművészek Szövetsége Harminchárom évvel ezelőtt, 1949. szeptember 24-én alakult meg Budapesten a Magyar Kép­zőművészek Szövetsége. A magyar képzőművész tár­sadalom e fontos szakmai, tár­sadalmi szervezete a művészi al­kotómunka támogatását, sok irá­nyú fejlesztését tekinti felada­tának. A többi között tanácsadói támogatást nyújt az állami szer­veknek a műtárgyak vásárlásá­hoz, továbbá az állami megbí­zásoknál,a zsűrizésben, a kiállí­tások és a művészeti propaganda terén. Nemzetközi kapcsolatokat tart fenn a külföldi képzőművé­szeti szövetségekkel és külön­böző művészeti szervezetekkel. Legfőbb fóruma a közgyűlés, ámely háromévenként megvitat­ja és értékeli a szövetség mun­káját, s megválasztja a választ­mányi tagokat. Ezek sorából történik az elnök, a főtitkár, a képző- és iparművészéti titkai választása. Ez a szakosztály- titkárokból álló, és az állandó munkabizottságok titkáraival ki- égészülő testület irányítja a két közgyűlés között a munkát. Az adminisztratív ügyek intézésére a Művelődésügyi Minisztérium ügyvezető titkárt nevez ki. A szövetség szakosztályai: fes­tő, szobrász, alkalmazott grafi­ka, képgrafika, művészeti-írói. karikatúra, textil, kerámia, öt­vös, ipari forma és belső építész szakosztály. I Hírek I — A HÉTEN a tiszafüredi Kiss Pál Múzeumban meg­nyitották a karcagi születésű Györfi Sándor szobrászmű­vész alkotásaiból álló kiál­lítást. A fiatal művész hete­dik alkalommal mutatja be munkáit a nagyközönség előtt. Az érdeklődők a kiál­lítást október 10-ig tekinthe­tik meg. — SZOLNOKON, a Volán 7. számú Vállalat 6 Y jelzésű helyi járatának a vasútállo­mástól 17.15 és 18.15 órakor induló, illetve a Holt-Tisza- partról 17.35 és 18.33 órakor visszainduló autóbuszai a nyári időszámítás után még október 31-ig közlekednek. — FOLKLÓR ’82. A nagy- iváni József Attila Művelő­dési Házban a hét végén, vasárnap este hét órai kez­dettel a Budapest Tánc­együttes Folklór ’82 című műsorát tekinthetik meg az érdeklődők. — A SZOLNOK megyei MÉSZÖV négy megye közre­működésével láboi't szerve­zett a debreceni, nagyerdei úttörőtáborban. A rendez­vény szeptember 25-ig tart. A „táborozok” — az áfészek közművelődési munkatársai és a művelődési bizottságok tagjai — a kongresszusi ha­tározatokból adódó felada­tokkal ismerkedhetnek meg. — ZENEKEDVELŐKNEK. Az Országos Szórakoztatózenei Központ Szolnok megyei kirendeltségének stúdiójában október 1-én kezdődik a ta­nítás zongora, dob, gitár, saxophon, klarinét, bőgő és cimbalom szakon. Jelentkez­ni a kirendeltségen lehet szerda és szombat kivételé­vel délelőtt 10—12 óra kö­zött. — MINDEN esztendőben számíthatnak a város lakos­ságának társadalmi munká­jára Kisújszálláson. Sok jár­da, út épül segítségükkel. Parkosítanak, fásítanak, lé­tesítmények építésénél dol­goznak. Tavaly társadalmi munkájuk érteke meghalad­ta a kilencmillió forintot. — TÉT: az Alföld Kupa. Négy alföldi megye — kö­zöttük a szolnokiak is — szövetkezeti fodrászai és kozmetikusai találkoznak vasárnap Szegeden, hogy szakmai vetélkedőn adják át egymásnak tapasztalataikat, „műhelytitkaikat”. Az egész­napos verseny színhelye a Tisza Szálló lesz. — KÓSTOLÓ és árubemu­tató. Ma délután öt órai kez­dettel kóstolással egybekö­tött árubemutatót rendez a Tejipari Vállalat és az Élel­miszer Kiskereskedelmi Vál­lalat Szolnokon, a Hazafias Népfront Béke nőklubjában, a Bokányi Dezső úti párt­házban. A résztvevők A tej­termékek használata a ház­tartásban címmel hallhatnak tájékoztatót. — HORGÁSZOK figyelmébe: a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóságtól kapott tájé­koztatás szerint S Tisza víz­állása tegnap Tiszafürednél 516 centiméter (duzzasztott), Szolnoknál pedig —106 cen­timéter (áradó) volt. A • víz hőfoka 21,6 C-fok. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP Az MSZMP Szolnok megyei Bizottsága és a Szolnok megyei Tanács lapja Mb. főszerkesztő: Lazányi Angéla Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat Igazgató: Virágh Iván Telefon: 12-094 Szerkesztőség: és a kiadó: 5001 Szolnok, Kossuth téri irodaház. Postafiók 100 Telefon: 12-09S, 12-069 Telex: 23—357 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hirlapkézbesítő postahivataloknál és a kéz­besítőknél. Az előfizetés díja egy hónapra 34, negyedévre 102, egy évre 400 Ft. Szolnoki Nyomda Vállalat Felelős vezető: Gombkötő Béla Index: 25—069 HU ISSN: 0133 0756

Next

/
Oldalképek
Tartalom