Szolnok Megyei Néplap, 1982. szeptember (33. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

XXXIII. évf. 204. sz. 1982. szeptember 1., szerda A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA GT3 Bonyodalmak az arab csúcsértekezlet körül Növekvő feszültség Bejrútban — Vita a repülőtér megnyitásáról Nem túlságosan kedvező­ek az előjelek a szeptember 6-án kezdődő arab csúcsér­tekezlet előtt: Moamer Kadhafi, a líbiai forra­dalom vezetője hétfőn fel­szólította a Szilárdság Front­jának tagjait — Algériát Szíriát, Dél-Jement és a PFSZ-t —, hogy bojkottál- jáik az arab állam- és kor­mányfők csúcstalálkozóját. Alighogy az arab külügy­miniszterek megállapodtak a találkozó időpontjában, Libanon kérte a csúcsérte­A Felszabadulás Halásza­ti Termelőszövetkezetben nagy ütemben készülnek az őszi lehalászásra. A szep­tember közepén kezdődő kampány előtt már elkészí­tették a lehalászási ütem­tervet, amelyben .szemé­lyekre „lebontva'’ megha­tározták három üzemegység feladatait. E tervezetben a 157 hektár saját halastó, valamint háromszázötven hektár természetes víz le­halászásának „menetrend­je” áll. A tavak . párhuza­mos lehalászását a létszám­tól függően tervezték meg. Először a piaci vagy más­néven az áruhal kerül a hálóba. , csak azután követ­kezik az ivadékos tavak lehalászása, ami egészen november közepéig igénybe veszi a szövetkezet tagjai­nak és a gépeknek az ere­jét egyaránt. A halászok nélkülözhetet­len eszközeit a különböző szemnagyságú hálókat nagy­részt mái- kijavították, most a szállítójárműveket készí­tik fel a két hónapig tartó igénybevételre. Dolgoznak a kéziét egy hónappal törté­nő elhalasztását — nyilván­valóan azért, hogy Fesben már Basir Gemajel, Liba­non új elnöke képviselje országát. Fahd király — az ellentmondásos „Fahd-terv’’ szülőatyja — hétfőn Rijad- ban .bejelentette, hogy nem ragaszkodik tervének meg­vitatásához — számára mindennél fontosabb az arab egység. . A líbiai vezető üze­netben hívta fel a PFSZ és az említett három ország teleltető tavak felújításán is. A halászati termelőszö­vetkezet szajoli üzemegysé­gében a felkészüléssel pár­huzamosan hozzákezdtek a halkeltető v rekonstrukciójá­hoz is. A munkákhoz tarto­zik a keltető vízellátáshoz nélkülözhetetlen szűrőberen­vezetőinek figyelmét arra, hogy szerinte későn kerül­ne sor az értekezletre. Kad­hafi ezredes ellenzi Egyip­tom visszavételét az Arab Ligába, valamint azt is. hogy az arab vezetők tá­mogatásukról biztosítsák az Irán ellen harcoló Irakot. Abu íjad, a PFSZ egyik vezetője Nyugat-Bej rút ban keményhangú nyilatkozat­ban utasította el azt az elképzelést, hogy a csúcs­(Folytatás a 2... oldalon) dezés készítése. A gépmű­helyben a tehergépkocsikat készítik fel. A létszámprob­lémák és a kisebb alkat­részhiány ellenére szeptem­ber tizedikén startra ké­szen felkészülve várják a Felszabadulás Halászati téeszben a lehalászási szem­lét. Főállásban huszonnyolc Kisvállalkozások Szolnokon 3. oldal II szerkesztőség postájából 4. oldal fl veréb is akció A sorozat hatodik része 5. oldal Szövetkezeti tanácskozás 161 segítették az áruellátást A Fogyasztási Szövetke­zetek Országos Tanácsa el­nöksége tegnap kihelyezett ülést tartott Győrben. A tes­tület megvitatta a fogyasz­tási szövetkezetek és szövet­kezeti vállalatok idei terv­teljesítésének eddigi tapasz­talatait. Megállapította: az áfészek működési területü­kön — a községekben, kiste­lepüléseken és a városokban is — összességében kiegyen­súlyozott, színvonalas áruel­látást biztosítottak, meg­különböztetett figyelmet fordítottak az alapellátásra. Kereskedelmi forgalmuk a tervezettet meghaladóan 7,5 százalékkal, a szövetkezeti vendéglátás bevétele pedig 9,2 százalékkal növekedett az első félévben.. Az elnökség nagy figyel­met fordított a" külgazdaság egyensúlyi helyzetének javí­tásával összefüggő tevékeny­ség elemzésére. Az ipari termelés 11 szá­zalékkal emelkedett, ez se­gítette az export-árualapok növelését. Dinamikusan, 48 százalékkal növekedett a szocialista export, ugyanak­kor a dollárbevétel a nem­zetközi pénzügyi viszonyok kedvezőtlen változása mi­att mérséklődött. Készülnek a halászok Szeptember közepén kezdődik az őszi lehalászás A halászati termelőszövetkezetben készülnek a szeptemberi kampánymunkára. Képünkön Kiss Imre javítja a hálót a milléri üzemegységében A IIUNGAROFRUCT budaörsi telepére évente kétezer vagon gyümölcs- és zöldségáru érkezik. Augusztusban, az ősziba­rackszezon csúcsán, naponta sok ezer kiló hamvas gyümöl­csöt készítettek elő exportra Cselekvő összefogás a békéért A Magyar Szolidaritási Bizottság nyilatkozata A Magyar Szolidaritási Bi­zottság tegnap nyilatkozatot tett közzé az őszi szolidari­tási akciósorozat alkalmából. Nehéz időszakot él át az emberiség. Évtizedek óta nem volt ennyire feszült, el­lentmondásokkal, veszélyek­kel terhes a világ. Az Egye­sült Államok politikájában az éles konfrontáció, a fegy­verkezési verseny új hul­láma került előtérbe. Földün­kön mélyülnek és szaporod­nak a nemzetközi biztonsá­got fenyegető helyi válsá­gok: mindezek miatt a világ országai növekvő belső gaz­dasági nehézségekkel küzde­nek — állapította meg beve­zetőben a dokumentum. A békét féltő tömegek mind bátrabban és erőtelje­sebben lépnek fel az emberi­séget fenyegető veszélyek ellen. E világméretű küzde­lemben; elsősorban a hatéko­nyabb szocialista építőmun­kával —- részt vállal a ma­gyar nép is. A Szovjetunió, a szocialista országok, a vi­lág népei és haladó erőinek cselekvő szolidaritása, össze­fogása a békéért, a háborús politika feletti győzelem dön­tő feltétele. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság ez évben is szeptem­ber 1-től, az antifasiszta vi­lágnaptól kezdődően meghir­deti hagyományos őszi akció­sorozatát. Az akció kereté­ben sorra kerülő politikai fó­rumok, szolidaritási gyűlések, kiállítások és más rendezvé­nyek segítik, hogy közvéle­ményünk minél szélesebb körben megismerje a rend­kívül bonyolult nemzetközi helyzet összefüggéseit, a vi­lágbékéért, a politikái eny­hülésért, a fegyverkezési hajsza megállításáért, a le­szerelésért, Európa békéjéért és biztonságáért, a társadal­mi haladásért folytatott vi­lágméretű küzdelem legfon­tosabb eseményeit, az impe­rializmus ellen küzdő népek jogos és igazságos harcát. A programsorozat jó alkalom arra, hogy a magyar nép is­mételten kifejezésre juttassa a nemzetközi helyzet alaku­lásáért, a társadalmi hala­dásért, a szocializmusért, a béke ügyéért érzett mély felelősségét, cselekvő szoli­daritását az elnyomott népek felszabadító antiimperialista harcával. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság felhívással fordult a magyar közvéleményhez: ha­tározottan ítélje el az Ame­rikai Egyesült Államoknak és szövetségeseiknek, a NATO-nak agresszív, a vi­lágbéke szempontjából belát­hatatlan következményekkel járó konfrontációs politiká­ját. Tiltakozzon Izrael közel- keleti agressziója, a palesztin és a libanoni nép elleni tá­madásaival szemben. Emelje fel szavát a latin-amerikai népek és Afrika déli részé­nek haladó és felszabadítás! (Folytatás a 2. oldalon) A KISZ kezdeményezése Ifjúsági tájékoztató irodák nyílnak Szolnok megyében Mint arról már lapunk­ban hírt adtunk, a KISZ Központi Bizottsága kísér­leti jelleggel ifjúsági tájé­koztató irodák megnyitását határozta el Szolnok me­gyében. Az intézkedés alap­ja az a felismerés volt, hogy u fiatalok nagy több­sége bizonyos alapismerétek hiányában nem, vagy csak nehezen, tud eligazodni a jogi paragrafusok között, s ezért érdekeik önálló érvé­nyesítése gyakran nehézsé­get okoz. Ezen segítenek majd a szeptembertől meg­nyitó tájékoztató irodák, amelyek hármas feladatot töltenek be. Így az odafor­duló fiataloknak egyéni gondjaik megoldásához szakszerű felvilágosítást ad­nak, a fiatalok megismer­hetik — a lakásépítéstől kezdve az adásvételi szer­ződésig — problémáik meg­oldásának lehetőségeit, s az igénybe vehető állami esz­közöket. Ezenkívül egy-egy iroda- működési területén összegyűjti az ifjúság kö­rében jelentkező tipikus problémákat, és továbbítja azokat a megoldásra hiva­tott szervekhez. Az irodák közvetlen irá­nyítója mindenütt a terüle­tileg illetékes KlSZ-bizott- ság. A felvilágosító mun­kát közel harminc jogi és más felsőfokú végzettségű szakember látja el társa­dalmi munkában, akik ta­nácsi szerveknél dolgoznak. Az irodák kizárólag felvi­lágosítást tájékoztatást ad­nak, ingyenes szolgáltatásai­kat minden fiatal igénybe veheti. Az ifjúsági tájékoz­tató iroda Szolnokon a KISZ megyei Bizottságának székházában kedden 15—18 óráig, Martfűn a községi pártházban ugyancsak ked­den 16—18 óráig, míg Kun­hegyesen a községi párthúz- ban hétfőn 15—17 óráig várja az érdeklődőket A Héki Állami Gazdaság 1010-es tehéntelepén az elmúlt évben 5 millió liter tejet fejlek. A tej kétharmadát a buda­pesti, a többit pedig a szolnoki Tejipari Vállalatnak szállítják

Next

/
Oldalképek
Tartalom