Szolnok Megyei Néplap, 1982. június (33. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-12 / 136. szám

16 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1982. JÚNIUS 12. 1982. JÚNIUS 12., SZOMBAT VILLÖ NAPJA Fülledt, meleg idő ELŐREJELZÉS az ország területére ma Iestig: több­ször erősen befelhősödik az ég, és sokfelé várható zápor és zivatar. A délnyugati iszéí megélénkül, helyenként megerősödik, zivatar idején viharos széllökésekre is kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma álta­lában 123 és 28 fok között alakul. A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál tegnap 11 órakor 23 fok volt. A Nap kél: 4.46, nyug­szik: 20.41 órakor. A Hold kél: 0.44, nyugszik: 9.49 órakor. Barátsági hét keretében Riihimäki delegáció Szolnokon A magyar-finn barátsági hét keretében tegnap tizen­hét tagú delegáció érkezett Riihimakiból Szolnokra. A küldöttség Salo Tapioval, a Riihimäki város vezetősé­gének titkárával az élen június 14.ig tartózkodik Szolnokon a Városi Tanács, a Hazafias Népfront Váro­si Bizottsága és a Magyar— Finn Baráti Kör vendége­ként. A delegáció tagjai egészségügyi, mezőgazdasá­gi szakemberek, óvodatu­lajdonosok, ezért program­jukban „illő” létesítmények meglátogatása szerepel. Tegnap a Városi Tanács módszertani bölcsődéjével, a Jósika úti óvodával és a dr. Csanády György körúti Általános Iskolával ismer­kedtek meg. Ma a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz­pontba, a Művésztelepre lá­togatnak, este hét órakor pedig a Múzeum-udvarban meghallgatják az ÁFÉSZ Kodály kórusának hangver­senyét. Hétfőn a rákócai fal­vi Rákóczi Termelőszövet­kezet munkájával ismerked­nek, majd a szolnoki Vörös Csillag úti öregek napközi­otthonát tekintik meg. A finn baráti delegáció kedden reggel utazik el Szolnokról. Holnaptól a Szolnoki Galériában Második Alföldi Fazekas Triennáié A Szolnoki Galériában holnap délelőtt 11 órakor dr. Nagy László, a Népi Ipar- művészeti Tanács elnöke nyitja meg a második Al­földi Fazekas Triennálét. A közönség ötvennyolc fazekas kétszázhúsz alkotását lát­hatja a kiállításon, amely az ország úgyszólván vala­mennyi tájegységének faze­kaskultúrájából ízelítőt ad. Budapesti, hódmezővásár­helyi, sárospataki, kaposvári, nádudvari, szolnoki, mező­túri, karcagi, tiszafüredi, nyíregyházi, zalaegerszegi, tatai fazekasok egyaránt szerepelnek munkáikkal. A kiállítók között lesz töb­bek között Busi Lajos, Gonda István, Kőműves La­jos, Kozák Éva, és Veres Lajos mezőtúri. Cheumetczky Ildikó szolnoki, Szűcs Imre tiszafüredi. Kovács László, Sz. Nagy István és ifj- Sza­bó Mihály karcagi fazeka­sok. Horgász szerencse Óriási harcsát kerített csütörtökön varsájába a Ti­sza vezsenyi szakaszán Csa­nádi Kálmán halász, a szol­noki Felszabadulás Halásza­ti Tsz tagja. A meglehetősen alacsony vízállásnál kitűzött ősi hálós halászeszközzel fo­gott kapitális ragadozó súlya ötvenhat és fél kilogramm, hossza 210 centiméter, meg­közelítőleg másfélszer akko­ra, mint az alacsonytermetű, szerencsés halász magassá­ga. A bajuszszálszerű tapo­gatóinak a hossza, egyenként megközelíti a félmétert. A zsákmány korát, súlya és nagysága ellenére fiatalnak, negyvenöt—ötven évesnek becsülik, a harcsa egy kiló Súlygyarapodásához iugyanis legalább egy esztendőre van szükség. A jól táplált, erős ragadozót segítséggel is csak nagy küzdelem. fárasztás után sikerült a csónakba emelni és a partra vinni a nem mindennapi szerencsé­nek örvendő halásznak. Képünkön a szövetkezet központjában veszik szem­ügyre a „méreten felüli” ra­gadozót. Szöveg: Endrész Fotó: Nagy Zsolt Országos vásárok Június 13-án, vasárnap: országos állatvásár: Jászfény- szaru. Országos állat- és kirakodóváSprok: Jászalsószent- györgy. . Autóvásárok: Baja, Békéscsaba, Dabas, Debrecen, Lajos- mizse, Marcali, Miskolc, Nagykörös, Nyíregyháza, Pécs, Sió­fok, Szeged, Szombathely, Tata, Veszprém, Zalaegerszeg. Ötnapos munkahét Itt az iskolai menetrend Első tanítási nap: augusztus 30 A Művelődési Minisztéri­um közzétette az 1982—83-as tanév munkarendjére vonat­kozó utasítását, amely az óvodákban, az alsó- és kö­zépfokú nevelési-oktatási in- tézményekfben, továbbá az állami zeneiskolákban sza­bályozza az oktatómunkával kapcsolatos kérdéseket. Eszerint idén az általános iskolákban és a középfokú tanintézetekben augusztus 30-án, az első tanítási nap­pal kezdődik meg az új tan­év. A tanévnyitó ünnepélyt — a nevelőtestületek dönté­se alapján — az első tanítá­si napot megelőzően, 28-án vagy 29-én, illetve a 30-i munkakezdés reggelén lehet megtartani. Az első félév 1983. január 30-ig tart, az utolsó tanítási nap január Loltó nyerőszámok A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Kaposfüreden megtartott 24. heti lottósorsoilás alkal­mával a következő számokat húzták ki: 1, 8, 33, 34, 35 Olvasószolgálat Ma ügyeletes újság, írónk Temesközy Ferenc, szerkesztőségi hírügyele­tes Bendó János. Hírek, tudósítások munkatársainkkal közöl­hetők a 12-093 és a 12-069 telefonszámokon. Hirdetésfelvétel 7,30- tól 12 óráig. Pillanatfelvétel Verejték A gyerek reggel úgy ment el otthonról, hogy illően, szépen elköszönt. •Megcsókol­ta az anyját, barátságos ba­rackot nyomott kisöccse fe­jére. Mondta azt is, ne félt­sék, majd előkerül, ha befe­jeződik. Mármint az érettsé­gi­Mint szelíd kis . nyúl, tü­relmesen várta az autóbuszt. A felszállásnál udvariasan előreengedett két idős höl­gyet, s oár volt ülőhely elég, férfiasán állt az iskoláig. Ott szerényen besurrant a nagy­kapun, nem üvöltött kettot- narmat, mint Tarzan az ős­erdőben, s mint négy éve minden tanítási napon. Kö­szönt sorstársainak is, akik, csakúgy mint ö, szótlanok, illedelmesek voltak. Aztán a hivő szóra be­mentek, tételt húztak, gon­dolkoztak, körmöt es ceruzát rágtak. Meleg volt, verejté­kük foltot hagyott a papíron, s izzadt tenyerükhöz ragadt a jegyzet. A gyerek déltájt jött ki. Az ajtó után három lépéssel ugrott egy óriásit, kért egy szál cigarettát, a közeli biszt­róban megivott egy egész üveg sört. Aztán telefonált az anyjának, közölte, minden oké. ennek is vége. Estére bankett, megegymás, majd találkoznak. A hangja érces lett. föllépése magabiztos. — En már egy érett ember vagyok, pajtikám — mondta pár órával később egy isme­rősének. — Remélem, látod rajtam? — Látom, — hangzott a válasz, s egy zsebkendő kí­sérte: — Törülközz meg, még mindig verejtékezel. Így van ez, mióta világ a világ. Érni nem könnyű ... — só — 28-ra esik. A diákok és szü­leik február 4-én kapják meg az addigi munka minő­sítését tartalmazó értesítést. Az utolsó tanítási nap az alsófokú oktatási intézmé­nyekben, a középiskolák 1— 3. osztályaiban, a gép- és gyorsíró iskolákban, vala­mint az egészségügyi szakis­kolák 1—2. osztályaiban 1983. június 17-én lesz. A szak- munkáslaéptfő intézetekben — az utolsó évfolyamok ki­vételével — június 10-ig tart a szorgalmi időszak. A vég­zős középiskolások, illetve egészségügyi szakiskolások 1983. május 13-ig, a szak­munkásképző intézetek vég­zős növendékei május 27-ig, a nemzetiségi 'gimnáziumok negyedikes tanulói pedig május 12-ig járnak iskolába. Rock-ballada Ma véget ér a zenés színházi találkozó Tegnap a nyíregyházi Mó­ricz Zsigmond Színház ven­dégjátékával folytatódott Szolnokon a zenés színházi találkozó. A nyírségi tár­sulat az „Ez aztán szere­lem” című rock-operát mu­tatta . be, Bozóky István rendezésében. Ma este a legnagyobb ér­deklődéssel várt előadással ér véget a találkozó: a Víg­színház társulata a Kőmű­ves Kelemen című rock-bal­ladát mutatja be. Marton László rendezésében, a Kormoran együttes közre­működésével. A főbb szere­pekben Hegedűs D. Gézát, Kovács Nórát. Gáspár Sán­dort. Sörös Sándort, Szaká­csi Sándort láthatják a né­zők. a Vándor megformáló- iaként pedig Páger Antal lép színre. Vagyonvédelmi kiállítás A Szolnok megyei Ren­dőrfőkapitányság. 1982. jú­nius 14-én 10 órai kezdettel vagyonvédelmi kiállítást rendez a Szakszervezetek Megyei Tanácsa színházter­mében (Ságvári krt. 23.) A szakmai bemutató után 14 órától --;^den érdeklődő megtekintheti a legkorsze­rűbb vagyonbiztonsági be­rendezéseket. és tájékozta­tást kaphat azok alkalmazá­si lehetőségeiről. A kiállítás iúnius 18-ig tart nyitva reggel 9 órától 16 óráig. Minden érdeklődőt szere­tettel vár a SZOLNOK MEGYEI RENDÖRFÖKAPITANYSÁG A téli szünet 1982. decem­ber 23-tól 1983. január 3-ig tart, s 4-én folytatódik a ta­nítás. A tavaszi szünet első napja április 5-e, az utolsó pedig április 8-a lesz. Azt, hogy az új tanévtől általá­nossá váló ötnapos tanítási munkarendben is maradék­talanul teljesíthessék a ne­velési-oktatási tervekben előírt feladatokat az iskolák, elsősorban jobb szervezés­sel, a tanórák tartalmasabb kihasználásával kell elér­niük. Így az évközi vakáci­ókra, s a különböző célokra — honvédelmi napra, kirán­dulásokra, üzemlátogatások­ra, pedagógus-továbbképzés­re — fordítható idő a koráb­bihoz képest csak kismérték­ben rövidül meg. Autósorszámok Trabant Limousin Hycomat Budapest 12 322 Trabant Hycomat Combi Budapest 18 Trabant Limousin Budapest 9 283 Győr 6 872 Debrecen 5 504 Trabant Combi Budapest 3 829 Győr 3 406 Wartburg Limousin Budapest 7 468 Győr 4 075 Wartburg de Lux Budapest 9 148 Győr 4 311 Wartburg de Lux tolótetős Budapest 1 689 WTartburg Limousin tolótctős Budapest 1 150 Wartburg Tourist Budapest 3 804 Győr 1 612 Skoda 105 S Budapest 6 117 Győr 5 066 Debrecen 4 810 Skoda 120 L Budapest 8 648 Győr 6 671 Debrecen 5 328 Lada 1200 Budapest 16 459 Győr 4 468 Debrecen 10 863 Lada 1300 Budapest 6 498 Győr 1 280 Debrecen 4 660 Lada 1500 Budapest 7 277 Győr 1 905 Debrecen 5 600 Lada 1600 Budapest 2 870 Debrecen 1 591 Lada Combi Budapest 3 891 Debrecen 1 656 Moszkvics Budapest 11 363 Polski Fiat 126 P Budapest 11 487 Győr 4 121 Polski Fiat 1500 Győr 2 745 Dacia Budapest 5 110 Debrecen 4 311 Zasztava Budapest 712 I Hírek I ■ KISÚJSZÁLLÁSON jól működik a harminctagú ön­kéntes tűzoltóegyesület. Ezt bizonyítja, hogy az idén áp­rilis végéig keletkezett egy tűzesetnél gyors beavatkozá­suknak köszönhetően mind­össze 8 ezer 600 forint volt a kár. Az egyesület egyéb­ként foglalkozik az utánpót­lás nevelésével is: az általá­nos iskolások mindig jó he­lyezéseket érnek el az úttö­rők megyei tűzoltóversenyén. © KONCZ GÁBOR színmű­vész önálló műsorát rende­zik meg június 21-én 17 órá­tól a MÁV szolnoki csomó­ponti művelődési házban. ■ MA DÉLUTÁN 4 óra­kor Kunmadarason a műve­lődési ház amatőr csoport­jai műsorral várják a nagy­község szórakozni vágyó kö­zönségét a színházteremben. 0 A MAGYAR AUTÓKLUB balassagyarmati szervezete augusztus 19-től 22-ig palóc autóstalálkozót tart, mely­nek célja, hogy az ország autósai meg­ismerkedjenek Nógrád me­gye történelmi, irodalmi és népművészeti hagyományai­val. A találkozóra július 10- ig lehet jelentkezni a követ­kező címen: Magyar Autó­klub Palóc autóstalálkozó, 2660. Balassagyarmat, Rá­kóczi út 68. Telefon: 81—97. ■ A MÁV szolnoki Jármű­javító dolgozóinak szabad időben készült hobbi-alkotá­saiból kiállítás nyílik júni­us 21-én a Munkásőr úti művelődési ház vöröstermé­ben. ■ A SZOLNOKI Helyőrségi Művelődési Otthon nyugdí­jasklubjának tagjai június 15-én üzemlátogatás kere­tében ismerkednek meg a Beton- és Vasbetonipari Mű­vek szolnoki gyárának mun­kájával. ® JÜNIUS 20-TÓL 27-ig rendezik meg Törökszent- milslóson az amatőr fotósok első nyári alkotótáborozását. A programban szociofotó tájképfényképezés és üzemi fotózás szerepel. ■ AMATÖR művészeti együttesek adtak műsort a jászfényszarui művelődési házban. A rendezvény teljes bevételét, tízezer forintot, a kambodzsai gyermekváros építésére ajánlották fel. © A KÖTIVIZIGTÖL ka­pott tájékoztatás szerint a Tisza vízállása tegnap Tisza­fürednél 522 .centiméter (duzzasztott), Szolnoknál —4 centiméter (változatlan) volt. Június 17-én és 18-án Áramszünet A TITASZ Szolnok Városi Ki- rendeltsége csatlakozószerelés és a közvilágítás korszerűsítési munkálatai miatt június 17-én és 18-án reggel 7 órától délután 4 óráig áramszünetet tart Szol­nokon. Június 17-én a Farkas út, Kacsa utca, Kőműves út. Gyík utca valamint az Abonyi út páros oldalán, június 18-án pedig a Hajnóczi, a Perczel Mór és a Tégla utcákban. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP Az MSZMP Szolnok megyei Bizottsága és a Szolnok megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Fábián Péter Főszerkesztő-helyettes: Lazányi Angéla Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat Igazgató: Virágh Iván Telefon: 12-094 Szerkesztőség: és a kiadó: 5001 Szolnok. Kossuth téri irodaház. Postafiók 100 Telefon: 12-093, 12-069 Telex: 23—357 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kéz­besítőknél. Az előfizetés díja egy hónapra 34, negyedévre 102, egy évre 400 Ft. Szolnoki Nyomda Vállalat Felelős vezető: Gombkötő Béla Index: 25—069 HU ISSN: 0133 0756 Tanári hangverseny A szolnoki Bartók Béla Zeneiskola tanárai hagyomá' nyos tanévvégi hangversenyüket szerdán este tartották a megyeszékhelyen, a Helyőrségi Művelődési Otthonban. Képünkön a nagy érdeklődéssel kísért koncert egyik mozzanata”. Schubert Pisztrángötösét Somosné Sürü Er­zsébet (hegedű), Téglás Zoltán (mélyhegedű), Tibold Ágnes (gordonka), Somos János (nagybőgő), és Nyolczasné Kozma Erika (zongora) adta elő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom